intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã vùng đồng bằng

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:423

97
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã vùng đồng bằng gồm có 7 chuyên đề với các nội dung cụ thể như: Tổng quan về tài chính xã, quản lý thu ngân sách và thu tài chính khác của xã, quản lý chi ngân sách và chi tài chính khác của xã, quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư, quản lý tài sản nhà nước tại xã, giao dịch hoạt động tài chính xã qua kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã vùng đồng bằng

BOTAICHINH<br /> <br /> TRUONG BnCB TAl CHINH<br /> <br /> <br /> "<br /> -<br /> <br /> TAl LIEU<br /> <br /> •<br /> DAo T~O, BOI DuONG CONG CHUC TAl CHINH­<br /> KE ToAN xA VUNG DONG BANG<br /> <br /> sa<br /> <br /> (Kem theo Quyit ilinh 3094IQD-BTC ngay 21 thang 12 niim 2011<br /> cua Bv trtrung Bv Tili chinh)<br /> <br /> HA NOI 2011<br /> <br /> <br /> ~<br /> <br /> <br /> Mt)C Lt)C<br /> Chuyen d~ 1. TONG QUAN vE TAl CHiNH xA.<br /> 1.1.<br /> <br /> 10<br /> <br /> <br /> HI;: THONG TAl cHiNH dV$TNAM <br /> " A<br /> ;tx<br /> .:,<br /> 1.1.1. Khal 'mc;m, U, aAI TN>TiNH HUONG vA TAI L$U THAM KHAO<br /> <br /> 58<br /> <br /> <br /> 1.5.1. Ciiu hoi on ~p <br /> 1.5.2. Bai t?P tinh hu5ng va We nghi~m <br /> 1.5.3. Tai li~u tham khilo<br /> <br /> 58<br /> <br /> 58<br /> <br /> 61<br /> <br /> <br /> QuAN LY THU NGAN SACH vA TIIU TAl CHiNH KHAc cUA xA... 63<br /> <br /> NHUNG VAN HE Cd BAN vE THU TAI CHiNH xA<br /> 63<br /> <br /> <br /> Chuyen dS 2.<br /> 2.1. <br /> <br /> X<br /> " A<br /> .. I<br /> 2.1.1. Khal 'm~m, d~e d':' va val. •eua thu til eh'nh xa <br /> lem • . trO .<br /> 2.1.2. Phan lo~i cae khoan thu tili ehinh xa <br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> NOI DUNG QuAN LY THU TAI CHINH xA<br /> <br /> ; <br /> <br /> 2.2.1. NQi dung quan 19 thu thu€ <br /> 2.2.2. N9i dung quiln 19 cae khoAn thu khae eua xa <br /> 2.3.<br /> <br /> TO CWC QUAN LY THU TAl cHiNH XA <br /> <br /> 2.3.1. ~p d\l' toan thu ngan saeh xa <br /> 2.3.2. ChAp hanh d\l' toan <br /> 2.3.3. Quyet toan thu ngan saeh xa <br /> 2.4.<br /> <br /> CAU HOI ON<br /> <br /> TN>, aAI TN> TINH HUaNG vA TAl ueu THAM KHAo<br /> <br /> 2.4.1. Ciiu hoi on t?P <br /> 2.4.2. Bili t?P tinh hu6ng <br /> <br /> :<br /> <br /> .. 63<br /> <br /> 64<br /> <br /> 70<br /> <br /> <br /> 70<br /> <br /> 79<br /> <br /> 84<br /> <br /> <br /> 84<br /> <br /> 87<br /> <br /> 89<br /> <br /> 90<br /> <br /> <br /> 90<br /> <br /> 90<br /> <br /> <br /> Tili li~u tham khao<br /> 2.4.4. Ph\l h:IC<br /> <br /> 2.4.3.<br /> <br /> 92<br /> <br /> 93<br /> <br /> <br /> QUAN'LY em NGAN SACH vA em T AI CHiNH KHAe eVA xA<br /> NHlrNG vAN DE Cd BAN vE CHI TAl cHiNH xA<br /> <br /> Chuyen dS 3.<br /> <br /> 96<br /> <br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> 96<br /> <br /> <br /> 3.1.1.<br /> 3.1.2.<br /> 3.1.3.<br /> 3.1.4.<br /> 3.1.5.<br /> 3.2.<br /> <br /> Khai ni~m, ~c di~m vA vai trO chi ngao sAch xa<br /> Nhi~ V\l vA quySn h\ln quan 19 chi ngao sach xa<br /> Phao 10\li chi ngan sach xlL<br /> Cae nguyen lAc quan 19 chi ngao sach xa<br /> Can CU, ch€ dQ, tieu chufut, djnh rnuc quan 19 chi ngao sach xL<br /> <br /> 96<br /> <br /> 97<br /> <br /> 102<br /> <br /> 104<br /> <br /> 106<br /> <br /> <br /> TO CHUC QUAN LYCHI NGAN sAcHxA<br /> <br /> 108<br /> <br /> <br /> 4pdl!toan<br /> Chdp hAnh dl! toan ngao sach xa<br /> ~,).<br /> : toan<br /> 'h 3 .2.. Cong tilc quyet toan V
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2