intTypePromotion=1

Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
263
lượt xem
36
download

Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về mua, chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  1437/2001/Q§­N H N N  n g µ y 19  ® n th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  m u a, c h u y Ó n,  V m a n g   g o ¹i Ö   n  t ra n íc n g o µ i  ñ a N g êi c  tró  c lµ  n g   © n   Ö t N a m c« d Vi Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 15/1993/N§­   µy  CP ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi mua, chuyÓn,  mang  ¹itÖ  níc ngoµi cña  êi c  ó lµ c«ng  ©n  Öt ngo   ra      Ng   tr     d Vi   Nam”. §i Ò u  2.  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/01/2002.C¸c    quy  nh  ¹  ôc    ¬ng  Ph Çn  ®Þ tiM I Ch IV  thø    ôc    ¬ng    ba, M I Ch V Ph Çn thø  t Th«ng   è  t s 01/1999/TT­NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  ©n   µng  c Ng h Nhµ   íc híng  Én    µnh  n  d thih NghÞ   nh  ®Þ 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèivµ  l      kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  1  1  ®Þ 19/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 12/01/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  û  c Th ®è Ng h Nh n   vi u quyÒn  cho  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícThµnh  è  å   Ý   Ng h Nh n   ph H Ch Minh  thùc hiÖn  ét  è    m s c«ng  Öc  Ò   vi v qu¶n  ýngo¹ihèit¹ c¸ctØnh,thµnh  è  Ýa  l        i   ph ph Nam   Õt  Öu  ùcthi µnh. h hi l     h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   V¨n    tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Thñ  ëng  l     tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc     tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c Ng ©n  µng  îcphÐp  Þu  h ®  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Þ nh ® V Ò   u a,  h uy Ó n, m a n g   g o ¹i Ö   m c n  t ra n íc n g o µ i  c ñ a  g êi c  tró lµ  n g   © n   Ö t n a m n c« d vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1437/2001/Q§­NHNN ngµy  th¸ng11  19    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  Quy  nh  µy  iÒu  ®Þ n® chØnh  Öc  vi mua,  chuyÓn, mang  ¹itÖ  níc ngo   ra    ngoµicña  êi c  ólµ c«ng  ©n  Öt Nam     Ng   tr     d Vi   (sau  y   äilµ C«ng  ©n  Öt ®© g     d Vi   Nam)    ö  ông  µo    ôc  ch  ®Ó s d v c¸cm ®Ý sau  y   ®© : 1. Chi phÝ     cho  Öc  äc  Ëp,ch÷a  Önh  vi h t   b cho b¶n  ©n  th hoÆc  cho  ©n  th nh©n; 2.§ic«ng    lÞch,th¨m  Õng    ícngoµi;    t¸c,du    vi ën   3.Tr¶    ¹ phÝ    c¸clo   i cho  ícngoµi; n  4.TrîcÊp     cho  ©n  ©n  ang    ícngoµi; th nh ® ën   5.ChuyÓn  Òn thõa kÕ     ti     cho  êihëng  õa kÕ     ícngoµi; ng   th   ë n   6.§i®Þnh      ícngoµi.    cë n     §i Ò u      Ých  õng÷: 2. Gi¶ith t    Trong  Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1. Ngo¹itÖ:lµ tiÒn  ña  ícngoµi.Trong           c n    v¨n b¶n  µy,c¸c møc  ¹itÖ  n   ngo   ® îcmua,    chuyÓn, mang  îcquy  nh    ®  ®Þ b»ng  «    ü.  êng  îp C«ng  ©n  ® laM Tr h  d ViÖt Nam   ã    c nhu  Çu  c chuyÓn, mang    ¹  ¹itÖ    c¸c lo ingo   kh¸c th×  îcquy    «     ®  ra ® laM ü   ã    Þt ng  ¬ng.   c gi¸tr  ¬ ® 2. Mua   ¹itÖ:lµ viÖc    ngo       C«ng  ©n  Öt Nam   ïng  ng  Öt Nam     d Vi   d ®å Vi   ®Ó mua  ¹itÖ  ¹ Ng ©n  µng  îcphÐp  ngo   t i   h ®  cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  1 trªnc¬  ë  Êttr×nh c¸cgiÊy têtheo quy  nh  ¹ Quy  nh  µy.   s xu           ®Þ t  i ®Þ n 3.ChuyÓn  ¹itÖ:lµviÖc    ngo       C«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   chuyÓn  ¹itÖ    íc ngo   ra n   ngoµith«ng    qua  ©n  µng  îcphÐp. Ng h ®  4. Mang  ¹itÖ:lµviÖc    ngo       C«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   mang  ¹itÖ  Òn m Æt   ngo   ti   (bao  å m:  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹   Ðc  lÞch vµ    g ti       lo is du  ,   c¸cc«ng  ô  c thanh   ¬ng  to¸nt tùkh¸c)ra nícngoµikhixuÊtc¶nh.             5. Møc     ph¶i khai b¸o      H¶i quan: lµ møc   ¹itÖ  Thèng  c  ©n      ngo   do  ®è Ng hµng  µ   íc quy  nh  Nh n   ®Þ trong tõng  êikú  dông    th   ¸p  cho  Öc  vi mang  ¹itÖ  ngo   tiÒn  Æt     Êt  Ëp  m khi xu nh c¶nh. C¸  ©n    nh mang  îtmøc   v  quy  nh   µy  ®Þ n ph¶i  khaib¸o H¶i quan  öa  Èu.     c kh
 3. 3 6.  Êy  Ðp  Gi ph chuyÓn  ¹itÖ: lµ giÊy  Ðp  Ng ©n   µng  µ   íc ngo       ph do  h Nh n   cÊp cho    C«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   chuyÓn  ¹itÖ  õmøc  ngo   t   ph¶ikhaib¸o H¶i quan        trëlªn. GiÊy  Ðp  µy  ö  ông         ph n sd ®Ó mua, chuyÓn  ¹itÖ  ¹ Ng ©n  µng  îc ngo   t i  h ®  phÐp  Éu  Êy phÐp  (M gi   quy  nh  ¹ Phô  ôcIIvµ  ô  ôcII ) ®Þ t  i l     Ph l   I  . 7. GiÊy  Ðp    ph mang  ¹itÖ:lµ giÊy  Ðp  Ng ©n   µng  µ   íccÊp  ngo       ph do  h Nh n   cho C«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   mang  ¹itÖ tõmøc  ngo       ph¶ikhaib¸o H¶i quan  ëlªn       tr     ®èi víi µn  é  è  ¹itÖ     to b s ngo   mang  theo    Êt c¶nh.GiÊy  Ðp  µy  ö  ông  khixu     ph n sd ®Ó  mua  ¹itÖ  Òn m Æt   ¹ Ng ©n  µng  îcphÐp, xuÊttr×nh cho    ngo   ti   t i h ®        H¶i quan  cöa  Èu    kh khimang  ¹itÖ  ngo   qua  öa  Èu  Éu  Êy phÐp  c kh (M gi   quy  nh  ¹ Phô  ®Þ ti  lôcIV).    8. Th©n  ©n:  µ nh÷ng  êi cã    nh l  ng   quan  Ö:  è  Ñ   , bè  Ñ   h b m ®Î   m nu«i,vî,    chång, con  , con    ®Î   nu«i,anh,  Þ,    ét víiC«ng   ©n   Öt    ch em ru     d Vi Nam     xin chuyÓn, mang  ¹itÖ.   ngo     9.GiÊy  êchøng    t  minh  quan  Ö   ©n  ©n: lµm ét  h th nh    trong c¸cgiÊy têsau:         b¶n  sao  Êy  Gi khai sinh,b¶n      sao    é  Èu,  Sæ h kh b¶n sao  Êy  Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  Õt  k k h«n, X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  hoÆc   Ýnh  ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph chøng  minh  quan  Ö  th©n  ©n. Trêng  îp lµbè  Ñ   h  nh   h     m nu«i,con    nu«iph¶icã      x¸c nhËn  ña  ¬    c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   10. GiÊy    th«ng b¸o    Ý:  µ m ét  chi ph l   trong    ¹  Êy  ê sau: v¨n  c¸c lo igi t     b¶n,  chøng  õ,ho¸ ®¬n  ña  Ýa  ícngoµith«ng    Ò     Ý  ã  ªnquan  n   t    c ph n     b¸o v chiph c li   ®Õ häc  Ëp, kh¸m  ÷a  Önh  µ    ¹    Ý   t  ch b v c¸c lo ichi ph kh¸c díic¸c h×nh       thøc  µ b¶n  l  chÝnh hoÆc   b¶n sao hoÆc  b¶n    Êy  fax.Gi th«ng  b¸o ph¶i® îc dÞch  tiÕng     ra  ViÖt.Trêng  îp  Çn  Õt,Ng ©n   µng  ã  Ó    hc thi   h c th yªu  Çu  c C«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   xuÊttr×nh b¶n  Ýnh.     ch 11.L Önh    chuyÓn  Òn ®Þnh  ú:lµv¨n b¶n  ña  ti   k      c C«ng  ©n  ÖtNam     d Vi   yªu cÇu  ©n   µng  îcphÐp  Ng h ®  chuyÓn  ét  è  ¹itÖ  Êt ®Þnh    µikho¶n  m s ngo   nh   trªnt   cña  ×nh   m sang  ét  µikho¶n  m t  kh¸c ë   íc ngoµi vµo  êi®iÓ m   Êt  nh    n    th   nh ®Þ trong n¨m. KhichuyÓn  ¹itÖ       ngo   cho  êithõa  Õ   ng   k hoÆc  cho  ôc  ch  nh   m ®Ý ®Þ c ë   íc ngoµi,C«ng  ©n  Öt Nam   n    d Vi   chØ   ph¶i nép  å  ¬    Ðp    h s xin ph chuyÓn  ngo¹itÖ  ét  Çn  i  íitoµn  é  è  ¹itÖ      m l ®è v   b s ngo   xin chuyÓn. Nh÷ng  Çn    l chuyÓn   tiÕp theo  ×  ùc hiÖn  th th   theo  Önh  L chuyÓn  Òn  nh  ú  ∙  îc tho¶  Ën  ti ®Þ k®®  thu gi÷a C«ng  ©n  Öt Nam   µ  ©n   µng  îc phÐp  µ     d Vi   v Ng h ®  m kh«ng  ph¶ixin phÐp     Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n   §i Ò u    ån  ¹itÖ  3. Ngu ngo   chuyÓn,mang    ícngoµi:   ra n   C«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   îc Ng ©n   µng  ®  h theo  Èm   th quyÒn quy  nh   ¹  ®Þ ti §iÒu  Quy  nh  µy  12  ®Þ n cho  Ðp  ph chuyÓn, mang  ¹itÖ    ngo   cho    ôc  ch   c¸c m ®Ý nªu  ¹  Òu  Quy  nh  µy  îc sö  ông  ¹itÖ    µikho¶n  Òn  öi, t i§i 1  ®Þ n ® d ngo   trªnt   ti g   ngo¹itÖ  öitiÕtkiÖm,  ¹itÖ  ù cÊt gi÷,ngo¹itÖ    g    ngo   t         mua   ña  ©n   µng  îc c Ng h ®  phÐp    ®Ó chuyÓn, mang    ícngoµi.   ra n   §i Ò u  Quy Òn  4.  mua,  chuyÓn, mang  ¹itÖ:   ngo   1. D íimøc      ph¶ikhaib¸o        H¶i quan: C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c nhu  Çu  ö  c s dông  ¹itÖ  µo c¸c m ôc  ch  t¹ §iÒu  Quy  nh  µy  îcli   Ö   íi ngo   v     ®Ý nªu  i  1  ®Þ n ®   ªnh v   Ng ©n  µng  îcphÐp  µ  Êttr×nh c¸cgiÊy têcã  ªnquan  : h ®  v xu          li   ®Ó
 4. 4 a. ChuyÓn  ¹itÖ  õ c¸c nguån  ¹itÖ    µikho¶n  Òn  öi,ngo¹i   ngo   t     ngo   trªnt   ti g     tÖ  öitiÕtkiÖm,  ¹itÖ  ùcÊtgi÷; g    ngo   t     b.Mua  ¹itÖ  ña  ©n  µng  îcphÐp  µ    ngo   c Ng h ®  v chuyÓn  ¹itÖ; ngo   c.Mua  ¹itÖ  Òn m Æt       ngo   ti   ®Ó mang    ícngoµi. ra n   2. Tõ     møc   ph¶i khaib¸o        H¶i quan  ëlªn:C«ng  ©n  Öt Nam   ã    tr     d Vi   c nhu cÇu  ö  ông  ¹itÖ  µo    ôc  ch  sd ngo   v c¸c m ®Ý nªu  ¹  Òu  Quy  nh  µy  ti §i 1  ®Þ n ph¶i   li   Ö   íiNg ©n   µng  µ   íc theo  Èm   Òn  ªnh v   h Nh n   th quy quy  nh  ¹  Òu  Quy   ®Þ ti§i 12  ®Þnh   µy      n ®Ó xin chuyÓn,  mang   ¹itÖ. Trªn  ¬  ë  Êy  Ðp  ngo     c s Gi ph chuyÓn,  mang  ¹itÖ  Ng ©n  µng  µ   íccÊp,C«ng  ©n  ÖtNam   îc: ngo   do  h Nh n     d Vi   ®  a. Trêng  îp ® îccÊp  Êy  Ðp    h    Gi ph chuyÓn  ¹itÖ:C«ng  ©n  Öt Nam   ngo     d Vi   ® îcli   Ö   íi ©n  µng  îcphÐp  :   ªnh v   Ng h ®  ®Ó ­ Chuy Ón  ¹itÖ  õ c¸cnguån  ¹itÖ    µikho¶n  Òn göi,ngo¹itÖ    ngo   t     ngo   trªnt   ti       göitiÕtkiÖm,  ¹itÖ  ùcÊtgi÷;    ngo   t     ­Mua  µ    v chuyÓn  ¹itÖ. ngo   b.Trêng  îp ® îccÊp  Êy  Ðp    h    Gi ph mang  ¹itÖ:C«ng  ©n  ÖtNam   ­ ngo     d Vi   ® îc: ­ Mang  ¹itÖ  Òn  Æt   õ c¸c nguån  ¹itÖ    µikho¶n  Òn  öi,   ngo   ti m t    ngo   trªnt   ti g   ngo¹itÖ  öitiÕtkiÖm,  ¹itÖ  ùcÊtgi÷;   g    ngo   t     ­ Liªnh Ö   íi ©n  µng  îcphÐp        v  Ng h ®  ®Ó mua  ¹itÖ  Òn m Æt     ngo   ti   ®Ó mang   ra nícngoµi.    3. C¨n  vµo  ån  ¹itÖ  Ön  ã  ña  × nh,  ©n   µng  îcphÐp    cø  ngu ngo   hi c c m Ng h ®  xem   Ðt  µ  îcquyÒn  Õt  nh  x v®  quy ®Þ møc    ¸p  ®é ® øng  nhu  Çu  c mua   ¹itÖ  ngo   cña  c«ng  ©n  Öt Nam     d Vi   ®Ó chuyÓn, mang  níc ngoµicho    ôc  ch    ra      c¸c m ®Ý ® îcphÐp    quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy. ®Þ t  i 1  ®Þ n C h ¬ n g  II n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    5. ChuyÓn,  mang  ¹itÖ  ngo   cho  ôc  ch  äc  Ëp    ícngoµi: m ®Ý h t ë n   1. C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c nhu  Çu  c chuyÓn, mang  ¹itÖ      ngo   ®Ó thanh  to¸ntiÒn  äc  Ý, tiÒn  ë, sinh ho¹tvµ      Ý    h ph   ¨n        c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan    li   trong  qu¸  ×nh häc  Ëp    íc ngoµi cho  tr   t ën     b¶n  ©n  îc li   Ö   íiNg ©n   µng  th ®   ªnh v   h theo  thÈm   Òn  quy quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy    µm  ñ  ôc chuyÓn, ®Þ ti§i 12  ®Þ n ®Ó l th t     mang  ¹itÖ    ¬  ë  ép    ¹ giÊy têsau: ngo   trªnc s n c¸clo i      a.§¬n      xinchuyÓn, mang  ¹itÖ  ô  ôcI);   ngo   (Ph l   b. GiÊy    th«ng  chiphÝ  ña  µ  êng  b¸o    c nh tr hoÆc   ¬  ë  o  ¹o(sau  y   c s ®µ t   ®© gäi lµ c¬  ë  o   ¹o)níc ngoµi göi cho  êi ®i  äc. Trêng  îp      s ®µ t        ng   h   h th«ng    b¸o kh«ng  öi®Ých  g  danh  cho  êi®i  äc,C«ng  ©n  Öt Nam   ng   h   d Vi   ph¶igöikÌm       Th chÊp  Ën  äc  ña  ¬  ë  o  ¹o níc ngoµi ®ã   nh h c c s ®µ t       hoÆc   Êy  ê chøng  gi t   minh  ®ang  äc  Ëp    ícngoµi; h t ën     c.B¶n    sao  é  Õu. h chi Møc  ¹itÖ  îcphÐp  ngo   ®   chuyÓn, mang    ícngoµic¨n cø  µo    ra n       v møc    chi phÝ  theo giÊy th«ng      Ý  ña  ¬  ë  o  ¹onícngoµi.     b¸o chiph c c s ®µ t    
 5. 5 Trêng  îp  ¬  ë  o   ¹o níc ngoµi kh«ng  ã  h c s ®µ t       c th«ng b¸o  Ò   Òn    , v ti ¨n,ë   sinh ho¹tvµ      Ý       c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan  ×  µi sè  Òn  äc  Ý   ∙  îc   li   th ngo   ti h ph ® ®   th«ng    b¸o,C«ng  ©n  Öt Nam   îcchuyÓn, mang  d Vi   ®    thªm cho  çi  m n¨m  äc  èi h t  ®a kh«ng    qu¸ 5.000  USD/ngêi®i  äc.  h   2. C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c nhu  Çu  c chuyÓn,  mang  ¹itÖ  ngo   cho  ©n  th nh©n ®ang  äc  Ëp    ícngoµith× ngoµic¸cgiÊy têquy  nh  ¹ ®iÓ m         h t ën            ®Þ t i a,b kho¶n  §iÒu  µy,ph¶inép  1  n    thªm    Êy têsau: c¸cgi     a.GiÊy  êchøng    t  minh  quan  Ö   ©n  ©n; h th nh b. B¶n sao  Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  ®èi víitr ng  îp    nh d (     ê h xin chuyÓn  ngo¹itÖ)hoÆc      b¶n sao  é  Õu  ®èivíi êng  îp xinmang  ¹itÖ). h chi (     tr h   ngo   3.  êi ® îc C«ng  ©n   Öt  Ng     d Vi Nam   û  u quyÒn  mang   ¹itÖ  ngo   cho  ©n  th nh©n  ang  äc  Ëp    ícngoµith× ngoµic¸c giÊy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m       ® h t ën            ®Þ ti   a, b kho¶n  §iÒu  µy,ph¶inép  1  n    thªm    Êy têsau: c¸cgi     a.GiÊy  êchøng    t  minh  quan  Ö   ©n  ©n  ña  êiuû  Òn; h th nh c ng   quy b.GiÊy  û  Òn;   u quy c.B¶n    sao  é  Õu  ña  êi® îcuû  Òn. h chi c ng     quy 4. C«ng  ©n  Öt Nam   ã  Ó  û  Òn    d Vi   c th u quy cho  Doanh  nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng   vÊn,  Þch  ô  häc  ªnh Ö   íiNg ©n   µng  t d v du  li   v  h theo  Èm   th quyÒn    quy ®Þnh  ¹  Òu  Quy  nh  µy      ti §i 12  ®Þ n ®Ó xin chuyÓn  ¹itÖ.Hå   ¬    ngo     s xin chuyÓn  ngo¹itÖ  å m:  g a. V¨n    b¶n  ña  c doanh nghiÖp    xin chuyÓn  ¹itÖ. V¨n  ngo     b¶n ph¶i bao    gå m   ÷ng  éidung  nh n  sau: ­Danh    s¸ch ngêi®i  äc;    h ­Sè îng ngo¹itÖ     l    xinchuyÓn  cho  õng ngêi®i  äc; t   h ­N¬i chuyÓn  ¹itÖ  n   ña  õng ngêi®i  äc.    ngo   ®Õ c t    h b. GiÊy    th«ng  cña  ¬  ë  o  ¹onícngoµivÒ     Ý  ña  õng  êi b¸o  c s ®µ t       chiph c t ng   ®i  äc.Trêng  îp th«ng    h  h  b¸o kh«ng    â chiphÝ  ña  õng ngêi®i  äc,doanh  ghir     ct   h   nghiÖp  ph¶igöikÌm    Êp  Ën  äc  ña  ¬  ë  o  ¹onícngoµi®ã      Th ch nh h c c s ®µ t       hoÆc   giÊy têchøng     minh  ang  äc  Ëp    ícngoµi; ® h t ën     c.B¶n    sao  é  Õu  ®èivíi êng  îp cha  i  äc); h chi (     tr h  ®h   d. Hîp  ng  û  Òn  ÷a    ®å u quy gi C«ng  ©n  Öt Nam   µ  d Vi   v doanh nghiÖp  Ò   v viÖc C«ng  d©n   Öt  Vi Nam  uû  quyÒn  cho doanh nghiÖp lµm c¸c thñ tôc  chuyÓn  ¹itÖ; ngo   ®.  B¶n  sao c«ng chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ®èivíi   (    c¸ctr ng  îp xinphÐp  Çn  u).  ê h     l ®Ç §i Ò u  6. ChuyÓn, mang   ¹itÖ  ngo   cho  ôc   ch  ÷a  Önh    íc m ®Ý ch b ën   ngoµi: 1. C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c nhu  Çu  c chuyÓn, mang  ¹itÖ      ngo   ®Ó thanh  to¸ntiÒn viÖn  Ý, tiÒn ¨n ë, sinh ho¹tvµ    Ý      ph           chiph kh¸c cã  ªnquan    li   trong qu¸    tr×nh ch÷a  Önh    ícngoµith× ® îcli   Ö   íi ©n  µng    b ën         ªnh v   Ng h theo  Èm  Òn   th quy quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy    µm  ñ tôc chuyÓn, mang  ¹itÖ  ®Þ ti§i 12  ®Þ n ®Ó l th       ngo   trªnc¬  ë  ép    ¹ giÊy têsau:   s n c¸clo i     
 6. 6 a.§¬n      xinchuyÓn, mang  ¹itÖ  ô  ôcI);   ngo   (Ph l   b.  Êy  Õp  Ën  Gi ti nh kh¸m,  ÷a  Önh  ña  ¬  ë  ÷a  Önh  íc ngoµi ch b c c s ch b n    hoÆc   Êy  íthiÖu ra nícngoµich÷a  Önh  ña  ¬  ë  ÷a  Önh  Gi gi  i        b c c s ch b trongníc;   c.GiÊy    th«ng  chiphÝ  b¸o    hoÆc   ù  Ýnh    Ý  ña  ¬  ë  ÷a  Önh   dt chiph c c s ch b nícngoµi     d.B¶n    sao  é  Õu  ña  êib Önh. h chi c ng   Møc   ¹itÖ  îc chuyÓn, mang  níc ngoµi c¨n  vµo  ngo   ®     ra      cø  møc     Ý  chiph theo giÊy th«ng      Ý  ña  ¬  ë  ÷a  Önh  ícngoµi.     b¸o chiph c c s ch b n  Trêng  îp c¬  ë  ÷a  Önh nícngoµikh«ng  ã  h   s ch b      c th«ng  vÒ   Òn ¨n,ë, b¸o  ti       sinh ho¹tvµ      Ý  ã  ªnquan  × ngoµisè  Òn viÖn  Ý  ∙  îcth«ng      c¸cchiph c li   th     ti   ph ® ®   b¸o,C«ng  ©n  Öt Nam   îc chuyÓn,    d Vi   ®  mang thªm  èi®a   t   kh«ng  qu¸ 10.000  USD   i víi ét  êib Önh  ®è    m ng   cho  ét  Çn  i  ÷a  Önh. m l ® ch b   Trêng  îp  a  ã  Êy  h ch c gi th«ng  b¸o    Ý   ña  ¬  ë  ÷a  Önh   íc chi ph c c s ch b n  ngoµi,C«ng  ©n  Öt Nam   îcmang  è  Òn 10.000    d Vi   ®  s ti   USD   ãitrªn®Ó   n    trang  tr¶i     Ý    chiph ban  u,  c¸c ®Ç sau    ®ã ph¶ilµm  Öc  íi ¬  ë  ÷a  Önh  ícngoµi   vi v   s ch b c n    ®Ó   ã  Êy  c Gi th«ng  b¸o    Ý   µm  ¬  ë  chiph l c s chuyÓn,  mang  ¹itÖ  ngo   theo   quy ®Þnh  ¹ kho¶n  hoÆc   t i 2  kho¶n  §iÒu  µy. 3  n 2.  êng  îp  Tr h C«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   chuyÓn,  mang   ¹itÖ  ngo   cho  ©n  th nh©n  ang  ÷a  Önh    íc ngoµith×  µic¸c giÊy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   ® ch b ën     ngo     t  ®Þ ti ® a,b    kho¶n  §iÒu  µy,ph¶inép  1  n    thªm    ¹ giÊy têsau: c¸clo i      a.GiÊy  êchøng    t  minh  quan  Ö   ©n  ©n; h th nh b. B¶n sao  Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  ®èi víitr ng  îp    nh d (     ê h xin chuyÓn  ngo¹itÖ)hoÆc      b¶n sao  é  Õu  ®èivíi êng  îp xinmang  ¹itÖ). h chi (     tr h   ngo   3.  êi ® îc C«ng  ©n   Öt  Ng     d Vi Nam   û  u quyÒn  mang   ¹itÖ  ngo   cho  ©n  th nh©n  ang  ÷a  Önh    íc ngoµith×  µic¸c giÊy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   ® ch b ën     ngo     t  ®Þ ti® a,b    kho¶n  §iÒu  µy,ph¶inép  1  n    thªm    ¹ giÊy têsau: c¸clo i      a.GiÊy  êchøng    t  minh  quan  Ö   ©n  ©n  ña  êiuû  Òn; h th nh c ng   quy b.GiÊy  û  Òn;   u quy c.B¶n    sao  é  Õu  ña  êi® îcuû  Òn. h chi c ng     quy   §i Ò u 7. ChuyÓn, mang  ¹itÖ  ngo   cho  ôc  ch      ¹  Ý,  Ö  m ®Ý tr¶c¸c lo iph l phÝ  cho  ícngoµi: n  C«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c nhu  Çu  c chuyÓn, mang  ¹itÖ        ¹   ngo   ®Ó tr¶c¸c lo i  phÝ,  Ö  Ý   Ý  éi viªn,phÝ   Ðt  å  ¬, phÝ   l ph (ph h     x hs  visa vµ    ¹  Ý,  Ö  Ý    c¸c lo iph l ph kh¸c) cho  íc ngoµi th×  îc li   Ö   íiNg ©n   µng    n    ®   ªnh v   h theo  Èm   th quyÒn     quy ®Þnh  ¹  Òu  Quy  nh  µy    µm  ñ tôc chuyÓn, mang  ¹itÖ    ti§i 12  ®Þ n ®Ó l th       ngo   trªn c¬  ë  ép    ¹ giÊy têsau: s n c¸clo i      1.§¬n      xinchuyÓn, mang  ¹itÖ  ô  ôcI);   ngo   (Ph l   2.GiÊy    th«ng  chiphÝ  ña  ícngoµi; b¸o    c n    3. B¶n sao  Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  ®èi víitr ng  îp    nh d (     ê h xin chuyÓn  ngo¹itÖ)hoÆc      b¶n sao  é  Õu  ®èivíi êng  îp xinmang  ¹itÖ). h chi (     tr h   ngo  
 7. 7 M øc  ¹itÖ  îcchuyÓn, mang    ícngoµic¨n cø  µo  ngo   ®     ra n       v møc    Ý    chiph do phÝa  ícngoµith«ng  n    b¸o. §i Ò u    8. ChuyÓn,  mang  ¹itÖ  ngo   cho  ôc  ch  i  m ®Ý ® c«ng    lÞch, t¸c,du    th¨m  Õng    ícngoµi: vi ën   1.C«ng  ©n  ÖtNam   i    d Vi   ® c«ng      ícngoµicã  t¸cë n     nhu  Çu  c chuyÓn  ¹i ngo   tÖ  îc li   Ö   íiNg ©n   µng  ®   ªnh v   h theo  Èm   Òn  th quy quy  nh  ¹  Òu  Quy   ®Þ ti §i 12  ®Þnh  µy    µm  ñ tôc chuyÓn  ¹itÖ    ¬  ë  Êt tr×nh c¸c lo¹  Êy  n ®Ó l th     ngo   trªnc s xu     i gi têsau:   §¬n    xinchuyÓn  ¹itÖ  ô  ôcI); ngo   (Ph l   GiÊy  th«ng      Ý  ña  ícngoµi; b¸o chiph c n   c.B¶n    sao  Êy chøng  gi   minh  ©n  ©n. nh d   Møc  ¹itÖ  îcphÐp  ngo   ®   chuyÓn    ícngoµi    vµo  ra n    c¨n cø  møc    Ý    chiph do phÝa  ícngoµith«ng    n    b¸o. 2. C«ng  ©n  Öt Nam   i  lÞch,th¨m  Õng    íc ngoµicã    d Vi   ® du    vi ën     nhu  Çu  c mang  ¹itÖ  îc mang  èi®a   ngo   ®   t   kh«ng  qu¸ møc  ph¶i khaib¸o        H¶i quan    cho m ét  Çn  Êtc¶nh  µ  l xu   v kh«ng  ph¶ixinphÐp  ©n  µng  µ   íc.    Ng h Nh n §i Ò u 9. ChuyÓn, mang   ¹itÖ    îcÊp  ngo   ®Ó tr  cho  ©n  ©n    íc th nh ën   ngoµi: 1. C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c nhu  Çu  c chuyÓn, mang  ¹itÖ    î Êp    ngo   ®Ó tr  c cho  th©n  ©n  ang    íc ngoµi® îc li   Ö   íiChi nh¸nh  ©n   µng  µ     nh ® ën       ªnh v     Ng h Nh níctØnh,thµnh  è    a  µn    µm  ñ tôcchuyÓn, mang  ¹itÖ        ph trªn®Þ b ®Ó l th       ngo   trªn c¬  ë  ép    ¹ giÊy têsau: s n c¸clo i      §¬n    xinchuyÓn,mang  ¹itÖ  ô  ôcI);   ngo   (Ph l   b.  Êy  êchøng   Gi t   minh  quan  Ö   ©n  ©n; h th nh c.  Êy  êchøng   Gi t   minh  êihëng  î Êp  ang    ícngoµi; ng   tr c® ën   d. B¶n sao  Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  ®èi víitr ng  îp    nh d (     ê h xin chuyÓn  ngo¹itÖ)hoÆc      b¶n sao  é  Õu  ®èivíi êng  îp xinmang  ¹itÖ). h chi (     tr h   ngo     2. Chi nh¸nh Ng ©n  hµng Nhµ   íc tØnh,  µnh  è  cÊp  Êy phÐp  n th ph Gi chuyÓn, mang  ¹itÖ  ét  Çn    ngo   m l trong m ét    n¨m cho C«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c nhu  Çu  îcÊp  c tr  cho  ©n  ©n  ng  èi®a   th nh nh t   kh«ng  qu¸ 5.000 USD  cho  ét  m ngêihëng  î Êp.   tr c §i Ò u    10. ChuyÓn,  mang  ¹itÖ  ngo   cho  êithõa kÕ     ícngoµi: ng     ën   1. C«ng  ©n  Öt Nam   idiÖn    d Vi   ®¹   cho  êi thõa  Õ     íc ngoµi ® îc li   ng   k ën       ªn h Ö   íiNg ©n   µng  v  h theo  Èm   Òn  th quy quy  nh  ¹  Òu  12  ®Þ ti§i   Quy  nh  µy  ®Þ n ®Ó   µm  ñ tôcchuyÓn, mang  ¹itÖ    ¬  ë  ép    ¹ giÊy têsau: l th       ngo   trªnc s n c¸clo i      a.§¬n      xinchuyÓn, mang  ¹itÖ  ô  ôcI);   ngo   (Ph l  
 8. 8 b. B¶n  Ýnh    ch hoÆc   b¶n  sao  c«ng  chøng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Ò   Öc  v vi chia thõa  Õ     k hoÆc     óc,v¨n  di ch   b¶n  tho¶  Ën  ÷a  ÷ng  thu gi nh ngêithõa kÕ  hîp ph¸p;       c. V¨n    b¶n  û  u quyÒn  ña  êi thõa  Õ   ã  c ng   k (c c«ng  chøng, chøng  ùc)   th   hoÆc   µiliÖu chøng  t    minh   tc¸ch ®¹idiÖn     theo ph¸p luËtcña  êixinchuyÓn,      ng       mang  ¹itÖ. ngo   d. B¶n sao  Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  ®èi víitr ng  îp    nh d (     ê h xin chuyÓn  ngo¹itÖ)hoÆc      b¶n sao  é  Õu  ®èivíi êng  îp xinmang  ¹itÖ). h chi (     tr h   ngo     2. C«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   i diÖn  ®¹   cho  êi thõa  Õ     íc ngoµi ® îc ng   k ën      chuyÓn,  mang   çi  m n¨m  èi®a   t  kh«ng  qu¸ 10.000 USD  hoÆc  20%   è  Òn s ti   n Õu  tæng  è  Òn  îc thõa  Õ   ính¬n  s ti ®   k l  50.000  USD.  êng  îp  è  Òn    Tr h s ti xin chuyÓn, mang  ính¬n    l  50.000 USD,  C«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   ph¶ixuÊttr×nh giÊy         têchøng    minh  ùc cã  è  Òn xinchuyÓn  th   s ti     cho  ôc  ch  õa kÕ. m ®Ý th   Sè   Òn  ti cßn  ¹ (b»ng  ng  Öt nam   li   ®å Vi   hoÆc   ¹itÖ),c«ng  ©n  Öt ngo     d Vi   Nam  ® îcgöivµo  ©n   µng  îcphÐp        Ng h ®  ®Ó chuyÓn  Çn  d (bao  å m   èc  µ    g g v l∙ i ph¸tsinh)trong c¸c n¨m  Õp theo,theo  ¬ng         ti     ph thøc  Önh  L chuyÓn  Òn ®Þnh   ti   kú  ∙  îctho¶  Ën  ÷a Ng ©n   µng  îcphÐp  µ  êicã  cÇu  ®®  thu gi   h ®  v ng   yªu  chuyÓn  ngo¹itÖ  ng  çi    nh m n¨m  èi®a  t   kh«ng  qu¸ møc  quy  nh  ®Þ trªn.Trêng  îp  göi   h   vµo  ©n   µng  îc phÐp  Ng h ®  b»ng  ng  Öt Nam,  ®å Vi   C«ng  ©n  Öt Nam   îc d Vi   ®  mua   ¹itÖ  ngo   theo  û gi¸b¸n  ¹itÖ  ña  ©n  µng  îcphÐp  ¹  êi®iÓ m   t    ngo   c ng h ®  ti   th chuyÓn  ¹itÖ  ngo   theo  tho¶  Ën  ÷a  ©n   µng  îc phÐp  µ  êi cã    thu gi Ng h ®  v ng   yªu cÇu chuyÓn  ¹itÖ  ngo   trong L Önh    chuyÓn  Òn ®Þnh  ú. ti   k §i Ò u 11. Chuy Ón, mang   ¹itÖ  ngo   cho  ôc  ch  i  nh   ë   íc m ®Ý ® ®Þ c n  ngoµi: 1. C«ng  ©n  ViÖt  d Nam   îc phÐp  ®Þnh    ë   íc  ®  c n ngoµi cã   nhu  Çu  c chuyÓn,  mang   ¹itÖ  îc li   Ö   íiNg ©n   µng  ngo   ®   ªnh v   h theo  Èm   th quyÒn    quy ®Þnh  ¹  Òu  Quy  nh  µy    µm  ñ tôc chuyÓn, mang  ¹itÖ    ti §i 12  ®Þ n ®Ó l th       ngo   trªn c¬  ë  Êttr×nh c¸clo¹ giÊy têsau: s xu     i      a.§¬n      xinchuyÓn, mang  ¹itÖ  ô  ôcI);   ngo   (Ph l   b.B¶n    sao    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  ña  ícngoµicho  Ðp  c th quy c n     ph ®Þnh    Ìm  c k theo  b¶n  Þch  ã    Ën  ña  ¬  d c x¸c nh c c quan  Þch  ËthoÆc   Êy  d thu   gi têchøng    minh  C«ng  ©n  ÖtNam   îcphÐp  nh      ícngoµi; d Vi   ®  ®Þ cë n   c.B¶n    sao  é  Õu  ña  êixuÊtc¶nh  nh  . h chi c ng     ®Þ c 2. C«ng  ©n  Öt Nam   îc chuyÓn,    d Vi   ®  mang  çi  m n¨m  èi®a   t   kh«ng    qu¸ 10.000  USD  cho  ét  êixuÊt c¶nh  nh    m ng     ®Þ c hoÆc   20%   è  Òn cho  ét  êi s ti   m ng   xuÊt c¶nh  nh    Õu    ®Þ cn tæng  è  Òn chuyÓn, mang  ính¬n  s ti     l  50.000 USD.  ­ Tr êng  îp    h xin chuyÓn, mang      trªn50.000  USD,  C«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   ph¶ixuÊt     tr×nh giÊy têchøng       minh  ùc cã  è  Òn xinchuyÓn  th   s ti     cho  ôc  ch  nh  . m ®Ý ®Þ c Sè   Òn  ti cßn  ¹ (b»ng  ng  Öt Nam   li  ®å Vi   hoÆc   ¹itÖ),c«ng  ©n  Öt ngo     d Vi   Nam   îcgöivµo  ©n   µng  îcphÐp    ®   Ng h ®  ®Ó chuyÓn  Çn  d (bao  å m   èc  µ    g g v l∙ i ph¸tsinh)trong c¸c n¨m  Õp theo,theo  ¬ng         ti     ph thøc  Önh  L chuyÓn  Òn ®Þnh   ti   kú  ∙  îctho¶  Ën  ÷a Ng ©n   µng  îcphÐp  µ  êicã  cÇu  ®®  thu gi   h ®  v ng   yªu  chuyÓn  ngo¹itÖ  ng  çi    nh m n¨m  èi®a   t   kh«ng  qu¸ møc  quy  nh  ®Þ trªn.Trêng  îp  göi   h   vµo  ©n   µng  îc phÐp  Ng h ®  b»ng  ng  Öt Nam,  ®å Vi   C«ng  ©n  Öt Nam   îc d Vi   ®  mua   ¹itÖ  ngo   theo  û gi¸b¸n  ¹itÖ  ña  ©n  µng  îcphÐp  ¹  êi®iÓ m   t    ngo   c ng h ®  ti   th
 9. 9 chuyÓn  ¹itÖ  ngo   theo tho¶  Ën  ÷a  ©n   µng  îc phÐp  µ  êi cã    thu gi Ng h ®  v ng   yªu cÇu chuyÓn  ¹itÖ  ngo   trong L Önh    chuyÓn  Òn ®Þnh  ú. ti   k C h ¬ n g  III t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 12. È m   Òn    Th quy cho  Ðp   ph c«ng  ©n  Öt Nam   îc mua,  d Vi   ®  chuyÓn, mang  ¹itÖ    ícngoµi:   ngo   ra n   C«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c nhu  Çu  c chuyÓn, mang  ¹itÖ  ngo   cho    ôc   c¸c m ®Ých  quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy  i víingo¹itÖ    µikho¶n  Òn ®Þ ti§i 1  ®Þ n ®è       trªnt   ti   göi,ngo¹itÖ  öitiÕtkiÖm,  ¹itÖ  ù cÊt gi÷,ngo¹itÖ      g    ngo   t         mua   ña  ©n   µng  c Ng h ® îcphÐp  × ® îcli   Ö   íi ©n   µng    th     ªnh v   Ng h theo  Èm  Òn  th quy quy  nh  íi y   ®Þ d  ®© ®Ó   µm  ñ tôcchuyÓn, mang  ¹itÖ: l th       ngo   1. Ng ©n   µng  îc phÐp:    h ®  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  îc ®è Ng h ®  phÐp hoÆc   êi® îcTæng  ng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  û  Òn  îcxem   Ðt cho  ®è u quy ®  x  phÐp c«ng  ©n  Öt nam   îc mua,  d Vi   ®  chuyÓn  ¹itÖ   i  íitr ng  îp    ngo   ®è v   ê h xin mua, chuyÓn  ¹itÖ  íimøc   ngo   d   ph¶i khaib¸o        H¶i quan  õtr ng  îp  îcÊp  (tr   ê h tr  cho  ©n  ©n    ícngoµi). th nh ën   2. Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:    Ng h Nh n     ph tr     ¬  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­ ¬ng  Êp  Ðp  c ph cho c«ng  ©n  Öt Nam    tró trªn®Þa   µn  d Vi   c    b chuyÓn, mang   ngo¹itÖ  i  íitr ng  îp    chuyÓn, mang  ¹itÖ  õ     ®è v   ê h xin     ngo   t   møc  ph¶ikhaib¸o      H¶i quan  ëlªnvµ  êng  îp xinchuyÓn, mang  ¹itÖ    î Êp    tr     tr h     ngo   ®Ó tr  c cho  ©n  th nh©n    ícngoµi. ën   3.  ÷ng  êng  îp    Nh tr h xin chuyÓn,  mang   ¹itÖ  ngo   kh«ng  éc  thu c¸c  ôc   m ®Ých  quy  nh   ¹  Òu  Quy  nh   µy, Chi  ®Þ t i§i 1  ®Þ n  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  Õp nhËn  å  ¬,xem   Ðt vµ  öikiÕn  Þ  Ìm  å  ¬) vÒ     ph ti   hs  x  g  ngh (k h s   Vô  Qu¶n  ýngo¹ihèi­Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng    ×nh  èng  c  l     h Nh n   ¬ ®Ó tr Th ®è gi¶i   Õt. quy   §i Ò u    Ó m     å  ¬ 13. Ki trah s 1.B¸n  µ    v chuyÓn  ¹itÖ: ngo   a. Khi b¸n  µ     v chuyÓn  ¹itÖ  ngo   cho  C«ng  ©n  Öt Nam   íisè îng  íi d Vi   v  l d  møc  ph¶ikhaib¸o        H¶i quan, Ng ©n   µng  îc phÐp  ã    h ®  c tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra hå  ¬  s cho  õng m ôc  ch  t¹ Ch ¬ng    t  ®Ý nªu    i IIQuy  nh  µy. ®Þ n b. Khi b¸n,chuyÓn  ¹itÖ      ngo   cho  C«ng  ©n  Öt Nam   íisè îng tõ møc   d Vi   v  l     ph¶i khai b¸o      H¶i quan  ë lªn,Ng ©n   µng  îc phÐp  tr     h ®  ph¶i c¨n  vµo  Êy    cø  Gi phÐp  chuyÓn  ¹itÖ  Chi  ngo   do  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph cÊp.  Trêng  îp c«ng  ©n  Öt Nam   h  d Vi   ph¶isö  ông  Êy  Ðp  Ng ©n   µng   d Gi ph do  h Nhµ   íc cÊp    n  ®Ó mua,  chuyÓn  ¹itÖ  Òu  Çn,t¹  Òu  ©n   µng  îc ngo   nhi l   i nhi Ng h ®  phÐp  ×      th khib¸n,chuyÓn  ¹itÖ  ngo   cho C«ng  ©n  Öt Nam,    ©n   µng  d Vi   c¸c Ng h ® îc phÐp    ph¶i ghi sè îng  ¹itÖ  ∙      l ngo   ® b¸n, chuyÓn  µ  ng  Êu    Êy    v ®ã d lªn Gi phÐp  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp. Tæng  è  ¹i do    Ng h Nh n     ph c   s ngo  
 10. 10 tÖ mua, chuyÓn  ¹    ©n   µng  t i Ng c¸c h ph¶i n»m     trong ph¹m    è  ¹itÖ  îc   vis ngo   ®   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Ng h Nh n     ph cho  Ðp. ph 2.B¸n  ¹itÖ  Òn m Æt:   ngo   ti   a.Khib¸n  ¹itÖ  Òn m Æt       ngo   ti   cho  C«ng  ©n  ÖtNam   íi è îng díi d Vi   v  l     s møc   ph¶i khai b¸o      H¶i quan, Ng ©n   µng  îc phÐp  ã    h ®  c tr¸ch nhiÖ m   Óm     é    ki tra h chiÕu  µ  v chøng  õ vËn  t  chuyÓn  µnh  h kh¸ch vµ    ph¶ighisè  ¹itÖ  ∙  vµ      ngo   ® b¸n  ®ãng  Êu    èng  d lªncu chøng  õvËn  t  chuyÓn  µnh  h kh¸ch. b. Khib¸n  ¹itÖ  Òn m Æt       ngo   ti   cho  C«ng  ©n  Öt Nam   íi è îng tõ møc   d Vi   v  l     s ph¶i khai b¸o      H¶i quan  ë lªn,Ng ©n   µng  îc phÐp  tr     h ®  ph¶i c¨n  vµo  Êy    cø  Gi phÐp  mang  ¹itÖ  Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp. ngo   do    Ng h Nh n     ph c Trêng  îp  h c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   ph¶i sö  ông  Êy  Ðp  Chi   d Gi ph do  nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Êp    h Nh n     ph c ®Ó mua   ¹itÖ  Òu  Çn, t¹  ngo   nhi l   i nhiÒu  ©n   µng  îc phÐp  ×    Ng h ®  th khib¸n  ¹itÖ  ngo   cho  C«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   c¸c Ng ©n   µng  îc phÐp    h ®  ph¶i ghi sè îng  ¹itÖ  ∙      l ngo   ® b¸n  µ  ng  Êu    v ®ã d lªn GiÊy  Ðp  Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp. Tæng  è  ph do    Ng h Nh n     ph c   s ngo¹itÖ    mua   ¹    ©n   µng  t i Ng c¸c h ph¶in»m     trong ph¹m    è  ¹itÖ  îc Chi   vis ngo   ®     nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph cho  Ðp. ph §i Ò u    êih¹n  Êp  Êy  Ðp: 14. Th   c gi ph Trong  êih¹n  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc bé  å  ¬  th   10    l vi k t   nh ®  hs hîp  Ö, Ng ©n   µng  îc phÐp  l  h ®  hoÆc  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ph (theo  Èm   Òn  th quy quy  nh   ¹  Òu  Quy  nh   µy) duyÖt  ®Þ t i§i 12  ®Þ n  hoÆc   Êp  Ðp   c ph cho c«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   chuyÓn,  mang   ¹itÖ  níc ngo   ra    ngoµi.Trêng  îp  õ chèi,ph¶i th«ng    h t      b¸o  ý do  õ chèi cho  êi cã  l  t     ng   yªu  Çu  c biÕt. §i Ò u    15. §¨ng  ý  É u   Êu,ch÷  ý km d  k C¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung ­ ¬ng ph¶i®¨ng  ý  É u   Êu, ch÷  ý  ña  êi ® îc quyÒn  Êp  Êy  Ðp      km d  k c ng     c gi ph cho C«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   mang  ¹itÖ  ngo   cho  Tæng  ôc    C H¶i quan   ®Ó theo  âivµ  d  gi¸m  s¸t. §i Ò u    Õ         16. Ch ®é b¸o c¸o 1.  µng  ý, chË m   Êt  µo  µy  cña  H qu   nh v ng 25  th¸ng  èi quý, c¸c  ©n   cu     Ng hµng  îc phÐp  ®  b¸o c¸o  Ò   ×nh  ×nh  vt h b¸n, chuyÓn  ¹itÖ    ngo   cho  c«ng  ©n   d ViÖt Nam   ô  ôc V)    (Ph l   cho  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph trùcthuéc Trung  ng    a  µn.     ¬ trªn®Þ b 2. Hµng  ý,chË m   Êt vµo  µy  cña    qu   nh   ng 30  th¸ng cuèiquý,c¸c Chi nh¸nh          Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng  ¬ tæng  îp  ×nh  ht h×nh  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph mang, chuyÓn  ¹itÖ  µ  ×nh  ×nh      ngo   v t h b¸n,chuyÓn  ¹i ngo   tÖ cho c«ng  ©n  ÖtNam     a  µn  ô  ôcVI)cho  ©n  µng  µ   ­ d Vi   trªn®Þ b (Ph l     Ng h Nh n íc(Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi). l   
 11. 11 §i Ò u    ö  ýviph¹m  17. X l     Tæ  chøc,c¸ nh©n    ¹m  Quy  nh  µy  ×  ú theo  Ýnh  Êt,møc      viph   ®Þ n th tu   t ch   ®é   ña  µnh      ¹m  µ   ã  Ó  Þ   ö  ýhµnh  Ýnh  ch viviph m c th b x l   ch hoÆc   Þ       b truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      18. Bæ sung,söa  æi    ® Quy  nh ®Þ ViÖc    bæ sung,söa  æi    ® Quy  nh  µy  Thèng  c  ©n   µng  µ   ®Þ n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.     P h ô  l ô c I céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¬ n  xin c h u y Ó n, m a n g  n g o ¹i Ö  ra n í c n g o µ i  t KÝnh  öi: . ........................... g . . ...........................
 12. 12 T«ilµ:.. . ..............................................     . . ............................................. CMN D   è:. . ............... CÊpngµy.. . ..... T i.......... s . . ...............   . . ..... ¹ ........... N¬i th ng  ó: . ........................................   ê tr . . ........................................ Hé   Õu  è  Õu  ã):. . ............ µycÊp:.. . ............. chi s (n c . ............ Ng   . . ............ § Ò   Þ  ¬   ngh C quan  xem  Ðt vµ  x   cho  Ðp    . . ....chuyÓn  ph t«i . ..... ..  ( qua  ©n   ng hµng,mang    theo ngêi)ngo¹itÖ    ícngoµivíi è îng :B»ng  è:.. . ....        ra n       l    s s   . . .... . . B»ng  ÷:. . ............................................ ch . . ............................................ M ôc  ch: .. . ............................................ ®Ý   . . ........................................... N¬i chuyÓn  ¹itÖ  n   Õu    ngo   ®Õ (n chuyÓn  qua  ©n  µng):. . ......... Ng h . . ......... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... T«i xin cam   oan  Êp  µnh  ng       ® ch h ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     cña  µ   íc,n Õu    ¹m    Ïhoµn  µn  Þu  Nh n   viph t«i   s to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     Thµnh  è  ph (tØnh). .  µy..   . .ng , .th¸ng..  . .n¨m... .   . Ng êilµm  n   ®¬ (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Sè  iÖn  ¹i ªnl¹c: ® tho     li P h ô  l ô c II   Ng © n  µng  µ  ícVN h nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   Chi nh¸nh.. . ......   . . ..... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè:.. . ... . . ../             .. . . µy.. th¸ng..n¨m... .              . . ,  ng   .   . .
 13. 13 G i Ê y p h Ð p  c h u y Ó n  n g o ¹i Ö    t (¸pdông    cho    êng  îp chuyÓn  ¹itÖ  c¸ctr h  ngo   cho    ôc  ch c¸cm ®Ý ®i  äc,ch÷a  Önh, tr¶phÝ, trî Êp) h  b       c                                                 ¤ng  µ):.. . .............................................. (B    . . ............................................. CMN D   è:. . ............... CÊpngµy.. . ..... T i.............. s . . ...............   . . ..... ¹ .............. N¬i th ng  ó: . ............................................   ê tr . . ........................................... Hé   chiÕu   sè:   .. . ................... Quèc . . ...................   tÞch:. . ............... . . .............. ® îcli   Ö   íi   ©n  µng  îcphÐp      ªnh v   Ng c¸c h ®  ®Ó chuyÓn  è  ¹itÖ  s ngo   sau: B»ng  è:.. . ............................................... s   . . ............................................... B»ng  ÷.. . ..............................................  ch . . ................................................ N¬i   chuyÓn   ngo¹i   tÖ  ®Õ n:.. . ................................... . . .................................. .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... GiÊy   phÐp   nµy   cã   hiÖu   lùc   ®Õ n   h Õt  ngµy:.. . ......................   . . ...................... Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh    phè (Ký    ®ãng  Êu) tªn&  d N¬i nhËn:                                   C¸  ©n  îccÊp  nh ®  GP;    Lu.  P h Ç n  theo d âi c h u y Ó n  n g o ¹i Ö  c ñ a  g © n  h µ n g   îc p h Ð p  t n ® Tªn  ©n  µng  ng h Sè  ¹itÖ  ngo   Sè  ¹itÖ  ngo   D Êu  µ  ÷  ý  ña  ­ v ch k c ng chuyÓn  ¹itÖ ngo   ®∙  chuyÓn cßn  îc ®  êicã  Èm  Òn   th quy chuyÓn P h ô  l ô c III   Ng © n  µng  µ  ícVN h nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   Chi nh¸nh.. . ......   . . ..... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph
 14. 14 ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè:.. . ... . . ../             .. . . µy.. th¸ng..n¨m... .              . . ,  ng   .   . . Gi Ê y p h Ð p  c h u y Ó n  n g o ¹i Ö    t (¸pdông    cho    êng  îp chuyÓn  ¹itÖ  c¸ctr h  ngo   cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý chuyÓn  õa kÕ,  i  nh  ) th   ® ®Þ c           ¤ng  µ):.. . .............................................. (B    . . .............................................. CMN D   è:. . ............... CÊpngµy.. . ..... T i.............. s . . ...............   . . ..... ¹ .............. N¬i th ng  ó: . ............................................   ê tr . . ........................................... Hé   chiÕu   sè:   .. . ................... Quèc . . ...................   tÞch:. . ............... . . ............... ® îcli   Ö   íi ét  ©n  µng  îcphÐp      ªnh v   m Ng h ®  ®Ó chuyÓn  è  ¹itÖ  s ngo   sau: B»ng  è:.. . ................... s   . . .................. B»ng  ÷.. . ................................................ ch . . ..............................................  . Theo  è  s chuyÓn  qua  õng n¨m    t  nh sau: N¨m  nhÊt:. . ............................................ thø  . . ............................................ N¨m  hai: . .............................................. thø  . . ............................................  . N¨m  ba:.. . ............................................. thø  . .............................................. N¨m  t . . ............................................. thø :. . .............................................. N¨m  n¨m:.. . ........................................... thø  . . ........................................... GiÊy  Ðp  µy  ã  Öu  ùc®Õ n   Õt  µy:.. . .................... ph n c hi l   h ng   . . ................... Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh    phè (kýtªn&  ng  Êu)     ®ã d N¬i nhËn:                                        C¸  ©n  îccÊp  nh ®  GP;                                         Lu.
 15. 15 P h ô  l ô c IV Ng © n  µng  µ  ícVN h nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   Chi nh¸nh.. . ......   . . ..... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè:.. . ... . . ../             .. . . µy.. th¸ng..n¨m... .              . . ,  ng   .   . . gi Ê y p h Ð p  m a n g  n g o ¹i Ö    t Cho   phÐp   ¤ng  (Bµ):.. . .......................................    . . ...................................... N¬i th ng  ó: . ..  . . ......................................   ê tr . . .... . ....................................... .. Hé   chiÕu   sè:   .. . ................... Quèc . . ...................   tÞch:. . ................ . . ................ ® îcmang  è  ¹itÖ  íi y   s ngo   d   ®© .. . ....................................................... . . ....................................................... . qua   cöa  khÈu:.. . ...........................................    . . ...........................................  . . ¤ng (Bµ).. . ............. . ............. ph¶i chÊp  hµnh nghiªm chØnh  c¸c quy  ®Þnh  ña  µ   ícvÒ   c Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèitrong viÖc  l       mang  ¹itÖ  Òn m Æt     ngo   ti   ra nícngoµi.   GiÊy   phÐp   nµy   cã   hiÖu   lùc   ®Õ n   h Õt  ngµy:.. . .......................   . . ......................   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh    phè (kýtªn&  ng  Êu)     ®ã d N¬i nhËn:                                      C¸  ©n  îccÊp  nh ®  GP;                                   Lu. P h Ç n  theo  âi b¸n n g o ¹i Ö  ti Ò n m Æ t   d  t c ñ a  g © n  h µ n g   îc p h Ð p n ® Tªn  ©n  µng    è  ¹itÖ  ∙  ng h b¸n S ngo   ® b¸n Sè  ¹itÖ    D Êu  µ  ÷  ý  ña  ngo   cßn v ch k c ngo¹itÖ   ® îcmua   ngêicã  Èm  Òn   th quy
 16. 16 P h ô  l ô c V Ng © n  µng... . ......... h . . ......... Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­             .. . . µy.. th¸ng..n¨m... .              . . ,  ng   .   . . K Ýnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è.. . .. Chi Ng h Nh n     ph . . .. B¸o c¸o t × nh  × n h   h b¸n,  h uy Ó n  n g o ¹i t Ö  ra  íc n g o µ i  c   n c h o  c«n g  d © n  vi Ö t na m (Quý.. . ..n¨m... . ..) . . .  .. . . .. M ôc  ch ®Ý Sè îng ngo¹i l    Sè  ¹itÖ  ngo   chuyÓn tÖ b¸n (quy ra USD)    (quy ra USD)    Chuy Ón theo Chuy Ón    theo thÈm   Tæng     GP   ña  c quyÒn  ña    îc sè c NH ®   NHNN phÐp 1.§ihäc    2.Ch÷a  Önh   b 3.Thõa  Õ   k 4.§Þnh    c 5.TrîcÊp    6. C«ng    lÞch,   t¸c,du    th¨m  Õng,tr¶phÝ vi    7. M ôc  ch    ®Ý kh¸c ® ­   îc Thèng  ®èc  cho  phÐp Tæng LËp  b¶ng KiÓ m   so¸t Gi¸m  c ®è (kýtªn&  ng  Êu)     ®ã d
 17. 17                                                                                                  P h ô  l ô c VI Ng © n  µng  µ  ícVN h nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   Chi nh¸nh.. . ......   . . ..... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè:.. . ... . . ../             .. . . µy.. th¸ng..n¨m... .              . . ,  ng   .   . . KÝnh  öi:Vô  g    Qu¶n  ýngo¹ihèi­Ng ©n  µng  µ   íc l       h Nh n B¸o c¸o t × nh  × n h   Ê p  gi Ê y  h Ð p   h uy Ó n, m a n g   g o ¹i Ö   µ   h c p c n  t v t × nh h × n h  b¸n, c h u y Ó n  n g o ¹i Ö     t ra n íc n g o µ i  c h o  c«n g  d © n  vi Ö t na m (Quý.. . .. . . .n¨m... . ..)   . . . .. I. × n h  h × n h  c Ê p  gi Ê y p h Ð p:  T M ôc  ch ®Ý C Êp  Êy phÐp  gi   mang  ¹i C Êp  Êy phÐp  ngo   gi   chuyÓn  ¹itÖ ngo   tÖ Sè îng GP Sè  Òn (quy Sè îng GP Sè  Òn (quy USD) l  ti     l  ti     USD) Tæng  éng c II. × n h  h × n h  b¸n, h u y Ó n  n g o ¹i Ö :  T  c  t M ôc  ch ®Ý Sè îng ngo¹itÖ  l    Sè  ¹itÖ  ngo   chuyÓn  b¸n (quy ra       (quy ra USD)     USD) ChuyÓn  theo Chuy Ón    theo thÈm     Tæng   GP   ña  quyÒn  ña    îc sè c c NH ®   NHNN phÐp 1.§ihäc    2.Ch÷a  Önh   b 3.Thõa  Õ   k 4.§Þnh    c 5.TrîcÊp   
 18. 18 6. C«ng  t¸c,  du  lÞch, th¨m  viÕng,   tr¶phÝ   7.  ôc   ch   M ®Ý kh¸c  ® îc   Thèng   ®èc  cho  Ðp ph Tæng                        Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè (kýtªn&  ng  Êu)     ®ã d  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2