intTypePromotion=1

Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
9
download

Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều DN có quy mô nhỏ, vốn ít, không chịu đựng được mức lãi suất cao, không có khả năng huy động vốn để duy trì hoạt động SXKD đã phải ngừng hoạt động, giải thể và phá sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại

  1. DIEN OAN NGHIEN CLAJ V^ ^ ^ n i CHlNH TitN Tac dong tir cho vay TRONG CAC GIAI PHAP 001 PHO VOI KHUNG HOANG TAI CHJNH 6 VIET NAM HIEN NAY, CHINH PHU OA RAT no trg lai suat N 6 LI;C VA TRIET OE TRONG VIEC H 6 TRO CAC DOANH NGHIEP VIET NAM VE NGUON VON, TRONG 0 0 OANG CHU Y NHAT LA CHU TRUONG CHO CUA NGAN HANG THUQNG MAI VIET NAM VAY H 6 T R O LAI SUAT NGAN HAN VA GAN DAY LA TRUNG VA DAI HAN. PGS.TS.LeHOANGNGA V di Quydt dinh sd 131/QO-TTg ngay 23/1/2009 hd ttg Ity USD (17.000 ty ddng), d e doanh nghiep dugc vay ngan hang vdi lai sua't ngan ban tha'p, hd ttg 4% /ndm dd bd sung vdn luu ddng. Ddy Id lin dau tidn, d c doanh nghidp thudc ddi tugng vay vdn dugc hudng su uu ddi Idn vd ngudn vdn vd ldi suat ttong didu kidn suy giim kinh td. Oidu ndy dng d y nghTa khi md vdo ndm 2008, d c NHTM phii ban chd tfn dung dd thue hidn vide kidm chd lam phat. Do dd, qua gin 3 thing ttidn khai,ti'nhddn ngiy 23/4/2009, hdttidngngdn hdng ttiuong mai (NHTM) dd dat dugc sd du ng cho vay hd ttg Idi suat Id 254.900 ty ddng, trong dd d e NHTMNN vd QTDND giii ngdn dugc 187.660
  2. a DIEN OAN NGHIEN CLTU VE TAI CHlNH TIEN TE ...DOI VOI CAC DOANH NGHIEP, LAI SUAT VAY VON NGAN HANG VAO THOI GIAN mdi eho hoat ddng eiia khdi doanh nghiep, NAY KHONG PHAI LA VAN d i phi, vdi doanh nghidp d du an tdt Uii ddy hda hen Igi nhuan nim 2009 tang ldn, ldm khdng phii Id didu khdng ndn. NHTM Uiu hdi DE GAY CAN. VAN DE KHO cho gia chdng khoan d tiij ttudng tip ttung d vdn da cho vay, giam ng xau, d co hdi tang su dio chidu tang gid khd ngoan muc td dau KHAN HON LA T H ! TRU'ONG vdng quay vdn. Ndu nhu NHNN khdng chap thdng 4/2009 sau nhidu thdng chim lang. Cd TIEU T H U SAN P H A M 6 nhin dio ng, khoanh ng md chua d bidn thd thay rang, qua ddttethdi gian, d e bidn TRONG VA NGOAl NUOC... phdp giii quydt hidn ttang ndyttiikhi ndng phdp eho vay hd ttg lai sua't ngan,ttxingvd vay vdn ndng eiia doanh nghidp dd tat todn ddi ban da vd sd gdp phan giam tdc dd suy na ttudc han (ddi vdi khoin na ttudc ngay giam kinh td d Viet Nam tiJ cudi quy 2/2009 Id khd thue hidn. 1/2/2009) sd tang Idn. ttd di. Cdc td chdc tdi dfnh qudc td nhu WB - Trong didu kidn mdt bing ldi suat ttiap - D6\ vdi d c doanh nghidp, Idi sui't vay da danh gia eao chii ttuong nay ciia Chfnh nhu hidn nay, Idi sui't cho vay thdng tiiudng vdn ngdn hdng vdo ttidi gian niy khdng phai phii. re (khoing 7-8%/nam), iai sui't hdttglai suit Id van dd gay d'n. Van dd khd khdn hdn la ttij Nhdng tdc ddng tdt ddi vdi ndn kinh td td ttia'p (tdng dng khoang 6-7%, doanh nghidp ttudng tidu thu sin phi'm d ttong v i ngodi chii tiuong hd ttg iai sua't Id ra't Idn, khdi d l phaittakhoang 2-3%/nam) thi eo hgi lua nude khi ma suy giam kinh td dang Idttdoluu doanh nghiep va NHTM dang tan dung chii don Id nhidu. Ddi vdi d e doanh nghiep dung, mdctieudung cua ddn eu giim manh ttuong ndy dd da'y manh d e ydu td dau vao "khoe", hg d eo hgi lua chgn sd dung ngudn d d thj ttifdng nhd v i sidu ttij, mdctidudiing nham thue hidn kd hoach ttong nam eiia vd'n vay hd ttg lai suit hodc vay vdn thdng d o dau tu chua gia tang. Xuat khau dang Id minh. Nhin rdng ban, ddi vdi d 2 khdi ndy, ttiudng dd tangttidmvdn boat ddng. Rd rdng khd khdn ddi vdi d e nude, cQng nhu Vidt d c khd khdn cung chua phii da duge giai la, ndu nhu tiiii tue hd ttg Idi suat chat, hiu Nam. Chfnh phii dang Uiuc hidn mdt d giai tda ngay, d n phii tidp tuc thio gd. kidm dat thi hg se dung vdn vay dudi hinh phap kfeh tidu dung ttong ddn cu, nhu gidn ttidc ttidng ttiudng nhidu hdn, vayttad n g thud thu nhip d nhfln cho tdi ngdy Kli6 khdn UlA vol khft'l doanh nghiep: phdng, vd nhu vay, mong mudn day manh du 31/5/2009, tdng luong tdittiiducho khdi dng - Oidu hidn nhidn la doanh nghidp phii ng ciia ngan hang se bj inh hudng mdt phan. chdc vidn d d c tdi 650.000 ddng/ttiing, nim ttong dditi/gngdugc vay vdn (ddi vdi hd - Do d nhidu eo hdi vdi nhidu ky ban d o luang huu tdng 5% \ij ngdy 1/5/2009...Tuy ttd lai suit ngan lian) v i d du i n d hidu qua vay, vide d c doanh nghidp" dao no" Id hoan nhidn, khdi Uiu hudng dfnh s i d luong vd (b-ong hd ttg iai suit ttung dai han, vi dugc toan d ttid xay ra. Vdi ldi suat huy ddng luong huu chi khoing 7-8 ttidu ngudi/85 ttidu ttiue hidnttieocho vay thdng thudng). Ody la (khoang 17-18%/nam) vd eho vay cao ddn. Vi vay, d c bidn phdp kfehtidudung, tao mdt khd khan ddi vdi hg khi md thu tuc vay (khoang 20-21 %/nim) ttong nim 2008. vdi ttii ttudng la van dd ciia ngdy hdm nay vdn khd ttian ttgng, ehitidt,d a t che d khi d c doanh nghidp vay vdnttiiddy la co hdi dd - Mdt didu kidn vay vdn ngdn hdng Id d vay vdn lan khi sd dung vdn. Do dd, d c hg vay vdn lai suit ttiap dd tti ng khdn vay tai d n ttid dap. Trong tinh hinhti'ndung khd doanh nghidp vua vd nhd khdng d nhidu eo d lai suat cao, xin tti ng vay 2r/o/ndm ttudc khdn d a nam 2008, nhidu doanh nghidp da hditidpd n ngudn vdn ndy, ma ddy lai la khdi han. NHTM khdng Uid tu ddi, d Uid ddi phd ttid d a p tai d n dd vay vdn ngdn hang vdi iai doanh nghidp nang ddng va tao nhidu d n g bang dch hoin ddi lai sui't, keo dai ky han, suat cao, ddn luc nay It d tai d n ttid chap dd dn vide ldm, ttong khi ludn ludn tiiidu vdn dau khuydn khfch k h i d hdng tat toan tdi khoin tidp tuc vay v6n ngfln hdng, duttiudcddi tu, d c didu kidn vay vdn ngdn hdng ttiudng tidn gdi ttudc han... gup doanh nghidp giam tugng h6ttoIdi suit vd d nhu d u vay v6n. I IRDONG lil CHlNH nf N If • 5< 9(282) • 1/5/2009
  3. DIEN OAN NGHIEN CLRJ vf r ^ B TAI CHINH TliN T£ L ^ Gia tii tai sin dim bio khi dd duge djnh gia theo thi ngudn vdn tta ng nay eo le tiep tue thue te kinh doanh ttai phieu d a cdc NHTM ttiap do ngan hdngttiatchattindung. lay tu ngudn du tir/ nhd nude tii gia 20- nam 2008 cho thay, tiong hon 40 NHTM 30.000 ty ddngttongngudn 100.000 ty ddng chuydn hudng sang kinh doanhttaiphieu till Kh6 khan ddi vol Cic NHTM: ma Chinh phii ddnh dd kich d u . Vd Idu ddi hon 1/2 NHTM cd lai tU hangttamty ddng tdi d n phai ed ngudn tia ng hang ngan ty ddng; 3/ tao hang hda cho ttij - Thii tue cho vay hd ttg lai suit ngan ban tn/dng md ciia NHNN, ma qua didu hanh chat d e . Thdngttiudng,thii tuc d pti'ndung De gAp phan gl^l quyet mot so nrong ciia NHNN sap tdi, viec thuc hien nghiep vu d a NHTM thuc hien ttieo quy ttinh, NHTM mac n^y, tac gi^ xin cb 4 kien nghj nhu thj ttudng md se la ttgng tdm ttong chinh chi d o vay vdi d c danh nghiep d du an sau: sach tien te eiia Viet Nam; 4/ giam ngudn tdt, quin tii tdt. Neu nhu thuc hien d o vay hd vdn hdttgti^fngan sach nha nude. ttg Idi suit d thu tue vd didu kidn nghiem - Vd ngudn vdn tra ngttongcho vay hd - Cho dii chinh sad hd ttg lai sua't cd lam ngdt till khdi lugng cdng vide eho tid phdn ti'n trg ldi suit: vd Idu ddi, Chinh phii nen dd'y tang vdn dau tu cho d c doanh nghidp, diing sd ting Idn. Vide NHNN Uiuc hidn thanh manh vide phat hdnh ttai phieu Chfnh phii d nhung khdng phai doanh nghidp ndo cung tta, kidm sodt vide cho vay hd ttg lai suit eiia d c ky banttungddi ban. Phuang tiiuc phdt vay neu nhu khdng cd nhu d u , khdng d tiij d c NHTM se Idm tang dp luc vd ttdeh nhidm tivdng. Vi vay, chinh sdd hd ttg Iai suit ddi vdi hg khi md doanh nghiep vay vdn hd tiling dai ban se huu ich ddi lau hon, dae bidt ...CHINH SACH HO TRO LAI chii ttgng vdo ddi tugng doanh nghidp vay ttg ldi suit nhidu. - Vdi cdc NHTM huy ddng vdn vdi ldi SUAT TRUNG D A I HAN SE vdn la doanh nghiep vUa va nhd, d c hd gia suit caottongndm 2008 ma chua d t dugc HUU iCH DAI LAU HON, DAC dinh, khu vuc ndng nghidp - ndng thdn. Chii vi ky ban ttii ap luc Id se la Idn. Cae doanh trgng giai quyet khau thj ttudng tidu Uiu BIET CHil TRONG VAO DOI nghidp lam thu tuc vay hd ttg Idi suit ngan, (ttong tidu diing vd ttong dau fcj) cung vdi ttiing ddi ban nhidu thi ngudn vdn cho vay TU'ONG DOANH NGHIEP VAY d c giai phdp giai quydt dau vdo nhu vda dang ttd ndn dng ttiing ddi vdi ngdn hdng. VON L A DOANH NGHIEP VffA thdng qua kfeh d u diu tu vd hdttgsin xui't Rat dd hidu Id ldi sui't huy ddng gin day da kinh doanh. VA NHO, CAC Hp GIA DJNH, ting Idn dd thu hdt vdn vd ngdn hdng (mdt - NHNN d n ban hdnh hudng dan vd tdi KHU VyC NONG NGHIEP- sd NHTMCP quy md nhd da nang lai suit thd'm djnh cdc khoan vay ciia doanh nghidp tidn gdi ddn 8,8%/nam), lam cho Idi suit dau NONG THON... ttude ngdy 1/2/2009, ndu nhu cdc khoin vay vdo tdng manh trong khi ldi suit diu ra bj Idnh manh. Mat khdc,ttidigian dd hudng uu vudng d ttin Idi suit 150% so vdi Iai suit co ddi Idi suit theo quydt djnh sd 131/QD-TTg bin Uieo quy djnh ciia Luit Ddn su. Ridng ehi ddn ngdy 31/12/2009 Id khdng ddi, ttong didu ndy cQng dd ldm giim khi ndng loi khi Quyet djnh sd 443/QD-TTg dang d hidu nhuin eho ngan hang do chdnh Ideh lai sui't luc. Vd mat ttidi gian, lidu cd Uid gian ttidi Uiip. Ndu xdt vd ttiu hiit vdn, vdo thdi gian ban hudng uu dai hd ttg lai sdt theo QD d ndy, ldi suit huy ddng d a NHTM tang len 131/QD-TTg duge khdng? chua d i e dd ttiu hut vdn vd nhidu do ddng - cac NHTM phii da dang va linh hoat vdn bj phdn tdn sang d e kdnh khic nhu ttij ban nda ttong vide huy ddng vdn vi day la ttudng ddng khdn (hidn 2 chi sd ddng didu kidntidnquydt vd eOng Id Idu ddi ddi vdi khodn ddu ting didm kha manh, vdi khoing ngdn hdng. Trong boat ddng huy ddng vdn, 310-320 didm d i sd VNIndex va khoang 111 khdi NHTMCP tiiudng linh boat hon so vdi didm d f d Haste-Index). Uij ttudng vang sdi khdi NHTMNN, kha ndng vd vdn ttiudng khd ddng \ii sau tdt Nguydn din... Ddng vdn xa khdn hon. Qua Uieo ddi ttij ttudng tidn gCri hdi hidn quay vdng vdo ddng khoan kha ngdn hdng eho Uiiy, cudc dua vd iai suit tidn nlianh va kSn, ttung binh mdi phidn giao d j d gdi thdi gian gin ddy nhidu khi d d c khoing 600-700 ty ddng /phidn. Ndu ngudn NHTMCP vd NHTM nhd dan dat, mdc du Idi vdn huy ddng khdng tang manh thi khi ndng suit ehi Id mdt ydu td d a huy ddng vdn« hdnh nen su dung diu gia lai suit tai So giao cho vay hd tixf Idi suit d a NHTM sd gdp khd djch chdng khodn Hd Ndi, ttidi didm phat khan. hanh ndn ttiudng xuydn. Loai ttdi phidu Til lieu ttiam khao - Ngudn tti ng cho vay hd ttg ldi suit ehinh phii ndn da dang, nhat Id ttdi phidu • www.vneconomy.com.vn duoc Iiy tu gdi kich d u ciia Chfnh phu da cdngttinh,phti hgp vdi ddi tugng vay vdn hd - Quyfl djnh s6 131/OD-ng ngSy 23/1/2009, Quyft dugc dng bd la 1 ty USD, tdc la khoing tttf ldi sui't ttung dai ban. Oidu nay d k)i d dinh s6 443/00-ng ngdy 4/4/2009 v/v cho vay h6 trg IH 17.000 ty ddng, dugc dng bd vao thang chd: 1/ ttnh chit ngudn vdn tta ng d tinh suit 11/2008. Hidn nay, ddy Id ngudn vdn ttdng hidu qui eao ttid hidn d muc dfeh sd dung • BAo cio cua NHNN VN IhSng 3«X)9 thiy dugc. Nhung ndu thuc hidn eho vay hd vdn eu ttid; 2/ tao ra hdng hda chottijttudng - Tap chi Ngan hing s6 3 Ihiig 2/2009 ttg Idi suit ttung ddi han tdi 24 ttidng tidp ttii phidu Chfnh phii duydn bidt, md qua - Bdo Diu chCmg khodn s6 42.43 Ih^g 4/2009 IHI IRUONG Ul CHlNH I|(N If • S< 9(282) • 1/5/2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2