intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
467
lượt xem
203
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng: + Phương án sử dụng sơ đồ dẫn sâu: Đưa đường dây trung áp 35 kV vào sâu trong nhà máy đến tận các trạm biến áp phân xưởng. Nhờ đưa điện áp cao vào trạm biến áp phân xưởng sẽ giảm được vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp trung gian hoặc trạm phân phối trung tâm , giảm được tổn thất và nâng cao năng lực truyền tải của mạng. Tuy nhiên nhược điểm của sơ đồ này là độ tin cậy cung cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 7

  1. Chương 7: Ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng a. C¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: + Ph-¬ng ¸n sö dông s¬ ®å dÉn s©u: §-a ®-êng d©y trung ¸p 35 kV vµo s©u trong nhµ m¸y ®Õn tËn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Nhê ®-a ®iÖn ¸p cao vµo tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m , gi¶m ®-îc tæn thÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc truyÒn t¶i cña m¹ng. Tuy nhiªn nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å nµy lµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao, c¸c thiÕt bÞ sö dông trong s¬ ®å gi¸ thµnh ®¾t vµ yªu cÇu tr×nh ®é vËn hµnh ph¶i rÊt cao, nã chØ phï hîp víi c¸c nhµ m¸y cã phô t¶i rÊt lín vµ c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt n»m tËp trung gÇn nhau nªn ë ®©y ta kh«ng xÐt ®Õn ph-¬ng ¸n nµy. + Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian (TBATG). Nguån 35 kV tõ hÖ thèng vÒ qua TBATG ®-îc h¹ xuèng ®iÖn ¸p 10 kV ®Ó cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Nhê vËy sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- cho m¹ng ®iÖn cao ¸p trong nhµ m¸y còng nh- c¸c TBA ph©n x-ëng, vËn hµnh thuËn lîi h¬n vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn còng ®-îc c¶i thiÖn. Song ph¶i ®Çu t- x©y dùng TBATG, gia t¨ng tæn thÊt cho m¹ng cao ¸p. NÕu sö dông ph-¬ng ¸n nµy, v× nhµ m¸y lµ hé lo¹i I nªn TBATG ph¶i ®Æt hai m¸y biÕn ¸p víi c«ng suÊt ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: n.S®m B ≥ Sttnm =12999,84 kVA. S®m B ≥ S ttnm = 6499,92 kVA. 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 7500 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè vãi gi¶ thiÕt c¸c hé trong nhµ m¸y ®Òu cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III cã thÕ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn khi cÇn thiÕt: (n-1).kqt.S®m B ≥ Stt sc S®m B ≥ 0,7.S ttnm =6499,92 kVA. 1,4
  2. VËy t¹i tr¹m biÕn ¸p trung gian sÏ ®Æt 2 MBA lo¹i: 7500 kVA – 35/10kV. + Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m (TPPTT): §iÖn n¨ng tõ hÖ thèng cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng th«ng qua TPPTT. Nhê vËy viÖc qu¶n lý, vËn hµnh m¹ng ®iÖn cao ¸p nhµ m¸y sÏ thuËn lîi h¬n , tæn thÊt trong m¹ng gi¶m , ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn ®-îc gia t¨ng, song vèn ®Çu t- cho m¹ng còng lín h¬n . Trong thùc tÕ ®©y lµ ph-¬ng ¸n th-êng ®-îc sö dông khi ®iÖn ¸p nguån kh«ng cao h¬n 35 kV , c«ng suÊt c¸c ph©n x-ëng t-¬ng ®èi lín. b. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian (cña nhµ m¸y), tr¹m ph©n phèi trung t©m. VÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian, tr¹m ph©n phèi trung t©m chÝnh lµ t©m phô t¶i cña nhµ m¸y. §ã chÝnh lµ vÞ trÝ cã täa ®é lµ (52,37). c. Lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng cao ¸p. Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x-ëng nªn m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta sö dông s¬ ®å h×nh tia, lé kÐp. S¬ ®å nµy cã -u ®iÓm lµ s¬ ®å nèi d©y râ rµng, c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®-îc cÊp ®iÖn tõ mét ®-êng d©y riªng nªn Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao, dÔ thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ, tù ®éng hãa vµ dÔ vËn hµnh. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch thªm cã thÓ ®-a ra 4 ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p ®-îc tr×nh bµy trong h×nh d-íi ®©y:
  3. H×nh 3.1. Dù kiÕn c¸c ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn cao ¸p IV/ So s¸nh kü thuËt vµ kinh tÕ cho c¸c ph-¬ng ¸n §Ó so s¸nh vµ lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý ta sö dông hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z vµ chØ xÐt ®Õn nh÷ng phÇn kh¸c nhau trong c¸c ph-¬ng ¸n ®Ó gi¶m khèi l-îng tÝnh to¸n: Z =(avh +atc).K+3I2max.R.τ.c → min Trong ®ã: avh –hÖ sè vËn hµnh , avh = 0,1; atc –hÖ sè tiªu chuÈn, atc = 0,2; K-vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y; Imax-dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt bÞ; R-®iÖn trë cña thiÕt bÞ; τ – thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt; c- gi¸ tiÒn 1kWh tæn thÊt ®iÖn n¨ng, c = 1000 ®/kWh. 1. Ph-¬ng ¸n I.
  4. Ph-¬ng ¸n sö dông TBATG nhËn ®iÖn 35kV tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng ®iÖn ¸p 10kV sau ®ã cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ®Òu h¹ tõ ®iÖn ¸p 10kV xuèng 0,4kV ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng. a. Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. H×nh 4.2. S¬ ®å ®i d©y ph-¬ng ¸n I */ Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng. Trªn c¬ së chän ®-îc s«ng suÊt MBA ë phÇn trªn ta cã kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: TBA S®m Uc/Uh ΔP0 ΔPn Un I0 Sè §¬n Thµnh (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn (106 (106 ®) ®) TBATG 7500 38,5/11 24 75 7,5 3,5 2 740 1480 B1 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340 B2 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340 B3 1000 11/0,4 1,6 10 5 1,3 2 120,8 241,6 B4 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340
  5. B5 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340 B6 1600 11/0,4 2,19 17,1 5 1 2 170 340 B7 750 11/0,4 12,7 6,51 5 1,4 2 83,3 166,6 6 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =3588,2.10 ® B¶ng 3.4. Vèn ®Çu t- cho c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph-¬ng ¸n I */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2   ΔA = n. ΔP0.t + 1 . ΔPn.  S tt  S  . kWh n  dm  Trong ®ã: n-sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song. (n = 2) t-thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi MBA vËn hµnh suèt n¨m t=8760 h. τ-thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. τ = (0,124 + 10-4.Tmax)2.8760 h. Víi Tmax = 3960 h ta tÝnh ®-îc τ = 2369 h. ΔP0, ΔPn – tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MBA Stt –c«ng suÊt tÝnh to¸n cña TBA. Sdm –c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n I. Tªn Sè Stt(kVA) S®m(kVA ΔP0(kW ΔPn(kW ΔA(kWh TBA m¸ ) ) ) ) y TBAT 2 12999,8 7500 24 75 687380 G 4 B1 2 2262,18 1250 1,74 13,1 81305,5 B2 2 2418,35 1250 1,74 13,1 88547,7 B3 2 1717,4 1000 1,6 10 62968,4 B4 2 2190,42 1250 1,74 13,1 78114,1 B5 2 2239,65 1250 1,74 13,1 80269,3 B6 2 3107,68 1600 2,19 17,1 114781,2
  6. B7 2 1475,49 750 1,27 6,51 52095 6 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ΔAB =1,25.10 kWh B¶ng 3.5. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph-¬ng ¸n I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản