intTypePromotion=1

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 15

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
180
lượt xem
79
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọng lực tác dụng lên ổ đỡ bộ phận quay của cụm rửa P = m × g = 343.8 × 10 = 3430 N k là hệ số ma sát giữa ổ và chi tiết quay k = 0.3 (trang 235, tài liệu 13) Lực ma sát (phương pháp tuyến) Fms = P × k = 3430 × 0.3 = 1029N Mômen ma sát: Mms = Fms × R R = 50: bán kính ổ bi Mms = Fms × R = 1029 × 480 = 493920Nmm Năng suất yêu cầu 180chai/phút Số chai trên một vòng của máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 15

  1. Chương 15: TÍNH COÂNG SUAÁT SÔ BOÄ CHO ÑOÄNG CÔ 1.1 Coâng suaát cho boä phaän röûa Troïng löïc taùc duïng leân oå ñôõ boä phaän quay cuûa cuïm röûa P = m × g = 343.8 × 10 = 3430 N k laø heä soá ma saùt giöõa oå vaø chi tieát quay k = 0.3 (trang 235, taøi lieäu 13) Löïc ma saùt (phöông phaùp tuyeán) Fms = P × k = 3430 × 0.3 = 1029N Moâmen ma saùt: Mms = Fms × R R = 50: baùn kính oå bi Mms = Fms × R = 1029 × 480 = 493920Nmm Naêng suaát yeâu caàu 180chai/phuùt Soá chai treân moät voøng cuûa maùy laø 40 180  toác ñoä baøn quay caàn thieát: n   4.5 voøng/phuùt = 0.075voøng/s 40 Coâng suaát caàn thieát ñeå cung caáp cho cuïm röûa chai: M   M  2n 493920  2    4.5 P    0.233kW 10 6 10 6 10 6 Ñeå buø tröø cho caùc ma saùt khaùc nhö ma saùt taïi maët chia nöôùc vaø voøng daãn höôùng, baùnh môû tay keïp, ta theâm heä soá k = 1.5 Coâng suaát caàn thieát: Pct = P × k = 0.233 × 1.5 = 0.3495kW
  2. Trò soá hieäu suaát cuûa caùc loïai boä truyeàn vaø oå Hieäu suaát  cuûa boä truyeàn hoaëc oå Teân goïi Ñöôïc che kín Ñeå hôû Boä truyeàn baùnh raêng 0.96 – 0.98 0.93 – 0.95 truï ( br ) Boä truyeàn baùnh raêng 0.95 – 0.97 0.92 – 0.94 coân ( brc ) Boä truyeàn xích (  x ) 0.95 – 0.97 0.90 – 0.93 Boä truyeàn ñai (  d ) 0.95 – 0.96 Boä truyeàn ñai raêng 0.95 ( dr ) Boä truyeàn baùnh ma 0.90 – 0.96 0.70 – 0.88 saùt Boä truyeàn truïc vít ( tv ) 0.30 – 0.40 0.20 – 0.30  Töï haõm 0.70 – 0.75 (z1 = 1)  Khoâng töï haõm 0.75 – 0.82 (z2 = 2) 0.87 – 0.92 (z3 = 4) Moät caëp oå laên (  ol ) 0.99 – 0.995 Khôùp caùc ñaêng (  k ) 0.98 Moät caëp oå tröôït 0.98 – 0.99 Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Khôùp Caùc-ñaêng Truïc vít-baùnh vít Baùnh raêng Sô ñoà truyeàn ñoäng cho maùy röûa  Hieäu suaát toång nt =  d ×  k ×  ol 2 ×  br ×  tv = 0.95 × 0.98 × 0.99 2 × 0.96 × 0.70 nt = 0.613
  3. Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô cho maùy röûa Pt 0.3495 Plv    0.5637 kW t 0.613
  4. 1.2 Coâng suaát cho cuïm maùy chieát Trong cuïm chieát vì luùc naøy chai ñaõ coù nöôùc neân coù phaàn naëng hôn, ngoaøi ra coøn coù moät boä phaän mang nöôùc ngay phía treân neân ta coù theå tính gaàn ñuùng nhö maùy röûa nhöng vôùi heä soá k cao hôn. Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô cho maùy röûa Plv  0.5637 x 2.5  1.4kW 1.3 Coâng suaát cho cuïm maùy ñoùng naép Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô cho maùy röûa Plv  0.5637 x0.8  0.453kW 1.4 Coâng suaát cho truïc cuïm baêng taûi Cuïm baêng taûi Laáy theo tính toaùn baêng taøi ôû chöông sau ta coù ñöôïc coâng suaát cho truïc baêng taûi laø: P = 0.11kW Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Boä truyeàn ñai raêng Truïc vít-baùnh vít Baùnh raêng 1-3 Baùnh raêng 7-8 Baùnh raêng 6-7 Baùnh raêng 5-6 Baùnh raêng 4-5 Baùnh raêng 3-4 Baùnh raêng 8-9 Baùnh raêng coân Boä truyeàn xích Sô ñoà truyeàn ñoäng cho baêng taûi Hieäu suaát toång nt =  d ×  dr ×  ol 14 ×  br 7 ×  tv ×  brc ×  x
  5. nt = 0.95 × 0.95 × 0.9914 × 0.96 7 × 0.70 × 0.95 × 0.95 = 0.37 Coâng suaát caàn thieát cho baêng taûi cuïm röûa P 0.11 P'    0.297kW t 0.37
  6. 1.5 Coâng suaát cho truïc cuûa cuïm vít chia Cuïm vít chia Khoái löôïng cuûa vít nhöïa laø m=2Kg Vít nhöïa quay vôùi toác ñoä n=172v/p theo phaàn tính tæ soá truyeàn ôû chöông sau Troïng löïc taùc duïng leân oå ñôõ P=2x10=20 N Löïc ma saùt Fms=P.k=20x0.06=1.2 N Momen ma saùt Mms = Fms.R = 1.2x10=12 Nmm Coâng suaát truyeàn ñoäng taïi hai truïc vít laø: 2.M . M .2n 2 x12 x 2 x3.14 x172 P    0.0258kW 10 6 10 6 10 6 Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Boä truyeàn ñai raêng Truïc vít-baùnh vít Baùnh raêng 1-3 Baùnh raêng 7-8 Baùnh raêng 6-7 Baùnh raêng 5-6 Baùnh raêng 4-5 Baùnh raêng 3-4 Baùnh raêng 8-9 Baùnh raêng coân Boä truyeàn ñai thang
  7. Sô ñoà truyeàn ñoäng cho baêng taûi Hieäu suaát cuûa boä truyeàn nt =  d ×  dr ×  ol 15 ×  br 8 ×  tv ×  brc ×  dr nt = 0.95 × 0.95 × 0.9915 × 0.96 8 × 0.70 × 0.95 × 0.95 = 0.354 Coâng suaát caàn thieát cho vít chia laø 0.0258 P  0.07 Kw 0.354 1.6 Coâng suaát cho truïc cuûa ñóa daãn chai (7) Cuïm ñóa quay (7) Khoái löôïng cuûa vít nhöïa laø m=30Kg Vít nhöïa quay vôùi toác ñoä n=11.25v/p theo phaàn tính tæ soá truyeàn ôû chöông sau Troïng löïc taùc duïng leân oå ñôõ P=30x10=300 N Löïc ma saùt
  8. Fms=P.k=300x0.06=18 N Momen ma saùt Mms = Fms.R = 18x40=720 Nmm Coâng suaát truyeàn ñoäng taïi hai truïc vít laø: .M . M .2n 720 x 2 x3.14 x11.25 P    0.102kW 10 6 10 6 10 6 Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Boä truyeàn ñai raêng Truïc vít-baùnh vít Baùnh raêng 1-3 Baùnh raêng 6-7 Baùnh raêng 5-6 Baùnh raêng 4-5 Baùnh raêng 3-4 Sô ñoà truyeàn ñoäng cho ñóa daãn (7) Hieäu suaát cuûa boä truyeàn nt =  d ×  dr ×  ol 6 ×  br 6 ×  tv nt = 0.95 × 0.95 × 0.99 6 × 0.96 6 × 0.70 = 0.412 Coâng suaát caàn thieát cho vít chia laø 0.102 P  0.247 Kw 0.412 Töông töï cho caùc ñóa daãn (5),(3),(2).Ta laáy gaàn ñuùng vôùi keát quaû ôû treân.  Coâng suaát toång coäng maø ñoäng cô phaûi cung caáp laø P= 4x0.247+0.07+0.279+0.56+1.4+0.453=3.557Kw Ñeå ñaûm baûo tröôøng hôïp quaù taûi khoâng xaûy ra ta choïn ñoäng cô: K10729 do haõng TatungCo saûn xuaát. N=1440 voøng/phuùt P=6Kw
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2