intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng xe ô tô Wagon R+

Chia sẻ: Ba Van To | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
12
lượt xem
3
download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng xe ô tô Wagon R+

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Sách hướng dẫn sử dụng xe ô tô Wagon R+ hãng Suzuki" được biên soạn với mục tiêu các thông tin tổng quát về xe bao gồm trước khi lái, các công tắc điều khiển, bảng đồng hồ, các thiết bị điều khiển khác, vận hành xe, thủ thuật lái xe, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa khẩn cấp, chăm sóc bề ngoài, thông số kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sử dụng xe ô tô Wagon R+

 1. N
 2. (O. z z TRIJOC KHI LAI a) -szt CO z C., z 0 U, VAN HANH XE U) U) 111 CO c.) z a 03 co CHAM S OC BE NGOAI '4; ... TH ONG TIN CHUNG in .... co
 3. 4
 4. • - • , ' ',a) _c I ,ccs c cr, co u) ED ,c(a) Z -0 c C o >c, •D a) d cO c"s1 EY) ,as 'CO I -c cal- •&-:‘. ° •0 _c o c "0 -c 0 ,a5 r cci) Pc > 0 a0 g .c g.r) E >, 0 z c , 4,, t.,,,5 0 •al "..9.4 C 0 0. 0 0 •1:1 0 -c 0 2 0 . lE 'CO 1,.). Z 'Ct. - r -0 *co = (-) .,S 1 44 (•D •D o (.) 0) u , „al _c %co .c ■ 03. C I— c ) > c..) _o C 'VD Ci) ,0 C 0) er7. •-• .'n C CC ,-, ■ gel). .._, 'tx3 > C u) I. 0 C ;16 a; kcs) 6 0 c 1-- ,c,• ,0 c = z CD E >c Z •cz 0• uas ,..„ 0v co 0) IE . -a -- '',a) ^cct • _c •S c C 1, 0 ,o. . to 1t5 m I „,„. .,„., cr) cs-z) Ct m _.. 'EE5 . c '11) b C c ,q) "0 •• 'r• ,c) ,„ _c — ecs ....• X •0 0 ,ccs E cr) G - i'-.5 0- 0) C C do LE — c = c-) 0, c 2 . a, .(z ._ c 'ED_ c0 ..-• .0— C rg > c 'L/9 . ..,.(a) Cr 0 Cr "c0 0 '33 •,:-.5. Jo 6 0 O) "c-..c ,-0:s c c u) 0 ,C) -C o S- (). 6 6 C 0 C 0 ,a) c • 00 •0 • _ >„, d o „cs El c 6 ✓ >, :13 O. c •(l 0:S 0 0 ,,t, • 51)- 6 >, -c E -c 6 C "c`i E ° (1) - ,cz go r C c•: c c ,,,5 c go 0 6 ' 6 -Lls C '-‘,., -cli 0 _c C 0 ,,, a) 0 .o c 0) C ,kcts c..) -e 6 o -,cts ,cts c qc C — 6 6 ,,„:1 = o :.:5 c > _c :„F;, .0 a) _0 -0 At .as 1-- u) 0_ 0 '0 0- '0 -C X 0 C 0 > 6 .,_, 7 0 C c 0) -c .(7.3• >, :).- 'ql) .1) C 0 --: .0.;:r. naf "'a). u) C C C -0 >, (1. >, 0s-'Cli .. .a < a) C) .c al .CtS •— RD C c 0 = > Cr C co •al c.) --F, '0 ' 00 '0 ' 00 0- _c cca _c) c c >•zu) c C 0) 0 ° ▪ 17 5, 0 Cl 0 > ›, CI C 0. C Z ,:;---•C0.C? •-• >, ,0• c0 '0 c ) .c oc),,c,:c a ,c) '' ,..„•• _. c Ic., -c ai >, z. ,gc u) cti 0 2 ---. a) C a) >,. .-- 0 0 a) cd. -_ x C -a CD ,co c '03 •ct :6 • .0 a) C ,0 0 0 O ,-(7) _c o 0) ..7" . .c c 0x6c-l)*Ts. .03 C.) '7 0 "MS 0) C , RD .-- -C) C ''. 0 •aj 0 t..- C 1E 6• 0) 0 mo -.. 0) 0 ''' > co-) EC c c_c -act„., •r) .— :5 2) o — RD 0 •-• rc c•0 cl) n 0• _c "c• • •cts 0) r 0 0 x _c c 0 u) -0 Cl) Z c
 5. 13 ••%) •d 3 5 -0 (3). 5. 5 7—I E-.), cn .0. 3 ch cr 3 0 1° "o n tt, C o 0 0, cD 0. z < O. CO 0, z It•- 0 z 0,, 0 0 0 CO c (D„ 0, co N Or D S Or C 7 (rt Cro, 7 X. CO S C lQ 0).„ to 0
 6. TRIIOCKHILAI CD ►'s N. rnT' . 1•••
 7. -• • rn -n Ct-+ O 0 0; cpc X CD Z. z C 0)- 7- (D; (C) ••< , 0' C 7 (1:1; M 0 7 0 (C 0,, 1— 7 CI X 0 0 mz l 0 0, (D 7- 3 ok CD O ON z D. 3 2) (c, CT 0• co 0 al 31dINVX3 - =0 t C o. 0 o Fl) C 7' o ok. 0) 0 0) ' x 0 3 sl)' -0 s< X 0• a" al, co x tat —,- :3 0- •Ct.—• (0 0 -0 3 0' 0- . 7 0- (C • • c:s. X 1:12, a, 133 A! —0 7< - x A co (c) Z 0 10( (D• 7• < - r 7 3 (D; • a: 5- -7 M n x oa • 53 O a (1 , 7--0) X 7- C. ax C• 7 Cl) -SD CD (10 CD (0 0; 0 7 A A z • v) • a 0 0' 0 ,, 0- 7-.) (0 X (.)1 3 W • 0, C• 0 ' 0 3 7 >14 7- (C z x -I 0•7 0)' O. Cr 7 01, 0 z 0• 0 =- CD 0 0 (..(1 X 7- 7- -5, CP 0.. ▪—L Cr 7 (t) z Z 0 0 -0) CL. 5 D- 2.: e c° c'• %"' 3 c m' e • 5; 5, w • 7" 3- co • 0 7 z o 0 • 0 o- a) 3 (1); 0- a) = = C. 0- C = 0.) ,, 6 C) Fo; a .0) 0, co n a a (D' 0' 0 — C C S 0 < 7- 0 n 0- — St w>, .0> 7 c20, -O. —• - 7 7 -(1)' - Nn o 0 O; ,_ a>, 7 5 CC . (.1:7; co 0 n) a 0, _ ok = C 7- (a C N 01 ...< C, ur, n =.. O. 7 rn 0 .-••• 0 < 0), 13)• • x 1:1), ' n co • (1), ,, Ox 7 7- 2)• 7 7 .< o O. 3: 04 7 7- X = 5; n- 0 c7:0, a _.. c c 7 C 0, 0 = 0 (.0 3 0' O 0, 7 a. 0. O C 7- 0 N CO =(ros..(f); a a < 0 , -. co • 0 (c) C 0 sla 0 c. 3 .0 C. a)• co = 0)'. 0, 0 O a om x o a X0- - 0' 7 a 0 . 0 0 =" cr < a 0- a A c• co•, -a), 0 0 0 (r) C X O, a) o 0 co 0 co 0'. (D
 8. ▪ ▪ TR W:3C KHI LAI 1.0 a) al >-. x '-- _L.. , ai 6 o > ed CD RI X , as 0 . -0
 9. • ▪ 0 0ED co 7' 7" (D, 0; 0, 7" s 0, 0' 0 , 0 0 0 CD' X C a. c • 0; E...; C.0 IV1I HNOPFIEl l CD, n 3 3 5g CD, o c. 33 S 6 W X 0 0 CO I 0) a)• .0) CD; 0• 0 •0) •0> •.< = n • o 1:1) p ,.. a 0 go, c, O. tD> 0• 0), O 0 0 7 C' = ,.... 0 FIT) 0." (0 7 7" tO (D Ot. x 7 2) 0 < = W O. w•A" 7 • CO ..- 7, 7 0) = C 7 , „.. cr cok, 1ii 2, g !..' " 0,,• ,-- x = o) rm, < -cI in M M.. = ....k co 0, 0, C1) = a) 2 1 3 (o x o 0) co 5 S a)• m- cl-, a, x o• o a) ok• ok• m- 3 w D....< or 3 ,.. .3 .3 o.sl,.—. 0 o ,,7 a., os .... .... Mk x.- c,, wk. w 7 03; C 2.) 7 0 Of ,-.- N ,- 1.3)' 0 — 0 2 z 4 c,4 C) X --.,..0" ° 0) DX' 0 0,, cp 7 C..4 ''''' 7 0)• . (0 W 2): (0 0 El) ED S 3 _- fc2„,z,x 3 CO Ft' o. CL C O• 3 0 • p) 0. . 0- r) (7, (R, C o ce 0 tt• n- < o w .c) 0. 11).' cr ' ro 23 c-) •0. 7' 0 3)- O < 0, 5 < „,. A7 , z 3 co cm, 4D, "' P. 2: 3 • o o >• ▪ID cr < C. cr a' 0 CD, a), ch 3 < z 7 C. 0• 0' < fit r. 0 - CO 7 O s e 7-• Cr g, 3 CD, e D' 7 P
 10. •• •• • as r - _c o - -- ca (...) o) rn '.as c c 8 c ,co 0 5 .-.. ,cz a 00 o .0 x0 _c C)) -5 ,_ cn 0• C) 0 — .t) ,0- 03 0) (13 ci, ,0 — •,Ca C ,O. .... ,(D E '. c." , 0 oz 0 5 •-•3 c) o ' a) c -' '43 .8 '01) ° 0f c° ) :S c o 0) 'CZ _0 •C(S •,-; t) E . ',- : : O Z *3 0 ..= ,..= - 0 o w al ° C > 0 -=- ..= • o — 'to .:— Ts c ..c . • `13 e -c o c 40 o '-' 0 0 -c -.--. .'--- z 0 (as C c7/- a.. •-- X c mi. a 0 .0 C.) c-TD At c 0) :p- E To ,:as o 4 ,,,o r ,c .E zi .0 411 5 C) c.)o 0 :E "c :E .> •((11 --- ti. ,',: = .cTs _c c c•-cc 0 c ND ,4) .- -)e'cl) 'CD • o= U) ; ii i 2 .... • u 9 co .os = c ,,co --' >o .....'10 mc _c .c •ca.) '32 4—• Op •,,,,' a) a) 0 ,, c '17, ,a3 C-0,0 4) ,a, 0 (t — 0 ta) E ;' 0 0) 0) C C') — C •".) o CCO NI) V CO 1:1 me O a • c) 6 -14 :13 O _v , m -c mc to u 0o c _he -a •c .c co fc C co. C • ca •0 403 O fe • 'clmc mC c NO c0 hO C.) 0. C .)03 C E > c , ce o 41 c in) ta :15 c C C C 0 • 40 4.1 go a a go c0 - v c mc a- o he C.) Of mC c.) CU •c0 C) C (,) ca ca
 11. - ■ 0 7 x 52a 0 0 o> c E z c.4 O:, 0,, ID (0 w cc) x: ,•• • - x o); '°' ° 3 o o IV-1I HN 0Q,111:11 O D- 03' o'm- CD' 7 c, 0 Ei —. < CO • w 13),, 3 7 0 0, -0, 0. „... Z 0 C Os S, CO , .., (1)! (0 KfJ . X .0 12 X 7" =. = (D,„ 4D' 0 — 0., 0> 6 SD' Nac. n o 0 O 0, ... D (CI X' 7" CI D (.0 7 .,.... 7 (0 3.-, 0 st ....,es 0.--, . 0 SD, 0,,, p) co, 0 il, 0 0 o, 0 la, o D- 0 = z), . 3 py n D o, go, 0 x -0 , - , 0 ca (.0 x.... 2: 0 s
 12. • TR W:SC KHI LAI • .0 C 13) :a. 'cs, C..u .c •cci eka, E • u .c c 0 U '0 Se- ANH BA *, • 43vm Edo () DIED CHINH GHENG(51 C v(a) -C '3 — •.= " 4434 cr) ' S.% c mva g.( •_ c 0 ..c > 1Z5 45 4.. 4c71 :c • )„, C CR c E C .c C E (.5 x O 'c
 13. _,. x (c) ,'• 0 -t CD N) 0 0 -0 0 c ;Ix. c, la)'• C. sD', 61, = = 0,, 7 0, n 0.‘ = cm, 7 0 7a g o„ CD,.., 0 ..< CD,.., C 5 q c. =a, 0 W- ° 0, ° 7' 0.% 10 a $,, 0 w a) = 5' 5>, .„, < 0 412 15: ..c m) 0 = a •c 0- c 7 --- IV-IIHN 3P11 1:11 7' = ,.,‘ a 7;,' rae 0,, 0 m 7 N.* 01, ert "'. ao = 5 (10 au. = ..• (0 0 a) 2 co cn x I"' . 0 a CD-0. 0 - 0, 0 7 CO C CD!. 1:13 cd c 0c ck - 0). 6%, . 0) 7 0- 3>• g„,„ a 0 < 0 CD, 7 vik Of • = C la - 00 :1• 1 7 0 a 5' 0 0* 0 Co7 C) n. c E X 5 0' 0 ,e a 0.10 — •••• 112), .-e•gib C3 • —S7 (17 00 c 2: 21'• 0, 0, 17.. to 7. 0' 7 0 0 0 7 m ot, .6 01 O C) =_X z 0‘ f:0 C Dy = = —• = C) C) s.< = 0, ct,, < 0 _. a 0 = .... -. g (D'' C C) C. IT" 2). x -0 17 0_ 0, CO 0 o 0 •. a) c —7 g ,,,, 2-. ,,, . c0, a., c (c) c — We • ca n- 0 w C. 1-1) , os 0 N ,- = C) 0., C 0. (0 n 5 n N o < 0) D- Co. .-.. D) W- CD,. c •''' . 0 0., 0 .Z -cD C., 0 ..--. 7- •0. W C 0 .C1' C4• SD ii5>• Fi 1:1)" 0 os c = -o --- - c
 14. o _c 0 V C a) '40 2 0) 'Ct5 .173 C.) _c ‘;Z:i tcs 6 En oc "a _a -c o v o E o is3 o's 6) — > 0 'a 'L- 'Ct$ c •E 0 "as .7.; 0) •C -c 140 C ‘01) g) :2 • ,(11 :0 :E -c '45 1 Cr) C 4t) x c c :Fs '0 o .c a) ,. I — a) = soil C ,) — ;Es os •>, -- ..c _c o •y L0 Cc•_co c o 0 40 0 „as 0. .„,-., -c c is . o 7 ', (1) 0 'ow -c C6 ° — (?). CO ,.= z3 :0'a).0 ..2. ..c s° 'tTI _C "Cri- a "M C '0 , Y a) 0 I— -so C 0) C '40.) co Q u) cis 1-- ci TS
 15. x. 15,.; 0)) C. 03' 0' ).< 0 0: st 0, C) 01., ^. .2p 0) CO la C < a. Qv 07 ro, 13) 0 • gip 7 11; 'E!' It* Os 0) 0 -a la r. -13 7 -0 a- 7 a)) 0 o 3 C) • 1• m•• Cr. 1.< 7. goo In 5: A 01' CO. 0) 0 01, r1• x .. 2. 0, • ,D4 0. 03 :A t 0 m 0i Da 0 • • CO 0 (11) .4 C. Os o , 0 :a .0 a co• x cip me to ID' 04 0 O 5: • a 0, 03 0., < u, 433( tyc., < O m. OP CO .< 0.0 -0 .O 3 3 C. 0' 3 3 C a), at 03). 0». o co o- •-• x. —• 0 0 0 (3). 0, x tt, 034 7 a 7 0- la() a 0) •0c 7 O' 0. < t•••• 0 4I)) ruo w 0 0, .0 C • • O. = 5., = A 04 0 at 0 CI . C. o• _. o- o- C. = 0 su> — O.: OJ = .0 03 = 0' o °
 16. • • • • • TRLIOC KHI LAI 0. -•-• >. ,a) 'ccu 10 c ca 0) co o go 0 .c I- ca ,0 C > •ca c', )-, - V 0" 4""' 0) .- C.) 40 .c 463 CO 0) CU ,0 V c _Ne ,_ - o .0 C ,, .-C >' -,=. c ,>. 2 1-' go2'CSsO '... (0 4 ...V •W .... C 113 0 rs) 13 (..) 0 ,i. .2 ...- ,4- 0) '0C0< s0 •m Cr C ,... 1 C co "0 .0 .c MI 0) C co no 2 2 ". :0= '01 .- f .c 0 ''.ecl" o u 43°• (:) E 'a 4) 'CS ex -° ,=. "")., '0 ° E .... ^4) >, ta Se- , as E cor° ,= C 0) .c ,..c R CSi.,..; dm. • •., ,C co 0 E-,,0 4- .0 ,= qp. CI E c ,m3 CS .0 C co> ex ,k0 0 E = 2-1 -° • .41 ifs ,.(0 la g :~ •o '41 = >. 4- 0 o -0 sa .c xc 43 0- = a; a) cn co 0 x LI t.) c a) 6 > 5 g) 0. . say C •C f) C .0 CO . .0 O. (0. .,c i5 4) (..) (= 4.) I-- ts ts 1- .0 '5 co c 0 0 '5 En F.: • • • • 4.,- .E. os 4E 0 .0 c as c as co. 0 0. > '14 ..E. ...4 E 44 41 > ,-0 o ..., .0 .... - t41 ..., ,as ..... " 5 , 03 , 1 7 1 0. c C CS) 13 10 0 a C , 1: 4 c ° C "!t;0 v 0 ,,,0 c a ' at 1,-.) o >. al Ku ,o ,4) >. ,0., c co 0. .c cr) • 'as >. cr 0 2 -c .0, 0 7 ,, -c LI 1: .c 0 c• o. ._ , 03 Q. u) '0 c os c d v ••:t to .w... co la 1.., is v .0 cis 2 ,..- fm.,0 ge.g.,cco 44 - V co >, • = 0)0 . _v E , c o d .c 0. > 4., co .4-. 0) c 4.0 . -5 E ) ,a) ,0 x 0 0 .c. •0 ta.) 4.- .- .c .c o .c ;as - qu' 'g3 ° et13 .... r .c = 0 C a 0 g c 0- E 'w c ° ,0 C C al '0 11) 0 -0 .0 0- 4:7) .0 ..... co. -Co 0 '((1) 0:1 D. 0 E .c °- = -cs '- r as o .as a 0 ; co 1E cli 1 "c 6 4- > mit r = 0") •ro c c 01 in 2 -(201 .: . x "' -?.. s
 17. IY-1 I H)Iogn al , a ET 3..E 0- w> '-' a C9 Q ;..- %) 5 c3 o. ,„=- , TD-N c 9 ,..< D) r" .< a - (c) '0- °' c ; =-- 0 0, x- ,,.., 06 a. -;-4 a :.-.1:' - •-. C.. 0,., St '6'" 92. La . 0 ‘,.7)' .8 a aa o, sl), , x n) ci, . _ . go,. ,.., .... ...2CL, e„...- 3 0m (.0 c w' - am c .5, c- c (0 = 0, .< , < 0, -* o c- •.< -0 o)(.. w' um n., .-. § 7' 0 a.), 0 6 (0 0). 1:0' 0 a 8-, — (TA, =.7 SD' n .•c --, 2 < ..n o 0- -. - px, — n) c.a.-*-' -c,,-- 0) 0) 7 = 0 a) = < 0). e, 0 0,, 7 COG ax, = r.0 7 (17 - C. 0' 7 Wk .--. -0 __. ta ,, co c a. CL 7 0 0' 0,, c„ ,.• X a c ...< 11)' CO, c a (1) 0- a n, C, = 13 --. 3 .C. —< DJ> .- .-. 04 0 0 7 ra)' ••< — ,- . a. 5, , s-., ® -1' u. 0 a a) o r„ c . a), = -.- , .0 =- 4 t.t. tD 0, (.0 o 0 o n" (0 -, -4- 0 0 Fo ; a 3 a (c1 Z ° .0 C-13,. x ='' 0' D.- 0 ("D' 0) Ei (DO:8_, o. g a) , 0,, ... 2,=-° -4- c„ e o) .:- 0 •-.
 18. TRIJOC KHI LAI a). o) , a5 o 0 a.) c E )o- _c c > N ,-o o .z 4-a c > -C ,ro ‘>.0. _C 0 >, c ,o _c -as "Cr .0 0 0 NI • C -C 03). co c 0 C — crs- qr; 41) ,cts 0 (a). cn .0o -.F.. 0 -c C 0 ^O o >. E xci• ...,cts •o r o o _c F.- 'Cr E `a.)• c > 42_, ;6 0 KEs• _c > C t0 KU x cU.0 0 c c ctS `(1) ° xtS• CU L O - „cz -a r 0) 0 c o .c CC E (.) 0 C •xU CU O .0 'o , o• o o _c , a) —. 0 C Q c.)
 19. ; t,
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2