Thực hành định giá cổ phiếu Phần 1

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
179
lượt xem
112
download

Thực hành định giá cổ phiếu Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yếu tố cần xem xét khi ước lượng: Đặc điểm doanh nghiệp, tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của ngành, kế hoạch chi trả cổ tức của doanh nghiệp, quy mô vốn điều lệ, số lần tăng vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành định giá cổ phiếu Phần 1

 1. Chuyªn ®Ò Thùc hμnh ®Þnh gi¸ cæ phiÕu (01 buæi) 4-1 NguyÔn §øc HiÓn, MBA – Bé m«n TTCK Ths. NguyÔn §øc HiÓn © Bé m«n TTCK, KhoaKTQD §¹i häc NH-TC
 2. Gi¶ng viªn • Ths. NguyÔn §øc HiÓn • Gi¶ng viªn Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC • Phã Gi¸m ®èc Trung t©m §µo t¹o, Båi d−ìng vµ T− vÊn vÒ Ng©n hµng – Tµi chÝnh vµ Chøng kho¸n, §¹i häc KTQD • Tel: 8698209/8692857; D§: 0912722202 • Email: nguyenduchien@neu.edu.vn • nguyenhienfbf@yahoo.com • Website: www.neu.edu.vn 4-2 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 3. Néi dung • Ph−¬ng ph¸p vμ quy tr×nh ®Þnh gi¸ cæ phiÕu • Th«ng tin cho ®Þnh gi¸ cæ phiÕu • H−íng dÉn x©y dùng m« h×nh ®Þnh gi¸ chøng kho¸n • Thùc hμnh ®Þnh gi¸ AGF, STB… 4-3 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 4. Ph−¬ng ph¸p chiÕt khÊu cæ tøc 4-4 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 5. M« h×nh chiÕt khÊu cæ tøc • Gi¶ sö mét cæ phiÕu ®−îc n¾m gi÷ ®Õn n¨m thø n, cæ tøc chi tr¶ tõ n¨m 1 ®Õn n¨m n lÇn l−ît lμ DIV1, DIV2, DIV3,...DIVn. BiÕt gi¸ b¸n cæ phiÕu vμo n¨m thø n lμ Pn vμ tû lÖ lîi tøc yªu cÇu (lîi suÊt dù kiÕn) cña nhμ ®Çu t− lμ r kh«ng ®æi, ta cã c«ng thøc ®Þnh gi¸ cæ phiÕu theo ph−¬ng ph¸p chiÕt khÊu luång cæ tøc nh− sau: n DIVt Pn P0 = ∑ + t =1 (1 + k ) (1 + k ) n t 4-5 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 6. M« h×nh chiÕt khÊu cæ tøc • Tr−êng hîp 1: Cæ tøc cña c«ng ty kh«ng ®æi • Khi ®ã: DIV1 = DIV2 = DIV3 = ..... = DIVn = DIV • V× vËy: n DIVt DIV ⎛ 1 ⎞ DIV P0 = ∑ = ⎜1 − ⎜ (1 + k ) n ⎟ = k ⎟ t =1 (1 + k ) t k ⎝ ⎠ 4-6 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 7. M« h×nh t¨ng tr−ëng cæ tøc 2 giai ®o¹n D(0)(1+ g1) ⎡ ⎛ 1+ g ⎞T ⎤ ⎛ 1+ g ⎞T D(0)(1+ g ) P(0) = ⎢1− ⎜ 1 ⎟ ⎥ +⎜ 1 ⎟ 2 k − g1 ⎢ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥ ⎝ 1+ k ⎠ ⎣ ⎦ k − g2 4-7 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 8. C¸c b−íc ®Þnh gi¸ • B−íc 1: −íc l−îng cæ tøc • B−íc 2: −íc l−îng Pn • B−íc 3: −íc l−îng g,k • B−íc 4: Thay c¸c gi¸ trÞ vμo c«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña cæ phiÕu 4-8 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 9. B−íc 1: −íc l−îng cæ tøc • C¸c yÕu tè cÇn xem xÐt khi −íc l−îng: • §Æc ®iÓm doanh nghiÖp • Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc trung b×nh cña ngμnh • KÕ ho¹ch chi tr¶ cæ tøc cña DN • Quy m« vèn ®iÒu lÖ, sè lÇn t¨ng vèn 4-9 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 10. B−íc 2: −íc l−îng Pn • X¸c ®Þnh P/E hîp lý - P/E cña ngμnh; chu kú cña ngμnh - P/E trung b×nh cña thÞ tr−êng - Kh¶ n¨ng bÞ pha lo·ng EPS trong t−¬ng lai • −íc l−îng EPS hîp lý - DIVo - §Æc ®iÓm tμi chÝnh DN - −íc l−îng g 4-10 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 11. B−íc 3: −íc l−îng g,k Sö dông tû lÖ t¨ng tr−ëng duy tr× ®Ó −íc l−îng g: Tû lÖ t¨ng tr−ëng duy tr×= ROE x Tû lÖ gi÷ l¹i ®Ó t¸i ®Çu t− ROE = Thu nhËp rßng trªn vèn cæ ®«ng ROE = Thu nhËp rßng /Vèn cæ ®«ng Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc = Cæ tøc trªn 1 cæ phiÕu / Thu nhËp trªn 1 CP (EPS) Tû lÖ gi÷ l¹i = 1 – Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc g = ROE x (1 – Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc) 4-11 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 12. VÝ dô C«ng ty XYZ cã ROE = 11%; EPS = $3.25; and D(0) = $2.00 g = .11 x (1 - 2.00/3.25) = 4.23% 4-12 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 13. Ph©n tÝch g TNST - Cổ tức TNST Doanh thu Tài sản g= x x x TNST Doanh thu Tài sản VCSH 4-13 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 14. −íc l−îng k B¾t ®Çu víi m« h×nh CAPM : Tû lÖ chiÕt khÊu = LS phi rñi ro + (HÖ sè bªta x PhÇn bï rñi ro thÞ tr−êng) Trong ®ã: L·i suÊt phi rñi ro= TÝn phiÕu kho b¹c HÖ sè bªta ®o l−êng rñi ro cña c¸c chøng kho¸n so víi thÞ tr−êng. PhÇn bï rñi ro thÞ tr−êng lμ hiÖu sè gi÷a doanh lîi khi ®Çu t− trªn TTCK vμ l·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c 4-14 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 15. −íc l−îng k • Theo lý thuyÕt, c«ng ty tÝnh k nh− trªn chØ ¸p dông trong tr−êng hîp c«ng ty chØ ph¸t hμnh cæ phiÕu. NÕu c«ng ty ph¸t hμnh c¶ cæ phiÕu lÉn tr¸i phiÕu th× k cÇn ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p chi phÝ vèn b×nh qu©n gia quyÒn (WACC) nh− sau: E D k= ke × + kd × (1 − t ) D+E D+E 4-15 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 16. KiÓm tra CAPM Beta vµ phÇn bï rñi ro trung b×nh PhÇn bï rñi ro trung b×nh 1931-2002 SML 30 20 Nhµ ®Çu t− 10 Danh môc thÞ tr−êng 0 Beta danh môc 1.0 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 17. M« h×nh t¨ng tr−ëng cè tøc cè ®Þnh vÜnh viÔn • −u ®iÓm • TÝnh to¸n dÔ dμng • Nh−îc ®iÓm • Kh«ng sö dông cho c¸c c«ng ty kh«ng tr¶ cæ tøc • Kh«ng ¶p dông khi g > k • Nh¹y c¶m víi sù lùa chän g vμ k • k vμ g cã thÓ khã kh¨n khi −íc l−îng • Kh«ng cã ý nghÜa thùc tiÔn 4-17 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 18. M« h×nh 2 giai ®o¹n • −u ®iÓm • ¸p dông cho 2 giai ®o¹n t¨ng tr−êng kh¸c nhau • g cã thÓ lín h¬n k trong giai ®o¹n 1 (t¨ng tr−ëng) • Nh−îc ®iÓm: • Kh«ng sö dông cho DN kh«ng tr¶ cæ tøc • Nh¹y c¶m víi g vμ k • k vμ g cã thÓ khã kh¨n khi −íc l−îng 4-18 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
Đồng bộ tài khoản