intTypePromotion=3

Tập 5: Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp - Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới: Phần 2

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
110
lượt xem
52
download

Tập 5: Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp - Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của Tài liệu trình bày những nội dung như: Giáo dục phẩm chất đạo đức cho trẻ - Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, phát triển trí tuệ - Nắm chắc chìa khóa của sự thành công. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập 5: Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp - Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới: Phần 2

 1. ẳ*ủ,liỉ■ Giáo dục ề phẩm chất đạo đức
 2. Tích cực oỌỉítiĩ 1 trẻ trau dổi p h â íĩí c ỉĩ â t d ạ o đức ứa tuổi học sinh tiểu học lả giai đ o ạ n quan trọ n g đ ể p h á t triển cơ thể, tri thức và hình th à n h tính cách, phârn chất d ạ o đức của con người. Do tuổi nhỏ, hiểu biết còn rất hạn chế, thiếu kinh n g hi ệm sống, nê n biểu hiện của lứa tuổi này là tâm lý kh ô ng ổ n định, kh ô n g p h â n biệt được phải trái, thiếu khả n ă n g p h á n đ o á n trong giao tiếp ứng xử; c h ú n g rất tò m ò và rất có khả năng m ô phỏng. Giáo d ụ c và n h ữ n g tác đ ộ n g của môi trường bên ngoài đối với trẻ có ả n h h ư ở ng rất q ua n trọng đ ế n p h ẩ m chât đ ạ o đức, cá tính và ý chí của trẻ sau này. Vì vậy, các bậc cha mẹ p h ả i coi trọng công tác giáo d ụ c cho trẻ ngay từ khi c h ú n g còn rất nhỏ. Có nhiều y ế u tố ả n h h ư ở ng đ ế n p h ẩ m chất đạo đức và t ố chất của trẻ, vì vậy cần phải kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đ ình và xã hội. Trong quá trình hình th à n h tư cách đ ạ o đ ức của trẻ, cha mẹ không được thờ ơ, phó mặc, càng kh ô n g nên n u ô n g chiều quá mức,
 3. Tập 5 - Phương pháp giáo dục gia dinh cúa Châu Tiết Hi»a và Thi Tú N)tfiiv*p bỏ qua n h ữ n g lỗi lầm của trẻ. I )ê g iú p trỏ sau này trờ thành một con người khoẻ monh, có dức, có tài, trước hết cần cỏ n h ữ n g hiếu biốt nhàt định vỏ thời cuộc hiện giờ, vêu cầu cùa Đàng, Nhà nước VÀ xà hội dối với thanh thiếu niên, bồi d ư ờ n g con trẻ theo mục ticu dó. Sau dó, cần xác định rỏ nội dung, phương hư ởn g và m ụ c tiêu trong giáo ‘dục, bồi dường. Ngoài ra, cần phòi có n h ữ n g ph ươ ng p h á p giáo d ụ c phù hựp n h ằ m tãng cường hiệu quả giáo đục. X h ữ n g tư tưởng sai lầm, n h ừ n g hà nh vi xấu của trê cần phải được sửa chửa kịp thời. Giáo dụ c trê em phải kién trì, d â y là một quá trình lập di lặp lại theo kiểu Ètìììiừì dầm thâìĩĩ láu". m ề
 4. Giáo dục tình ỈỊÔII quê hươnẹ, đ ấ t nước cho con trà quê hương, đ ất nước là đặc trưng căn ^ / , 1 bản và q u a n trọng nhất của p h ấ m chất / chính trị và p h ẩ m chất đ ạ o đức cùa con người. Ở Việt Nam , đ â y là một truyền thống tốt d ẹ p cùa d â n tộc ta, là đ ộ n g lực m ạ n h mẽ trong quá trìn h xây d ự n g đ ấ t nước ta hiện nay. N h ữ n g bậc phu h u y n h m u ô n con em mình trư ởn g thành và sau này trở t h à n h con người có ích cho xã hội, dát nước cần phải n h ạ n thức được tầ m quan trọ ng của chủ nghĩa yêu nướ
 5. L Tập 5 - Phưdhg pháp giáo dục gia đình cúa Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp trong lịch sử giữ nước và d ự n g nước. T h ử ba, ĩĩ^íì ì / t ừ t h ủ a ìĩlỉỏ p h a i iáo d ụ c t r c tìỉỉh c ả m ì/cu
 6. NHƯNG PlllAtNc; m Á I’ (.IAC>l)UC lllị u QUA TKÍ \ TllíU.IƠI Rờn luyện tinh thẫn tập thê cho con trĩ' /-“T ^ ^ r o n g xã hội ngày nay, nhừng gia đinh chi có ‘ wV *một, hai con ngàv càng nhiêu. Những đứa trẻ n h ư vậy vừa có n h ừ n g điều kiện thuận lợi, lại có những điều không thuận lợi. Nếu là con duy nhất, trẻ không có anh em, một mình giành trọn tình thương yêu và quan tâm chăm sóc của cha mẹ, nếu cha mẹ nuô ng chiều quá mức thì rất dễ hình thành trong trẻ chù nghĩa cá nhâ n ngav từ khi còn nhỏ, coi bản thân mình là trung tâm trong mọi chuyện, không trách nhiệm với người khác và tập thế. Vì thế, giáo dục tinh thần tập thể cho trẻ là việc vô cùn g quan trọng. Cha mẹ cần plĩải giáo dục tinh thần tập thể cho con trc: 1. Giáo dục chủ trẻ tầm quan trọng của tập thể. Cho trẻ hiếu rằng, con người phài sống trong xà hội, không thế tách rời tập the, sức m ạ n h cá nhân là hữu hạn còn sức mạnh tập thế là vô hạn. C â u chuyên “Bỏ íĩùa" là một câu chuyện d â n gian khá điển hình về sức mạnh tập thế. Trẻ nhận thức được sức m ạn h tập thể sẽ chủ dộng o
 7. hocì mình vào tập thố. 2. Giíío dục clỉO trc tình 1/cu tập tlỉể, biết quan tâĩiỉ đến tập ịìiê. Cho trò bi ốt rang, tập thố không dơn th uầ n chi là sư kết hợp cùa những cá nhân, mỗi tập thể đều có cơ ô m , tố chức và luật lộ ciỉa rieng mình, người cùng mót tố chức, một tập thê phải hà n h d ộ n g thống nhất, cỏ chung một mục tiêu. Lớp học là một tập thế, Đội thiếu niên tiền phong cùng là một tập thô, là một thiình viên trong tập thê phải yêu mến tập thổ, quan tâm đôn tập thê. Cha mẹ phái khuvốn khích, d ộ n g viên con mình tham gia các hoạt đ ộ n g tập thế. 3. Cìĩiì ÌÌIC pluỉi dợ ụ cotĩ cách giải qm/ct tôt môi quan hệ với tập tlỉâ ìiííì ìĩỉìiìlỉ. Thông thường, lợi ích tập thế thống nhất với lợi ích cá nhân, nhưng cũng có lúc, hai lơi ích nàv có thố nàv sinh m âu thuẫn, phải d ạ t lợi ích tập thê lên tròn lợi ích cá nhân, lợi ích cá nh â n phải phụ c tùng lợi ích tập thể. c ầ n phải giáo dục con trẻ lìiùu rìĩnư;, lợi ích tập thê dại diện cho lợi ích của nhiều người, hv sinh lợi ích của một ngiíởi cho lợi ích nhiều người là diều nên làm. 4. Giáo dục ÌOÌĨ cái tích cực [ham (ỊÌU các hoạt dộìĩg tập tlỉC, làm một người chủ nhó cùa tập thế. Có một sô trẻ cm mậc dù có thê tuân thủ ký luật cùa tập thể nhưng thái độ không chù dộng, tập thố bảo làm việc gì thì liim việc ây. Y thức tập thổ nh ư vậy vẫn chưa toàn diện. Với nhừn g dứa trỏ như vậv, bô mẹ cần chì ra
 8. NHỮNG mưdNt; PHÁP C.IÁODỤC HIỆU QUÁ TKÍỈN THÍ: C A Ơ \ nhữn g thiếu sót cùa c h ú n g trôn cơ sở khang định những ưu điếm của con mình, giáo d ụ c con mình chủ d ộ n g quan tâm dế n tập thế, chủ d ộ n g đó ng góp công sức cho tập thể. 5. Cần tạo điều kiộỉi cho trẻ điứỵc sôtig trong ììiôi iriừn tập thể, không n g ừ ng tãng cường q u a n niệm về chù nghĩa tập thể. Cuộc sống ở nhà trưởng chính là cuộc sống tập thế, trong gia đình lại là m ộ t cuộc sống khác. D cĩc biệt là trong thời gian nghỉ hè, trẻ xa rời cuộc s ốn g tập thể trong vài tháng, thời gian này rất dỗ khiến cho chù nghĩa tập thê trong trẻ bị mai một. Vì thố, cha mẹ cần tạo ra một môi trường tập thê trong thời gian này. Ví dụ, có thể cho con mình vui chơi với n hữ ng dứa trẻ hàng xóm, tô chức th àn h m ộ t tô nhỏ, chọn ra tô trưởng, cho chúng cùng nhau học tập, vui chơi. Như vậy, có thế tâng nuôi d ư ờ n g chủ nghĩa tập thể trong tư tường của trẻ. O
 9. Giáo dục kỳ luật ìĩề nếp , cho a m trỏ hi tó ch ức các h o ạ t d ộ n g t ậ p thế, luôn có n h ừ n g t h à n h viên k h ô n g t u â n thủ n h ừ n g q u v đ ị n h của tập thế, có m ộ t sô đ ế n m u ộ n , m ộ t sô l à m việc riêng... H iệ n tư ợ ng n à y chính là do n h ữ n g t h à n h v iê n n à y chưa có thói q u e n t u â n thu kv luật tập thế. KỶ luật là tiêu c h u ẩ n trong h à n h vi mà trẻ bắt buộc phái tu ân thù, đ ồ n g thời c ù n g là bảo đ ả m q u a n tr ọ n g đí' trẻ cỏ thê p h á t triển. Gi áo d ụ c kỷ luật cho trẻ trong một thời gian d à i là m ột nội d u n g và n h i ệ m vụ qu an t rọ ng trong giáo d ụ c gia đình. Trước n h ừ n g hiện tượ ng trô vi p h ạ m kv luật, cha mẹ cần p h â n tích cặn kẽ, cụ thế, có n h ữ n g p h ư ơ n g p h á p p h ù h ợ p t ron g t ừ n g h o à n cản h cụ thế mới có thế cho hiệu quả tốt. Giáo dục cho trẻ thói quen chấp hành kỷ luật: Cha mc plỉái làm tâm
 10. luật, thuV thi trách nhiệm, n hi ệm vu dối với gia đình, Xcì hội và tập thê n h ư thố nào; có tình yêu nhân dàn, yêu Tố quốc, tôn trọng p h á p luật n h ư thố nào. Diều quan trọng là bô mẹ phải làm được n h ư vậy, sau dó mới yêu cầu trỏ thực hiộn theo. Ví dụ, nếu bô m ẹ luôn ngủ d ậv m u ộn , luôn di làm m u ộ n giờ nhưng lại yêu cầu trẻ thức dậy đ ú n g giở, đi học đ ú n g giờ thì c h ú n g sè nghi ngờ và khôn g tự giác thực hiện yêu cầu đỏ. T r o n ỳ a dinh plĩiii diúì trc vào một cuộc sôỉìg có nc ncịi. Nếu một gia đình không có nề nếp trong sinh hoạt, khỏng có n h ừ n g quy định mà mọi thành viên đ ề u phải làm theo thì không thể hình thành trong trẻ thói quen tuân thủ kỷ luật. Do đó, b ố m ẹ cần phải d ạy con cái học tập n h ừ n g thói quen trong gia đình. Ví dụ, đi ngù và thức d ậ y đ ú n g giờ, ãn cơm, vui chơi, học tập... phải có n hữ ng yêu cầu cụ thế. c ầ n cãn cứ và o sức khoẻ, sự phát triển trí tuệ của trỏ dể đề ra n h ữ n g quy định mới. Dạy trẻ những nguyên tắc đúng đắn trong dôi nhãn xử thc. Từ khi còn nhỏ phải giúp trẻ hình thành thái độ đ ú n g d ắ n với tất cả n h ữ n g đối tượng xung qu an h chú ng n hư với người già, người lớn tuổi, bạn bè cù ng lứa, đối với dồ chơi, với con vật, n h ữ n g tài sàn trong nhà... Yêu cầu tổng qu át là: tôn trọng người lớn tuổi, nhường nhịn và quan tâm đến người khác. Ví dụ, giáo dụ c trẻ tôn trọng sức lao d ộ n g của người lớn, không nên làm bấn q u ầ n áo, không dược làm hỏn g dồ dạc
 11. r Đ li I [ỊiL E TầX»IĨMM y fỉji if< * rHỊTM ■ mf*r^Vf-151 1 » i VB VP-< trong nhà; khi người già đang nghỉ ngơi, đi lại phải nhọ nhàng, không dược nói to... Giáo dục C0Ỉ 1 cái pluỉi kiâỉỉ trì đến ciìnẹ. Giáo duc trê tuân thù kỷ luật là một công việc lâu dài và tỷ mỉ. Từ khi còn nhò đến khi trưởng thành, cha mẹ đều phải chú V giáo dục con mình. Có những dứa trỏ có thể nhanh chóng hình thành thói quen, có một sô trẻ do một số nguyên nh ân nào dó có thể khỏ hơn. Cha mẹ không dươc nóng vội mà phải kiên trì đốn cùng, giáo dục một cách tỷ mì và nhẫn nại. Đa sô thói quen cần phài thực hiện lặp di lặp lại nhiều lần mới có thế hình thành, nên giáo dục phải có tính liên tục, khống ngắt quàng. Cần cho trẻ hiểu rõ những ván dỗ
 12. f HỬNG PHlAlNG PHÁP GIÁO DỤC HIỆU yUÁ TRÍ-N THẾ C.Rtl thiết phải hạn chế mọi hành dộng của chúng. Ví dụ, cha mẹ dạv trẻ phải biết giữ gìn đồ d ù n g , giữ gìn vọ sinh nhưng cũng không nôn quen rằng trỏ thưởng rât hiếu dộng, chủng thường thích chạy nhảy, vỏ ý làm bấn quần áo củng là mộ t điều dễ hiếu. Trong n h ữ n g trường hợp như vậy, cha mẹ không nên quát máng mà phài hướng dẫn, chỉ d ạ v bằng lời nói. Tóm lại, gia đình không nhừng cần phải tạo dược một không khí d ầ m âm, hoà thuận, hạnh p h ú c mà còn phải có nội quỵ chặt chẽ, tạo một nếp sống có tình có lý, như vậy mới có lợi cho sự phát triển trí lực và tư cách, nếp sống vãn minh của trẻ.
 13. Tập 5 * Phương pháp giáo dục gia đình cúa Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp Giáo dục thói quen ỉiio động CÌIO con trẻ ao dộ n g sáng tạo nên thế giới và con người. / Lao động là q uv ền lợi và nghĩa vu vinh ^ quang của con người. Ai lao đ ộ n g tốt, tạo ra nhiều của cải trong xà hội, người đó sẽ được xà hội ưu đãi và tôn trọng. Lao dộ ng còn giúp con người có dược p hâm chất dạo đức tốt dẹp, khiến con người yêu lao dộng, yêu nhân d ân lao động, khiêm tốn giản dị, khiến con người bền bỉ và có thố thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Lao dộn g không chỉ giú p trẻ phát triển trí lưc mà còn tạo cho trẻ h ứ n g thú trong học tập, hình thành cho trò tình *veu thiên nhiên, svcu khoa hoc. Do dỏ, vì hanh • • phúc cả dời của trỏ, những bậc cha mẹ không phải chỉ quan tâm đốn việc học tập cua con em mình mà còn phải quan tâm đ ến lao d ộ n g cùa chúng; không chỉ giáo d ục th ói quen học tập mà còn cần phải giáo d ụ c thói quen lao động cho trỏ. Dê hình thành thói quen lao độnẹ cho trẻ: Triổức hết, cần bắt dầu thực lĩiệìì từ cuộc sông của trẻ, m
 14. f NHỮNG PHƯƠNKÍ m Á PCIA O DỤC Hlị-.u QUÁ TRÍ N THÍ: Cldl J ‘V’ .. _ ÌLì _ Ể^.&ĩắÍỉỂSđÊ -V. ..- bát đ ầ u từ những hoạt dộng, nhu n g hoạt đ ộ n g 1«ìo độ n g có tính chát tư ph ụ c \'U. Iltĩv vcu câu trò thưc hiện khi chún g đã có thế làm được một việc gì dó, htìy bắt d ầu từ việc làm cho bản thân mình. Người lớn phái dạy trỏ cách gấp chăn màn, vệ sinh cá nhàn mỗi sáng thức dậy, giúp dở b ố mẹ quét dọn nhà cửa, thu d ọ n dồ chơi, sách vở của mình... Trẻ làm việc không tốt, làm ẩu là hiện tượng bình thường. Cha mẹ không nôn lo lắng, bực tức mà nôn nhẫn nại, d ạ y dỗ một cách tỷ mỉ. Thứ hai, học tập lao dộĩìg là mội qiuí trình từ dơn giciỉì LỈcn phức tạp, cha mẹ cần cho trẻ làm từ nh ữn g công việc đơn giàn đế n n hữ ng công việc đòi hỏi kỳ năng, nhừng công việc nàv phải xuất phát từ thưc tiễn. Trẻ lớn lên từng ngày, nhửng công việc mà bố mọ giao cho chúng cùng cần dược tãng lên hàng ngày. Ví dụ, khi trẻ học lớp một, vêu cầu chúng làm nh ững công việc dơn giân nh ư nhặt rau, rửa rau, tưới hoa... Khi len lớp ba, vêu cầu c h ún g dọn bàn ăn, đ u n nước, tập khâu vá...
 15. , Tập 5 - PhiAtag pháp giát) dục gia đình của Châu Tiết Hi>a và Thi Tú Nghiệp _______________________________________ ________________________________ G i á o diic cho trừ b i c t x â u Ỉỉô iết xâu hô là một nội d u n g quan trọng trong đ ạ o đứ c và tình câm của con người. Trong quá trình hình thành quan niệm về đạo đức, biết xấu hổ có ý nghĩa vồ cùng quan trọng bởi vì dức tính này trở thành nhân tô điều tiết hành vi cùa con người. Nế u m ộ t người biết trước hành vi của mình sè bị người khấc chỉ trích, anh ta sẽ tìm mọi cách đê tránh thực hiện hà n h vi đó. Biết xấu hô chính là một ticu chuẩn quan trọng đế đá n h giá trình độ trong quan niệm về đ ạ o đức của con người. Biết xấu hô là p h â m chất đạo đức mà con người ai ai cùng có, chí khác nhau ở mức độ và quan niệm. Ở đó tuôi, giai đ o ạ n nào thì trẻ bắt đ ầ u biết xâu hổ? Thực ra từ rất nhỏ, trong tâm lý trẻ đà có biểu hiện của khả năng biết xấu hổ. Khi gặp người lạ, trẻ thường ngượng ngập, nấp sau lưng bô mẹ. Thưc ra dây không hắn là đức tính biết xấu hô mà chỉ là biêu hiện của đức tính này mà thỏi, bởi vì xấu hổ có quan hệ chặt chẽ với khả nâng nhận thức, chi khi nào con người nhậ n thức được t o
 16. NHỬNlỉ PHƯCM; mÁPciÁo DỤC HIỆU QUẢ trí:n thề ( ỉiới __________________ _______________________________ w nh ữ n g sai trái của mình, khi n h ậ n thức được r ằ n g nh ữn g người xung q u a n h sẽ phủ nhận, chi trích n h ữ n g hà nh vi của mình, lúc dó, cảm giác hô thẹn mới dích thực là biếu hiện của tính biết xấu hố. Biết xấu hổ là m ột hiẹn tượng tâm lý ph ức tạp, không thế hình thành tức thi trong tính cách cùa con người. Cần phải giáo d ục con cái và hình thành trong trẻ nội d u n g này trong quá trình hình thành nh â n cách. Đc giáo dục và hình thành tron^ trc tình aiìiĩ biết xấu hổ, cần phải giáo d ụ c cho trẻ lòng tự hào, thông cảm, biết yêu thương... và cũ ng cần p h á i cho trẻ trâi nghiệm cảm giác xâu hô. Phải giáo d ụ c trẻ khả nãng phân biọt d â u là phải, là diều dược người khác biểu dương, d â u là trái, diều sẽ bị người khác lcn án. Ở n h ừ n g lứa tuổi khác nhau, cha mệ cần có n h ữ n g phươ ng p h á p giáo đ u c trong từ n g thời kỳ trường thành của trẻ. Ví dụ, trong thời kỳ m ẫ u giáo, trước n h ữ n g hàn h vi sai trái của con trẻ, cha mẹ có thể nói: "Tại sao con lại không thây xấu hổ chứ?". N ế u phương p h á p này có hiệu quả c h ứ n g tỏ trẻ dà bắt đ ầ u lĩnh hội, hiếu được n h ừ n g lời ph ê bình của cha mẹ. Trong thời kỳ này, nếu không có sự can thiệp của người lớn, trẻ củ n g có thê đ á n h giá n h ữ n g h à n h đ ộ n g của mình thông qua việc quan sát n h ữ n g h à n h vi của người xung quanh. Đây là thời kỳ thích hợp đ ế giáo d ụ c cho trẻ tính biết xâu hô. ệEằ
 17. về bản chát, tâm lý biết xấu hổ có tính biện chứng và thống nhât. Tâm lý này khiến trẻ d á m công nhận n hữn g lỗi lầm của mình, có tác d ụ n g trong việc hạn chê những ham muốn thực hiện n h ữ n g hành vi theo bân nâng, ý thích của trê. Nhưng dồng thời, củng có khi, trê sợ người khác nh ận ra lỗi lầm của mình sẽ khóng tôn trọng, chê cười mình nèn có thê rơi vào trạng thái dầy mâu thu ẫn và hoảng sợ. Trong trường hợp này, tính biết xấu hô không thể được hình thành. Vì thè, người lớn không nên có thái độ coi thường hoặc chê cười, châm chọc trẻ mà nôn chỉ ra n h ữ n g lỗi lầm cua trẻ một cách nghiêm túc. cần khuì/êỉì khích trẻ nhận lỗi lầm do mình gây ra, khuven khích trẻ hạ qu yế t tâm sửa chữa những sai lầm mình mắc phái. €21
 18. NHỬNC mưciN(. PHÁP GIÁO DỤC HIỆU QUÁ TRÊN THÍ:: CIỚI _________ .___________ .... ỉv ___•____ í__ ■ Giáo dục • con trà lôi CJ ĩịcĩi SÔIỈ
 19. tôn trọng mình hơn; đâv là yêu cầu của văn minh xà hội chù nghĩa, xà hội mà chúng ta đang sống... Nhưng điều qu a n trọng là phải liên hệ được với thực tiễn, thông qua một số sự việc cụ thê hoặc thông qua việc ke cho trẻ nghe một sô câu chuyện có liên quan đến lối sóng vă n minh lịch sự và tác d ụ n g của nó... Hai là, bắt dầu từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc s ô n g h ằ n g n gày, hình t h à n h tron g trẻ thói quen lịch sự. Ví dự, buổi sáng khi đi học, gặp người quen hoặc thầy cô giáo p hải chào hỏi; khi đi học về chào bố mẹ, ông bà. Khi p h á t hiện những hành vi không văn minh của trẻ cần lập tức giáo dục và ngãn chạn, không được đê hiện tượng dó diễn ra trong một thời gian dài, điều đó có thể tạo thành thói quen xấu, khó sửa đôi. Ba là, cần tận dụng tôi da các cơ hội giáo dục gắn với thực tiễn. Ví dụ, tỏ chức cho con mình và những đứa trẻ hàng xóm chơi chung, dạy chúng những lời nói lịch sự thường sử d ụ n g trong cuộc sống hàng ngày hoặc có thê cho trẻ đi chơi một mình và quan sát c h ú n g xứ lý n h ừ n g tình h uố ng giao tiếp gặp phải... Bôn là, phải thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen ngợi trỏ khi trẻ củ biếu hiện của lôi sông vãn minh. Ví dụ, khi đi cùng với trỏ trùn đường, găp ngưừi quen, trẻ chù đ ộ n g chào hỏi, hoặc trôn phương tiện giao thông công cộng, trẻ tự giác nhường ghế ngồi cho người già, bô mẹ
 20. NIIỬNC PHƯdNt; PHẢPCỈIÁO DỤC HIỆU QUÁ TRÍiN THỂ GIỚI đi cùng phải khen ngợi, khiên ch ún g n h ậ n ra rằng hành dộ ng của chúng dà được người lởn công nhận và khen ngợi. Tuv nhiên, khi trẻ cỏ nh ừ n g biểu hiện cùa lối sống không vãn minh cùng cần kịp thời phê bình. Nãỉii là, bô ĨĨỈC plĩải là những tấm giỉơĩiy sáng về ìĩếp sôtĩg văn minh lịch sự. Bố mẹ là nh ữ n g thầy cô giáo d ầ u tiên của trỏ, những hành vi của bô mẹ có ảnh hưở ng hết sức sâu sắc đốn tính cách của trẻ. Nế u bô mẹ là nh ừn g người không có thói quen vãn minh lịch sự thì không thể giáo dục cho con em mình đức tính đó được. Vì thế, bô mẹ phải là nh ữn g tấm gương sáng d ế cho con cái học tập. Khi yêu cầu con cái phải vãn minh lịch sự, bản thân bô mẹ phải là nh ững con người vãn minh lịch sự trước dà. m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản