intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 5: Ngôi thứ và xếp chỗ ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
134
lượt xem
30
download

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 5: Ngôi thứ và xếp chỗ ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về ngôi thứ ngoại giao và cách xếp chỗ ngoại giao, căn cứ xác lập ngôi thứ và cấp bậc ngoại giao, nguyên tắc chỉ đạo tổ chức tiếp xúc, hội họp, đàm phán, chiêu đãi ngoại giao, và những nguyên tắc về ngôi thứ trong ngoại giao, những vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ tổ chức tiếp xúc, hội họp, đàm phán, chiêu đãi ngoại giao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 5: Ngôi thứ và xếp chỗ ngoại giao

 1. Ng«i thø vµ xÕp chç ngo¹i giao (NghiÖp vô tæ chøc tiÕp xóc, héi häp, ®µm ph¸n, chiªu ®·i ngo¹i giao) GV. TrÞnh Lª Anh khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 2. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¸p lÖnh vÒ hµm vµ cÊp ngo¹i giao (1995) 2. B¶ng ng«i thø ë Canada (4/11/1993) 3. TrËt tù ng«i thø cña c¸c quan chøc trong c¸c nghi thøc nhµ n−íc do chÝnh quyÒn QuÐbec tæ chøc (2/5/1990) 4. Tr×nh tù ng«i thø ë Mü (kh«ng chÝnh thøc) 5. Tr×nh tù ng«i thø ë NhËt B¶n (kh«ng chÝnh thøc) 6. Tr×nh tù ng«i thø ë Ph¸p (13/9/1989) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 3. Néi dung I. Ng«i thø ngo¹i giao Thø tù ng«i thø vµ cÊp bËc: x¸c ®Þnh mét c¸ch cã tæ chøc ai sÏ ®−îc −u tiªn, ai xÕp tr−íc ai. I. XÕp chç XÕp chç: liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ diÖn tÝch chç ngåi khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 4. Ng«i thø vµ xÕp chç ngo¹i giao Ng«i thø XÕp chç HiÓu biÕt vÒ S¾p xÕp chç ng«i thø lµ mét ng«i lµ mét khoa häc nghÖ thuËt khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 5. Vai trß - §¶m b¶o cho buæi lÔ diÔn ra cã tæ chøc, trang träng. - Nªu bËt lý do còng nh− môc ®Ých cña buæi lÔ ý ®å cña ng−êi tæ chøc. - T¹o thuËn lîi cho giao tiÕp gi÷a nh÷ng ng−êi tham dù. - Lµ c«ng cô giao tiÕp cÇn ®−îc vËn dông tho¶ ®¸ng. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 6. I. Ng«i thø ngo¹i giao khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 7. C¨n cø x¸c lËp ng«i thø vµ cÊp bËc - Danh s¸ch c¸c ng«i thø chÝnh thøc do nhµ n−íc, c¸c tæ chøc ®Þnh chÕ c«ng bè - TËp qu¸n ngo¹i giao (ngµy cµng hoµn thiÖn, trªn c¬ së c¸c tiÒn lÖ vµ truyÒn thèng, phï hîp víi xu thÕ x· héi) - Sù t«n kÝnh ®èi víi mét sè thµnh viªn trong x· héi - PhÐp x· giao gi÷a c¸c thµnh viªn cña céng ®ång - Yªu cÇu riªng cho tõng t×nh huèng cô thÓ. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 8. vÝ dô - Canada: Toµn quyÒn liªn bang quyÕt ®Þnh theo danh s¸ch ®Ò nghÞ cña Thñ t−íng ®Ó ¸p dông cho ChÝnh phñ vµ c¸c ®Þnh chÕ. ChÝnh quyÒn QuÐbec còng cã mét trËt tù ng«i thø ®−îc lËp nªn bÆng Ph¸p lÖnh cña H§ Bé tr−ëng. - Ph¸p: s¾c lÖnh do Tæng thèng ký . - TBN: chiÕu chØ cña Nhµ vua. - BØ: Danh s¸ch lËp ra theo sù tho¶ thuËn gi÷a Bé Ngo¹i giao vµ Bé néi vô, Bé Quèc phßng vµ Bé T− ph¸p. - Mü: kh«ng chÝnh thøc, cã mét danh s¸ch cña Vô LÔ t©n khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 9. Nguyªn t¾c chØ ®¹o §iÒu th−êng gÆp: Mçi nguyªn t¾c cã thÓ ®óng nÕu ®øng riªng nh−ng lµ t−¬ng ®èi trong khi ¸p dông ®ång thêi nhiÒu nguyªn t¾c Gièng nh− viÖc ®äc mét v¨n b¶n Ph¸p luËt (!) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 10. Nguyªn t¾c vÒ ng«i thø - Ng−êi ®−îc c«ng nhËn lµ quan träng nhÊt ®−îc xÕp vµo vÞ trÝ ®−îc coi lµ hµng ®Çu - Tr×nh tù ng«i thø ®· cã kh«ng ph¶i ®−îc tuyÖt ®èi tu©n theo, nhÊt lµ khi xÕp chç cho nh−ng ng−êi míi ®Õn g©y ®¶o lén danh s¸ch dù kiÕn. - Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ n©ng vÞ trÝ danh dù lªn cao h¬n, ngay c¶ bËc cao nhÊt. - TrËt tù ng«i thø trong mét buæi lÔ cÇn phï hîp víi vµi trß vµ quy chÕ cña c¸c ®Þnh chÕ. - Lý do cña buæi lÔ gãp phÇn x¸c ®Þnh ng«i thø cô thÓ cho buæi lÔ ®ã khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 11. Nguyªn t¾c vÒ ng«i thø kh«ng bÊt biÕn, ®ång nhÊt Trong mét sù kiÖn cÇn thÓ thiÖn mét quy t¾c døt kho¸t tõ ®Çu ®Õn cuèi, nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó nghi ngê g× vÒ viieech t«n träng c¸c nguyªn t¾c chung. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 12. Nguyªn t¾c vÒ ng«i thø 1. Sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ n−íc - ng«i thø c¸ nh©n dµnh cho ng−êi ®¹i diÖn nhµ n−íc phô thuéc vµo th©m niªn c«ng t¸c nªn: + nguyªn thñ mét n−íc nhá nhÊt l¹i ®øng tr−íc nguyªn thñ mét n−íc lín nhÊt + Nh÷ng n−íc k×nh ®Þch nhau nguyªn t¸c nµy cµng thiÕt thùc - Ngoµi ra ph¶i tÝnh ®Õn mét sè tiªu chuÈn kh¸c khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 13. Nguyªn t¾c vÒ ng«i thø 2. T«n ti trËt tù: ng−êi trªn tr−íc ng−êi d−íi 3. Ng«i thø kh«ng uû quyÒn (®Ó cã dù nh− nhau, ng−êi thay thÕ ph¶i cïng cÊp, cã ngo¹i lÖ ®èi víi nguyªn thñ quèc gia.) 4. “Nh−êng chç” 5. D©n biÓu (cÊp bËc cña hä kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng mét s¾c lÖnh, c¸c d©n biÓu cïng cÊp ®−îc xÕp theo th©m niªn ®−îc bÇu) 6. Tuæi t¸c vµ th©m niªn. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 14. Nguyªn t¾c vÒ ng«i thø 7. Kh¸ch n−íc ngoµi 8. LÞch sù víi phô n÷ 9. C¸c cÆp vî chång 10. C¸c nh©n vËt t«n gi¸o 11. Nh÷ng ng−êi cã hu©n ch−¬ng vµ c¸c nh©n vËt kh¸c 12. Thø tù ch÷ c¸i ... khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 15. Ng«i thø vµ xÕp chç 3 268 082 kh¶ n¨ng lùa chän Theo nhµ ngo¹i giao Van Veld Hoven, cã 3 268 082 c¸ch ®Ó xÕp 10 ng−êi vµo mét bµn, khi xem xÐt tÊt c¶ mäi biÕn sè. Khã kh¨n khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 16. II. XÕp chç khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 17. C¸ch xÕp chç - Bªn ph¶i tr−íc bªn tr¸i - Bè trÝ châ ngåi ë bµn ¨n - Sù cã mÆt cña kh¸ch n−íc ngoµi - Khã kh¨n vÒ ng«n ng÷ - Chó ý ®Õn nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång - Xen kÏ nam n÷ - T¸ch c¸c cÆp vî chång - S¬ ®å bµn khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 18. C¸ch xÕp chç - Bªn ph¶i tr−íc bªn tr¸i - Bè trÝ chç ngåi ë bµn ¨n - Sù cã mÆt cña kh¸ch n−íc ngoµi - Khã kh¨n vÒ ng«n ng÷ - Chó ý ®Õn nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång - Xen kÏ nam n÷ - T¸ch c¸c cÆp vî chång - S¬ ®å bµn khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 19. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 20. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2