intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 1: Nghiệp vụ ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
154
lượt xem
39
download

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 1: Nghiệp vụ ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm ngoại giao, ngành và nghề ngoại giao, lịch sử hình thành và phát triển của ngoại giao thế giới và Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển các điều ước quốc tế trong quan hệ ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 1: Nghiệp vụ ngoại giao

 1. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 2. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 3. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 4. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 5. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 6. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 7. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 8. ??? 1. HiÖn nay ViÖt Nam cã quan hÖ ngo¹i giao chÝnh thøc víi bao nhiªu quèc gia trªn thÕ giíi? 2. HiÖn nay ViÖt Nam ®· ký tho¶ thuËn miÔn thÞ thùc cho c«ng d©n cña m×nh tíi bao nhiªu quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi? 3. HiÖn nay ViÖt Nam cã bao nhiªu ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi? B×nh qu©n 1 n¨m sè kh¸ch du lÞch ViÖt Nam vÒ th¨m quª h−¬ng lµ bao nhiªu? 4. Nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nµo cña quèc héi vµ nhµ n−íc quy ®Þnh vÒ hé chiÕu vµ thÞ thùc? khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 9. ??? 5. C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao cã quan hÖ nh− thÕ nµo ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña n−íc mµ nã ®¹i diÖn. 6. Nh÷ng quy ®Þnh chñ yÕu vÒ xuÊt nhËp c¶nh cña ViÖt Nam? Nh÷ng quy ®Þnh ®ã liªn quan g× ®Õn ho¹t ®éng du lÞch? 7. Trong danh thiÕp ngo¹i giao, c¸c ký hiÖu ghi d−íi gãc bªn tr¸i cña danh thiÕp cã ý nghÜa gi? VD: P.P; P.f; P.f.f.n; P.c; P.f.c... khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 10. ??? 8. T¹i sao khi ®ãn nguyªn thñ quèc gia ng−êi ta l¹i cã thñ tôc b¾n 21 ph¸t ®¹i b¸c? 9. LÔ t©n vµ tõ “reception” trong tiÕng Anh cã g× gièng vµ kh¸c nhau hay thùc chÊt lµ mét? khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 11. Môc ®Ých – yªu cÇu - Defining: Kh¸i niÖm ngo¹i giao, ngµnh vµ nghÒ ngo¹i giao - Understanding: 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngo¹i giao thÕ giíi vµ ViÖt Nam 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ trong quan hÖ ngo¹i giao 3. Bµi häc ngo¹i giao ViÖt Nam. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 12. Ngo¹i giao? khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 13. Ngo¹i giao? NghÜa réng? Ng−êi – ng−êi NghÜa hÑp? Quèc gia – quèc gia khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 14. Henry palmerston (1784-1865) “Trong quan hÖ quèc tÕ, kh«ng cã thï vÜnh cöu, kh«ng cã b¹n vÜnh cöu, chØ cã… …quyÒn lîi d©n téc lµ vÜnh cöu mµ chóng ta cã nhiÖm vô theo ®uæi” khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 15. Eleanor roosevelt “Chóng ta ph¶i ®èi diÖn víi thùc tÕ r»ng hoÆc chóng ta sÏ cïng bÞ huû diÖt, hoÆc ph¶i häc c¸ch chung sèng hoµ b×nh, vµ nÕu muèn chung sèng hoµ b×nh, ta ph¶i… …®èi tho¹i” khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 16. lÞch sö… vµ bµi häc C©u chuyÖn ngo¹i giao 1: Th¸i Lan khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 17. …vµ bµi häc CÇn ®¸nh gi¸ ®óng vai trß cña ngo¹i giao trong tõng giai ®o¹n: cã lóc ngo¹i giao cã vai trß thÊp h¬n qu©n sù nh−ng kh«ng thÓ thiÕu, cã lóc ngo¹i giao cã vai trß ngang víi qu©n sù, cã lóc ngo¹i giao cã vai trß quan träng h¬n qu©n sù. MÆt kh¸c, cÇn biÕt vËn dông m©u thuÉn gi÷a c¸c n−íc lín theo h−íng cã lîi cho m×nh khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 18. Harold nicolson “Ngo¹i giao, ®ã lµ viÖc tiÕn hµnh nh÷ng quan hÖ quèc tÕ b»ng c¸ch ®µm ph¸n; ®ã lµ c¸ch mµ c¸c ®¹i sø, c«ng sø… dïng ®Ó ®iÒu chØnh vµ tiÕn hµnh nh÷ng quan hÖ nµy; ®ã lµ c«ng t¸c hoÆc lµ nghÖ thuËt cña nhµ ngo¹i giao”. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 19. E. Stow “Ngo¹i giao lµ sù ¸p dông trÝ tuÖ vµ lÞch thiÖp vµo viÖc tiÕn hµnh nh÷ng quan hÖ chÝnh thøc gi÷a c¸c chÝnh phñ c¸c n−íc ®éc lËp vµ ®«i khi c¶ gi÷a nh÷ng n−íc Êy víi c¸c n−íc ch− hÇu cña hä”. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 20. Sù gièng nhau? khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2