Quyết định số 1670/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1670/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1670/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1670/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ DU LỊCH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1670/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NHỮNG NGÀY LỄ, KỶ NIỆM LỚN NĂM 2009-2010 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25/ tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010 tại khu vực (phía Bắc và phía Nam). Điều 2. Kinh phí tố chức lấy trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2009. Ban Tổ chức tập huấn được đi lại bằng phương tiện máy bay. Điều 3. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./. KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái
Đồng bộ tài khoản