intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:309

119
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 21/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 746/QĐ-BNV ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tài liệu gồm có 3 phần, phần 1 trình bày kiến thức chung, phần 2 trình bày về các kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành, phần 3 là nghiên cứu thực tế và viết đề án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

. .<br /> <br /> BONOIVU<br /> .<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> "'('<br /> <br /> ""<br /> <br /> ~;<br /> <br /> .<br /> <br /> TAl LIEU BOI DUONG<br /> LANH DAO<br /> •<br /> <br /> .<br /> <br /> cAp so vA TUONG DUONG<br /> <br /> <br /> (Ban himh kern thea Quy€t djnh s6146 IQD-BN.V ngay 21 thang 7 niirn 2014<br /> <br /> ->-<br /> <br /> 4JI_<br /> <br /> ,,--'"'- ?<br /> <br /> cua B(J truang B(J N(Ji v¥)<br /> <br /> ~<br /> -~<br /> <br /> ,f _~<br /> <br /> HaNQi - 2014<br /> <br /> <br /> MUCLUC<br /> <br /> •<br /> •<br /> Trang<br /> ).<br /> <br /> PhanI<br /> KIEN mirc CHUNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> ~<br /> <br /> Chuyen d@ 1. T6ng quan v@ chinh quy@n cAp tinh va phan cAp gifra<br /> 1<br /> <br /> Trung uang - chinh quy@n cAp tinh<br /> .....<br /> <br /> c-"<br /> <br /> Chuyen d@ 2. Chuc trach, nhi~m V\l cua Giam dBc<br /> <br /> sa, Pho Giam dBc<br /> <br /> sa va tuang duang<br /> <br /> 41<br /> <br /> Chuyen d@ 3. Xay d\lllg va phat trien phong cach Hinh d~o, quan ly cua<br /> Hinh ~o cAp<br /> <br /> sa va tuang duang<br /> <br /> 61<br /> <br /> Chuyen d@ 4 (Chuyen d@ bao cao). T6ng quan tinh hinh phat trien kinh<br /> t«3 - xii h9i Vi~t Nam thai<br /> <br /> kY dAy m~ cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa<br /> <br /> va h9i nh~p quBc t«3<br /> <br /> 86<br /> <br /> Chuyen d@ 5 (Chuyen d@ bao cao). T6ng quan cai cach hanh chinh nha<br /> nuac trong giai<br /> <br /> do~ hi~n<br /> <br /> nay<br /> <br /> 116<br /> ).<br /> <br /> Phan II<br /> <br /> .~~-:<br /> <br /> ICY NANG THAM MUlJ vA QuAN LV BIEU IIANH .<br /> Chuyen d@<br /> <br /> 6. Ky<br /> <br /> nang tham<br /> <br /> mUll<br /> <br /> ho~ch dinh, t6 chuc th\lc hi~n va<br /> <br /> danh gia chinh sach cong<br /> Chuyen d@ 7.<br /> <br /> 142<br /> <br /> Ky nang sir d\lIlg hi~u qua cong C\l k«3 ho~ch<br /> <br /> trong quan<br /> <br /> ly cua Hinh d~o cAp sa va tuang duang<br /> Chuyen d@ 8.<br /> <br /> .<br /> <br /> 173<br /> <br /> Ky nang quan ly va phat trien nguBn nhan I\lC cua nganh<br /> <br /> adia phuang<br /> Chuyen d@ 9.<br /> <br /> ~<br /> <br /> 142<br /> <br /> 195<br /> <br /> Ky nang quan ly S\l thay d6i trong t6 chuc<br /> <br /> ";.<br /> <br /> Chuyen d@ 10.<br /> <br /> 223<br /> <br /> Ky nang t6 chuc ho~t d9ng phBi hgp hi~u qua trong co<br /> <br /> quan hanh chinh cAp<br /> <br /> sa va tuang duang<br /> <br /> Chuyen d@ 11. Ky nang dBi tho~i, tra lOi chAt vAn, ti«3p dan va quan h~<br /> vOi truy@n thong<br /> <br /> 258<br /> <br /> 271<br /> <br /> ).<br /> <br /> Phan III<br /> <br /> .<br /> <br /> NGHIEN ciru THUC TE vA VIET BE AN<br /> <br /> 306<br /> <br /> . .<br /> <br /> .<br /> <br /> BO NOlVU<br /> <br /> C()NG HOA xA H()I CHU NGHiA VI\tT NAM<br /> DQc<br /> <br /> I~p<br /> <br /> - T,! do - H~nh phuc<br /> <br /> TAl LI\tU<br /> <br /> Ben DUONG LANH D1}O cAp sa vA TUONG DUONG<br /> <br /> .;<br /> <br /> (Ban himh kern theo Quyit tltnh s6<br /> <br /> IQD-BNV ngay<br /> <br /> cua Btl truang Btl Ntli<br /> <br /> thang niirn 2014<br /> <br /> v~)<br /> <br /> \<br /> <br /> Ph~n I<br /> <br /> KIEN THUC CHUNG<br /> Chuyen d~ 1<br /> TONG QUAN vi: CHiNH QUYEN cAp TiNH vA<br /> <br /> PHAN cAp GIUA TRUNG {fONG - CHiNH QUYEN cAP TiNH<br /> 1. Chinh quy~n c~p tinh<br /> a) Chinh quy@n c~p tinh h1 c~p d~u tien trong bQ may chiOO quy@n dia<br /> phuong 6 nuac ta:<br /> <br /> ./.<br /> <br /> - Khai quat vJ chinh quyJn aia phuang<br /> Phan chia HiOO th6 qu6c gia thaOO cac don vi hanh chiOO - HiOO th6 la<br /> mQt trong OOfrng d~u hi~u d~c trung cua cac OOa nuac, khong phan bi~t thS<br /> chS chiOO trio Tuy OOien S\f phan chia nay 6 cac nuac khong gi6ng nhau,<br /> khong d6ng OO~t; m6i nuac thea cach rieng, tuy thuQc vao hiOO tl)ilc t6 chilc<br /> OOa nuac, qUaIl ni~m cua giai c~p c~m quy@n trong vi~c t6 chilc th\fc hi~n<br /> quy@n l\fc OOa nuac.<br /> M\lc dich cua vi~c phan chia don vi hanh chiOO - HiOO th6 la dS thiSt l~p<br /> <br /> -<br /> <br /> ~<br /> <br /> A<br /> <br /> tren do bQ may chiOO quy@n vai cac cO' quan OOa nuac tuong ilng dS t6 chilc<br /> triSn khai th\fc hi~n th6ng OO~t, co hi~u qua quy@n l\fc OOa nuac va giai quySt<br /> cac vfuI d@ lien qUaIl dSn doi s6ng cua ca OOan, cQng d6ng dan cu tren dia ban<br /> HiOO th6. Noi cach khac, bQ may do thay m~t OOa nuac th6ng OO~t quan ly,<br /> bao dam toan di~n cac qua triOO kiOO tS - xa hQi va t6 chilc doi s6ng dan cu<br /> thuQc dia ban lanh th6 cua miOO. Do la bQ may chiOO quy@n dia phuong. Nhu<br /> 1<br /> <br /> v~y, chiOO quySn dia phuong co thS hiSu la bQ may, g6m mQt t~p hgp cO' quan<br /> <br /> OOa nu6c d~t tren mQt dia ban HiOO th6 co dia gi6i hanh chiOO xac diOO v6i<br /> OOfmg d~c diSm dan cu, vi tri dia ly, kiOO tS, van hoa, xa hQi ... OO~t diOO,<br /> dUQ"c t6 chuc va ho~t dQng thea quy diOO cua phap lu~t, OO~m th\fc hi~n cac<br /> quySt diOO cua chiOO quySn Trung uong, d6ng thai t\f giai quySt cac v~n dS<br /> cua dia phuong phil hgp v6i phap<br /> <br /> lu~t<br /> <br /> cua Nha nu6c va y<br /> <br /> nguy~n<br /> <br /> cua cu dan<br /> <br /> dia phuong.<br /> ~<br /> <br /> Tren thS gi6i, chiOO quySn dia phuong t~i don vi hanh chiOO -lanh th6<br /> <br /> ~<br /> <br /> GJ.._<br /> <br /> '"<br /> <br /> dUQ"c t6 chuc thea mo hiOO khac OOau 6 cac nu6c khac OOau.<br /> ChiOO quySn dia phuong la cO' quan hanh chiOO do c~p tren b6 OOi~m<br /> kSt hgp vm mQt HQi d6ng t\f quan do OOan dan dia phuong bfiu ra. T~i don vi<br /> hanh chinh nay, vai tro chu d~o thuQc vS cO' quan haOO chiOO. HQi d6ng t\f<br /> quan dong vai tro tu v~, ho~t dQng du6i S\f giam hQ cua cO' quan hanh chiOO<br /> va chi dUQ"c ban djnh OOfmg v~ dS thuk tuy co y nghla dia phuong, khong<br /> dUQ"c tham gia vao OOfmg v~ dS chung cua qu6c gia, tm cac v~ dS co tiOO<br /> chiOO trio CO' quan haOO chiOO co thS kh6i ki~n tm cO' quan tai phan hanh<br /> chiOO vS cac quySt diOO cua HQi d6ng t\f quan khi co ly do cho rkg cac quySt<br /> diOO do trai phap lu~t. Mo hiOO chiOO quySn dia phuong nay t6n t~i ph6 biSn<br /> <br /> ~<br /> <br /> "-.<br /> <br /> ~<br /> <br /> \<br /> <br /> .~<br /> <br /> t~i cac don vi haOO chiOO trung gian 6 cac nu6c Chau Au l\lC dia (d~c bi~t la 6<br /> <br /> nu6c Phap tru6c cai cach haOO chiOO tiSn haOO nam 1982).<br /> Cac mo hiOO t6 chuc chinh quySn dia phuong m~c dil co ten gQi khac<br /> OOau, cO' c~u t6 chuc, dia vi phap ly cua cac bQ ph~ c~u thanh khong gi6ng<br /> OOau, song t\fU chung dSu mang tiOO ch~t la cO' quan chiOO quySn dia phuOng,<br /> dUQ"c l~p ra dS th\fc hi~n chuc nang quan ly dia phuong, th\fC hi~n quySn l\fc<br /> OOa nu6c tren dia ban lanh th6. Noi cach khac, chung dUQ"c l~p ra dS th\fC hi~n<br /> phap lu~t cua OOa nu6c va giai quySt cac v~n dS cua dia phuong...<br /> <br /> ~<br /> <br /> VS nguyen t~c, chiOO quySn dia phuong, dil la mQt hay g6m OOiSu cO'<br /> quan OOung la mQt cO' c~u th6ng OO~t, trong do quySn h~ th\fc S\f thuQc vS<br /> mQt cO' quan (CO' quan quySt diOO) trong quan ly dia phuong. CO' quan nay co<br /> thS la mQt ~p thS (HQi d6ng hay<br /> <br /> Dy ban) ho~c cac ca OOan OOu TiOO truang,<br /> <br /> Huy~n truang. Cac cO' quan khac con l~i - cO' quan ch~p haOO, thira hanh ho~c<br /> 2<br /> <br /> ....<br /> <br /> _.".<br /> <br /> .........<br /> <br /> .<br /> <br /> '"<br /> <br /> tu vAn - giam sat, dugc l~p ra dS th\lc hi~n phfuI vi~c dugc giao (phan cong)<br /> ho~c<br /> <br /> giam sat.<br /> Nhu v~y, khi noi vS chinh quySn dia phuong chinh la noi dSn nhUng<br /> <br /> thiSt chS th\lc hi~n quySn l\1c nha nuac, quySn l\1c nhan dan, cQng d6ng tren<br /> mQt don vi hanh chinh Hinh th6 nhfit dinh cua mQt qu6c gia.<br /> ....<br /> <br /> Xet til phuong di~n tinh chfit, chinh quySn dia phuong vila co tinh nha<br /> <br /> nuac vila co tinh t\l qUID dia phuong.<br /> Tinh nha nuac cua chinh quySn dia phuong thS hi~n<br /> <br /> a chB day la cO"<br /> <br /> quan thl!C hi~n quySn l\1c nha nuac a dia phuong: Tilc la trong quan h~ quySn<br /> <br /> " <br /> <br /> l\1c nha nuac th6ng nhfit, chinh quySn dia phuong chi la mQt cfiu truc quySn<br /> l\1c co tinh bQ ph~n trong h~ th6ng cO" quan nha nuac th6ng nhfit tren toan bQ<br /> lanh th6 qu6c gia, rna khong phcii cO" quan quySn l\1c dQc l~p cua dia phuong.<br /> Cac cO" quan chinh quySn dja phuong thay m~t Nha nuac gicii quySt cong vi~c<br /> <br /> a dia phuong. Tinh t\l qUID dia phuong cua chinh quySn<br /> dia phuong thS hi~n a chB no d~i di~n cho y chi, nguy~n vQng, 19i ich cua<br /> <br /> nha nuac phat sinh<br /> <br /> cQng d6ng dan cu tren dia ban Hinh th6, gicii quySt cac cong vi~c cua dia<br /> phuong. Do v~y, chinh quySn dia phuong cac cfip la hinh thilc t6 chuc th\lc<br /> -"<br /> <br /> hi~n dan chu cua nhan dan, la t6 chilc cua dan, do dan, vi dan<br /> <br /> a tUng don vi<br /> <br /> hanh chinh Hinh th6 C\l thS. Vai nghla do, chinh quySn dia phuong la cO" quan<br /> <br /> 1\1 qmin cua dja phuong.<br /> Trong th\lc tiSn, ho~t dQng cua chinh quySn dia phuong rfit kho phan<br /> dinh r~ch roi, C\l thS khi nao no d~i di~n cho quySn l\1c nha nuac cfip tren, khi<br /> nao d~i di~n cho dia phuong. Tuy nhien, vi~c phan dinh nay d~t ra nh~m lam<br /> sang to nh~ thuc ly lu~ vS vi tri, vai tro cua chinh quySn dia phuong, til do<br /> xac dinh m6i qnan h~ gifra Nha nuac vai cQng d6ng dan cu, gifra t~p trung va<br /> -<br /> <br /> ,,! <br /> <br /> •<br /> <br /> dan chu trong dai s6ng nha nuac va xa hQi, cung nhu qqan h~ gifra cac cQng<br /> d6ng dan cu vai nhau.<br /> <br /> o Vi~t Nam, thu~t ngfr "chinh quySn dia phuong" dugc dimg thong<br /> d\lng kS til sau Cach m~g thang Tam nam 1945 thanh cong khi Nha nuac<br /> Vi~t Nam Dan chu CQng hoa ra dai, dS chi cac cO" quan dugc thanh l~p t~i cac<br /> <br /> cfip don vi hanh chinh -lanh th6. Theo quan ni~m chung nhfit hi~n nay, cO" cfiu<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2