intTypePromotion=1

Quyền quyết định đối với nhà, đất ở của vợ và chồng trong gia đình hiện nay (Qua cuộc khảo sát tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
3
download

Quyền quyết định đối với nhà, đất ở của vợ và chồng trong gia đình hiện nay (Qua cuộc khảo sát tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng số liệu từ một cuộc điều tra tại thành phố Vĩnh Yên năm 2011 về quan hệ vợ chồng, với cách tiếp cận văn hóa dựa trên khung phân tích phân bổ nguồn lực tương đối. Bài viết tìm hiểu quyền quyết định của vợ và chồng với việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê… nhà, đất ở trong gia đình hiện nay cùng các yếu tố tác động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyền quyết định đối với nhà, đất ở của vợ và chồng trong gia đình hiện nay (Qua cuộc khảo sát tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Nghien cilu<br /> Gia d i n h v^ G i 6 i<br /> Sfl" 5 - 2 0 1 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Quyen quye't djnhfld'lvoii nhd, ai\ i<br /> cua v0 vd chdng Irong gia dinh hifin nay<br /> (Qua cu$c khdo sdt tai thdnh phd VTnh Ydn, tmh Vinh Phuc)<br /> <br /> <br /> Le Thj Hdng Hdi, Pham Thanh Van<br /> Vi6n Gia dinti vd Gidi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T6m tAt: Sfl dyng stf li$u ifl m^t cu^c dieu tra tai thanh pho<br /> Vinh Y6n nftm 2011 ve quan h^ vp chong, vdi each tiep cSn vfin<br /> ho6 vft di^a trSn khung phiin tich phfin hS nguon luc titdng dw,<br /> b6i viSt tim hi^u quy^n quy^t djnh cua vif vS chfing doi vdi vific<br /> mua bfin, chuye'n nhii^ng, cho thue ... nhA, dfit d trong gia dinh<br /> hi$n nay cdng c6c y6'u ttf t6c dpng. Kfi't qua cho thfiy, ve cd ban,<br /> ngudi chdng vfin dupc cho Ifi ngUdi nflm quyen quyfit dinh doi v6i<br /> nhft, dfi't d trong ph/in Idn cfic gia dinh. Cfin can quy^n liic giiia<br /> vfl vfi chfing chju linh hUdng cua cfic yeu ttftuoi. nghe, hoc vfin<br /> vfi d$c bi^t Ifi cfic yfiu t6' liSn quan tdi vi^c ddng gdp kinh tS' cho<br /> gia dinh, ngu6n tifin hay ngu6n gdc tfii san. Ndi each khfic, Uu<br /> the' trong vi^c nftm giQ cfic ngufin li^c kinh t^, xa hoi anh hij5ng<br /> tfch cvfc tdi vi$c cd dUflc quy^n quyfit dinh trong gia dinh, tuy<br /> nhidn. kh6ng holin tofin tuy^t dfll mfi nd vfin con chiu anh hiiflng<br /> bdi cfic gift trj vfln hofi truyfi'n thd'ng.<br /> <br /> Tti khda: (^uyen quy^t dinh nhfi dfi't; Quyen luc v^ chong; Quan<br /> h$ v(? ch6ng; Gia dinh.<br /> <br /> <br /> Ddt van de<br /> <br /> Quan he quy^n luc giiia vg va ch6ng trong gia dlnh thucmg dupc cic<br /> nha nghifin cuu v^ gia dinh quan tfim, tim hi^u b .sir tham gia cQa ngudi vcf<br /> L6 Thi Hong Hfii & Ph^m Thanh Vfin 55<br /> <br /> vfi ngucri ch6ng vko qu5 trinh quye't dinh cfic c6ng viec ctia gia dlnh nhu<br /> s6' con, bien phfip trfinh thai, quan he ho hkng, quan he xa hOi, cfing viec<br /> san xua't kinh doanh, mua sfim tfii s^n dfit lifin. mua bfin nhk da't hofic xay<br /> siia nhk ciia,... cho gia dlnh. Nhi^u nghifin clhi chi ra rfing ngu5i ch6ng<br /> chie'm uu the' vk thudng \k ngudi quytft dinh chfnh c5c cdng viec quan<br /> trong ciia gia dinh do anh hudng cua y^u td' van hofi truyen thdng trpng<br /> nam (Dd Thi Binh, Le Ngpc Van vfi NguySn Linh Khitfu, 2002; VQ Manh<br /> Lpi, 2004; TrSn Thi Van Anh vfi Nguyin HOu Minh, 2008; Bd Vfin hofi,<br /> Th^ thao vfi Du lich vfi cfic ca quan khfic, 2008...).<br /> Dd'i vdi mpi ki^u loai gia dlnh, dil d thfinh thi hay ndng thdn thl nhk<br /> ciia, dix dai bao gid cung cd gifi tri dac biet Idn vfi r^t quan trpng trong<br /> khd'i iki san ciaa gia dlnh. Theo cfic tfic gia, day Ifi nhung tfii san cd gifi trj<br /> nha'i. anh hudng nhi^u tdi mdi quan he vp chdng trong gia dinh. Cfic quye't<br /> dinh lien quan de'n nha/dfi't b ihi hien ro cfin cfin quyln luc giBa vp va<br /> chdng, phan finh quan he gidi trong gia dinh (Dd Thi Binh, Le Ngpc Van<br /> vfi Nguyin Linh Khi^u, 2002: 92; Trfin Van Anh vfi Nguyin HOu Minh,<br /> 2008:411).<br /> Dua tren sd lieu cudc dilu u-a'" thfing 4 nam 2011 tai phudng Ddng Da<br /> va xa Dinh Trung cua thanh phd Phiic Yen, tinh VTnh Phuc, mdt trong<br /> nhung dia phucmg dang diln ra qufi trmh dP thi hoa manh me, vdi t6ng sd<br /> mfiu dinh lirpng la 302, trong dd 169 nam va 133 nir d dP tu6i til 21 de'n<br /> 49 tudi, da lap gia dinh rieng; 12 phong vfin sfiu va 6 thao luSn nhdm, bfii<br /> vie't mong mudn tim hieu quyln quylt dinh mua, bfin, chuyen nhupng,<br /> trao tfing, cho thue dd'i vdi nha b/dil b - hay ndi each khac quyln dinh doat<br /> ddi vdi nha/dfit b - giiJa ngudi vp vfi ngudi chdng trong gia dinh hien nay<br /> va chi ra nhiJng y^u td tac ddng de'n mdi quan he nfiy.<br /> <br /> Khung phan tich<br /> <br /> Quyln quye't dinh trong gia dinh thudng dupc xem xlt dudi gdc dd<br /> tucmg quan giiJa vp vfi chdng trong viec quylt dinh mdt sd cfic cdng viec<br /> gia dinh nhu: san sufit/kinh doanh; mua sfim tfii san Idn; mua ban hofic xay<br /> siia nha ciia... Cac nghien cuu phfin tich co cfi'u quyln luc trong gia dlnh<br /> thudng SLT dung khung ly thuylt phfin bd ngudn luc tucfng ddi, theo dd,<br /> ngudi nao cd nhilu ngudn luc hem se co vi the' cao hem trong viec quylt<br /> dinh cac cdng viec gia dinh. Theo Blood va Wolfe (1978), 3 ngudn luc<br /> quan trpng quydt dinh can cfin quyln luc ciia vp va chdng trong gia dinh<br /> ifi thu nhfip, uu the' nghi nghiep va trinh dP hoc vfi'n. Trong hfiu het cfic nln<br /> vfin hofi, nam gidi thucmg cd lpi the' hem phu nu trong viec tie'p cfin 3 ngudn<br /> 36 NghiAn cilTU Oia dlnh vfi Qldl. Quyt'n 22, U 5, tr. 54-64<br /> <br /> <br /> li;c n&y vfi ktft qufi Ifi hp thudng cd quyln hem trong gia dlnh (DSn theo<br /> Pham Thj Hu^ 2008:370).<br /> MOl cfich ti^p c$n khfic cQng thudng dupc sCr dyng khi nghiin cdu vl<br /> mtfi quan he quyln luc gi&a vp vfi chdng Ifi cfich lil'p cfin vfln hofi. Theo<br /> cfich lil'p c$n nfiy. van hofi Ifi ytfu id quyft djnh dtfn vai trd ciia vp vfi chdng<br /> trong vl$c ra quytfl djnh, dtfn .su phfln bd quyln luc gitta hai vp chdng trong<br /> gia dlnh. Theo quan ni$m truyin ihdng. tu ludng gia trudng Ifi lu ludng chu<br /> dao. duy tri mdi quan he gia dlnh, dflc biet Ifi mtfi quan he gii^ vp vfi chdng.<br /> 1\iy nhien, si/ li£'n bd cQa phM n0 trong nhDng ihfip ky gfin dfly trong cac<br /> ITnh vuc gifio due vfi vile Ifim dfi giup (hilt Iflp mtfi quan hi binh dflng hon<br /> trong vi$c ra quytfl dinh giffa vp vfi chdng (Trfin Thi CSm Nhung, 2009).<br /> <br /> Dua tren cfic gpi y iCr cfic ly thuyll tren, bfii vi^t tim hilu thuc t6 vfi cfic<br /> yl'u id tfic ddng d^n viec dua ra cfic quyfi djnh lien quan din mua, bfin,<br /> chuyin nhupng ... nhk/d&i b cua ngudi vp vfi ngudi chdng uong gia dinh<br /> hiln nay.<br /> Bfii vie't si!t dung thdng tin tra \iji cho cfiu hdi "Ai Ifi ngudi c6 quyln<br /> quy^i djnh (mua, bfin. chuyin nhupng, cho thue ...) dd'i vdi nhfi d vfi dfi^t<br /> d hien tai cua gia dlnh" vdi cfic phuong fin: (1) Qidng; (2) Vp; (3) Ngudi<br /> khfic; (4) C!fi hai vp chdng. VI bfii vil't chi quan ifim tdi quan he vp chdng<br /> nen khdng dua cfic trudng hpp do ngubi khfic dinh doat vfio phfin ti'ch.<br /> Cfic bien dupc dua vfio phfin lich bao gdm: ludi. gidi linh, hpc vfin, nghi<br /> nghiep. mti'c ddng gdp liln cho ngdi nhfi dang d, ngudi quan 1;^ tiln ciia<br /> gia dinh. ngufri ddng gdp thu nhfip gia dinh nhilu hem, hofin canh kinh tl<br /> gia dlnh; ndng ihdnAhfinh thi.<br /> <br /> Thirc te quyen quyet djnh doi vdi nha/dat d cua vd/chong trong<br /> gia dlnh<br /> <br /> Kll qua dilu tra cho thfiy .'^8.6''( ngudi tham gia nghien cihi cho rfing<br /> ngudi cd quyln quyC't dinh dd'i vdi viec mua bfiji, chuyin nhupng ...<br /> nhk/dSl b cua gia dlnh hp Ifi ngu^ chdng. Ti le nfiy cua ngucri vp Ifi 5,6%.<br /> Nhu vay li le ngudi chdng dupc cho Ifi cd quyln dinh doat dd'i vdi tai san<br /> Ifi nhfi d/dfi'i d cao gfi'p 11 Ifin so \'di ngudi vp. Tuy nhien, ti le hai vp chdng<br /> cimg cd quyln dinh doat cflng khfi cao, chilm xfi'p xi 36% (xem bilu dl<br /> 1). Thuc l l nfiy khdng khfic biet nhilu so vdi ke't qua Dilu tra gia dinh Viet<br /> Nam 2006: trong gia dinh miln Bfic 59,6% ngudi chdng Ifi ngudi quyll<br /> dinh cudi cung viec mua bfin/xfiy siia nha cira cua gia dinh, ti le nay b<br /> ngudi vp Ifi 9.5':^ vfi ca hai vo chdng Ifi 30,8% (Trfin Thi C^m Nhung,<br /> Le Thj Hong Hai & Ph^m Thanh Vfin 57<br /> <br /> Bieu 66 I. NguJVl nfim quyln djnh doat nhfi d vfi dfil a hien tai<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2009:37). Nhu vfiy, nhin chung ngudi chdng vfin la ngudi quy^t dinh chfnh<br /> ddi vdi nhimg viec lien quan din dfi't dai, nhfi ciia trong gia dinh. Su tham<br /> gia ngay cang sfiu rdng ciia phu nir vfio cfic hoat ddng san xufit vfi hoat<br /> dong xa hdi ben ngofii gia dinh; tfic ddng ciia lufit phap chinh sfich, cac<br /> chuong trinh xa hdi hudng tdi binh dfing gidi ... la nhihig nhfin td'quan<br /> trpng Ifim thay ddi khudn mfiu vl quyln quyet dinh trong gia dinh Vfet<br /> Nam (Bp Van hofi, Thl thao va Du lich vfi cfic co quan khfic, 2008:80).<br /> <br /> Yeu to tac dong<br /> <br /> Khi xem xet cac ye'u id tac dOng de'n quyln quye't dinh dd'i vdi nha/dfi't<br /> d, ke't qua dilu tra cho thfiy nhimg ngudi tham gia nghiSn ciiu d mpi liia<br /> tudi, uinh do hpc van, nghi nghiep hay mdc sdng cho rang viec nfim<br /> quyln quyet dinh dd'i vdi tai san la nha/dlft b cua gia dinh Ifi' ngudi chdng<br /> lu6n chi^m ti le cao.<br /> 6 mpi nhdm tudi, sd ngudi ua Idi cho rfing ngudi chdng nfim quyen<br /> quye't dinh dd'i vdi tfii san b^i ddng san cua gia dinh, cu thl Ifi d&i d/nha d,<br /> ludn chil^m uu the' (ty le xfijp xi 60%). Ti le cho rfing ngudi vp nfim quyen<br /> quy^t dinh tai san nay Ifi r^it th^p, trung binh khoang 5%.<br /> Ye'u td hpc v&n cd md'l lien he tdi viec cDng nfim quyln quylt dinh nha<br /> dfit cua ngudi vp va ngudi chdng trong gia dinh. Trong sd nhimg ngudi tra<br /> Idi phdng vfi'n, khi trinh dd hpc v^n cang cao thi ti le sd ngudi cho rfing hai<br /> 58 NghlAn cOu Oia dlnh vfi Qldl. Quylfn 22, »65, tr. 54*64<br /> <br /> <br /> Bang 1. Tuong quan nfim q u y l n q u y l l djnh ddl vdi nhfi 6/dtft d Iheo cfic<br /> y l u td' tudi, hpc vlKn, n g h i nghlf p, mtirc sdng cua ngudi tra Idt<br /> <br /> <br /> Ye'u 16 NguOt quy^l d i n h n h i t / d £ l d<br /> Ch6ng V? Hai vach6ng<br /> Nham mil 21-30 57.1 3.6 39.3<br /> 31-40 60.4 5.0 34.7<br /> 40-49 57.5 6.7 35,7<br /> Hoc vHn Ti^u hpc 53.8 23.1 23,1<br /> THCS 68.8 5.5 25.7<br /> THIT 53.4 2.7 43,8<br /> CDDH 46.3 5.6 48.1<br /> Nh6m ngh^ COng nhan 68.0 8.0 24.0<br /> Cfin b^/vifin chtJc 43.8 6.3 50.0<br /> Kinh doanh/djch vu 59.4 1.6 39.1<br /> Ndng dan/thiicOng 62.6 7.1 30.3<br /> Hoan canh Khfi gill 63.5 3.2 33.3<br /> kinh le Trung binh 56.1 6.9 37,0<br /> Nghio 69.2 0 30.8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> vp chdng hp cQng quytft dinh cfing cao. NCu hpc vfin cua ngirtri tra Idi b<br /> bfic tilu hpc, ti le nfiy Ifi 23,1% thi d bfic cao dfing dai hpc ti le nfiy la<br /> 48,1%.<br /> <br /> Cd de'n mdt nua nhdm ngudi Ifim cfin bdA'iCn chiic cho rfing hp cilng<br /> nfim quyln dinh doat nhfi dfi't d vdi vp/chdng minh, trong khi d cfic nhdm<br /> ngfinh nghi khfic ly le cho rfing ca hai vp chdng cDng nfim quyln dinh doat<br /> nhfi dfi^l d chi iCr 24% din 39^;-. 6 nhdm ngfinh kinh doanh. dich vu, chua<br /> de'n 2% sd ngudi cho rfing ngudi vp nam quyln dinh doat tfii sfin bfii dPng<br /> san cua gia dinh.<br /> <br /> Dil miic sd'ng ciia gia dlnh Ifi khfi gia hay nghio thi ngudi chdng vfin<br /> chie'm li le cao trong vice nfim quyln quye't dinh ddi vdi tai san nhfi d^l<br /> ciia gia dinh.<br /> <br /> Kit qua dilu tra chi ra rfing khi ngudi chdng la ngudi nfim quyln quy^ -<br /> dinh dd'i vdi nhfi d hofic da't d ciia gia dinh thi cd tdi gfin mdt nira (43,8%)<br /> L« Th} Hong Hii A Pham Thanh Vfin 59<br /> <br /> vi dd Ifi tfii sfin thiia kl' do cha me ciia ngudi chdng cho. Ngofii ra, cdn vl<br /> d6 Ifi tai san ngudi chdng cd uudc hdn nhfln (2,1%), Ifi tfii san rieng cua<br /> ngudi chdng (0,7%) hay vl ngudi chdng Ifi ngudi cd thu nhfip cao nhfit<br /> trong gia dinh (5,5%). Trong uudng hpp ngudi vg nfim quyln quye't djnh<br /> tfii san ba't ddng san thl chi c6 28,6% vl d6 Ifi tfii sfin thCta ktf ciia ngudi phu<br /> nii; 7,1% vi ngudi phu nii Ifi ngudi cd thu nhfip cao nhfi't Uong gia dlnh. Nhu<br /> vfiy, kha nflng kilm sofit tfii san ciia gia dinh phu thudc rfii nhilu vfio ngudn<br /> gdc cua tfii san dd, miic dd ddng gdp ciia vp vfi chdng vfio kinh te'gia dlnh<br /> cung Ifi mdt ye'u id quan trpng trong viec kilm sofit tfii san gia dlnh.<br /> <br /> Khi xem xlt ye'u id ngudi quan 1;? tfii chfnh ciia hd gia dlnh cung thfiy<br /> chenh lech rd ret giiia ngudi chdng vfi nguW vp uong viec nfim quyln quye't<br /> dinh ddi vdi tfii san bfi't ddng san ciia gia dinh. Trong trudng hpp ngudi<br /> chdng hofic hai vp chdng cimg quan 1^ thi khdng cd ngudi phu nii nfio nfim<br /> quyln quye't dinh dd'i vdi nhfi d vfi dfi't d. Trudng hpp ngudi vp Ifi ngudi quan<br /> ly tfii chinh ciia hd gia dinh ihi cung chi cd khoang mdt niia phu nQ dupc<br /> cho Ifi nfim quyln dinh doat ddl vdi loai tfii san nfiy. T\iy nhiSn, ti le cho<br /> rfing hai vp chdng cung nfim quyln quye't dinh cao hon rfit nhilu so vdi<br /> trudng hpp ngudi chdng quan ly tai chinh (36,9% so vdi 16%).<br /> <br /> Mdt sd nghien ciiu da chi ra rfing khi ngudi phu nir tham gia thi uudng<br /> lao dpng vfi cd ddng gdp kinh t^ cho gia dinh thi dia vi ciia hp trong gia<br /> dinh cung dupc nfing len, ngucri phu nii cfing ddc lap hon vl kinh te' thi hp<br /> cang It ie thudc vfio nam gidi vfi hp cd quyln tu chu hon (Pham Thi Hue,<br /> 2008; Bui Thi Thanh Hfi, 1997; Le Ngpc Van, 1999; Bui Thi Kim Qu)-.<br /> 1995; Hoang Thi Khfinh, 1995 ...). Nhieu nghien ciiu d nudc ngofii cho<br /> thfi'y ddng gdp kinh te' cho thu nhap cua gia dlnh cang nhilu thl quyln<br /> quye't dinh cua ngudi ddng g6p cfing Idn (Cromwell va Olson, 1975 dfin<br /> theo Pham Thi Hue, 2008). Dilu ua d VTnh Phiic ciing dua ra ke't qua<br /> tuong lu vdi nhihig nhfin dinh trfin: ty le nfim quyln quylt djnh ddi vdi tfii<br /> san b5l ddng san giiia vp vfi chdng cd mdi lifin he vdi tucmg quan ddng gop<br /> thu nhfip cho gia dinh gifla ngudi ch6ng vfi ngudi vp. Khi ngudi vp cd ddng<br /> gop cho thu nhfip gia dinh nhilu hon, ti ifi ngudi vp nfim quyln quylt dinh<br /> ddi vdi nhfi vfi dfit d cung cao hom so vdi trudng hpp gia dinh ngudi chdng<br /> cd thu nhfip nhilu hem (13.95 so vdi 3,5%). Khi vp chdng cd miic ddng<br /> gdp thu nhfip tuong duong nhau thl ti ie vp chdng cung nhau dmh doat tfii<br /> san bfi't dpng san Ifi cao nhfi't (41,0%), li le ciing dinh doat ddi vdi nhdm<br /> he phu nir cd thu nhfip cao hem Ifi 38,9% vfi giam xud'ng con 30,1% dd'i vdi<br /> nhdm hd nam gidi cd thu nhfip cao hem. Tucmg tu, ti le ngudi chdng nfim<br /> quyen quye't dinh nha/dift d thfi'p nh^t d nhdm hd phu nii co thu nhfip cao<br /> 60 NghlAn cilu Ola dlnh vfi Oldl. Quytfn 22, 96 6, tr. 54-64<br /> <br /> <br /> BSng 2. Tutmg quan nfim q u y l n q u y l t dlnh ddl vdi nhfi d/dfi'( a<br /> theo cfic y l u Id<br /> <br /> <br /> <br /> NgirM quylt dlnh nhfi/dfil d(%)<br /> Ch6ng Vu Hai vo ch6ng<br /> Ngujri qufin 1^ ll6n Chrtng 84.0 U 16.0<br /> cua gia dlnh Vp 54,8 8.3 36.9<br /> Hui VI; cli6ng 60.0 0 40.0<br /> Ngudi ddng g6p Gi6ng 66.4 3,5 30,1<br /> Ihu nhfip nhl^u hrni v? 47,2 13,9 38,9<br /> V17 ch6ng ngang nhiiu 54,0 5.0 41.0<br /> <br /> <br /> <br /> hcfn (47.2%), trong khi d nhdm hd nam gidi cd thu nhfip cao hon ti le nay<br /> Ifi 66.4%, vfi d nhdm hd vp chdng cd Ihu nhfip luong duong Ifi 54.0%. Nhu<br /> vfiy, mfic dQ ngudi phu nfl da cd vi the' cao hem khi hp cd ddng gdp cho thu<br /> nhfip gia dlnh, nhung ngudi dfin dng vfin la nguM nfim giQ quyln quylt<br /> dinh tfii san cd gifi tri nhilu hon. Dilu nfiy cho thtfy tfic ddng cua van hoa<br /> truyin thtfng vdi quan niem cho rfing nam gidi Ifi ngudi nfim quyln quylil<br /> dinh trong gia dlnh, tdi quan he quyln lire giOa vg vfi chdng trong gia dlnh<br /> vfin cdn dai dang.<br /> <br /> Dfit dai Ifi cfil tfii sfin to nhfit rli. Vile nfiy nfin d l cho ch6ng diing tfin. Rilng em,<br /> em chfing bao gid mu6n diing tfin cfii dfiy. Rifing em Ihl th«, dfi hn tuong ch6ng<br /> hofin tofin r l l , mfi chdng cGng tin tudng minh hofin tofin rdi. vi vay cti d l chIng<br /> diing ten (NO, 41 tuli, Dal hpc, cfin 60 phu nfl).<br /> <br /> Theo em, tfii sfin nhfi ci>a, dfit dai Ifi ngodi chdng. Theo em ngudi chdng suy nghi<br /> tdt hon. chin chfin hon. Quan diim cua em v5n Ifi ngudi didng (Nam, 21 tudi, ( ^<br /> d^ng, chu qufin cafe),<br /> <br /> Khi xem .\ct ngudn tfii chinh dfi cd klioi tfii san nhfi d/dfi't a. la cd thl ly<br /> giai sau hon ly do vi sao ngudi chdng/ngudi vp cd quyln quy^t dinh ddi<br /> vdi tfii san nfiy. Kfi't qua dilu tra cho thfiy khi ngdi nhfi dang d cd dupc tilr<br /> ngudn tiln ciia chdng hofic gia dinh chdng la chinh thi c6 tdi 70% trucmg<br /> hpp nguiri chdng cd quyln quylt djnh; chi 3'7c ngudi vp dupc quylt dinh<br /> trong trudng hpp nfiy vfi ti le ca hai vp chdng cCing quye't dinh la 27,1%.<br /> Ne'u ngdi nhfi dang d cd dupc tii ngudn tiln cua vp hofic bdn vp Ifi chfnh<br /> thl chi 30.4% trudng hpp ngudi vp cd quyln quyfi't dinh; 26.1 % trudng hpp<br /> Le Thi Hong Hfii & Pham Thanh Van<br /> <br /> Bang 3. Tuong quan nfim quyln quylt djnh ddl vdi nhfi d/dfi't d<br /> theo ngudn liln cd dupc ngdi nhfi dang if<br /> <br /> <br /> Ngudi quye't djnh Ngu6n tl£n c6 duoc ngd:i nli^/cfln h^dangd'<br /> Ptiinldn Phin 1*1 V(? ch6ng<br /> b«n ch6ng bfin vg ngang nhau<br /> Chong 69.9 26.1 48,8<br /> Vo 3.0 30,4 3,6<br /> Hai vo ch6ng 27.1 43,5 47,6<br /> <br /> <br /> <br /> Ifi do ngudi chdng quydt dinh; li 16 hai vo chdng cOng quye't dinh tang len<br /> dfing kl so vdi trudng hpp ngudn tiln tir ben chdng (43,5%). Ngudn tiln<br /> ed dupe ngdi nhfi do hai vp ehdng ciing ddng gdp ngang nhau thi ti le<br /> ngucri chdng nfim quyln quyfi't dinh gfin tucmg duong vdi ti Ifi hai vp ehdng<br /> Cling quy^t dinh (khoang 48%). Trong trudng hpp nfiy, ngudi vp nfim<br /> quyln quylil dinh la rfiit it (3.6%). Nhu vfiy, dfl ngdi nhfi dang d la do ngudn<br /> liln ben chdng hay bfin vp hay do vp chdng cflng ddng gdp ngang nhau thi<br /> khi xet nrong quan ta nhfin thS^y ngudi chdng vfin nfim quyln quyfi't dinh<br /> nhilu hem vp. Dac biet, khi dd Ifi liln bfin chdng thi chi cd 3,0% ngucri vp<br /> dupc nfim quyln quyfi't dinh nhung nfi'u dd Ifi tiln bfin vp thi cd tdi 26.1%<br /> <br /> Bieu dd 2. Ngufri quyet dinh ddl vdi nha/dfit or<br /> theo yeu td nong thon/lhanh thi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> D Phudng Dfing Da • Xa Dmh Trung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chdng Vo<br /> 1Haivoch6ng<br /> tt Nghltn cijru Oil dlnh vt Gidi, Quyjn 22, • £ S, tr, 54-64<br /> <br /> <br /> ngirM chSng nSm quydn quyft dinh khOi tSi sin niy,<br /> Vdng. dang bin dill bdn nha, n£u c$n bdn U I6i cGng bdn, do 161 hA. vl cdi dSl<br /> diy chua phii Id v? ch6ng Mi mua dui^c md i6l iSy Id cOa 6ng cha b6 m; Ibi dl<br /> lai, thl bdy giei djnh do;t. Ndu con ddu ra i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2