Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 2: Các hình thức ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
13
download

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 2: Các hình thức ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về các hình thức ngoại giao, văn bản, văn kiện ngoại giao, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, cá nhân, tập thể ngoại giao, hoạt động ngoại giao, nghiệp vụ ngoại giao, các nghiệp vụ ngoại giao cơ bản, cơ sở của hoạt động ngoại giao và công tác nghiệp vụ ngoại giao, tính chất, yêu cầu của ngoại giao và bản chất của ngoại giao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 2: Các hình thức ngoại giao

 1. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 2. Môc ®Ých – yªu cÇu - Defining: C¸c kh¸i niÖm, thuËt ng÷ 1. H×nh thøc ngo¹i giao 2. V¨n kiÖn ngo¹i giao 3. C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao 4. C¸ nh©n, tËp thÓ ngo¹i giao vµ l·nh sù 5. Ho¹t ®éng ngo¹i giao vµ nghiÖp vô ngo¹i giao - Understanding: 1. Néi dung cña nghiÖp vô ngo¹i giao 2. Yªu cÇu ®èi víi ng−êi lµm ngo¹i giao khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 3. C¸c h×nh thøc ngo¹i giao khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 4. v¨n b¶n, v¨n kiÖn ngo¹i giao B26-31 - Quèc th− - Tèi hËu th− - S¸ch tr¾ng - BÞ vong lôc - Gi¸c th− - Th− ngá - HiÖp ®Þnh - HiÖp −íc - C«ng −íc - T¹m −íc - NghÞ ®Þnh th− - ThÞ thùc, Hé chiÕu ngo¹i giao khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 5. c¬ quan ngo¹i giao vµ l·nh sù B31-32, C4,8, A34-35, 48-49, 54-62, F113-130, D26-31 - §¹i sø qu¸n - Tæng l·nh sù qu¸n/L·nh sù qu¸n - V¨n phßng liªn l¹c - V¨n phßng ®¹i diÖn quyÒn lîi khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 6. c¸ nh©n, tËp thÓ ngo¹i giao B32-34, C9-10 - §¹i sø - Tham t¸n - BÝ th− - Tuú viªn - Ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao - Thµnh viªn cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao - Viªn chøc ngo¹i giao - Nh©n viªn hµnh chÝnh, kü thuËt cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao - Thµnh viªn gia ®×nh cña viªn chøc ngo¹i giao vµ nh©n viªn hµnh chÝnh, kü thuËt - Nh©n viªn phôc vô c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 7. Ho¹t ®éng ngo¹i giao Kh¸i niÖmA27-28, B26 khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 8. NghiÖp vô ngo¹i giao Kh¸i niÖmA27-28, B26 C«ng t¸c nghiÖp vô ngo¹i giao lµ mét chÕ ®é c«ng t¸c cña c¸n bé ngo¹i giao trong c¸c c¬ quan trung −¬ng vµ ë n−íc ngoµi vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ngo¹i giao cña Nhµ n−íc. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 9. C¸c nghiÖp vô ngo¹i giao c¬ b¶n - C«ng t¸c nghiªn cøu - C«ng t¸c tiÕp xóc-®µm ph¸n - C«ng t¸c v¨n kiÖn - C«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn ®èi ngo¹i - C«ng t¸c hå s¬ t− liÖu - C«ng t¸c l·nh sù - C«ng t¸c lÔ t©n ... khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 10. C¬ së cña ho¹t ®éng ngo¹i giao vµ c«ng t¸c nghiÖp vô ngo¹i giao A28-30 - N¾m v÷ng chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Nhµ n−íc. - HiÓu biÕt vÒ quan hÖ quèc tÕ, kinh tÕ quèc tÕ, luËt ph¸p quèc tÕ, phong tôc tËp qu¸n, quy ®Þnh vÒ lÔ t©n quèc tÕ cña n−íc m×nh. - N¾m v÷ng t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña n−íc m×nh vµ c¸c n−íc m×nh cã quan hÖ. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 11. tÝnh chÊt, yªu cÇu cña ngo¹i giao/b¶n chÊt cña ngo¹i giao khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
Đồng bộ tài khoản