Đề cương môn học: Nghiệp vụ giao tiếp và lễ tân ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
188
lượt xem
53
download

Đề cương môn học: Nghiệp vụ giao tiếp và lễ tân ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Nghiệp vụ giao tiếp và Lễ tân ngoại giao cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về vai trò, tầm quan trọng và các yêu cầu kỹ năng, nghiệp vụ trong giao tiếp, trong lễ tân ngoại giao để có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh du lịch như marketing du lịch, đàm phán, tổ chức các hoạt động du lịch MICE, du lịch sự kiện, lễ hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Nghiệp vụ giao tiếp và lễ tân ngoại giao

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIỆP VỤ GIAO TIẾP VÀ LỄ TÂN NGOẠI GIAO Hà Nội, 2007
 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIỆP VỤ GIAO TIẾP VÀ LỄ TÂN NGOẠI GIAO 1. Thông tin về giảng viên Họ và tên: Trịnh Lê Anh Chức danh: Ths. Thời gian, địa điểm làm việc: 9h00-16h30 thứ hai, thứ tư, phòng 113 nhà A Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội Điện thoại, email: 04. 8584605; 0913520475; trinhleanh@yahoo.com Các hướng nghiên cứu chính: nghiệp vụ giao tiếp và lế tân ngoại giao, nghiệp vụ public speaking, loại hình du lịch, trekking tourism, event tourism, PR & branding in tourism. Thông tin về trợ giảng Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy Chức danh: Ths Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế và Nghiệp vụ Du lịch Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội Điện thoại, email: 04.8584605, 0913563966, thuynt@vietlogos.com 1
 3. Các hướng nghiên cứu chính: Marketing du lịch, xúc tiến du lịch, tâm lý du lịch, hành vi tiêu dùng du lịch, event tourism. 2. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Nghiệp vụ giao tiếp và lễ tân ngoại giao (Communication skills and diplomatic protocols) - Mã môn học: - Số tín chỉ: 2 - Môn học: - Các môn học tiên quyết: 44, 45 (theo bảng mã chương trình đào tạo) - Các môn học kế tiếp: - Các yêu cầu đối với môn học: - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 20 + Làm bài tập trên lớp: 00 + Thảo luận: 05 + Thực hành, thực tập: 00 + Tự học: 05 - Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Du lịch học, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội 3. Mục tiêu của môn học 3.1. Mục tiêu chung Môn học Nghiệp vụ giao tiếp và Lễ tân ngoại giao cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về vai trò, tầm quan trọng và các yêu cầu kỹ năng, nghiệp vụ trong giao tiếp, trong lễ tân ngoại giao để có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh du lịch như marketing du lịch, đàm phán, tổ chức các hoạt 2
 4. động du lịch MICE, du lịch sự kiện, lễ hội... 3.2. Mục tiêu cụ thể Sau khi học xong môn này, - Về mặt kiến thức, người học có thể  Trình bày được những khái niệm cơ bản và nội dung của nghiệp vụ lễ tân trong hệ thống nghiệp vụ ngoại giao.  So s¸nh ®Ó thÊy ®­îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÜnh vùc ho¹t ®éng nghiÖp vô cña hai ngµnh ngo¹i giao vµ du lÞch, nh÷ng ngµnh ®Æc biÖt liªn quan nhiÒu ®Õn c«ng t¸c ®èi ngo¹i/cã yÕu tè n­íc ngoµi. - Về mặt kỹ năng ở người học  HiÓu vµ chñ ®éng ¸p dông trong hoµn c¶nh phï hîp c¸c nguyªn t¾c vµ nghiÖp vô giao tiÕp th«ng th­êng vµ giao tiÕp quèc tÕ cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng nghÒ du lÞch  Bước đầu hình thành thói quen giao tiếp văn minh, hiện đại và phù hơp với hoàn cảnh trên cơ sở những thực hành cụ thể trong nghề du lịch. -Về mặt thái độ người học sẽ  NhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß vµ vÞ trÝ cña nghiÖp vô giao tiÕp vµ lÔ t©n ngo¹i giao ®Ó vËn dông vµo ho¹t ®éng nghÒ sau nµy.  Tạo dựng được một thái độ giao tiếp và làm việc chuyên nghiệp  Tự tin vào năng lực và sự thể hiện của bản thân 3.3. Mục tiêu khác: - Hình thành khả năng ứng biến, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế trong giao tiếp đối ngoại nói chung và trog ngành nghề du lịch nói riêng. - Tạo động lực để sinh viên bồi dưỡng về ngoại ngữ (tiếng Anh), mạnh 3
 5. dạn, tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài. 4. Tóm tắt nội dung môn học - Khái niệm cơ bản về giao tiếp, lễ tân, lễ tân ngoại giao; - Những nguyên tắc chủ yếu trong giao tiếp quốc tế và lễ tân ngoại giao; - Các kỹ năng, nghiệp vụ chủ yếu trong giao tiếp, trong hoạt động lễ tân ngoại giao; - LÔ nghi giao tiÕp quèc tÕ. - Vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ giao tiếp và lễ tân ngoại giao trong hoạt động du lịch ở Việt Nam. 5. Nội dung chi tiết môn học Phần 1 NghiÖp vô giao tiÕp Nội dung 1 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ giao tiÕp 1.1.1. Kh¸i niÖm 1.1.2. Vai trß cña giao tiÕp 1.1.3. Chøc n¨ng giao tiÕp 1.1.4. Ph©n lo¹i giao tiÕp Bµi tËp t×nh huèng Nội dung 2 1.2. CÊu tróc giao tiÕp 1.2.1. TruyÒn th«ng trong giao tiÕp - Qu¸ tr×nh truyÒn th«ng gi÷a hai c¸ nh©n - TruyÒn th«ng tin trong tæ chøc 1.2.2. NhËn thøc trong giao tiÕp - NhËn thøc ®èi t­îng giao tiÕp - Tù nhËn thøc trong giao tiÕp - T¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau trong giao tiÕp 4
 6. Bµi tËp t×nh huèng Nội dung 3 1.3. Ph­¬ng tiÖn giao tiÕp 1.3.1. Ng«n ng÷ giao tiÕp kh«ng lêi Bµi tËp thùc hµnh Nội dung 4 1.3.2. C¸c kü n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n - Kü n¨ng l¾ng nghe - Kü n¨ng thuyÕt phôc - Kü n¨ng viÕt Bµi tËp thùc hµnh Nội dung 5 1.3.2. C¸c kü n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n - Kü n¨ng ®äc vµ tãm t¾t - Kü n¨ng nãi vµ ph¸t biÓu miÖng Bµi tËp thùc hµnh Nội dung 6 Phim tư liệu Phần 2 Tæng quan vÒ ngo¹i giao vµ nghiÖp vô ngo¹i giao Nội dung 7 2.1. C¸c kh¸i niÖm 2.1.1. Ngo¹i giao vµ c¸c h×nh thøc ngo¹i giao 2.1.2. Ho¹t ®éng ngo¹i giao vµ c«ng t¸c nghiÖp vô ngo¹i giao 2.1.3. Nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c - C¸c kh¸i niÖm vÒ v¨n b¶n, v¨n kiÖn ngo¹i giao - C¸c kh¸i niÖm chØ c¸c c¬ quan ngo¹i giao vµ l·nh sù - C¸c kh¸i niÖm chØ c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ ngo¹i giao 2.2. Kh¸i qu¸t lÞch sö ngo¹i giao 2.2.1. ThÕ giíi 2.2.2. ViÖt Nam 5
 7. 2.2.3. Bµi häc ngo¹i giao Nội dung 8 2.3. Mét sè nghiÖp vô ngo¹i giao c¬ b¶n 2.3.1. Ng«i thø vµ xÕp chç ngo¹i giao Nội dung 9 2.3.2. NghiÖp vô tiÕp xóc ngo¹i giao 2.3.3. NghiÖp vô ®µm ph¸n ngo¹i giao Nội dung Phim tư liệu 10 Phần 3 NghiÖp vô lÔ t©n ngo¹i giao Nội dung 3.1. Tæng quan vÒ LÔ t©n 11 3.1.1. Kh¸i niÖm lÔ t©n 3.1.2. Vai trß cña lÔ t©n trong c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nãi chung 3.2. LÔ t©n trong ho¹t ®éng ngo¹i giao 3.2.1. LÔ t©n ngo¹i giao 3.2.2. LÔ t©n ngo¹i giao vµ lÔ t©n ®èi ngo¹i 3.2.3. VÞ trÝ, vai trß 3.2.4. Nh÷ng nguyªn t¾c cña lÔ t©n ngo¹i giao 3.2.5. TÝnh chÊt, yªu cÇu cña c«ng t¸c lÔ t©n ngo¹i giao Nội dung 3.2.6. Néi dung cña nghiÖp vô lÔ t©n ngo¹i giao 12 - §ãn tiÕp mét ®oµn kh¸ch n­íc ngoµi Nội dung - Tæ chøc c¸c cuéc chiªu ®·i ngo¹i giao 13 Nội dung - PhÐp lÞch sù x· giao quèc tÕ 1 14 Nội dung - PhÐp lÞch sù x· giao quèc tÕ 2 6
 8. 15 6. Học liệu 6.1. Học liệu chính C1. Trịnh Lê Anh. Bài giảng Nghiệp vụ Lễ tân ngoại giao. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2007. 6.2. Học liệu tham khảo T1. Giao tiÕp quèc tÕ, NXB Phô n÷, Hµ Néi 1995 T2. Lª §×nh S¬n, NghiÖp vô ngo¹i giao, TËp bµi gi¶ng cña Häc viÖn QHQT (l­u hµnh néi bé), Hµ Néi 1998. T3. Vâ Anh TuÊn, LÔ t©n ngo¹i giao thùc hµnh, NXB CTQG, Hµ Néi 2000 T4. K.Mac.Konal, NghÖ thuËt giao tiÕp, NXB ThÕ giíi, Hµ Néi 1995 T5. Louis Dussault, LÔ t©n - c«ng cô giao tiÕp, NXB CTQG, Hµ Néi 1999 T6. NguyÔn Tö L­¬ng, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ NghiÖp vô Ngo¹i giao (3 tËp), Häc viÖn QHQT, NXB CTQG, Hµ Néi 2000. 7. Hình thức tổ chức dạy học 7.1. Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy môn học Lên lớp Thực Tự Nội dung Tổng KTĐG Lý Bài Thảo hành học, tự thuyết tập luận NC 7
 9. Tuần 1/ Nội 2 0 0 0 0 2 dung 1 Tuần 2/ Nội 0 0 0 0 2 2 Bài tập cá nhân dung 2 (BC1) Tuần 3/ Nội 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân dung 3 (BC2) Tuần 4/ Nội 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân dung 4 (BC3) Tuần 5/ Nội 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân dung 5 (BC4) Tuần 6/ Nội 0 0 2 0 0 2 dung 6 Tuần 7/ Nội 0 0 0 0 2 2 Bài tập cá nhân dung 7 (BC5) Tuần 8/ Nội 1 0 1 0 0 2 Bài tập cá nhân dung 8 (BC6) Tuần 9/ Nội 1 0 0 0 1 2 Bài tập cá nhân dung 3 (BC7) Tuần 10/ 0 0 2 0 0 2 Bài tập cá nhân Nội dung 3 (BC8) Tuần 11/ 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân Nội dung 3 (BC9) Tuần 12/ 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân 8
 10. Nội dung 3 (BC10) Tuần 13/ 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân Nội dung 3 (BC11) Tuần 14/ 2 0 0 0 0 2 Bài tập cá nhân Nội dung (BC12) Tuần 15/ 2 0 0 0 0 2 Ôn tập Tổng số 20 0 5 0 5 30 7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung Tuần 1: Nội dung 1 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức dạy gian, địa chú học điểm Lý thuyết Trên lớp - Giới thiệu tổng quan - Đọc đề cương môn (2h) môn học học - Giới thiệu đề cương - Xây dựng kế hoạch môn học học tập môn học - Giới thiệu bài tập - Chuẩn bị học liệu nhóm, bài tập giữa kỳ - Phân chia nhóm. - Phân nhóm học tập Ch­¬ng 1: NghiÖp vô giao tiÕp 9
 11. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ giao tiÕp - Mang theo tài liệu 1.1.1. Kh¸i niÖm tham khảo chính 1.1.2. Vai trß cña giao tiÕp - Mang theo T1 và T4 1.1.3. Chøc n¨ng giao tiÕp 1.1.4. Ph©n lo¹i giao tiÕp Phần t×nh huèng sau 1.1. (Chữa bài tại lớp, rút kinh nghiệm chung, không đánh giá vào kết quả học tập của sinh viên.) Tuần 2: Nội dung 2 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức dạy gian, địa chú học điểm Tự học (2h) 1.2. CÊu tróc giao tiÕp Đọc T1 và T4 phần 1.2.1. TruyÒn th«ng liên quan đến Cấu trúc trong giao tiÕp giao tiếp - Qu¸ tr×nh truyÒn th«ng gi÷a hai c¸ nh©n - TruyÒn th«ng tin trong tæ chøc 10
 12. 1.2.2. NhËn thøc trong giao tiÕp - NhËn thøc ®èi t­îng giao tiÕp - Tù nhËn thøc trong giao tiÕp - T¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau trong giao tiÕp Bài tập Ở nhà Bµi tËp sau 1.2. (nép tr­íc tuÇn 3 coi nh­ BC1) KT-ĐG BC1 Tuần 3: Nội dung 3 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Lý thuyết Trên lớp 1.3. Ph­¬ng tiÖn giao - Mang theo tài liệu tham (2h) tiÕp khảo chính 1.3.1. Ng«n ng÷ giao - Mang theo T1 và T4, tiÕp kh«ng lêi đọc phần phương tiện giao tiếp Phần t×nh huèng sau - Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên sau 1.3.1. (Chữa bài tại lớp, phần giảng hoặc đến rút kinh nghiệm chung, buổi tổng kết giải đáp 11
 13. không đánh giá vào kết quả học tập của sinh viên.) Bài tập Ở nhà Bài tập cho nội dung 1.3.1. coi như BC2. KT-ĐG BC2 Tuần 4: Nội dung 4 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Lý thuyết Trên lớp 1.3.2. C¸c kü n¨ng giao - Mang theo tài liệu tham (2h) tiÕp c¬ b¶n khảo chính - Kü n¨ng l¾ng nghe - Mang theo T1 và T4, - Kü n¨ng thuyÕt phôc đọc phần phương tiện - Kü n¨ng viÕt giao tiếp - Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên sau Phần t×nh huèng sau phần giảng hoặc đến 1.3.2. (Chữa bài tại lớp, buổi tổng kết giải đáp rút kinh nghiệm chung, không đánh giá vào kết quả học tập của sinh viên.) Bài tập Ở nhà Bài tập cho nội dung 12
 14. 1.3.2 coi như BC3. KT-ĐG BC3 Tuần 5: Nội dung 5 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Lý thuyết Trên lớp 1.3.2. C¸c kü n¨ng giao - Mang theo tài liệu tham (2h) tiÕp c¬ b¶n khảo chính - Kü n¨ng ®äc vµ tãm t¾t - Mang theo T1 và T4, - Kü n¨ng nãi vµ ph¸t đọc phần phương tiện biÓu miÖng giao tiếp - Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên sau Phần t×nh huèng sau phần giảng hoặc đến 1.3.2. (Chữa bài tại lớp, buổi tổng kết giải đáp rút kinh nghiệm chung, không đánh giá vào kết quả học tập của sinh viên.) Bài tập Ở nhà Bài tập cho nội dung 1.3.2 coi như BC4. KT-ĐG BC4 Tuần 6: Nội dung 6 13
 15. Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Thảo luận Trên lớp Về 1.3.2. - Chuẩn bị các câu hỏi (2h) - Giải đáp những vấn đề lý thuyết từ việc sinh viên tự đọc và nghiên cứu tài liệu, giao nội dung tự học - Xem phim tư liệu Tuần 7: Nội dung 7 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Tự học, NC Ở Nhà Ch­¬ng 2: Tæng quan Xem T2, T3, T6 phần có vÒ ngo¹i giao vµ nghiÖp liên quan đến những nội (2h) vô ngo¹i giao dung này. 2.1. C¸c kh¸i niÖm 2.1.1. Ngo¹i giao vµ c¸c h×nh thøc ngo¹i giao 2.1.2. Ho¹t ®éng ngo¹i giao vµ c«ng t¸c nghiÖp vô ngo¹i giao 2.1.3. Nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c 14
 16. - C¸c kh¸i niÖm vÒ v¨n b¶n, v¨n kiÖn ngo¹i giao - C¸c kh¸i niÖm chØ c¸c c¬ quan ngo¹i giao vµ l·nh sù - C¸c kh¸i niÖm chØ c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ ngo¹i giao 2.2. Kh¸i qu¸t lÞch sö ngo¹i giao 2.2.1. ThÕ giíi 2.2.2. ViÖt Nam 2.2.3. Bµi häc ngo¹i giao Bài tập Ở nhà Bài tập sau 2.1. và 2.2. coi như BC5 KT- ĐG BC5 Tuần 8: Nội dung 8 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Lý thuyết Trên lớp 2.3. Mét sè nghiÖp vô - Mang theo C1 (1h) ngo¹i giao c¬ b¶n - Mang theo T2, T3, T6 2.3.1. Ng«i thø vµ xÕp chç ngo¹i giao - Xem t­ liÖu hoặc Phần 15
 17. t×nh huèng sau 2.3.1. (Chữa bài tại lớp, rút kinh nghiệm chung, không đánh giá vào kết quả học tập của sinh viên.) Thảo luận - Giải đáp những vấn đề (1h) lý thuyết từ việc sinh viên tự đọc và nghiên cứu tài liệu 2.1. & 2.2., giao nội dung tự học 2.3.2. & 2.3.3. Bài tập Ở nhà Về 2.3.2. coi như BC6 KT – ĐG BC6 Tuần 9: Nội dung 9 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Lý thuyết Trên lớp 2.3.2. NghiÖp vô tiÕp xóc Xem T2, T3, T6 phần (1h) ngo¹i giao có liên quan đến những nội dung này. Tự học 2.3.3. NghiÖp vô ®µm (1h) ph¸n ngo¹i giao 16
 18. Bài tập Ở nhà Về 2.3.2. coi như BC7 KT – ĐG BC7 Tuần 10: Nội dung 10 Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Thảo luận Trên lớp - Giải đáp những vấn đề - Mang theo C1 (2h) lý thuyết từ việc sinh - Mang theo T2, T3, T6 viên tự đọc và nghiên cứu tài liệu 2.3.2. & 2.3.3. - Xem t­ liÖu hoặc Phần t×nh huèng sau 2.3.2. & 2.3.3. (Chữa bài tại lớp, rút kinh nghiệm chung, không đánh giá vào kết quả học tập của sinh viên.) Bài tập Ở nhà Về 2.3.3. coi như BC8 KT – ĐG BC8 Tuần 11: Nội dung 11 17
 19. Hình thức Thời Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức gian, địa chú dạy học điểm Lý thuyết Trên lớp Ch­¬ng 3: NghiÖp vô lÔ - Mang theo C1 (2h) t©n ngo¹i giao - Xem T2, T3, T6 phần 3.1. Tæng quan vÒ LÔ t©n có liên quan đến những 3.1.1. Kh¸i niÖm lÔ t©n nội dung này. 3.1.2. Vai trß cña lÔ t©n trong c¸c ho¹t ®éng ®èi - Chuẩn bị các câu hỏi ngo¹i nãi chung và nội dung thảo luận 3.2. LÔ t©n trong ho¹t nhóm ®éng ngo¹i giao 3.2.1. LÔ t©n ngo¹i giao 3.2.2. LÔ t©n ngo¹i giao vµ lÔ t©n ®èi ngo¹i 3.2.3. VÞ trÝ, vai trß 3.2.4. Nh÷ng nguyªn t¾c cña lÔ t©n ngo¹i giao 3.2.5. TÝnh chÊt, yªu cÇu cña c«ng t¸c lÔ t©n ngo¹i giao Bài tập Ở nhà Về 3.2.1 đến 3.2.5. coi như BC9 KT-ĐG BC9 Tuần 12: Nội dung 12 18
 20. Hình thức Thời gian, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức địa điểm chú dạy học Lý thuyết Trên lớp 3.2.6. Néi dung cña - Mang theo C1 nghiÖp vô lÔ t©n ngo¹i (2h) - Xem T2, T3, T6 giao phần có liên quan đến - §ãn tiÕp mét ®oµn những nội dung này. kh¸ch n­íc ngoµi - Xem tư liệu Bài tập Ở nhà VÒ néi dung tư liệu coi nh­ BC10 KT – ĐG BC10 Tuần 13: Nội dung 13 Hình thức Thời gian, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi tổ chức địa điểm chú dạy học Lý thuyết Trên lớp 3.2.6. Néi dung cña - Mang theo C1 nghiÖp vô lÔ t©n ngo¹i (2h) - Xem T2, T3, T6 giao phần có liên quan đến - Tæ chøc c¸c cuéc chiªu ®·i ngo¹i giao những nội dung này. - Xem tư liệu Bài tập Ở nhà VÒ néi dung tư liệu coi nh­ BC11 19
Đồng bộ tài khoản