Thực hành máy điện

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
725
lượt xem
466
download

Thực hành máy điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về cấu tạo của động cơ điện ~ chiều, máy biến áp 1 pha, 3 pha, máy phát một chiều, xoay chiều. Vận hành và sửa chữa động cơ KĐB ~ 3 pha roto lồng sóc bao gồm tìm hiểu về các thông số trên mác động cơ, bảo dưỡng động cơ, sửa chữa dây quấn, thí nghiệm sau khi sửa chữa, xác định tổ nối dây MBA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành máy điện

 1. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn bμI thùc hμnh sè 5.1 5.1.1 ph©n lo¹i m¸y ®iÖn 1. Ph©n lo¹i m¸y ®iÖn m¸y ®iÖn M¸y ®iÖn tÜnh M¸y ®iÖn quay M¸y biÕn ¸p M¸y ®iÖn xoay chiÒu M¸y ®iÖn mét chiÒu M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé ®ång bé M¸y ®iÖn M¸y §éng c¬ M¸y §éng M¸y §éng kh«ng ph¸t kh«ng ph¸t c¬ ph¸t c¬ ®ång bé kh«ng ®ång bé ®ång bé ®ång mét mét ®Æc biÖt ®ång bé bé chiÒu chiÒu 2. Môc ®Ých, néi dung. - Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn ~ chiÒu, m¸y biÕn ¸p 1 pha, 3 pha, m¸y ph¸t mét chiÒu, xoay chiÒu. - VËn hµnh vµ söa ch÷a ®éng c¬ K§B ~ 3 pha roto lång sãc bao gåm t×m hiÓu vÒ c¸c th«ng sè trªn m¸c ®éng c¬, b¶o d−ìng ®éng c¬, söa ch÷a d©y quÊn, thÝ nghiÖm sau khi söa ch÷a, x¸c ®Þnh tæ nèi d©y MBA. 5.1.2 cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu, xoay chiÒu I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc cÊu t¹o cña ®éng ®iÖn 1 chiÒu vµ xoay chiÒu 14/1/09 39
 2. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn II- Néi dung 1. CÊu t¹o ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 3 pha roto lång sãc(h×nh vÏ 5.1, h×nh vÏ 5.2 ) (1) Hép ®Çu N¾p -Vá (1): lµm b»ng gang, nh«m hoÆc nèi Vá qu¹t thÐp tÊm hµn l¹i. - Lâi thÐp (2): Lµ m¹ch tõ cña m¸y M¸c lµm b»ng l¸ thÐp KT§. - D©y quÊn (3): VËt liÖu lµm d©y quÊn b»ng ®ång hoÆc nh«m. R«to cña ®éng c¬ bao gåm : Trôc MÆt Ch©n - Lâi thÐp (4): Lµ m¹ch tõ cña m¸y m¸y bÝch ®Õ lµm b»ng l¸ thÐp KT§. H×nh 5.1 kÕt cÊu bªn ngoµi - Trôc m¸y (5): Lµm b»ng thÐp. ®éng c¬ - D©y quÊn (6): VËt liÖu lµm d©y quÊn b»ng ®ång hoÆc nh«m. - Vµnh ng¾n m¹ch (7) (6) (4) (7) (5) 3 a) b) 2 H×nh 5.2. a) kÕt cÊu roto lång sãc (r·nh chÐo) b) kÕt cÊu lâi stato vµ d©y quÊn 2. CÊu t¹o m¸y ®iÖn mét chiÒu 5.1.3 M¸y biÕn ¸p 1 pha, 3 pha, tù ngÉu I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc cÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p 1 pha, 3 pha, tù ngÉu II- Néi dung 1. M¸y biÕn ¸p 1 pha :(h×nh 5.3) M¸y biÕn ¸p 1 pha th−êng ®−îc dïng phæ biÕn trong ®å ®iÖn d©n dông 14/1/09 40
 3. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn U1 W HÖ sè biÕn ¸p k = = 1 k > 1: BA h¹ ¸p k < 1: BA t¨ng ¸p U2 W2 Φ1 i U1 W1 W2 a u1 w2 u2 U2 1 b Cuén d©y H×nh 5.3 CÊu t¹o m¹ch MBA 1 pha tõ b U1: lµ ®iÖn ¸p s¬ cÊp W1: lµ sè vßng cuén s¬ cÊp U2: lµ ®iÖn ¸p thø cÊp W1:lµ sè vßng cuén thø cÊp 2. M¸y biÕn ¸p 3 pha (h×nh 5.4): 1- d©y quÊn (®ång hoÆc nh«m) 2- m¹ch dÉn tõ vµ lµm khung 1 2 quÊn d©y. 3- C¸c ®Çu d©y nèi ®−a ra ( h×nh 5.5) H×nh 5.4 cÊu t¹o m¸y BA 3 pha 14/1/09 41
 4. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn A B C a b C X Y Z x y z C¸c ®Çu d©y s¬ cÊp C¸c ®Çu d©y thø Ê H×nh 5.5 C¸c ®Çu nèi A 4. M¸y biÕn ¸p tù ngÉu (h×nh 5.6) Φ1 Lo¹i MBA nµy cã kÕt cÊu nh− MBA 1 pha, nh−ng chØ kh¸c ë chç d©y quÊn s¬ cÊp vµ thø i cÊp cã sù liªn hÖ vÒ ®iÖn u1 r U2 U1 U2 H×nh 5.6 CÊu t¹o MBA tù ngÉu 5.1.4 m¸y ph¸t mét chiÒu, xoay chiÒu I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc - CÊu t¹o cña m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu - CÊu t¹o cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu Iii- Néi dung 1. CÊu t¹o cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu Bao gåm 2 phÇn : phÇn øng, phÇn c¶m (h×nh 5.7) 2. CÊu t¹o cña m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu Bao gåm 2 phÇn: phÇn c¶m vµ phÇn tÜnh (h×nh 5.8) 14/1/09 42
 5. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn d©y quÊn Cùc tõ Lâi thÐp Cuén kü thuËt kÝch tõ PhÇn øng PhÇn c¶m H×nh 5.7 cÊu t¹o MF§ ~ chiÒu lâi thÐp d©y quÊn phiÕn phÇn øng ®æi chiÒu Cuén kÝch chæi than tõ PhÇn c¶m PhÇn øng H×nh 5.8 cÊu t¹o MF§ 1 chiÒu bμI thùc hμnh sè 5.2 5.2.1 c¸c th«ng sè trªn m¸c ®éng c¬ I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc - Ph−¬ng ph¸p ®Êu sao (Y) vµ tam gi¸c (Δ) - C¸c th«ng sè trªn m¸c 14/1/09 43
 6. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn II- Dông cô - §ång hå v¹n n¨ng - K×m, t« vÝt III- Néi dung 1. §Êu ®éng c¬ h×nh sao (Y) vµ h×nh tam gi¸c (Δ) (h×nh vÏ 5.9) A B C A B C Y Z X Y Z X (Y) (Δ) H×nh 5.9 Ph−¬ng ph¸p ®Êu §C ~ 3 pha 2. C¸c th«ng sè do nhµ m¸y chÕ t¹o quy ®Þnh Mét sè th«ng sè ®Þnh møc c¬ b¶n: h×nh 5.10 (1) TÇn sè: f = 50 (Hz) (1) (2) (2) §iÖn ¸p d©y ®Çu vµo khi ®Êu (Y) hoÆc (Δ) (3) C«ng suÊt: P = 1.5 (KW) (4) Dßng ®iÖn khi ®Êu (Y) hoÆc (Δ) (5) HÖ sè c«ng suÊt (3) (4) (6) Tèc ®é quay (5) (6) H×nh 5.10 c¸c th«ng sè trªn m¸c §C IV- C©u hái 1- C¸ch ®Êu h×nh sao (Y) vµ h×nh tam gi¸c (Δ) 2- C¸c th«ng sè c¬ b¶n trªn m¸c ®éng c¬ ®iÖn ~ 3 pha 14/1/09 44
 7. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn 5.2.2. b¶o d−ìng ®éng c¬ I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc c¸c b−íc tiÕn hµnh: - TiÓu tu ®éng c¬ - Trung tu ®éng c¬ II- Dông cô - K×m, t« vÝt, giÎ, cµ lª, má lÕt… - M¸y nÐn khÝ. III- Néi dung Muèn ®éng c¬ ®iÖn cã tuæi thä cao, ngoµi viÖc ®éng c¬ ®−îc chÕ t¹o víi chÊt l−îng cao, cßn yªu cÇu ng−êi vËn hµnh ph¶i thµnh th¹o, ®óng kü thuËt, ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra vµ t«n träng chÕ ®é vËn hµnh b¶o qu¶n b¶o qu¶n vµ b¶o d−ìng ®éng c¬ ®iÖn. Ngoµi ra, cßn ph¶i thùc hiÖn ®óng ®Þnh kú tiÓu, trung tu vµ ®¹i tu víi néi dung ®Çy ®ñ, vµ cã chÊt l−îng cao. Chó ý thªm lµ ch−a ®Õn ®Þnh kú b¶o d−ìng söa ch÷a, song nÕu chæi than qu¸ tiªu chuÈn th× ph¶i thay ngay. 1. TiÓu tu ®éng c¬ ®iÖn.(®Þnh kú tiÓu tu ®éng cã ®iÖn quy ®Þnh 3 th¸ng mét lÇn) - VÖ sinh bªn ngoµi ®éng c¬ - KiÓm tra th«ng m¹ch vµ ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn. - Dïng h¬i Ðp kh« thæi s¹ch bôi. - XiÕt chÆt c¸c bu l«ng, ªcu ë bÖ, ë n¾p 2 ®Çu vµ ë bé g¸ l¾p ®éng c¬, kiÓm tra mì ë vßng bi . 2. Trung tu ®éng c¬ ®iÖn. (®Þnh kú trung tu ®éng c¬ ®iÖn qui ®Þnh sau 4000 giê lµm viÖc, mét lÇn. Qu¸ mét n¨m nÕu lµm viÖc kh«ng ®Õn 4000 giê cïng trung tu) Néi dung cña trung tu bao gåm c¸c môc nh− ë tiÓu tu vµ c¸c môc sau: - KiÓm tra æ bi, b¹c dÇu, nÕu cÇn ph¶i thay ngay (cÇn ph¶i th¸o ®éng c¬ ra). - Thay dÇu mì míi, ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn c¸c bèi d©y vµ sÊy nÕu cÇn thiÕt. (l−îng mì kh«ng ®−îc nhÐt qu¸ ®Çy, kho¶ng 2/3 kho¶ng chèng cña n¾p mì, ph¶i dïng mì ®Æc r¾n, chÞu nhiÖt vµ chÞu tèc ®é thÝch hîp). IV- C©u hái 1- Quy tr×nh tiÓu tu ®éng c¬, khi nµo th× ph¶i thùc hiÖn tiÓu tu 2- Quy tr×nh trung tu ®éng c¬, khi nµo th× ph¶i thùc hiÖn trung tu. 14/1/09 45
 8. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn 5.2.3 söa ch÷a d©y quÊn ®ck®b ~ 3 pha I- Yªu cÇu: - HiÓu s¬ ®å d©y quÊn II- Dông cô Bóa con, k×m, nªm tre,dao, má hµn, ®ång hå v¹n n¨ng. III- Néi dung C¸c b−íc tiÕn hµnh: 1-Th¸o ®éng c¬, xem c¸c b¶n vÏ cña c¸c m« h×nh (hoÆc vÏ l¹i s¬ ®å), lµm s¹ch ®éng c¬. D©y quÊn d©y quÊn KiÓu d©y quÊn ®ång t©m 1 líp ®ång khu«n 2 líp H×nh 5.11 KiÓu d©y quÊn 2- ChuÈn bÞ dông cô - Lãt c¸ch ®iÖn r·nh - Lãt c¸ch ®iÖn - Nªm - Xem xÐt kÕt cÊu vÒ c¬ khÝ 3- QuÊn bèi d©y - Lµm khu«n - Hµn nèi c¸c ®Çu nèi. - Vµo d©y 4- Thö - KiÓm tra th«ng m¹ch - L¾p ch¹y thö 14/1/09 46
 9. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn 5- B¨ng ®Çu cèt, sÊy, tÈm, sÊy kh« 6- Thö nghiÖm: ®o Rc®, Io, t0 IV- C©u hái C¸c b−íc tiÕn hµnh quÊn ®éng c¬ K§B ~ 3 pha 5.2.4. ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cho ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc c¸ch ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña ®éng c¬. II- Dông cô - §ång hå mªg«m mÐt lo¹i 1000V - K×m, d©y ®iÖn, c«ng t¾c III- Néi dung C¸c b−íc tiÕn hµnh: (h×nh vÏ 5.12) - Th¸o c¸c ®Çu ®Êu (Y) vµ (Δ) R cd (pha − pha ) : [R cd (A − B ), R cd (B-C ), R cd (C − A)] ⎫ ⎬ ≥ 0,5MΩ R cd (pha − vo) : [R cd (A − vo), R cd (B − vo), R cd (C − vo)]⎭ A B C Y Z X A B C Y Z X §o c¸ch ®iÖn §o c¸ch ®iÖn gi÷a Rc® (pha-pha) [ Rc® (A-B)] Rc® (pha-vá) [Rc® (A-vá)] H×nh 5.12 Ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn - Dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra sù th«ng m¹ch c¸c pha - Dïng ®ång hå megommet lo¹i 1000(V) ®Ó ®o c¸ch ®iÖn: 14/1/09 47
 10. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn §−a que ®o sang c¸c vÞ trÝ kh¸c ®Ó ®o ®−îc gi¸ trÞ cßn l¹i cÇn ®o. L−u ý: nÕu gi¸ trÞ Rc® < 0,5MΩ th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh sÊy, tÈm l¹i ®Ó ®¹t ®−îc gi¸ trÞ cÇn thiÕt, khi Rc® < 0,5MΩ th× kh«ng ®−îc phÐp cho ®éng c¬ vµo lµm viÖc. IV- C©u hái 1- C¸c b−íc tiÕn hµnh ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn 2- Gi¸ trÞ Rc® cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu lµ ®−îc. 5.2.5 x¸c ®Þnh cùc tÝnh ®éng c¬ ~ 3 pha I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc c¸ch x¸c ®Þnh cùc tÝnh cña ®éng c¬ II- Dông cô - §ång hå v¹n n¨ng - K×m, d©y ®iÖn, c«ng t¾c ( hoÆc nót Ên). - Nguån ®iÖn 12V (1 chiÒu) - Miliv«n kÕ 1 chiÒu mV III- Néi dung - S¬ ®å nguyªn lý (h×nh vÏ 5.13) - Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó kiÓm tra sù th«ng m¹ch, ®¸nh dÊu c¸c pha nh− h×nh vÏ 1 mV 3 5 CT + CT 1 3 mV 5 12V 12V - 2 4 6 2 4 6 a) b) H×nh 5.13 c¸c b−íc x¸c ®Þnh cùc tÝnh - T¸c ®éng ®ãng / c¾t CT ®Ó t¹o ra sù thay ®æi ®ét ngét vÒ biªn ®é ®iÖn ¸p, lóc nµy mV sÏ bÞ thay ®æi (hoÆc kh«ng thay ®æi) tuú thuéc vµo c¸c ®Çu ®−îc nèi cã cïng cùc tÝnh (hay kh«ng cïng cùc tÝnh) 14/1/09 48
 11. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn Ta lµm theo c¸c b−íc sau : - B−íc 1 : ®Êu d©y theo h×nh 5.13 a), sau ®ã t¸c ®éng ®ãng c¾t CT vµ quan s¸t kim ®ång hå mV. ⎧1 − 3 + NÕu mV = 0 th× ⎨ lµ cïng cùc tÝnh ⎩2 − 4 ⎧1 − 4 + NÕu mV ≠ 0 th× ⎨ lµ cïng cùc tÝnh ⎩2 − 3 - B−íc 2 : ®Êu d©y theo h×nh 5.13 b), sau ®ã t¸c ®éng ®ãng c¾t CT vµ quan s¸t kim ®ång hå mV. ⎧3 − 5 + NÕu mV = 0 th× ⎨ lµ cïng cùc tÝnh ⎩4 − 6 ⎧3 − 6 + NÕu mV ≠ 0 th× ⎨ lµ cïng cùc tÝnh ⎩4 − 5 IV- C©u hái T¸c dông cña nót Ên CT 1- C¸c b−íc tiÕn hµnh x¸c ®Þnh cùc tÝnh ®éng c¬ ®iÖn 2- Cã thÓ thay nguån 1 chiÒu thµnh nguån ~ ®−îc kh«ng? 3- Cã thÓ thay mV thµnh mA ®−îc kh«ng? 5.2.6 ®éng c¬ 3 pha lμm viÖc víi l−íi ®iÖn 1 pha I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc ph−¬ng ph¸p ®Êu ®éng c¬ 3 pha khi chØ cã l−íi 1pha. - C¸ch lùa chän s¬ ®å ®Êu - C¸ch lùa chän tô II- Dông cô - §ång hå v¹n n¨ng - K×m, t« vÝt III- Néi dung 1. S¬ ®å - H×nh 5.14 lµ s¬ ®å dïng cho ®éng c¬ ®Êu h×nh (Δ) - H×nh 5.15 lµ s¬ ®å dïng cho ®éng c¬ ®Êu h×nh (Y) 14/1/09 49
 12. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn C1 C2 CT Unguån=UPha §C ~ Y Z X B Z Y C A B C a C1 x C2 CT 220 H×nh 5.14: S¬ ®å dïng cho ®éng c¬ ®Êu h×nh (Δ) Unguån=Ud©y§C Y Z X a A B C x y z C1 b c C1 C2 CT C2 CT H×nh 5.15: S¬ ®å dïng cho ®éng c¬ ®Êu h×nh (Y) 2. TÝnh dung l−îng tô ®iÖn: - §èi víi h×nh 5.14: I dm + Tô lµm viÖc: C lv = C 1 ≈ 4800 (μF ) U nguon + Tô khëi ®éng: Ckd=C2=(2,5÷3)ClvμF + §iÖn ¸p trªn tô: Uc®m ≈ Unguån - §èi víi h×nh 5.15: I dm + Tô lµm viÖc: C lv = C 1 ≈ 2800 (μF ) U nguon + Tô khëi ®éng: Ckd = C2=(2,5÷3)Clv(μF) + §iÖn ¸p trªn tô: Uc®m ≈ Unguån 14/1/09 50
 13. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn C¸c c«ng thøc trªn ®−îc øng dông cho cho ®éng c¬ c«ng suÊt 1KW, ®iÖn ¸p 220/380V, dßng ®iÖn 4,2/2A. Tô lµm viÖc: C1 = 52,5 (μF) Tô khëi ®éng: C2 = 132 (μF) §iÖn ¸p tô: 250(V) IV- c©u hái 1- C¸ch m¾c ®éng c¬ K§B 3 pha dïng trong l−íi ®iÖn 1 pha 2- VÒ nguyªn t¾c tô ®iÖn C1 vµ C2 kh¸c nhau ë ®iÓm nµo 3- C¸ch lùa chän tô ®iÖn 5.2.7 m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé 3 pha I- Yªu cÇu: n¾m ®−îc kÕt cÊu, cÊu t¹o, nguyªn t¾c vËn hµnh hÖ thèng II- Dông cô 10 11 1 2 iii- néi dung 1. KÕt cÊu chung 3 * CÊu t¹o (h×nh 5.16) 1- Vá 2- Gi¸, chæi than 4 3- Vµnh tr−ît (b»ng ®ång) 9 5 4- Vßng bi 8 7 6 5- Cuén d©y phÇn H×nh 5.16 cÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn tù kÝch c¶m 6- Cùc tõ phÇn c¶m 7- Cuén d©y phÇn øng 8- §Õ 9- Qu¹t 10- Buli 11- Bé chØnh l−u 3 pha 14/1/09 51
 14. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn §©y lµ kiÓu m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé 3 pha tù kÝch, phÇn c¶m: lµ phÇn t¹o tõ th«ng chÝnh cña m¸y n»m trªn roto, cã 2 cùc (lo¹i cùc låi), trªn mçi cùc cã ®Æt 2 cuén d©y kÝch thÝch, 2 ®Çu cuén d©y nµy ®−îc nèi víi nguån mét chiÒu b»ng c¸c chæi than. * PhÇn øng Trªn stator ng−êi ta ®Æt 2 bé d©y 3 pha: Bé d©y A, B, C : c¶m øng ®iÖn ¸p 3 pha cña m¸y ph¸t Bé d©y a, b, c : c¶m øng ®iÖn ¸p 3 pha ®Ó kÝch thÝch cho m¸y ph¸t, ®iÖn ¸p nµy qua chØnh l−u cÇu 3 pha, ®−a ®iÖn 1 chiÒu cho cuén kÝch thÝch qua 2 ®Çu chæi than t¹o nªn tõ th«ng chÝnh cña m¸y ph¸t. * Tñ ®iÒu khiÓn (h×nh 5.17) L¾p thiÕt bÞ khëi ®éng, ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®o l−êng. A1 A2 A3 Hz V X V 1 0 R®c M 1 2 4 A11 B11 C11 0 58 52 51, 53 A21 B21 C21 H×nh 5.17 tñ ®iÒu khiÓn 2. Nguyªn lý lµm viÖc: (h×nh vÏ 5.18) Khi ®éng c¬ s¬ cÊp § quay, (phÇn c¶m) cña m¸y ph¸t ®−îc quay víi tèc ®é n = 3000 v/ph, v× tån t¹i tõ d− trong c¸c cùc cña m¸y ph¸t (nÕu mÊt tõ d− th× ph¶i kÝch b»ng nguån mét chiÒu) lµm xuÊt hiÖn trong c¸c cuén d©y A, B, C, a, b, c mét ®iÖn ¸p nhá. 14/1/09 52
 15. X−ëng ®iÖn M¸y ®iÖn - §iÖn ¸p trong c¸c cuén a, b, c ®−îc chØnh l−u (CL) thµnh dßng mét chiÒu t¹o tõ th«ng cho m¸y ph¸t → ®iÖn ¸p m¸y ph¸t (F) tiÕp tôc t¨ng lªn, dßng kÝch thÝch IKT t¨ng dÇn lªn…qu¸ tr×nh trªn tiÕp tôc ®Õn khi UF = U®m, ®ã lµ nguyªn t¾c cña m¸y ph¸t tù kÝch (xem ®Æc tÝnh kÝch thÝch m¸y ph¸t). - §iÖn ¸p t¹o ra trong c¸c cuén A, B, C ®−îc ®−a tíi ®Çu ra t¶i (A1) 3. VËn hµnh HÖ thèng cã thÓ ho¹t ®éng ë 2 chÕ ®é: m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬. * ChÕ ®é m¸y ph¸t - §ãng ¸ptomat A2: ®Ó cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ § (®Ìn V s¸ng) - NhÊn nót måi M: ®Ó t¹o tõ th«ng ban ®Çu cho F, lóc nµy ®iÖn trë R®c bÞ ®−îc lo¹i ra khái m¹ch nªn dßng IKT = Imax , ngay sau khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p (®Ìn xanh X sÏ s¸ng) cÇn ph¶i bá tay ra khái nót M ®Ó R®c ®−îc ®−a trë l¹i m¹ch. - KiÓm tra ®ång hå V (®¶m b¶o ®iÖn ¸p ®· ®−îc ph¸t ra) - §ãng ¸ptomat A2 ®Ó cÊp t¶i cho hÖ thèng - KiÓm tra ®ång hå A1, A2, A3, (®¶m b¶o I®m ≥ 6A) * ChÕ ®é ®éng c¬ 14/1/09 53

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản