intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
257
lượt xem
130
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ta chọn máy biến áp tiêu chuẩn Sđm = 1250 kVA. Kiểm tra lại dung l-ợng máy biến áp đã chọn theo điều kiện quá tải sự cố, Sttsc lúc này chính là công suất tính toán cho Ban quản lý & phòng thiết kế cùng phân x-ởng cơ khí số 2 sau khi cắt một số phụ tải không quan trọng trong phân x-ởng (30% phụ tải loại 3), còn Ban quản lý & phòng thiết kế là phụ tải loại 3 nên khi sự cố có thể tạm ngừng cung cấp điện: n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 6

  1. Chương 6: TRẠM BIẾN ÁP a/ Ph-¬ng ¸n 1: §Æt 7 TBA ph©n x-ëng, trong ®ã: a.1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña Ban qu¶n lý & phßng thiÕt kÕ cïng ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. n.khc.SddmB ≥ Stt = 2262,18 kVA S®mB ≥ 2262,18 = 1131,09 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1250 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho Ban qu¶n lý & phßng thiÕt kÕ cïng ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3), cßn Ban qu¶n lý & phßng thiÕt kÕ lµ phô t¶i lo¹i 3 nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.(2262,18  104,18) = 1079 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1250 kVA. a.2. Tr¹m biÕn ¸p B2: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. n.khc.SddmB ≥ Stt = 2418,35 kVA S®mB ≥ 2418,35 = 1209,18 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1250 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3). n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.2418,35 = 1209,18 kVA. 1,4 1,4
  2. VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1250 kVA. a.3. Tr¹m biÕn ¸p B3: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. n.khc.SddmB ≥ Stt = 1717,4 kVA S®mB ≥ 1717,4 = 858,7 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3), cßn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i 3 nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.(1717,4  148,22) = 784,59 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1000 kVA. a.4. Tr¹m biÕn ¸p B4: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng luyÖn kim ®en. n.khc.SddmB ≥ Stt = 2190,42 kVA S®mB ≥ 2190,42 = 1095,21 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1250 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng luyÖn kim ®en sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3). n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.2190,42 = 1095,21 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1250 kVA. a.5. Tr¹m biÕn ¸p B5: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng rÌn vµ kho vËt liÖu. n.khc.SddmB ≥ Stt = 2239,65 kVA
  3. 2239,65 S®mB ≥ = 1119,83 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1250 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng rÌn vµ kho vËt liÖu sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3). n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.(2239,65  113,82) = 1062,92 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1250 kVA. a.6. Tr¹m biÕn ¸p B6: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn. n.khc.SddmB ≥ Stt = 3107,68 kVA S®mB ≥ 3107,68 = 1553,84 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1600 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3). n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.3107,68 = 1553,84 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1600 kVA. a.7. Tr¹m biÕn ¸p B7: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña Bé phËn nÐn khÝ. n.khc.SddmB ≥ Stt = 1475,49 kVA S®mB ≥ 1475,49 = 737,75 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 750 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè,
  4. Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho Bé phËn nÐn khÝ sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3). n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.1475,49 = 737,75 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B7 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 750 kVA. b/Ph-¬ng ¸n 2: §Æt 6 TBA ph©n x-ëng, trong ®ã: b.1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña Ban qu¶n lý & phßng thiÕt kÕ cïng ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. Gièng nh- ph-¬ng ¸n 1 ta cã ®-îc S = 1250 kVA b.2. Tr¹m biÕn ¸p B2: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. Gièng nh- ph-¬ng ¸n 1, S = 1250 kVA b.3. Tr¹m biÕn ¸p B3: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. Gièng nh- ph-¬ng ¸n 1, S = 1000 kVA b.4. Tr¹m biÕn ¸p B4: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng luyÖn kim ®en. Gièng nh- ph-¬ng ¸n 1, S = 1250 kVA b.5. Tr¹m biÕn ¸p B5: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng rÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ kho vËt liÖu. n.khc.SddmB ≥ Stt = 3692,32 kVA S®mB ≥ 3692,32 = 1846,16 kVA. 2 VËy ta chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 2500 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè, Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng rÌn, bé phËn nÐn khÝ vµ kho vËt liÖu sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng (30% phô t¶i lo¹i 3). Kho vËt liÖu lµ phô t¶i lo¹i 3 nªn cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn khi cã sù cè. n.khc.SddmB ≥ Stt sc = 0,7.Stt S®mB ≥ 0,7.S tt  0,7.(3692,32  113,82) = 1789,25 kVA. 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 2500 kVA.
  5. b.6. Tr¹m biÕn ¸p B6: CÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn. Gièng nh- ph-¬ng ¸n 1, S = 1600 kVA 2/ X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Trong c¸c nhµ m¸y th-êng sö dông c¸c kiÓu tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: + C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho mét ph©n x-ëng cã thÓ dïng lo¹i liÒn kÒ cã mét t-êng cña tr¹m chung víi t-êng cña ph©n x-ëng nhê vËy tiÕt kiÖm ®-îc vèn x©y dùng vµ Ýt ¶nh h-ëng ®Õn c«ng tr×nh kh¸c. +Tr¹m lång còng ®-îc sö dông ®Ó cung cÊp ®iÖn cho mét phÇn hoÆc toµn bé mét ph©n x-ëng v× cã chi phÝ ®Çu t- thÊp, vËn hµnh, b¶o qu¶n thuËn lîi song vÒ mÆt an toµn khi cã sù cè trong tr¹m hoÆc ph©n x-ëng kh«ng cao. + C¸c tr¹m biÕn ¸p dïng chung cho nhiÒu ph©n x-ëng nªn ®Æt gÇn t©m phô t¶i, nhê vËy cã thÓ ®-a ®iÖn ¸p cao tíi gÇn hé tiªu thô ®iÖn vµ rót ng¾n kh¸ nhiÒu chiÒu dµi m¹ng ph©n phèi cao ¸p cña xÝ nghiÖp còng nh- m¹ng h¹ ¸p ph©n x-ëng, gi¶m chi phÝ kim lo¹i lµm d©y dÉn vµ gi¶m tæn thÊt. Còng v× vËy nªn dïng tr¹m ®éc lËp, tuy nhiªn vèn ®Çu t- tr¹m sÏ bÞ gia t¨ng. Tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ lùa chän mét trong c¸c lo¹i tr¹m biÕn ¸p ®· nªu. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi còng nh- thiÕt bÞ , ®¶m b¶o mü quan c«ng nghiÖp ë ®©y sÏ sö dông lo¹i tr¹m x©y, ®Æt gÇn t©m phô t¶i, gÇn c¸c trôc giao th«ng trong nhµ m¸y, song còng cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt. §Ó lùa chän ®-îc vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng cÇn x¸c ®Þnh t©m phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng hoÆc nhãm ph©n x-ëng ®-îc cung cÊp ®iÖn tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®ã. * X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p B1 (ph-¬ng ¸n 1):cung cÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý & phßng thiÕt kÕ cïng ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. n  S .xi i 104,18.2  2158,65.12 x01 = i 1 = = 11,54 mm. n 104,18  2158,65 S i 1 i
  6. n  S . yi i 104,18.42  2158,65.16 y01 = i 1 = = 17,2 mm n 104,18  2158,65 S i 1 i C¨n cø vµo vÞ trÝ cña nhµ x-ëng ta ®Æt tr¹m biÕn ¸p B1 t¹i vÞ trÝ M() §èi víi c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng kh¸c , tÝnh to¸n t-¬ng tù ta x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ ®Æt phï hîp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng trong ph¹m vi nhµ m¸y. VÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc ghi trong b¶ng d-íi ®©y: Ph-¬ng ¸n Tªn tr¹m VÞ trÝ ®Æt x0i y0i B1 11,54 17,2 B2 18 65 Ph-¬ng ¸n 1 B3 47 65,26 B4 40 12 B5 64 10 B6 87 51 B7 106 39 B1 11,54 17,2 B2 18 65 Ph-¬ng ¸n 2 B3 47 65,26 B4 40 12 B5 81,5 21,6 B6 87 51 B¶ng 3.2. TÝnh to¸n vÞ trÝ ®Æt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng VÞ trÝ tÝnh to¸n ®Ó ®Æt tr¹m biÕn ®-îc cho ë b¶ng trªn tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng ®Æt theo vÞ trÝ nh- trªn mµ cßn tïy vµo vÞ trÝ cña c¸c ph©n x-ëng trong nhµ m¸y vµ thÈm mü quan cña nhµ m¸y mµ ta ®Æt cho hîp lÝ. KÕt qu¶ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc cho d-íi b¶ng sau: Ph-¬ng ¸n Tªn tr¹m VÞ trÝ ®Æt x0i y0i B1 15 18 B2 15 60
  7. 1 B3 46 65 B4 40 18 B5 67 18 B6 81 51 B7 101 50 B1 15 18 B2 15 60 2 B3 46 65 B4 40 18 B5 67 18 B6 81 51 B¶ng 3.3. VÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng trªn thùc tÕ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2