intTypePromotion=1

Thủy Lực, Khí Động - Máy Nén phần 7

Chia sẻ: Qwdqwgferhrt Verbnrtjheth | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
152
lượt xem
57
download

Thủy Lực, Khí Động - Máy Nén phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những máy nén khí loại lớn có thể có công suất lên đến 1000 mã lực được sử dụng trong những ngành láp ráp công nghiệp lớn, nhưng chúng thường không được sử dụng nhiều vì có thể thay thế bằng các máy nén khí sử dụng chuyển động tròn của bánh răng và trục vít với giá thành rẻ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủy Lực, Khí Động - Máy Nén phần 7

 1. 115 D .P = m m T 2π m D . P .n N m = T m . nm = = cons tan m m m 2π Maïch coù :Nm = constan, Hình 4.34. 3-Hieäu suaát cuûa ñoäng cô thuyû löïc. -Hieäu suaát theå tích cuûa moâ tô:Löu löôïng thöïc cung caáp cho moâ tô lôùn hôn löu löôïng lyù thuyeát. . Q =D n m m mη m v Trong ñoù : laø hieäu suaát theå tích cuûa moâ tô. mη v -Moâ men xoaén cuûa moâ tô tính theo lyù thuyeát laø : D P . m m 2π
 2. 116 Moâ men xoaén thöïc teá nhoû hôn : . mη . D m P m 2π t Trong ñoù: laø hieäu suaát cô cuûa moâ tô. mη t -Coâng suaát lyù thuyeát cuûa moâ tô: Q .P m m Coâng suaát thöïc teá: Q . P .η m 0 m Vôùi: η Hieäu suaát chung cuûa moâ tô. 0 η = mη × mη 0 v t Baøi taäp 4.9 4.Maïch moâ tô thuyû löc hôû coù ñaûo chieàu. Hình 4.35. 4.4.2.Maïch chuyeån ñoåi kín.
 3. 117 Hình 4.36 Hình 4.37
 4. 118 Hình 4.38. 4.4.3.Maïch gheùp nhieàu moâ tô. -Gheùp noái tieáp: Hình 4.40
 5. 119 -Gheùp song song : Hình 4.42.
 6. 120 PHAÀN II:TRUYEÀN ÑOÄNG KHÍ NEÙN. Chöông 1.Kyõ thuaät khí neùn ñaïi cöông. 1.1.Nhöõng öu nhöôïc ñieåm cuûa truyeàn ñoäng khí neùn. 1.Öu ñieåm. -Soá löôïng döï tröõ: Soá löôïng khoâng khí khoâng haïn cheá. -Vaän chuyeån nhôû ñöôøng oáng. -Khoâng chòu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä. -Choáng chaùy noå. -Saïch seõ khoâng oâ nhieãm. -Ñaùp öùng nhanh,ñieàu chænh voâ caáp vaän toác. -Söï quaù taõi khoâng bò hö hoûng. -Giaù thieät bò reû. 2.Nhöôïc ñieåm. -Toán keùm neùn vaø söû lyù ñeå coù khí neùn. -Tính chaát neùn ñöôïc. -Löïc laøm vieäc bò giôùi haïn nhoû. -Khoâng oån ñònh vaän toác -Söï xaû khí.
 7. 121 1.2.Thaønh phaàn khoâng khí. Khoâng khí chöùa 78%khí ni tô,21% khí oâ xy,vaø 1% caùc khí coøn laïi nhö caùc boâ níc,hy ñôø roâ,aùc goâng,heâ li,xeâ noâng…ÔÛ ñieàu kieän aùp suaát khí quyeån khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 0oc laø 1,293kg/m3.Nhieät ñoä hoaù loûng laø -192 ñoä C. 1.3.Caùc ñaëc tính cuûa khí neùn. -Khaùi nieäm aùp suaát khí quyeån.Hình 1.1. Aùp suaát khí quyeån: pa = 1013 mbar, ôû 0oc,ôû möïc nöôùc bieån
 8. 122 -Chaân khoâng tuyeät ñoái. -Aùp suaát töông ñoái. AÙp suaát AÙp suaát tuyeät ñoái (bar) AÙp suaát töông ñoái AÙp suaát khí quyeån Chaân khoâng tuyeät ñoái Ptyueät ñoái = Pkhí quyeån + Ptöông ñoái Hình 1.1 -Caùc tính chaát:Tính neùn ñöôïc,tính loûng vaø ñaøn hoài.
 9. 123 1.4.Caùc ñaïi löôïng cô baûn. 1.Ñôn vò aùp suaát: 1Pa =1n/m2 Tuy nhieân ñôn vò naøy nhoû neân thöôøng duøng caùc ñôn vò ño coù giaù trò lôùn hôn nhö :bar,kgf/cm2,aùt ,PSI… 1bar =105Pa = 105N/m2, 1kgf/cm2 = 0.981 bar 1 aùt = 1.013 bar. 1bar = 14,5 PSI. Gaàn ñuùng coù theå laáy 1bar ~1 aùt ~1kgf/cm2 2.Ñôn vò nhieät ñoä. Baûng 1-1.Chuyeån ñoåi nhieät ñoä
 10. 124 Baûng 1-1 393 120 240 220 100 373 200 180 80 353 160 140 60 333 120 313 40 100 80 293 20 60 40 273 0 20 0 253 -20 -20 233 -40 -40 O F C O K O Ñoä Kelvin 0K 0 OC Nhieät ñoä nöôùc 100 0C nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc 0 K = 0C + 273.15 0 F = 0C. 9/5 + 32
 11. 125 1.5.Caùc ñònh luaät nhieät ñoäng duøng cho khí neùn. 1.Ñònh luaät Boyle-Mariotte(Khi giöõ cho nhieät ñoä khoâng ñoåi) p.V = const [1-1] Aùp suaát P Aùp suaát P bar bar 16 16 14 14 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 0 0 V V =c P1.V1 = P2.V2 = const
 12. 126 2.Ñònh luaät Gay-Lussac(Khi giöõ aùp suaát khoâng ñoåi) [1-2] V = const T Nhieät ñoä (0C) 100 80 60 40 293 20 0 -20 -40 -60 1 1.2 1.5 1.7 2 0 0.2 0.5 0.7 V Beáp ñieän V1 V2 T1(K) T2(K)
 13. 127 3.Ñònh luaät Charles(khi V khoâng ñoåi): [1-3] P = const T Temperature Temperature Celsius Celsius 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 8 8 6 1 6 10 0 0 4 1 4 12 -20 -20 1 2 14 2 Aùp suaát ba 1 bar 16 0 0 -40 -40 tuyeät ñoái(bar) -60 -60 20 0 15 15 0 10 20 5 10 5 P2 =c P1 P1 P2 = = =c T1(K) T2(K) T1(K) T2(K) Phöông trình traïng thaùi nhieät khi caû 3 ñaïi löôïng thay ñoåi: [1-4] p . V = m.R.T -Khoái löôïng khí m: m = V. ρ - R:haèng soá khí lyù töôûng R . (Chuù yù aùp suaát laø aùp suaát tuyeät ñoái,nhieät ñoä Ken vin, oK.)
 14. 128 4.Tính toaùn löôïng khí tieâu thuï. Muïc ñích ñeå bieát löôïng khí neùn caàn tieâu thuï laøm cô sôû ñeå choïn size maùy neùn khí vaø kích thöôùc bình chöùa. Löôïng khí tieâu thuï ñöôïc tính khí ñöa veà ñieàu kieän chuaån: [1-5] ( p + 1,013).V Q= 1,013 Trong ñoù p laø aùp suaát ño.V theå tích khí tieâu thuï ôû aùp suaát ño p
 15. 129 1.6.Khaùi quaùt moät heä thoáng khí neùn coâng nghieäp. -Boä phaän saûn xuaát khí neùn -Boä phaän söû lyù - Löu tröõ -maïng löôùi phaân phoái. Hình 1.2.Heä thoáng khí neùn coâng nghieäp
 16. 130 Hình 1.3.Phaân phoái khí neùn Hình 1.4. Heä thoáng khí neùn.
 17. 131 1.Boä phaän laøm laïnh cuoái cuøng 2.Boä taùch li taâm. 3.Boä laøm khoâ(saáy) baèng haáp phuï. 4.Boâ F-R-L: Filter-Regulator-Lubrificator. Baøi taäp vaän duïng. R L F Hình 1.5.Boä ñieàu hoøa khí neùn F-R-L
 18. 132 Chöông 2.Saûn xuaát vaø löu tröõ khí neùn. SAÛN XUAÁT LÖU TRÖÕ XÖÛ LYÙ
 19. 133 2.1.Caùc loaïi maùy neùn khí. 1.Phaân loaïi maùy neùn. Theo nguyeân lyù laøm vieäc phaân ra: -Maùy neùn khí theå tích. -Maùy neùn ñoäng hoïc. Theo aùp suaát sinh ra phaân ra: -Aùp suaát thaáp -Aùp suaát trung bình -Aùp suaát cao. 2.Coâng suaát maùy neùn: N = Q.(pr –pa) Q:löu löôïng maùy neùn cung caáp trong moät ñôn vò thôøi gian. (Pr – pa) :Aùp suaát do maùy neùn taïo ra coøn goïi laø aùp suaát chæ thò cuûa maùy neùn. 3.Hieäu suaát maùy neùn thaáp: 0.1< η < 0.4 do coù caùc loaïi toån thaát theå tích,toån thaát cô khí,toån thaát nhieät. 4.Maùy neùn theå tích.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2