Quyết định số 647/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 647/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Thiết bị điện Hà Vân (TNHH) thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại huyện Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 647/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 647/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ VÂN (TNHH) THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ; Xét đề nghị của: Công ty Thiết bị điện Hà Vân tại đơn xin thê đất ngày 30/11/2005, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Ninh tại công văn số 109/CV-CT ngày 30/11/2005, UBND xã Cách Bi tại công văn số 108/CV-UB ngày 22/3/2006, Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 52/TT-QHKH ngày 18/4/2006. QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thu hồi1.591,0 m2 (Một nghìn, năm trăm chín mươi mốt m2) đất đã cho Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Bắc Ninh thuê theo quyết định số 207/QĐ-CT ngày 27/2/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh tại xã Cách Bi - huỵên Quế Võ do Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Ninh chuyển nhượng tài sản trên đất, nay không còn nhu cầu sử dụng, đã tự nguyện trả lại đất và giao khu đất thu hồi này cho Công ty Thiết bị điện Hà Vân (TNHH) thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu; thời hạn thuê đất: Đến ngày 27/2/2022. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỉ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ thuê đất đính kèm. Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh theo chức năng hướng dẫn Công ty Thiết bị điện Hà Vân thực hiện nộp thuế trước bạ khi nhận chuyển nhượng tài sản trên đất; thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (nếu có), thông báo đơn giá thuê đất và ký hợp đồng thuê đất theo qui định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Quế Võ, UBND xã Cách Bi, Công ty Thiết bị Hà Vân và Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./. KT.CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản