intTypePromotion=1

Rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
158
lượt xem
42
download

Rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong năm 2008, dưới sức ép của tình trạng lạm phát tăng cao và tác động từ các giải pháp chống lạm phát của Chính phủ, mặt bằng lãi suất cho vay của các NHTM trên thị trường đã có những biến động bất thường và gây ra nhiều xáo trộn trong nền kinh tế, trong đó khu vực DN là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Có lẽ mãi sau này người ta không thể quên được cảnh tượng “dòng người” xếp hàng để rút tiền từ nơi lãi suất thấp sang nơi lãi suất cao vì lãi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại

  1. NGHIEN cufu - TRAO DOI u SUY NGHI VE VAN DE DO LUCJNG RUI RO DANH MUC CHO VAY TAI CAC N G A N R A N B THifONG MAI ThS. BUI DIEU ANH Rui ro danh muc cho vay (RRDMCV) va sfl can thiet phSi do Ifldng RRDMCV tai cac ngan hang thfldng mai (NHTIVI) Trong hoat dong cua NHTM, tin dung la san pham mang lai nhieu loi nhuan dong thdi cung tiem an nhieu rui ro nha't. Theo Hiep \J6c Basel H cua Uy ban giam sat ngan hang Basel - Basel Committee on Banking Supervision dinh nghia "Rui ro tin dung (RRTD) la rui ro co nguyen nhdn tir sU khong chdc chdn ve khd ndng hoac do sdn sdng cila mgt ddi tdc thUc thi cdc nghla vu trong hgp dong". Theo each hieu day du thi RRTD khong chi xua't hien trong hoat dong cho vay ciia ngan hang, ma con trong ca hoat dgng dau til, lien quan de'n kha nang thu hoi von va lai ciia cac trai phieu ma ngan hang dang nam giOf trong danh muc tai san cua minh. Tuy nhien ne'u xet trong pham vi hep la hoat dong cho vay ciia ngan hang thi RRTD thudng bao ham cac dac trUng sau day: RRTD luon luon gdn lien vdi ton thdt cua ngan hdng ve mat tai chinh; rui ro giao dich va riii ro danh the noi rui ro noi tai co tinh muc. Riii ro danh muc bao gom tat ye'u, khong the triet tieu RRTD xudt phdt tit syt vi hai thanh phan la riii ro noi tai vi no thuoc ve ban tinh vo'n co pham nghia vu trong hc/p va riii ro tap trung. cua do'i tugng vay von, cac bien dong tit phia khdch hdng phap ciia ngan hang chi co the vay. Riii ro ngi tai xua't phat lam giam thieu hoac h a n che ttf nhij'ng dac diem rieng biet no ma thoi. Ve ca'u true, RRTD trong cua m5i chu the vay von, m6i hoat dong cho vay co the phan nganh kinh te, m6i hinh thufc, Rui ro tap trung la loai rui biet thanh hai loai co ban la phirong thufc cap tin dung. Co ro xua't phat tir sir thie'u da ngan hang So 53•Thang 8/2010
  2. III! NGHIEN cufu TRAO DOI 'm dang trong danh muc cho vay cua ngan hang, di ngUgc lai //' //, ^1 ^ ...-V %^ : ^ ^iK cap d phan tren, RRTD la kha nang xay ra bien cd' gan vdi nguyen tSc phan tan riii ro /L^ —.^ ^^ * "'.ml ton that ve tai chinh cho ngan trong kinh doanh tien te. Theo hang. Do vay, do lUdng RRTD dinh nghla cua Uy ban Basel • - " • • ^ ^ ' • ' { ^ thUc chat la do lUdng xac sua't "rui ro tap trung la bdt ky riii (possibility) xay ra bie'n co' va ro dan le hoac nhom rili ro ndo mUc do tdn that (Loss severity) CO khd ndng tg.o ra tdn thdt ma bie'n cd' dd mang lai, tU dd du ldn lien quan den mUc von I^^Wk nha quan tri se cd nhOng dgng cua ngdn hdng, tdi sdn co eda 1* I f l thai thich hop nham bao dam 0-1^ "> %.J^^ r "^ 1 ngdn hdng hoac tdng tdn thdt muc tieu kinh doanh da de ra. 5''^ ji^jgtKk ciia ngdn hdng". Nhan xet ve tam quan trgng cua riii ro tap non ndng muo'n tang nhanh Muc tieu do Ifldng RRMCV trung, Uy ban Basel cijng nhan doanh so' ciia ngan hang, cho cua NHTM dinh "Hoat dgng cho vay la nen danh muc cho vay qua ng- De cd the do lUdng chinh hoat dgng co ban ciia hau he't hieng ve mgt loai dd'i tugng xac RRTD, trUdc he't phai dinh cac ngan hang nen RRTD tap vay vd'n nao dd nham thu hut nghia rd ve bi^'n cd' RRTD trung cung la loai riii ro tap niu keo khach hang, vugt qua (Credit Risk Event). Bie'n trung CO ban nha't trong pham kha nang kiem soat thUc te cd' RRTD cd the bao gom hai vi cua mgt ngan hang" cua ngan hang. TrUdng hop loai: thu nhat la bie'n cd' vd no nay thUdng rOi vao cac ngan khdng tra dUOc no tU phia do'i Ly do d i n de'n mgt danh hang mdi di vao hoat dgng, tac va thU hai la sU sut giam muc cho vay thie'u sir da dang tam nhin va nang lUc quan tri gia tri tai san tin dung (khoan CO the la do viec diT doan xu cd gidi han. Hau qua cua tinh cho vay, trai phieu) theo thdi hirdng phat trien cac nganh trang nay la mgt danh muc cho gian. Tuy vao dieu kien cu the, kinh te khong chinh xac, dSn vay thie'u an toan, do rui ro cac ngan hang cd the lUa chon de'n dau tiT qua mufc cho mgt so cao. Tuy nhien, rui ro tap trung mgt trong hai bie'n cd' nay hoac nganh/khu vUc kinh te hep, chii ye'u xua't phat tU yeu to' chu ca hai khi xay dUng md hinh do khong lirdng he't nhufng riii ro quan nen cac ngan hang hoan ludng RRTD. De tinh toan cac khi nen kinh te bie'n dgng theo toan CO the giam thieu dugc xac xua't ndi tren, NHTM dUa chieu hudng xa'u, keo theo sU rui ro nay thdng qua qua trinh vao cac so' lieu thd'ng ke lich sd xudng dd'c cua cac nganh kinh quan tri riii ro. trong he thd'ng xep hang ngi bg te da dau tU trUdc dd. Cugc hoac suf dung cac so lieu dugc khung hoang tai chinh the Tie'n trinh quan tri riii ro cung cap bdi cac cdng ty xep gidi trong nam 2008 cho tha'y ndi chung va quan tri RRTD hang ddc lap. Trong do lUdng kha nhieu ngan hang tren the danh muc cho vay ndi rieng rui ro danh muc, sU tUOng quan gidi (phai ke de'n dau tien la tai NHTM ludn bao gom cac giiJfa cac khoan cho vay tren cac ngan hang nUdc My ) trUdc budc CO ban sau day: danh muc la ye'u to bat bugc do da dau tU qua nhieu vao thi phai tinh den. Do vay, xac trudng bat dgng san vao luc thi * Nhdn dang rdi ro sua't d day la kha nang xay ra trudng nay dang "ndng", gia tri * Do ludng rdi ro bie'n cd' dong thdi cho ta't ca cac cho vay dUa tren gia "ao", cho khoan cho vay tren danh muc * Gidm sdt rdi ro de'n khi thi trudng nay ngugi cua ngan hang. * Dieu chinh gidm thiiu rdi ro lanh, ddng bang, gia sut giam thi hau qua la nhUng khoan Trong cac ndi dung tren, do Muc tieu do lUdng RRDMCV cho vay trong linh vUc nay da ludng rui ro la mgt bUdc quan tai NHTM chi ra nhCng ke't trd thanh nhUng khoan no khd ddi khong 16, tham chi khdng trgng trong toan bg quy trinh qua ma viec do lUdng riii ro the ddi dugc. quan ly riii ro va dang ngay phai dat dugc, bao gom cac ngi cang trd nen quan trgng hon dung cu the sau day: trong quan tri rui ro hien dai. * Tao ca sd cho viec thiet lap Ly do khac cua viec hinh Khdng dUng lai d mUc do nhan du trU nhdm bu ddp tdn thdt thanh mgt danh muc cho vay bie't, do ludng rui ro bugc cac ky vong Udc tinh thie'u da dang cd the bat nguon nha quan tri tinh toan dinh tu nhUng sai lam trong dUdng lugng mgt each chinh xac ve Can cU vao kha nang dU ld'i chie'n lugc cua ngan hang riii ro ma ngan hang gap phai kie'n td'n that, cd hai loai cho vay. Chang han do ap lyfc trong ta't ca cac giao dich co la ton that ky vgng cdn ggi canh tranh md rgng thi trudng. lien quan. NhU dinh nghia de la td'n that udc tinh dugc ngan hang So 53 •Thang 8/2010
  3. NGHIEN cufu - TRAO DOI (Expected Loss - EL) va td'n trU cho td'n that khdng ky vgng nam giU" cac khoan cho vay that khdng ky vgng/ khdng dU ma phai dung vd'n kinh te de sang quan niem quan tri danh tinh dugc (Unexpected Loss - trang trai (d day xin lUu y vd'n muc cua mdt nha dau tU. Theo UL). Trong quan diem quan tri kinh te' dugc xac dinh tU gia tri dd, cac khoan cho vay tren rui ro hien dai (theo tinh than cua cac tai san chiu rui ro, vi danh muc cd the dugc chuyen cua Hiep Udc Basel II), td'n that vay nd khac biet vdi vd'n phap nhugng tren thi trudng thdng ky vgng dugc xem la mdt khoan ly ciia ngan hang. Ndi khac di qua cac giao dich phai sinh, chi phi cho kinh doanh. Bdi vi vd'n kinh te cua mdt ngan hang chUng khoan hda no, mua ban trUdc khi thUc hien cac khoan la nguon bu dap cho nhUng tdn khoan cho vay ....Dieu nay se cho vay, cac ngan hang ludn dU that khdng dU tinh dugc do giup cho cac ngan hang cd the tinh mdt ty le nha't dinh cac cac tai san chUa dUng rui ro, tim kiem lgi nhuan tren co khoan cho vay bi vd no. Do vay ma phan ldn trong dd la cac sd kiem soat, giam thieu rui gia cua giao dich can phai dii khoan cho vay mang lai). Dd'i ro theo xu hUdng bie'n ddi ciia de trang trai cho ton that dU vdi mdt ngan hang, cau hdi thi trUdng. Cac ngan hang se tinh nay. Ngan hang thudng quan trgng phai giai dap dugc khdng bi rang budc bdi mdt tinh toan gia RRTD cho tUng la ngan hang can bao nhieu danh muc cac khoan vay da hang khach hang rieng biet, vd'n kinh te de cd the bu dap hinh t h a n h trUdc dd. De phuc can cU vao xac suat vd no va cho cac tai san chUa dUng rui vu cho muc dich nay, dinh gia ty le ton that khdng thu hoi ro cua hg? De tra ldi cho cau cac khoan vay cung nhU cua dugc khi xay ra vd ng. Ke't qua hdi nay, Uy ban Basel khuyen toan danh muc theo thi trUdng tinh toan sau dd se dugc dUa khich cac ngan hang tU xay la ye'u td' can thie't, tU dd tao vao trong gia ca / lai sua't tUng dung va dUa vao suf dung cac dieu kien de md rdng cac giao khoan vay cu the khi ky hgp md hinh do lUdng RRTD ndi dich phai sinh ngoai bang can dong cap tin dung. Vi vay cac dd'i ciia ngan hang. Cd the bd phu hgp vdi dieu kien, dac khach hang khac nhau cd the ndi dinh gia khoan vay theo diem cua tUng ngan hang. Gia dugc hudng mdt lai sua't tien thi trudng la muc tieu khdng tri vd'n kinh te, hay cdn ggi la vay khdng gid'ng nhau, tuy theo the thie'u dugc cua viec do gia tri chiu rui ro VaR - Value do rui ro ciia hg. Viec do lUdng ludng RRTD trong nen kinh te at Risk cd the dugc tinh cho gia RRTD de xac dinh lai sua't hien dai. tUng khoan vay cung nhu toan tien vay la mgt trong cac muc tieu cua viec do lUdng RRTD danh muc cho vay. M6 hinh do Ifldng RRDMCV ndi chung ciia ngan hang. * Xde dinh gid tri thi trUdng tai NHTM cua tdng khodn cho vay vd cua todn danh muc Ngay tu khi y thdc ve Tuy nhien, do lUdng ton that RRTD, cac NHTM da suf dung ky vgng khdng chi phuc vu cho Day cung la mgt muc tieu cac phuong phap do lUdng, viec xac dinh gia RRTD. DUng can thiet cua viec do lUdng chang han nhu phuong phap d gdc do danh muc cho vay, cac RRTD trong hoat ddng cua chuyen gia, phuong phap NHTM cdn phai trich du phdng ngan hang hien dai. Cac ngan cho diem, phuong phap xep cu the de lap quy dU trU tUOng hang truyen thd'ng thUdng tao hang tin nhiem. NhUng xdng vdi td'n that ky vgng da lap danh muc cho vay va sau dd phuong phap do lUdng truyen xac dinh. Theo quy dinh trong duy tri chung trong sud't thdi thd'ng nay chu ye'u tap trung Hiep Udc Basel thi dU phdng gian cho den khi cac khoan vao cac rui ro giao dich don ton that dugc tinh vao trong cho vay nay dao han. Dieu nay le, chUa de cap de'n gdc do ciia thanh phan vd'n tU cd cua cac cung cd nghla la ngan hang ha'p rui ro danh muc. Khi cac ngan ngan hang. thu toan bd rui ro cua khoan hang chuyen sang quan diem vay tu luc chap nhan cap tin cda nha dau tU chUng khoan * Tinh von kinh te bit ddp cho dung cho de'n khi ke't thuc hop thi cac md hinh do lUdng rdi ton thdt khong ky vgng I khdng du kien dugc ddng cho vay. Xu hUdng md ro danh muc cijng ra ddi. Khac cufa thi trudng vd'n ngay nay vdi cac phuong phap do lUdng Td'n t h a t khdng ky vgng cd ddi hdi cac ngan hang mdt sU trUdc dd, md hinh do lUdng the hieu la hau qua ciia bie'n linh hoat, uyen chuye'n trong rui ro la tap hgp cua nhieu ky cd' RRTD phat sinh ngoai du viec sSn sang dieu chinh sd' thuat tinh toan chu ye'u suf kie'n. Do tinh chat nay nen xac lugng tai san tren danh muc dung ly thuyet xac sua't thd'ng xua't xay ra cung nhu mUc do ciia minh thay vi nam giU nd ke, dUa tren mgt nen tang ly ton t h a t ciia bie'n cd' khdng xac mdt each cd dinh. Hay ndi thuyet va each tie'p can rieng dinh dugc. Vi vay, cac ngan khac di, ngan hang can chuye'n biet. Mdi mdt md hinh do hang khdng the thie't lap dU tu quan niem " khdi tao va ludng rui ro deu hUdng tdi mdt ngan hang So 53•Thang 8/2010
  4. NGHIEN ClJfU TRAO DOI muc tieu nha't dinh, g i n lien tUng giao dich don le. Cac can ban dd la cac md hinh: ca'u vdi mdt quan diem xuyen sud't md hinh hien dai nha'n ma- true; md hinh nhan td kinh te; va phuc vu cho muc dich lugng nh sU nd'i ke't quan trgng giUa md hinh thd'ng ke bao hiem va hda rui ro phat sinh tU cac RRDMCV vdi tuong quan vd md hinh ma tran xep hang tin hoat dgng cua ngan hang. no cua cac khoan cho vay tren nhiem. Phan dUdi day se di sau danh muc. Dac biet chung chi vao nhUng diem can ban cua Dac diem cd bSn cua cac ra rang tUOng quan vd ng trung tUng md hinh. mo hmh do Ifldng rui ro binh nhin chung se tha'p / g i a m Cac md hinh do lUdng / quan di khi sU da dang hda danh Mo hinh edu trde tri RRTD dau tien xua't hien muc cd xu hudng tang len. TU tren the gidi tU nhUng nam dd cac md hinh nay deu dUa ra Md hinh ca'u true cdn dUOc dau cda thap nien 90 (khoang nhan xet la viec bd qua ye'u to' ggi la md hinh "bie'n ddi tai nam 1993, sau md hinh do. tudng quan giUa cac khoan cho san". Dac diem ciia md hinh ludng rui ro thi trUdng) va vay khi tinh yeu cau vd'n phap nay la di sau vao tim hieu dugc xem la cac md hinh hien ly nhu trong Hiep Udc Basel I nhUng dieu an chUa d dang sau dai - the he thU nha't. TU sau la thie'u sdt. Ngoai ra, cac md sU vd ng hay ndi khac la tim nam 2000 cho de'n nay, cac md hinh hien dai ciing chUng minh nguyen nhan lam bung nd sU hinh the he thU hai dugc tie'p rSng mdt danh muc cho vay ma CO vd no. Vdi muc tieu nay, mo tuc phat trien va cai tie'n kha trong dd riii ro vd no cua cac hinh ca'u true thie't lap md'i lien manh dUa tren nen mdng ciia khoan vay cd sU tUOng quan lan quan giUa gia tri thi trUdng cua cac md hinh the he thU nha't. nhau cao thi can phai duy tri tai san va gia tri tdi han cua Su phat trien cac md hinh hien mdt mUc vd'n kinh te cao hon cac khoan ng cdng ty. Theo dai bat nguon tU viec khdng mdt danh muc cho vay khac cd logic cua md hinh thi bie'n cd thda man each tie'p can cua cung kich cd nhUng rui ro vd vd no cdng ty se xay ra khi gia cac phuong phap do lUdng va no cua cac khoan cho vay cd tri tai san cua cdng ty tha'p quan tri rui ro truyen thdng, sU tuong quan tha'p hon. Nhin hon gia tri cac khoan ng cua cung nhu cac quy dinh ve vd'n chung rat khd ve ra mgt ranh cdng ty (tUc la roi xud'ng diem phap ly ciia Ngan hang Thanh gidi rd rang giUa cac md hinh vd no). Nhu vay, bie'n cd vd ng toan the gidi (BIS) dUa ra trong do ludng rui ro truyen thd'ng cua mdt cdng ty phu thudc vao Hiep Udc Basel I (nam 1988). va md hinh hien dai, bdi le ca'u true (ty trgng giUa nO va Theo dd vdi quy dinh mUc vd'n nhUng y tudng td't nha't trong vd'n) cua cdng ty va sU bie'n ddi phap ly td'i thieu la 8%, Hiep cac md hinh truyen thd'ng van gia tri tai san cua nd tren thi Udc Basel I dugc xem la chinh dugc sd dung tie'p tuc trong cac trudng. Cung nhu cac md hinh sach "mdt kich cd vUa cho tat md hinh hien dai. Tuy nhien do ludng rui ro danh muc khac, ca". Han che co ban ciia quy cd the tha'y tinh than ndi md hinh ca'u true nha'n manh dinh trong Basel I la da bo qua bat cua cac md hinh do lUdng tuong quan vd ng gida cac tai hai ye'u to': thU nha't la sU khac rui ro hien dai so vdi cac md san (khoan vay/ trai phieu) tren nhau ve yeu cau vdn can cu' vao hinh truyen thd'ng la sU nha'n danh muc. Theo dd tuong quan chat lugng cua dd'i tac di vay va manh den md'i tuong quan giUa vd no ciia hai cdng ty se phu thu hai la anh hudng cua viec cac khoan cho vay va tam quan thudc vao tUo'ng quan gia tri tai giam thieu RRTD thdng qua sU trgng thie't ye'u cua sU da dang san cua hai cdng ty dd va xac da dang hda (lUu y la nhUng hda danh muc tin dung trong sua't vd ng rieng biet cua chung khiem khuyet nay da dUOc sda ddi trong Hiep udc Basel II). dinh lugng RRTD. Chinh vi (tUo'ng quan theo cap). NhU vay Cac md hinh mdi ra ddi nham diem nay nen cac md hinh do nghien cUu tUOng quan tai san tim kiem each thUc lUOng hda ludng rui ro hien dai cung dugc giUa hai cdng ty va xac sua't RRTD mgt each day dii, chinh xem nhu la nhUng md hinh do vd ng rieng biet ciia tUng cdng xac ho'n so vdi cac phUOng phap ludng rui ro danh muc tin dung ty se cho biet xac xua't ma hai do ludng rdi rac trUdc dd, mat cua NHTM. cdng ty cung vd no tai mgt thdi khac suf dung md hinh ngi bd diem va dieu nay lien quan tdi de tinh vd'n td'i thieu thay cho Cac dang mo hinh chu yeu bie'n cd' vd ng ciia danh muc quy dinh phap ly trong Basel Tren thuc te cd rat nhieu tai san. I. Mdt trong nhUng diem chii md hinh do lUdng riii ro danh ye'u cua cac md hinh hien dai muc tin dung dugc suf dung Md hinh ca'u true cung chi ra la chung de cap de'n RRTD d chung cho hoat ddng cho vay sU lien he gida gia tri tai san gdc do tdng the danh muc chU Cling nhu hoat ddng dau tU trai ndi chung cua cdng ty va gia khdng phai tren phuong dien phieu. Tuy nhien, cd the phan tri cua cac phuong tien (khoan biet thanh 4 dang md hinh vay/ trai phieu) tren danh muc cdna siah ngan hang So 53 •Thang 8/2010
  5. NGHIEN cufu - TRAO DOI dau tu cua ngan hang. Ne'u suf dung chu yeu trong RRTD thi day la md hinh don gia tri tai san ciia cdng ty rOi dau tu trai phieu. gian nha't. Khac vdi md hinh xud'ng dudi diem vd ng thi ca'u true, di sau vao tim hieu cdng ty se bi vd ng va gia tri Mo hinh nhdn td kinh te nguyen nhan cua sU vd ng, md cua phuong tien se la gia tri hinh bao hiem chi tap trung thu hdi cua tai san. Khi gia tri Dac diem cua md hinh nhan vao yeu to duy nha't la bien cd' tai san cdng ty d tren diem vd to' kinh te la nha'n manh md'i vd ng. Cac ye'u to cua nen kinh no thi gia tri cua phuong tien lien he giUa bie'n cd vd ng va te, gia tri tai san va nhUng chi se tang mdt each vUng chae tinh trang boat ddng cua nen tie't ddn bay trong tinh hinh vdi gia tri tai san cua cdng ty, kinh te. Md hinh chi ra rang tai chinh cdng ty (chang h a n cdng ty se d trong trang thai xac suat vd no ciia ngUdi vay ca'u true tai san) dugc xem la binh dn, gia tri danh nghla cua se ldn hon khi nen kinh te thu khdng can thie't va bi bd qua. phuong tien va gia tri tai san hep va ngUgc lai se giam di khi Xua't phat tU quan niem ve bie'n cua cdng ty deu gia tang. De xac nen kinh te md rdng. Trong md cd' rui ro trong bao hie'm tai san dinh gia tri danh muc, md hinh hinh nhan to kinh te, ty le vd (chang han bao hiem chay chi ca'u true phai xay dUng ham ng (xac dinh cho nganh va qud'c xay ra mdt trong hai kha nang so ve gia tri cua phuong tien gia) dugc coi la mgt ham so ciia chay hoac ngugc lai la khdng), (khoan vay/ trai phieu) dUa cac bie'n so' kinh te vi md. NgUdi md hinh thd'ng ke bao hiem chi tren bie'n sd la gia tri tai san suf dung se tU quye't dinh cac de cap de'n xac sua't xay ra bie'n cua cdng ty. bie'n so' dUa vao cho thich hop cd vd no. Ty le vd no dugc xac vdi dieu kien cu the cua minh. dinh khdng ddi cho tUng nhdm Hai san pham dai dien Chang han xac sua't vd ng ciia khoan vay cd gia tri ddng nha't cho md hinh ca'u true la md nganh cdng nghiep moto DUc tren danh muc. Md hinh bao hinh "Quan tri danh muc - cd the la ham so ciia cac bie'n hiem s\i dung phan phd'i nhi Portfolio Manager" cua Moody's vi md nhu tang trUdng kinh te, thUc de xac dinh ty le vd no - KMV ra ddi nam 1993 va ty le that nghiep ... Bang viec trung binh, tU dd tinh tdn t h a t md hinh "Quan tri tin dung - sii' dung cac dU lieu ve dac diem ky vgng va khdng ky vgng. CreditManager" ciia Risk chi tie't trong mdi quan he giUa Thuan lgi ehii ye'u ciia md hinh Metrics Group ra ddi nam cac bie'n so kinh te vi md vdi la dUa r a t it dU lieu tinh toan 1997. Mac du deu la md hinh xac sua't vd no va chuyen hang vao, chi duy nhat ty le vd ng. cau true, tuy nhien cung cd tin nhiem, md hinh nhan td cd Tuy nhien, han che co ban ciia su khac biet nhd giUa hai the tinh dugc ma tran chuyen md hinh la nd khdng tinh toan md hinh nay. De tinh dUOc hang va vd no bie'n ddi theo day du gia tri tdn that, bdi le tUOng quan vd ng, md hinh thdi gian cho tUng nganh kinh ngoai trd sU vd ng, thi sU thay KMV dung tuong quan tai san, te' va cho tUng qud'c gia. Nhu ddi gia tri khoan vay da khdng nhUng md hinh ciia Risk Met- vay khac biet vdi md hinh cau dugc de cap de'n. Ndi each khac rics Group thi dung tUOng quan true, nhUng ye'u to' rieng biet md hinh thd'ng ke bao hiem vdn (vdi quan niem cho rang sU cda ngUdi vay khdng dugc de la md hinh vd ngf chU khdng thay ddi cua cdng ty chu ye'u cap de'n ma thay vao dd la ye'u phai la md hinh dinh gia theo tac ddng bdi sU thay ddi vd'n, to' chung cho nganh va qud'c gia. thi trudng. Mdt dai dien dien cdn sU thay ddi eua no la rat Mgt han che cua md hinh la hinh cho md hinh thd'ng ke nhd, khdng dang ke). Ve tinh chi xay dUng mdt ham sd duy bao hie'm la san pham Credit ufng dung thi md hinh Quan tri nha't, ma khdng cd cac hUdng Risk Plus do Credit Suisse Fist danh muc cda Moody's - KMV Boston gidi thieu trong dan can thie't cho nhUng trUdng duoc suf dung phd bie'n hon, do nam 1997. hgp tuong tu. Do vay, khd cd dugc cac chuyen gia kinh te the suf dung md hinh mdt each danh gia la md hinh day du toan rdng rai, ngoai trU nhUng thi Mo hinh ma tran tin nhiem dien nha't. Md hinh cd the tinh trudng cd tinh thanh khoan cao toan ca ba yeu to can ban cua tai cac nUdc phat trie'n. San Muc tieu ciia md hinh ma danh muc la lgi nhuan, rui ro va sU tuong quan. Chinh vi pham pham dien hinh cua md hinh tran tin nhiem (cdn ggi la md vi tinh toan kha bao nhan td kinh te la Credit Por- hinh VaR- Value at Risk) la quat, cdng them vdi viec folio View do McKinsey va cdng suf dung eac phuong phap tinh suf dung nhieu thdng tin ty gidi thieu vao nam 1998. toan de do lUdng gia tri chiu lien quan de'n gia trai phieu de rui ro td'i thie'u cua tUng khoan xac dinh xac sua't vd no, nen Mo hinh thdng ke bdo hiem vay cung nhu toan danh muc. md hinh KMV dugc Dac trUng cua md hinh nay la So vd'i cac md hinh do lUdng xay dUng ma t r a n chuyen hang nganhang So 53 "Thang 8/2010
  6. m NGHIEN cufu - TRAO DOI tin nhiem lien quan trong mdt cho ca RRTD. Mac du cd nhttng Tai lieu thaw khao: khoang thdi gian tUOng lai xac khd khan nha't dinh do cac dinh. TU gia tri ban dau, khoan khoan cho vay khdng cd kha 7. Lehman Brothers Interna- vay se cd gia tri tang giam theo nang mua ban rdng rai tren tional (2001), Structured Credit sU thay ddi hang tin nhiem tU thi trudng, thi gia cung nhU do Research- Credit Derivatives phia ngUdi vay. NhUng thay ddi bien ddng gia ciia khoan cho Explair}ed, Lehman Brothers Inc. gia tri ky vgng cung nhU khdng vay rat khd xac dinh mdt each 2. Charles W. Smithson (2002), ky vgng cua khoan vay dugc trUc tie'p (nhu trai phieu). Tuy Credit Portfolio Management, tinh toan thdng qua eac quy nhien thdng qua viee suf dung John Wiley & Sons Inc. luat phan phd'i trong toan xac cac du lieu chii ye'u tU he thd'ng 3. Basel Committee on Banking sua't va la co sd cho viec lugng xep hang ngi bg, cac ngan Supervision ( 2000 ), Principal for the Management of Credit Risk hda gia tri VaR. hang cd the tinh dugc gia tri thi trudng cung nhU do bie'n 4. Anthony Saunders & Linda Al- len (2002), Credit Risk Measure- Cung tuong tu nhu cac md ddng cua bat ky khoan vay ment, John Wiley & Sons Inc. hinh ca'u true va md hinh nhan nao, tu dd xac dinh gia tri chiu 5. Ho Dieu (2002) Quan tri ngan to' kinh te, md hinh ma tran tin rui ro cua tUng khoan vay va hang, Nha Xuat ban Thdng ke nhiem xac dinh bien cd rui ro cua danh muc cho vay. nam 2002 khdng chi la sU vd no ma cdn la sU giam gia tri thi trUdng Tren day la mdt so ly cua khoan vay. Do vay md hinh thuyet can ban lien quan nay cdn dUOc xem la md hinh de'n RRDMCV va md hinh do dinh gia theo thi trUdng. Ve ludng RRDMCV dang dugc ap tinh Ung dung, so vdi cac md dung tai NHTM cac nUdc phat hinh tren, md hinh ma tran tin trien. Theo danh gia cua cac nhiem dugc xem la thich hop chuyen gia ngan hang thi diem nha't vdi ngan hang, bdi vi tap ye'u nha't trong thUc te quan trung chia yeu cho danh muc tri rui ro cua eac NHTM Viet cho vay. Suf dung md hinh nay Nam chinh la thie'u vang mdt se tra ldi cho cau hdi "Ne'u mdt he thd'ng do lUdng rui ro thUc nam tdi la nam khdng may sU hieu qua. Vi vay, xay dUng man thi ngan hang se mat bao md hinh do lUdng rui ro thich nhieu tien tU danh muc cac hgp la yeu cau can thie't phai khoan cho vay cua minh". dat len hang dau dd'i vdi cac NHTM Viet Nam trong tie'n San pham die'n hinh cua md trinh hdi nhap qud'c te. hinh nay la Credit Metrict do J P Morgan va cac ngan hang lien minh phat hanh lan dau Tuy nhien nhU giao vao nam 1997. Day la md hinh sU Robert Merton (ngUdi do ludng rui ro dau tien danh dugc giai Nobel) va ddng cho cac khoan cho vay sd dung nghiep cua dng - giao sU phuong phap tinh VaR. Nam Andre Perold, tai trUdng dai 1993, khi BIS de cap de'n rui ro hgc kinh doanh Harvard la thi trudng, cac ngan hang tren nhttng ngUdi chuyen nghien cUu the gidi da tap trung sU chu y ve quan tri rui ro danh mue da cua hg vao phuOng phap tinh nhan dinh " khdng cd md hinh VaR, tUc la tinh gia tri chiu rui do ludng nao la thich hop cho ro td'i thieu, tU dd xac dinh vd'n mgi trudng hgp Ung dung " Vi kinh te tUong xUng. Dac biet tU vay, de cd the van dung trong sau nam 1996, khi BIS tuyen bd'i canh cu the tai Viet Nam, bd cac ngan hang cd the dung thie't nghl can phai cd qua md hinh ndi bg thay vi md hinh trinh nghien cUu gan lien vdi tieu chuan hda de tinh toan gia phan tich thUc trang hoat dgng tri rui ro thi trUdng thi viec quan tri cua cac NHTM Viet sd dung VaR ngay cang phat Nam, tren co sd dd mdi dUa trien, khdng chi gidi han cho ra dugc cac de xua't phu hgp" rui ro thi trUdng ma suf dung ngan hang So 53 •Thang 8/2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2