Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 4: Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
78
lượt xem
22
download

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 4: Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lễ tân và lễ tân ngoại giao, vai trò của lễ tân trong các hoạt động đối ngoại nói chung và quá trình hình thành lễ tân ngoại giao, phạm vi của hoạt động lễ tân ngoại giao, lễ tân trong quan hệ quốc tế, các tập quán lễ tân, nghi thức lễ tân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 4: Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

 1. NghiÖp vô lÔ t©n ngo¹i giao Tµi liÖu tham kh¶o: khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 2. Kh¸i niÖm lÔ t©n LÔ t©n (Protocol) lµ… …nghi thøc vµ tËp qu¸n trong viÖc ®ãn, tiÕp vµ giao tiÕp víi kh¸ch[1]. [1] NguyÔn Xu©n S¬n (chñ biªn), Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ngo¹i giao vµ lÔ t©n ngo¹i giao, NXB CTQG, Hµ Néi, 1996, tr. 28 khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 3. DÉn nhËp Nghi thøc ho¹t ®éng thÓ hiÖn chøc n¨ng cña c¬ cÊu cña mäi tæ chøc x· héi. VÝ dô: nhµ n−íc, gia ®×nh, c¸c tËp hîp x· héi, giíi kinh doanh, nghÖ thuËt, c«ng ®oµn, c©u l¹c bé gi¶i trÝ, héi phô huynh hay tr¹i hÌ. Nghi thøc ho¹t ®éng riªng cña mçi c¬ cÊu cã lóc thÓ hiÖn râ vµo c¸c dÞp nghi lÔ lín, cã lóc Ýt thÓ hiÖn râ h¬n th«ng qua nhÞp ®é c«ng viÖc vµ c¸c ngµy lµm viÖc b×nh th−êng. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 4. DÉn nhËp Cuéc sèng céng ®ång cã nhiÒu ®iÓm gièng nh− quy ®Þnh trªn s©n khÊu: tõ yªu cÇu trang phôc, ®i ®øng, cö chØ, giao tiÕp, c¸ch nãi chuyÖn ®Õn viÖc bè trÝ, s¾p xÕp mét buæi ®ãn tiÕp, mét b÷a tiÖc, mét ngµy héi, nghi lÔ. Trong mçi tr−êng hîp nh− vËy, viÖc tu©n thñ c¸c nghi thøc tõ cæ x−a hay míi cã ph¶n ¸nh sù rµng buéc gi÷a cuéc sèng thùc vµ biÓu hiÖn cña nã ra bªn ngoµi. VÝ dô: thêi cæ, vua chóa ®· dµnh ngùa cña riªng m×nh ®−a c¸c ®¹i sø vµo tiÕp kiÕn. H×nh thøc vµ ph−¬ng tiÖn ®ãn tiÕp cã thÓ thay ®æi, nh−ng yªu cÇu th× bÊt biÕn. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 5. DÉn nhËp Ph¹m vi ho¹t ®éng lÔ t©n liªn quan ®Õn mèi quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia cã chñ quyÒn, thÓ hiÖn qua vai trß cña nhµ n−íc. +Chñ quyÒn cã thÓ ®èi víi c¶ bªn ngoµi vµ bªn trong, còng cã thÓ chØ ®èi víi bªn trong hoÆc giíi h¹n ë mét sè sù viÖc cô thÓ cña ho¹t ®éng nhµ n−íc. +Ngoµi ra, ph¹m vi ho¹t ®éng lÔ t©n cßn liªn quan ®Õn quan hÖ ng«i thø gi÷a c¸c thÓ chÕ vµ néi trong c¸c thÓ chÕ, quan hÖ gi÷a nh÷ng ng−êi n¾m quyÒn vµ quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi nh÷ng ng−êi n¾m quyÒn ®ã. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 6. DÉn nhËp Trong quan hÖ quèc tÕ, lÔ t©n lµ c«ng cô b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng - Ýt ra lµ vÒ mÆt h×nh thøc - gi÷a c¸c quèc gia vµ phôc vô cho mèi quan hÖ gi÷a ®¹i diÖn cña c¸c quèc gia víi nhau. Nghi thøc c− xö ®èi víi c¸c thÓ chÕ, còng nh− nghi thøc thÓ hiÖn gi÷a con ng−êi víi nhau cho thÊy nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c nh»m ph¸t triÓn di s¶n cña nÒn v¨n minh chung. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 7. Vai trß cña lÔ t©n trong c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nãi chung C¸c tËp qu¸n lÔ t©n b¶o ®¶m cho mét ho¹t ®éng chÝnh thøc ®−îc tæ chøc thµnh c«ng, kh«ng bÞ sai sãt hay lén xén. Nghi thøc lÔ t©n nh»m b¶o ®¶m t«n träng nh÷ng ng−êi ®èi tho¹i vµ c¸c c¬ quan do hä ®¹i diÖn. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 8. Vai trß cña lÔ t©n trong c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nãi chung LÔ t©n, tuy kh«ng ph¶i lµ néi dung chñ yÕu cña ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, nh−ng l¹i lµ c«ng cô rÊt quan träng, cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú mét ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nµo. Tuy nhiªn, chuÈn mùc do c¸c c¬ quan lÔ t©n chÝnh thøc ¸p dông kh«ng thÓ ®¸p øng hÕt mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra cña ho¹t ®éng nhµ n−íc. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 9. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Sau khi c¸c nhµ n−íc xuÊt hiÖn, x· héi loµi ng−êi tõng b−íc tÝch luü kinh nghiÖm vÒ nh÷ng nghi thøc, tËp qu¸n, luËt lÖ trong øng xö gi÷a c¸c quèc gia, vÒ sau ®−îc gäi lµ lÔ t©n ngo¹i giao. quy chÕ ®Æc biÖt gäi lµ miÔn trõ (immunitÐ) tøc lµ ®−îc b¶o ®¶m an toµn tÝnh m¹ng. tõ ®ã dÇn dÇn h×nh thµnh chÕ ®é "−u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao". khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 10. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh T¹i §¹i héi Viªn n¨m 1985, mét sè c−êng quèc chÊu ¢u ®· th«ng qua mét v¨n kiÖn mang tÝnh ph¸p lý quèc tÕ ®Çu tiªn vÒ lÔ t©n ngo¹i giao, trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ vÒ ng«i thø gi÷a viªn chøc ngo¹i giao c¸c cÊp. Quy ®Þnh ®ã ®−îc tuyÖt ®a sè c¸c n−íc tu©n thñ cho ®Õn gi÷a thÕ kû XX. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 11. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh T¹i §¹i héi Viªn n¨m 1985, mét sè c−êng quèc chÊu ¢u ®· th«ng qua mét v¨n kiÖn mang tÝnh ph¸p lý quèc tÕ ®Çu tiªn vÒ lÔ t©n ngo¹i giao, trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ vÒ ng«i thø gi÷a viªn chøc ngo¹i giao c¸c cÊp. Quy ®Þnh ®ã ®−îc tuyÖt ®a sè c¸c n−íc tu©n thñ cho ®Õn gi÷a thÕ kû XX. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 12. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh T¹i §¹i héi Viªn n¨m 1985, mét sè c−êng quèc chÊu ¢u ®· th«ng qua mét v¨n kiÖn mang tÝnh ph¸p lý quèc tÕ ®Çu tiªn vÒ lÔ t©n ngo¹i giao, trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ vÒ ng«i thø gi÷a viªn chøc ngo¹i giao c¸c cÊp. Quy ®Þnh ®ã ®−îc tuyÖt ®a sè c¸c n−íc tu©n thñ cho ®Õn gi÷a thÕ kû XX. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 13. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Bªn c¹nh nh÷ng quy ®Þnh cña hai C«ng −íc Viªn n¨m 1961 vµ 1963 vµ nh÷ng ®iÒu −íc quèc tÕ kh¸c cã liªn quan, néi dung cña lÔ t©n ngo¹i giao cßn bao gåm nh÷ng tËp qu¸n vµ nghi lÔ quèc tÕ, phÐp lÞch sù quèc tÕ ®−îc c¸c n−íc tù nguyÖn tu©n thñ, vµ nh÷ng truyÒn thèng cña c¸c d©n téc cÇn t«n träng. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản