intTypePromotion=1

Tài chính doanh nghiệp - Ths Nguyễn Văn Nhật

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
206
lượt xem
55
download

Tài chính doanh nghiệp - Ths Nguyễn Văn Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy phân tích tài chính cũng là một môn học quan trọng và cần thiết trong chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - Ths Nguyễn Văn Nhật

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP.HCM KHOA THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Giaûng vieân: ThS. NGUYEÃN VAÊN NHAÄT Email: nguyenvn@vnn.vn
 2. NOÄI DUNG Chöông 1. Toång quan veà Taøi chính doanh nghieäp Chöông 2. Giaù trò cuûa tieàn teä theo thôøi gian Chöông 3. Ruûi ro vaø lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp Chöông 4. Coå phieáu vaø traùi phieáu doanh nghieäp Chöông 5. Chi phí söû duïng voán bình quaân Chöông 6. Laäp doøng tieàn vaø ñaùnh giaù hieäu quaû taøi chính döï aùn ñaàu tö Chöông 7. Ñoøn baåy hoaït ñoäng vaø ñoøn baåy taøi chính
 3. Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP c tiêu •Toång quaùt veà caùc loaïi hình doanh nghieäp ôû Vieät Nam. •Hieåu ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät laø muïc tieâu cuûa coâng ty coå phaàn. •Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø nhöõng quyeát ñònh chuû yeáu cuûa taøi chính doanh nghieäp. •Naém toång quaùt veà taøi saûn vaø voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
 4. 1. Caùc loaïi hình doanh nghieäp n nay - Doanh nghieäp nhaø nöôùc - Doanh nghieäp tö nhaân - Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn - Coâng ty coå phaàn - Coâng ty lieân doanh - Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi
 5. Loaïi DN Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm DN tö Ñôn giaûn thuû tuïc thaønh Chòu traùch nhieäm caù nhaân voâ nhaân laäp haïn DN nghieäp Khoâng ñoøi hoûi nhieàu voán Haïn cheá veà kyõ naêng vaø ñöôïc sôû khi thaønh laäp chuyeân moân quaûn lyù höõu vaø Chuû DN nhaän toaøn boä lôïi Haïn cheá khaû naêng huy ñoäng ñieàu haønh nhuaän kieám ñöôïc voán bôûi moät caù Chuû DN coù toaøn quyeàn Khoâng lieân tuïc hoaït ñoäng nhaân quyeát ñònh kinh doanh kinh doanh khi chuû DN qua Khoâng coù nhöõng haïn cheá ñôøi phaùp lyù ñaëc bieät
 6. Loaïi DN Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm Cty TNHH - Cã nhiÒu chñ së h÷u, cã - Khã kh¨n vÒ kiÓm so¸t: TÊt c¶ c¸c ho¹t nhiÒu vèn h¬n, cã vÞ thÕ ®éng d-íi danh nghÜa c«ng ty cña mét tµi chÝnh t¹o kh¶ n¨ng thµnh viªn bÊt kú ®Òu cã sù rµng buéc t¨ng tr-ëng cho doanh víi c¸c thµnh viªn kh¸c. Do ®ã, sù hiÓu nghiÖp. biÕt vµ mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a c¸c - Kh¶ n¨ng qu¶n lý toµn thµnh viªn lµ mét yÕu tè rÊt quan träng diÖn. vµ cÇn thiÕt. - Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý h÷u - ThiÕu bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh. h¹n. - Ph¶i chia lîi nhuËn, khã gi÷ bÝ mËt kinh doanh vµ cã rñi ro chän ph¶i nh÷ng thµnh viªn bÊt tµi vµ kh«ng trung thùc.
 7. Loaïi DN Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm Cty coå Coå ñoâng chòu traùch nhieäm Toán nhieàu chi phí vaø thôøi gian phaàn höõu haïn trong quaù trình thaønh laäp Toå chöùc Deã thu huùt voán Bò ñaùnh thueá 2 laàn kinh doanh Coù theå hoaït ñoäng maõi Tieàm aån khaû naêng thieáu söï thaønh laäp maõi, khoâng bò giôùi haïn nhieät tình töø ban quaûn lyù theo luaät bôûi tuoåi thoï cuûa chuû sôû Bò chi phoái bôûi nhöõng quy ñònh hoaït ñoäng höõu phaùp lyù vaø haønh chính nghieâm taùch rôøi vôùi Coù theå chuyeån nhöôïng ngaët quyeàn sôû quyeàn sôû höõu Tìm aån nguy cô maát khaû naêng höõu vaø Coù khaû naêng huy ñoäng kieåm soaùt cuûa nhöõng nhaø saùng nhaèm muïc ñöôïc kyõ naêng, chuyeân laäp coâng ty. tieâu lôïi moân, tri thöùc cuûa nhieàu nhuaän ngöôøi Coù lôïi theá veà quy moâ
 8. Loaïi DN Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm Cty hôïp Deã daøng thaønh laäp Chòu traùch nhieäm voâ haïn danh Ñöôïc chia toaøn boä lôïi Khoù tích luõy voán Doanh nhuaän Khoù giaûi quyeát khi coù maâu nghieäp coù Coù theå huy ñoäng voán töø thuaån lôïi ích giöõa caùc thaønh 2 hay caùc thaønh vieân vieân nhieàu ñoàng Coù theå thu huùt kyõ naêng Chöù ñöïng nhieàu tieàm naêng sôû höõu chuû quaûn lyù cuûa caùc thaønh vieân maâu thuaån caù nhaân vaø quyeàn tieán haønh Coù theå thu huùt theâm löïc giöõa caùc thaønh vieân hoaït ñoäng thaønh vieân tham gia Caùc thaønh vieân bò chi phoái bôûi kinh Ít bò chi phoái bôûi caùc qui luaät ñaïi dieän doanh ñònh phaùp lyù nhaèm muïc Naêng ñoäng tieâu lôïi Khoâng bò ñaùnh thueá 2 laàn nhuaän
 9. p Toái ña hoaù lôïi nhuaän sau thueá (Earning after tax – EAT) Toái ña hoaù lôïi nhuaän treân coå phaàn thường (Earning per share – EPS) Toái ña hoùa giaù trò coå phieáu (Market price per share - MP)
 10. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Soá TT Chæ tieâu Luõy keá 1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 158,732,479,515 4 Giaù voán haøng baùn 84,306,588,869 5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 74,425,890,646 6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 14,975,589,073 7 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 21,753,048,794 8 Chi phí baùn haøng 6,090,890,856 9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 7,760,430,851 10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 53,797,109,218 11 Thu nhaäp khaùc 120,000,000 12 Chi phí khaùc 0 13 Lôïi nhuaän khaùc 120,000,000 14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 53,917,109,218 15 Chi phí thueá TNDN hieän haønh 12,335,885,029 16 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 41,441,241,076 17 Laõi cô baûn treân coå phieáu (10,099,670CP) 4,103
 11. NGUOÀN VOÁN 31/12/2006 A. Nôï phaûi traû 59,617,754,851 I. Nôï ngaén haïn 56,438,880,320 II. Nôï daøi haïn 3,178,874,531 B. Voán chuû sôû höõu 183,358,849,394 I. Voán chuû sôû höõu 182,493,104,011 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 89,900,000,000 2. Thaëng dö voán coå phaàn 70,258,833,351 3. Coå phieáu ngaân quyõ 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5,539,809,276 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 1,110,231,382 7. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 15,684,230,002 II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 865,745,383 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 865,745,383 2. Nguoàn kinh phí TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 242,976,604,245
 12. 2. Khaùi nieäm, noäi dung quaûn trò TCDN 2.1 Khaùi nieäm TCDN laø heä thoáng caùc quan heä kinh teá phaùt sinh trong lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh gaén lieàn vôùi vieäc hình thaønh vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä ôû caùc doanh nghieäp phuïc vuï vaø giaùm ñoác quaù trình saûn xuaát kinh doanh.
 13. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Toång Giaùm Ñoác Phoù Giaùm Ñoác Saûn Phoù Giaùm Ñoác Taøi Phoù Giaùm Ñoác Tieáp Xuaát vaø Taùc Nghieäp Chính Thò Phoøng Taøi Chính Phoøng Keá Toaùn Hoaïch ñònh ñaàu tö voán Keá toaùn chi phí Quaûn trò tieàn maët Quaûn trò chi phí Quan heä giao dòch vôùi NHTM Xöû lyù döõ lieäu Quaûn trò khoaûn phaûi thu Soå saùch keá toaùn Phaân chia coå töùc Baùo caùo cho cô quan Nhaø nöôùc Phaân tích vaø hoaïch ñònh taøi chính Kieåm soaùt noäi boä Quan heä vôùi nhaø ñaàu tö Laäp caùc baùo taøi chính Quaûn trò quyõ höu boång Laäp keá hoaïch taøi chính Quaûn trò baûo hieåm vaø ruûi ro Laäp döï baùo taøi chính Phaân tích vaø hoaïch ñònh thueá
 14. 2.2 i p u tƣ • ng • nh • n n • n • n • n c c
 15. • 3. Taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa DN Baûng caân ñoái keá toaùn Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán A. TS ngaén haïn 5.000 A. Nôï phaûi traû 4.000 1. Tieàn 1.000 1. Nôï ngaén haïn 1.000 2. Nôï phaûi thu 2.000 2. Nôï daøi haïn 3.000 3. Haøng toàn kho 2.000 B. Voán chuû sôû höõu 5.000 B. Taøi saûn daøi haïn 4.000 1. Voán chuû sôû höõu 4.800 1. Phaûi thu daøi haïn 0 - Voán goùp 4.000 2. Taøi saûn coá ñònh 3.000 - Thaëng dö voán 600 3. Ñaàu tö TC daøi haïn 1.000 - Quyõ coâng ty 200 2. Nguoàn KP, quyõ khaùc 200 Coäng taøi saûn 9.000 Coäng nguoàn voán 9.000
 16. TÀI SẢN NGUỒN VỐN TÀI SẢN NGẮN HẠN NỢ PHẢI TRẢ Tiền và các khoản tương đương tiền Nợ ngắn hạn Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Nợ dài hạn Các khoản phải thu ngắn hạn NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Hàng tồn kho Vốn chủ sở hữu Tài sản ngắn hạn khác Vốn đầu tư của chủ sở hữu TÀI SẢN DÀI HẠN Thặng dư vốn cổ phần Các khoản phải thu dài hạn Quỹ đầu tư phát triển Tài sản cố định Quỹ dự phòng tài chính Bất động sản đầu tư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối … Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Nguồn kinh phí và quỹ khác Tài sản dài hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG TÀI SẢN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 17. Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Đến cuối ngày 31/3/2010) Đvt: VNĐ TÀI SẢN Số tiền A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.003.636.943.342 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 46.532.225.725 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 65.343.594.800 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 295.206.750.222 IV. Hàng tồn kho 563.213.691.128 V. Tài sản ngắn hạn khác 33.340.681.467 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 6.671.310.343.700 I. Các khoản phải thu dài hạn - II. Tài sản cố định 6.432.680.864.193 III. Bất động sản đầu tư - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 49.000.000.000 V. Tài sản dài hạn khác 189.629.479.507 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7.674.947.287.042
 18. Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Đến cuối ngày 31/3/2010) Đvt: VNĐ NGUỒN VỐN Số tiền A- NỢ PHẢI TRẢ 6.386.920.291.166 I. Nợ ngắn hạn 1.570.298.152.644 II. Nợ dài hạn 4.816.622.138.522 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.288.026.995.876 I. Vốn chủ sở hữu 1.288.401.001.758 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.100.000.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 68.945.452.346 4. Cổ phiếu quỹ (902.752.100) 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (113.091.427.782) 7. Quỹ đầu tư phát triển 47.284.353.739 8. Quỹ dự phòng tài chính 14.200.000.000 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 171.965.375.555 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (374.005.882) 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (374.005.882) TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7.674.947.287.042
 19. Chöông 2 GIAÙ TRÒ CUÛA TIEÀN TEÄ THEO THÔØI GIAN c tiêu 1. Naém vöõng ñöôïc khaùi nieäm thôøi giaù tieàn teä; Bieát caùch tính toaùn vaø xaùc ñònh giaù trò töông lai vaø giaù trò hieän taïi cuûa moät soá tieàn vaø cuûa moät doøng tieàn. 2. ng duïng caùc khaùi nieäm veà thôøi giaù tieàn teä khi phaân tích vaø ra quyeát ñònh trong nhieàu tình huoáng. 3. Hieåu vaø bieát ñöôïc nhöõng öùng duïng cuûa moâ hình chieát khaáu doøng tieàn (Discounted cash flows model – DCF).
 20. 1. Laïm phaùt, chi phí cô hoäi vaø laõi suaát 1.1 Laïm phaùt 1.2 Chi phí cô hoäi 1.3 Laõi suaát o Laõi suaát, Tieàn laõi o Laõi ñôn vaø laõi gheùp o Laõi suaát coâng boá, laõi suaát danh nghóa, laõi suaát hieäu duïng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2