sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
611
lượt xem
113
download

sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tính toán các số liệu Theo sơ đồ nguyên lý: Ec = ICbh(RC1+R*) +UBE = RC1= ( Ec-UBE )/ICbh – R Với R =100w , ICbh=6mA , UBE = 05w. 07V. , Ec=6V = RC1=1kw Vì RB RB1 = 100kw Nh- vậy ta có RB1 = RB2 = 100kw RC1 = RC2 = 1kw III. nguyên lý hoạt động 1Xẹt mạch đa hàI Mạch hoạt động nhờ sự đóng mở liên tục của đèn T1 và T2. Giả thiết tại thời điểm, 1=t1-to: Lúc này T1 khoá T2 thông , C1 xả điện C2 nạp điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung

  1. I. S¬ ®å nguyªn lý C¸c th«ng sè cña m¹ch: Ec = 6v ICbh = 6mA β mm = 100 R = 100  UCEH = 0.1  0.2 V II. tÝnh to¸n c¸c sè liÖu Theo s¬ ®å nguyªn lý: Ec = ICbh*(RC1+R) +UBE => RC1= ( Ec-UBE )/ICbh – R Víi R =100 , ICbh=6mA , UBE = 0.5 0.7V , Ec=6V => RC1=1k V× RB < β mm*RC => RB1 = 100k Nh- vËy ta cã RB1 = RB2 = 100k RC1 = RC2 = 1k III. nguyªn lý ho¹t ®éng 1.XÐt m¹ch ®a hµI  M¹ch ho¹t ®éng nhê sù ®ãng më liªn tôc cña ®Ìn T1 vµ T2. Gi¶ thiÕt t¹i thêi ®iÓm 1=t1-to: Lóc nµy T1 khãa T2 th«ng , C1 x¶ ®iÖn C2 n¹p ®iÖn. [Báo cáo thực tập:Mạch tạo xung] Page 1
  2. Khi hÕt thêi gian  th× tô C2 ®-îc n¹p ®Çy , tu C1 x¶ hÕt ®iÖn. Sang thêi ®iÓm 2=t2-t1: Lóc nµy C1 n¹p ®iÖn UBT1 t¨ng,th«ng b·o hßa T1,URA1 ë møc thÊp . Cßn C2 phãng ®iÖn tõ C2 qua RB2 lµm UBT2 h¹ thÊp ,do ®ã T2 khãa ,URA2 ë møc cao. Khi hÕt thêi gian=R*C,m¹ch trë vÒ tr¹ng th¸i to. 2. Transistor T3 cã t¸c dông söa mÐo cho xung r¨ng c-a ë ®Çu ra IV. S¬ ®å l¾p r¸p V. §IÒU CHØNH TÜNH  C¾t bá tô Co ,C2  Chän T1 hoµn toµn gièng T2 vÒ hÖ sè khuÕch ®¹i β §o ®-îc UCET1 = 0.2 V UCET2 = 0.2 V [Báo cáo thực tập:Mạch tạo xung] Page 2
  3.  ChØnh ®Ó ®Ìn th«ng b·o hßa:  Nèi tô C2 vµo m¹ch  C¾t ®Çu ©m cña tô C3  §o xoay chiÒu (theo kinh nghiÖm) ®Çu ©m tô C3 so víi ®©t , ®-îc ®iÖn ¸p U=2V. Nh- vËy m¹ch tháa m·n ®iÒu kiÖn lµ m¹ch ®a hµi tù dao ®éng.  ChØnh 1 chiÒu ë T3: ®-îc ®iÖn ¸p UCE =0.25V  Nèi ®Çu ©m cña tô C3 vµo m¹ch  §o xoay chiÒu ë ®Çu ©m cña tô C4 so víi ®Êt , ®-îc ®iÖn ¸p U=2.5V. §Õn ®©y cã thÓ coi nh- m¹ch ho¹t ®éng , kÕt thóc qu¸ tr×nh chØnh tÜnh. VI. §IÒU CHØNH §éng 1. M¹ch t¹o xung vu«ng:  Dïng ¤_xi_ l« ®Ó quan s¸t d¹ng xung ®-îc t¹o ra. Xung quan s¸t ®-îc trªn mµn h×nh ¤_xi_l« cã thÓ bÞ lÖch , bÞ mÐo, biªn ®é ch-a ®¹t yªu cÇu. BÞ mÐo trªn hay mÐo d-íi th× chØnh RB1+20kΩ/lÇn  Xung quan s¸t trªn mµn h×nh ¤_xi_l« ch-a ®¹t 4V,5Vdo ®ã cÇn t¨ng RE 20 mét. Gi¸ trÞ RE khi biªn ®é xung vu«ng ®¹t 4V lµ :RE = 150  Gi¸ trÞ RE khi biªn ®é xung vu«ng ®¹t 5V lµ :RE = 470  [Báo cáo thực tập:Mạch tạo xung] Page 3
  4.  Víi c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë trªn ta thu ®-îc xung vu«ng ®Ñp trªn mµn h×nh ¤_xi_l«. Xung vu«ng ,biªn ®é 4V øng víi c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë: RC1 = 1 k RC2 = 1 k RC3 = 1 k RE = 150  RB1 = 100k RB2 = 100k RB3 = 220 k R = 100  Xung vu«ng ,biªn ®é 5V øng víi c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë: RC1 = 1 k RC2 = 1 k RC3 = 1 k RE = 470  RB1 = 100k RB2 = 100k RB3 = 220 k R = 100  2.M¹ch t¹o xung r¨ng c-a [Báo cáo thực tập:Mạch tạo xung] Page 4
  5.  Thay lai chØ sè nh- lóc ®Çu .  Thay chØ sè theo quy ®Þnh RC2 = 1k RB3 = 220kΩ RC3 = 1k RE = 100  Nèi Co xuèng ®Êt , ding ¤_xi_l« ®Ó xem d¹ng xung r¨ng c-a.  §Ó t¹o xung r¨ng c-a 4V cÇn ®iÒu chØnh RC2 ®Ó UCT2=0.5V, ë ®©y ta tiÕp tôc t¨ng RC2 lªn ,khi RC2=6.5k th× UCT2 = 0.5V. + Que ®o cña ¤_xi_l« ®Æt vµo ch©n C cña T3 ®Ó quan s¸t xung ra.Trªn mµn h×nh thÊy biªn ®é xung ®ñ 4V,nh-ng xung bÞ mÐo cong ra ,®Ó chØnh cho hÕt mÐo cong ra ph¶I t¨ng RB3 lªn . Khi RB3 = 670kΩ th× xung ®Ñp vµ biªn ®é ®¹t 4V. Nh- vËy xung r¨ng c-a ®Ñp ,biªn ®é 4V øng víi c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë: RC1 = 1 k RC2 =6.5 k RC3 = 1k  RE = 100 RB1 = 100k RB2 = 100k RB3 = 670 k R = 100  Xung vu«ng Xung r¨ng c-a 4V 5V 4V RB1 100 100 100 (k) RC1 1 1 1 (k) RB2 100 100 100 (k) RC2 1 1 6.5 (k) RB3 220 220 670 [Báo cáo thực tập:Mạch tạo xung] Page 5
  6. (k) RC3  1000 1000 1000 RE  150 470 100 R  100 100 100  [Báo cáo thực tập:Mạch tạo xung] Page 6
Đồng bộ tài khoản