intTypePromotion=1

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 1, 2, 3

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
429
lượt xem
121
download

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 1, 2, 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 1, 2, 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 1, 2, 3

  1. Chöông I: PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG 1.Coâng duïng cuûa chi tieát : - Chi tieát gia coâng coù daïng caøng duøng ñeå ñieàu chænh söï hoaït ñoäng cuûa caùc chi tieát gaén vaøo vôùi noù, noù chuyeàn ñoäng ñöôïc nhôø moät truïc gaén vaøo loã laøm vieäc chính coù ñöôøng kính  = 30mm (loã 4) vaø ñöôïc gaén chaët nhôø then gaén chaët truïc. Nhôø truïc naøy seõ ñieàu khieån ñöôïc caùc chi tieát khaùc gaén vaøo hai loã ôû hai ñaàu caøng coù ñöôøng kính laàn löôït laø  = 16mm vaø raõnh daøi = 9mm - Ñoä vuoâng goùc giöõa ñöôøøng taâm cuûa loã vaø maët ñaàu caàn phaûi ñöôïc baûo ñaûm. 2. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät : - Caùc chi tieát gia coâng thuoäc hoï caøng vaø ta choïn loã  = 30mm laø maët laøm vieäc chính döïa vaøo beà maët laøm vieäc chính ñeå gia coâng caùc loã coøn laïi (loã 2 vaø loã 6) - Vò trí töông quan giöõa caùc beà maët: Ñoä song song giöõa loã laøm vieäc chính so vôùi hai loã ôû hai ñaàu caøng laø 0.1/100 mm - Ñoä nhaùm beà maët: + Loã (4) coù  = 30mm laøm vieäc chính coù ñoä nhaùm beà maët töông ñoái cao Ra= 1.6m + Loã(2) vaø(6) coù  = 16mm vaø  = 9mm ôû hai ñaàu hai ñaàu caøng coù ñoä nhaùm thaáp hôn Ra= 2.5m + Caùc beà maët 1-3-5-7-9- vaø 10 coù ñoä nhaùm Ra= 3.2m + Caùc beà maët coøn laïi khoâng gia coâng coù Rz= 80m + Caùc goùc löôïn R= 3mm -Caùc kích thöôùc khoâng ghi cheá taïo theo caáp chính xaùc  IT15/2. 3. Vaät lieäu chi tieát: - Chi tieát laø gang xaùm,kyù hieäu GX 15-32, theo {8,trang 237, bang 11} ta coù caùc thoâng soá sau :  Giôùi haïn beàn keùo 150 N/mm2  Ñoä giaõn daøi   0,5%  Giôùi haïn beàn uoán 320 N/mm2  Giôùi haïn beàn neùn 600 N/mm2  Ñoä cöùng 170-229 HB, choïn HB = 190  Daïng grafit: taám nhoû mòn
  2. Tính chaát hoùa-lyù ñuû ñaùp öùng chöùc naêng phuïc vuï vaø coâng ngheä cheá taïo Chöông II: XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT 1. Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo : - Soá löôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm tính theo coâng thöùc : N = N0 . m.(1 + /100).(1 + /100) (chieác/ naêm) Trong ñoù: m = 1 : soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät ñôn vò saûn phaåm.  = 10 - 20% : soá % chi tieát duøng laøm phuï tuøng, choïn  = 10% = 5 - 7% : soá % chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo. Ta choïn =5%. N0 =10000 laø saûn löôïng trong moät naêm theo keá hoaïch Ta ñöôïc: N= 10000 . 1 . (1 + 10/100).(1 + 5/100) = 11550 (chieác/ naêm). 2. Khoái löôïng chi tieát :  Tính theå tích: V1 = 16..(112 - 82 + 102 - 4,52 ) = 6873,8 mm3 V2 = 60..(202 -152 ) = 32986,7 mm3 V3 = 11.25.16 = 4400 mm3 V4 = (40.25 - .202/4)12 = 8230 mm3 V5 = 31.70.12 - .15,62 = 25275,5 mm3 Theå tích chi tieát : V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 = 6873,8 + 32986,7 + 4400+ 8230 = 77715,5 mm3  Tyû troïng gang xaùm 7,8 kg/dm3  Khoái löôïng chi tieát G = 7,8.0,0777155 = 0,606 kg 3. Daïng saûn xuaát vaø ñaëc tröng cuûa noù
  3.  Döïa theo saûn löôïng chi tieát ñaõ cho vaø khoái löôïng chi tieát , tra [5, trang 24, baûng 2.1] ta xaùc ñònh gaàn ñuùng daïng saûn xuaát laø loaït vöøa .  Ñaëc tröng daïng saûn xuaát naøy laø coù tính oån ñònh vaø laëp laïi , söû duïng maùy vaïn naêng-trang bò coâng ngheä chuyeân duøng (ñoà gaù chuyeân duøng) môùi ñem laïi hieäu quaû kinh teá-kyõ thuaät. Chöông III: CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI 1. Daïng phoâi : - Chi tieát daïng caøng, vaät lieäu cheá taïo chi tieát laø gang xaùm GX 15-32, phöông phaùp cheá taïo phoâi laø ñuùc. 2.Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi: -Vì daïng saûn xuaát laø haøng loaït vöøa vaø vaät lieäu chi tieát laø gang xaùm GX15- duøng phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy, vôùi CCX II. Loaïi phoâi naøy coù CCX kích thöôùc laø IT15  IT16 (theo taøi lieäu HDTK trang 27 vaø Theo taøi lieäu soå tay coâng ngheä taäp 1 trang 44 ,baûng 28 -1). Do kích thöôùc lôùn nhaát laø 121 mm, neân ta choïn löôïng dö gia coâng cho caùc beà maët nhö sau: + Löôïng dö cho beà maët (1-5-7-9-10): 3 mm. + Löôïng dö cho beà maët (3) :4 mm. + Löôïng dö cho beà maët(4): 3 mm + Goùc thoaùt khuoân baèng 30 . + Baùn kính goùc löôïn R = 3 mm 3.Baûn veõ phoâi: - Töø kích thöôùc treân baûn veõ chi tieát ta coù kích thöôùc cho baûn veõ phoâi laø : - Kích thöôùc phoâi = kích thöôùc chi tieát + kích thöôùc löôïng dö - Caùc goùc löôïn laáy R = 3 mm - Goùc thoaùt khuoân laáy baèng 30 - Dung sai kích thöôùc phoâi theo caáp chính xaùc ñoái xöùng. [Theo baûng phuï luïc 17 ]
  4. 15 - Theo höôùng daãn ñoà aùn CNCTM thì dung sai kích thöôùc laø  IT 2 (ghi treân baûn veõ phoâi). - Ñoä nhaùm Rz = 80 m  Dung sai kích thöôùc chi tieát ñuùc (mm), laáy theo IT15: Kích thöôùc danh nghóa > 0  6 : 0,480 > 6  10 : 0,580 > 10  18 : 0,700 > 18  30 : 0,840 > 30  50 : 1,000 > 50  80 : 1,200 > 80  120 : 1,400 > 120  180 : 1,600  Quaù trình hình thaønh phoâi: Theo [7, trang 63] quaù trình hình thaønh phoâi traûi qua caùc böôùc sau: - Tröôùc heát boä phaän kyõ thuaät phaûi veõ baûn veõ vaät ñuùc. Caên cöù vaøo baûn veõ vaät ñuùc boä phaän moäc maãu cheá taïo ra maãu vaø hoäp loõi. ÔÛ boä phaän laøm khuoân ngöôøi ta duøng maãu vaø hoãn hôïp laøm khuoân ñeå cheá taïo ra khuoân. ÔÛ boä phaän laøm loõi ngöôøi ta duøng hoäp loõi vaø hoãn hôïp laøm loõi cheá taïo ra loõi. Sau khi saáy khuoân vaø loõi ta ñem laép raùp khuoân loõi laïi vôùi nhau. Tieán haønh caùc böôùc tieáp theo nhö roùt kim loaïi vaøo khuoân, môûõ khuoân laáy vaät ñuùc, phaù loõi khoûi vaät ñuùc, laøm saïch vaät ñuùc vaø kieåm nghieäm. - Chi tieát ñöôïc laøm saïch baèng caùc thieát bò phun caùt khoâ vaø phun caùt öôùt töï ñoäng vaø baùn töï ñoäng.  Khoái löôïng phoâi tính töông töï khoái löôïng chi tieát : M = V. 7,8 = 0,09831.7,8 =0,767 kg
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2