Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 3: Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
32
lượt xem
8
download

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 3: Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, mục đích của ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, quá trình hình thành và phát triển của ưu đãi miễn trừ ngoại giao, các thuyết, đối tượng hưởng và điều kiện hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, hiệu lực, nghĩa vụ của người được hưởng và trách nhiệm của nước tiếp nhận, các đặc quyền cơ bản và xuất nhập cảnh đối với các đối tượng được hưởng hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 3: Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao

 1. QuyÒn −u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao Tµi liÖu tham kh¶o: D31-35, C19-26, A100-131, B58-66 khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 2. Kh¸i niÖm - −u ®·i, miÔn trõ ngo¹i giao lµ ®Æc quyÒn, ®Æc lîi −u tiªn dµnh cho c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ c¸c thµnh viªn c¬ quan ®¹i diÖn nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng ®¹i diÖn ë n−íc së t¹i (A107) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 3. Môc ®Ých … kh«ng ph¶i ®Ó lµm lîi cho c¸ nh©n, mµ ®Ó… … ®¶m b¶o cho c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c chøc n¨ng cña hä, víi t− c¸ch ®¹i diÖn cho nhµ n−íc. …. (c«ng −íc Viªn 1961, Lêi nãi ®Çu) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 4. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn XuÊt ph¸t ®iÓm? - Nhµ ngo¹i giao cÇn ®−îc h−ëng nh÷ng quyÒn lîi nµo ®ã vÒ ph¸p lý kh¸c víi viªn chøc n−íc së t¹i. khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 5. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn Tr−íc thÕ kû XV? - Tån t¹i d−íi d¹ng phong tôc, tËp qu¸n - Mét sè MiÔn trõ khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 6. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn Môc ®Ých? - §¶m b¶o sù ®éc lËp nµo ®ã ®èi víi con ng−êi vµ tµi s¶n cña sø thÇn - Tr¸nh x©m ph¹m tíi nh©n c¸ch quèc gia mµ s− thÇn ®¹i diÖn khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 7. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn §Æc ®iÓm? - TÝnh “ban ¬n” cña vua chóa - Phô thuéc vµo møc ®é quan hÖ gi÷a c¸c vua chóa víi nhau. Sø thÇn khi “quèc kh¸ch” khi bÞ ng−îc ®·i khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 8. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn Tõ thÕ kû XV? - Ph¸t triÓn thµnh c¸c quy ®Þnh thµnh v¨n - Më réng ®èi t−îng vµ néi dung ®Æc quyÒn −u ®·i, miÔn trõ khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 9. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn Môc ®Ých? - T¹o ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho c¸c nhµ ngo¹i giao hoµn thµnh chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ quèc gia giao phã khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 10. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn §Æc ®iÓm? - Tõ “ban ¬n” thµnh quy chÕ ph¸p lý - Tõ chØ dµnh cho c¸c sø thÇn më réng cho sè ®«ng ng−êi trong ®oµn ®¹i diÖn Sø thÇn, nhµ ngo¹i giao hiÕm khi bÞ ng−îc ®·i khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 11. C¸c thuyÕt - “TÝnh c¸ch ®¹i diÖn” - “TrÞ ngo¹i ph¸p quyÒn” - “Lîi Ých c«ng vô vµ cã ®i cã l¹i” khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 12. ®èi t−îng h−ëng - C¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao - C¸c ®oµn ®Æc nhiÖm - Viªn chøc ngo¹i giao vµ thµnh viªn gia ®×nh hä - Nh©n viªn hµnh chÝnh, kü thuËt vµ ng−êi phôc vô (quyÒn h¹n chÕ) (C«ng −íc Viªn 1961, ®iÒu 20 - 41) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 13. ®iÒu kiÖn h−ëng (C«ng −íc Viªn 1961, ®iÒu 8, 38) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 14. HiÖu lùc (C«ng −íc Viªn 1961, ®iÒu 39, 43) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 15. NghÜa vô cña ng−êi ®−îc h−ëng (C«ng −íc Viªn 1961, ®iÒu 41, 42) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 16. Tr¸ch nhiÖm cña n−íc tiÕp nhËn (C«ng −íc Viªn 1961, ®iÒu 22, 25, 26, 27) khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 17. Néi dung - C¸c ®Æc quyÒn c¬ b¶n 1. BÊt kh¶ x©m ph¹m 1.1. Th©n thÓ 1.2. Trô së, nhµ ë, ph−¬ng tiÖn giao th«ng, th«ng tin, liªn l¹c, hå s¬ t− liÖu 2. MiÔn trõ 2.1. XÐt xö (h×nh sù, d©n sù ) 2.2. ThuÕ, h¶i quan 2.3. Kh¸c 3. §Æc quyÒn lÔ nghi, tù do ®i l¹i 4. §Æc quyÒn trong thêi chiÕn khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 18. ??? 1. VÊn ®Ò t¹i n¹n giao th«ng? 2. ViÖt Nam b¶o l−u 02 ®iÒu nµo khi gia nhËp? 3. QuyÒn miÔn trõ h¶i quan cã ¸p dông cho thµnh viªn gia ®×nh viªn chøc ngo¹i giao? 4. N−íc cö cã bao giê tõ bá ®Æc quyÒn cho c¸n bé ngo¹i giao cña hä kh«ng? 5. Tói th− ngo¹i giao ®−îc h−ëng quyÒn g×? khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
 19. XuÊt nhËp c¶nh Xem tµi liÖu khoa du lÞch häc - tr−êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
Đồng bộ tài khoản