intTypePromotion=3

Tài liệu tập huấn Lễ tân ngoại giao (Tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn cho cán bộ Văn phòng Chính phủ)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
81
lượt xem
25
download

Tài liệu tập huấn Lễ tân ngoại giao (Tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn cho cán bộ Văn phòng Chính phủ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn Lễ tân ngoại giao (Tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn cho cán bộ Văn phòng Chính phủ) cung cấp cho các bạn những kiến thức về lễ tân nhà nước; ngôi thứ, thư tín và nghi lễ ngoại giao; lễ tân ngoại giao thực hành - một số thông lệ lễ tân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Lễ tân ngoại giao (Tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn cho cán bộ Văn phòng Chính phủ)

CHƯƠNG TRÌNH H TR K THU T H U GIA NH P WTO<br /> D<br /> <br /> ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C CÁN B , CÔNG CH C<br /> I NGO I VÀ H I NH P QU C T<br /> LÀM CÔNG TÁC<br /> T I VĂN PHÒNG CHÍNH PH<br /> <br /> Tài li u t p hu n<br /> L TÂN NGO I GIAO<br /> Tài li u tham kh o ph c v t p hu n<br /> cho cán b Văn phòng Chính ph<br /> <br /> ƠN V TƯ V N:<br /> TRUNG TÂM ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B<br /> <br /> 1<br /> <br /> I NGO I - H C VI N NGO I GIAO<br /> <br /> ơn v tư v n:<br /> Trung tâm ào t o, B i dư ng Cán b<br /> <br /> Ch biên:<br /> Nguy n M nh Cư ng<br /> <br /> T p th tác gi :<br /> Nguy n M nh Cư ng<br /> Lê Thu Hà<br /> Tr nh Th Thu Huy n<br /> Lê Th Thu Th y<br /> Nguy n Ti n Cư ng<br /> <br /> 2<br /> <br /> i ngo i (H c vi n Ngo i giao)<br /> <br /> Tài li u t p hu n<br /> L<br /> <br /> T Â N N G O I G IA O<br /> M cl c<br /> <br /> PH N M<br /> <br /> U ................................................................................................................. 8<br /> <br /> CHƯƠNG 1: L TÂN NHÀ NƯ C ................................................................................ 12<br /> 1.1. L tân Nhà nư c và l tân Ngo i giao ........................................................................ 12<br /> 1.2. Khái lư c v L tân Nhà nư c trong l ch s .............................................................. 13<br /> 1.3. L tân Nhà nư c và thông l giao ti p qu c t ........................................................... 13<br /> 1.4. Nh ng n i dung cơ b n c a L tân Nhà nư c ............................................................ 14<br /> 1.4.1. Hình th c, ki n trúc, trang trí, bài trí c a các cơ quan Nhà nư c ...................... 14<br /> 1.4.2. T ch c các ho t ng qu n lý (h i h p, l k ni m, c p ch ng ch , ch ng th c,<br /> phong t ng, khen thư ng v.v…) .................................................................................. 15<br /> 1.4.2.1. Khách m i và hình th c t ch c bu i l ................................................... 15<br /> 1.4.2.2. Trình t ti n hành mít tinh, l k ni m...................................................... 18<br /> 1.4.2.3. Nguyên t c và trình t ti n hành l trao t ng và ón nh n danh hi u vinh<br /> d nhà nư c, huân chương, huy chương, c thi ua c a chính ph , b ng khen c a<br /> th tư ng chính ph ................................................................................................ 18<br /> 1.4.3. K năng giao ti p c a công ch c trong gi i quy t nh ng công vi c n i b nhà<br /> nư c, cũng như trong ho t ng giao ti p v i các t ch c và công dân ..................... 20<br /> 1.4.4. Cách th<br /> qu c ca) và th<br /> 1.4.4.1 Qu<br /> 4.4.1.2 Qu<br /> 4.4.1.3 Qu<br /> <br /> c th hi n và s d ng các bi u tư ng qu c gia (qu c huy, qu c kỳ,<br /> th c văn b n qu n lý nhà nư c ........................................................... 21<br /> c kỳ ...................................................................................................... 21<br /> c huy .................................................................................................... 25<br /> c ca ....................................................................................................... 25<br /> 3<br /> <br /> 1.4.5. Thi t l p quan h ngo i giao và c ngư i ng u cơ quan i di n ngo i giao<br /> ...................................................................................................................................... 26<br /> 1.4.5.1. Công nh n qu c gia và thi t l p quan h ngo i giao ................................. 26<br /> 1.4.5.2. Các hình th c công nh n các qu c gia ...................................................... 26<br /> 1.4.5.3. Thi t l p cơ quan i di n ngo i giao và trao i ngư i ng u cơ quan<br /> i di n ngo i giao.................................................................................................. 28<br /> 1.4.6.<br /> <br /> c quy n mi n tr ngo i giao .......................................................................... 32<br /> <br /> CHƯƠNG 2: NGÔI TH , THƯ TÍN VÀ NGHI L NGO I GIAO ............................. 37<br /> 2.1. Ngôi th và ch ng i .................................................................................................. 37<br /> 2.1.1. Ngôi th ngo i giao............................................................................................ 37<br /> 2.1.2. Ch ng i ............................................................................................................. 38<br /> 2.1.3. Ngôi th xã giao ................................................................................................. 43<br /> 2.2. Thư tín ........................................................................................................................ 44<br /> 2.2.1. Dành cho chính ph - Government: ................................................................... 44<br /> 2.2.1.1. i v i các nhà ngo i giao – Diplomats ................................................... 44<br /> 2.2.1.2. i v i ngành tư pháp – Judiciaries .......................................................... 44<br /> 2.2.1.3. i v i ngành l p pháp ............................................................................. 44<br /> 2.2.1.4. V i các h c gi .......................................................................................... 45<br /> 2.2.2. Cách xưng hô trong ti ng Anh giao ti p ............................................................ 45<br /> 2.2.2.1. Kính ng kèm theo h ............................................................................... 45<br /> 2.2.2.2. S d ng tên riêng....................................................................................... 46<br /> 2.3. Nghi l ngo i giao....................................................................................................... 46<br /> 2.3.1. K ni m nh ng ngày l l n................................................................................ 46<br /> 2.3.1.1. Qu c khánh nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (ngày 02 tháng 9)<br /> ................................................................................................................................ 47<br /> 2.3.1.2. Ngày Gi t Hùng Vương (ngày 10-3 Âm l ch). ...................................... 48<br /> 2.3.1.3. Ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (ngày 03 tháng 02) ................. 48<br /> 2.3.1.4. Ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (ngày 19 tháng 5) ................................ 49<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.3.1.5. Ngày Chi n th ng (ngày 30 tháng 4)......................................................... 50<br /> 2.3.1.6. T t Nguyên án. ........................................................................................ 51<br /> 2.3.2. ón ti p các oàn khách C p cao nư c ngoài thăm chính th c ........................ 51<br /> 2.3.2.1. ón ti p Nguyên th Qu c gia. ................................................................. 51<br /> 2.3.2.2. ón ti p Nguyên th Qu c gia ho c Ngư i ng u Chính ph<br /> ng th i<br /> là Ngư i ng u ng c m quy n có quan h chính th c v i ng C ng s n<br /> Vi t Nam mang danh nghĩa oàn i bi u ng - Nhà nư c ho c oàn i bi u<br /> ng - Chính ph . .................................................................................................. 53<br /> 2.3.2.3. ón ti p ngư i ng u Chính ph . ........................................................ 53<br /> 2.3.2.4. ón ti p Ch t ch Qu c h i. ...................................................................... 55<br /> 2.3.2.5. ón ti p Phó Nguyên th Qu c gia........................................................... 56<br /> 2.3.2.6. ón ti p Phó Th tư ng Chính ph , Phó Ch t ch Qu c h i, B trư ng B<br /> Ngo i giao .............................................................................................................. 58<br /> 2.3.2.7. ón ti p B trư ng, Ch nhi m U ban c a Qu c h i ho c c p tương<br /> ương. ..................................................................................................................... 58<br /> 2.3.3. Ðón ti p các oàn khách c p cao nư c ngoài thăm làm vi c ............................ 59<br /> 2.3.4. Ðón ti p các oàn c p cao nư c ngoài thăm cá nhân, quá c nh ........................ 59<br /> 2.3.4.1. ón ti p Nguyên th Qu c gia, Ngư i ng u Chính ph , Ch t ch<br /> Qu c h i ................................................................................................................. 59<br /> 2.3.4.2. ón ti p Phó Nguyên th Qu c gia........................................................... 60<br /> 2.3.4.3. ón ti p Phó Th tư ng Chính ph , Phó Ch t ch Qu c h i, B trư ng B<br /> Ngo i giao .............................................................................................................. 60<br /> 2.3.5. Ðón ti p m t s Ðoàn khác ................................................................................ 61<br /> 2.3.6. M t s quy nh khác v ón ti p các oàn khách c p cao nư c ngoài ............ 62<br /> 2.3.6.1. L<br /> t vòng hoa, vào Lăng vi ng Ch t ch H Chí Minh và l<br /> t vòng<br /> hoa t i ài tư ng ni m. .......................................................................................... 62<br /> 2.3.6.2. Ngư i tháp tùng và v trí c a i s Vi t Nam t i nư c khác .................. 62<br /> 2.3.6.3. Treo c và trang trí .................................................................................... 63<br /> 2.3.6.4. Xe h t ng, xe d n ư ng ......................................................................... 64<br /> 2.3.6.5. ài th ....................................................................................................... 64<br /> 2.3.6.6. T ng ph m ................................................................................................. 64<br /> 2.3.6.7. ón, ti n oàn c p cao nư c ngoài n và v b ng ư ng b , ư ng s t,<br /> ư ng th y .............................................................................................................. 64<br /> 2.3.6.8. ón ti p các oàn c p cao nư c ngoài thăm a phương .......................... 64<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản