intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình Kế toán tài chính cao cấp: Đặc tính thông tin báo cáo tài chính

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

71
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình Kế toán tài chính cao cấp: Đặc tính thông tin báo cáo tài chính trình bày về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Kế toán tài chính cao cấp: Đặc tính thông tin báo cáo tài chính

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CAO HỌC KHÓA 21 – LỚP KẾ TOÁN ĐÊM ****** KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CAO CẤP I ĐẶC TÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nhóm 7 1. Phạm Anh Dũng GVHD: PGS,TS. Hà Xuân Thạch 2. Ngô Thị Thúy Hòa 3. Trần Thanh Ánh Nguyệt 4. Phan Thị Hồng 5. Nguyễn Vương Thành Long 6. Ngô Đình Thao 7. Đặng Đình Hải 8. Tưởng Thị Thu Hiền 9. Nguyễn Thị Hồng Ngân 10.Nguyễn Thị Ngọc Mai
 2. Nhóm 7 Hệ thống BCTC của doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán Tình hình tài Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính Kết quả kinh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ doanh Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 3. Nhóm 7 Mục đích lập Báo cáo tài chính Tình hình tài chính Người sử dụng thông Tình hình kinh doanh tin ra quyết Các luồng tiền định Yêu cầu: * Thông tin phù hợp với nhu cầu của người sử dụng * Thông tin đáng tin cậy
 4. Nhóm 7 Nguyên tắc lập và trình bày BCTC * Hoạt động liên tục * Cơ sở dồn tích * Nhất quán * Trọng yếu và tập hợp * Bù trừ * Có thể so sánh được
 5. Nhóm 7 ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC 1 Tài sản Bảng Cân 2 đối kế toán Nợ phải trả 3 Nguồn vốn 4
 6. Nhóm 7 ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Doanh thu và Báo cáo kết 1 thu nhập khác quả hoạt động kinh 2 doanh Chi phí
 7. ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Nhóm 7 1 Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu 2 Luồng tiền từ hoạt chuyển tiền động đầu tư tệ 3 Luồng tiền từ hoạt 4 động tài chính Phương Phương pháp pháp trực tiếp gián tiếp
 8. Nhóm 7 ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC 1 Đưa ra các thông tin về cơ sở dùng để lập BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng Thuyết 2 Trình bày các thông tin theo quy định của minh các chuẩn mực kế toán mà chưa được trình BCTC bày trong các BCTC khác 3 Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác, nhưng lại 4 cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý
 9. Nhóm 7 ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ cho phép BCTC các nhà đầu tư,chủ nợ và giữa những người sử dụng khác hiểu rõ hơn niên độ về khả năng tạo ra các nguồn thu, các luồng tiền, về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp
 10. Nhóm 7 Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành BCTC. Ngày phát hành Ngày BCTC mở sổ kế toán Ngày Ngày Ngày Ngày khóa sổ ký ký công bố kế toán BCTC BCTC BCTC
 11. Các sự kiện phát sinh sau ngày Nhóm 7 khóa sổ kế toán lập BCTC Cần phải điều chỉnh Không cần điều chỉnh Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế DN không phải điều toán năm cung cấp bằng chỉnh các số liệu đã ghi chứng về các sự việc đã nhận trong BCTC tồn tại trong năm tài VD: Việc giảm giá thị chính cần phải điều chỉnh trường của các khoản trước khi lập BCTC đầu tư tài chính VD: Các khoản nợ phải trả,…
 12. Nhóm 7 Thay đổi chính sách kế toán Định nghĩa chính sách kế toán: Các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán được áp dụng trong quá trình lập và trình bày BCTC DN chỉ được thay đổi chính sách kế toán khi: * Có sự thay đổi theo quy định hiện hành của kế toán. * Hoặc sự thay đổi sẽ dẫn đến BCTC cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng của các giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp
 13. Thay đổi chính sách kế toán Nhóm 7 Khi áp (a) Tên chính sách KT dụng (b) Hướng dẫn chuyển đổi chính sách KT lần đầu (c) Bản chất của sự thay đổi chính sách KT một (d) Mô tả các qui định của hướng dẫn chuyển đổi chính (e) Ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách KT sách đến các kỳ trong tương lai (f) Các khoản được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và KT DN mỗi kỳ trước phải (g) Khoản điều chỉnh cho các kỳ trước của kỳ trình được trình bày trên báo cáo tài chính; bày (h) Trình bày lý do và mô tả chính sách KT đó những được áp dụng như thế nào và bắt đầu từ khi nào thông nếu không thể áp dụng hồi tố đối với một kỳ nào tin sau đó trong qúa khứ, hoặc đối với kỳ sớm nhất
 14. Nhóm 7 Trình bày các bên liên quan Định Những DN kiểm soát, hoặc bị kiểm soát trực nghĩa tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, hoặc dưới quyền bị kiểm soát chung với DN báo cáo Những mối quan hệ giữa các bên liên quan phải được trình bày trong BCTC, và các Thuyết giao dịch nếu có, bao gồm các nội dung: minh Khối lượng các giao dịch (giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm) Giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm của các khoản mục chưa thanh toán. Chính sách giá cả
 15. Các khoản dự phòng, tài sản và Nhóm 7 nợ tiềm tàng Định Một khoản dự phòng nghĩa Tài sản tiềm tàng Nợ tiềm tàng Các khoản lỗ hoạt động Thuyết trong tương lai minh Các hợp đồng có rủi ro lớn Tái cơ cấu doanh nghiệp
 16. Nhóm 7 Báo cáo bộ phận Nhiều doanh nghiệp cung cấp các nhóm sản phẩm và dịch vụ hoặc hoạt động trong các khu vực địa lý khác nhau có tỷ lệ sinh lời, cơ hội tăng trưởng, triển vọng và rủi ro khác nhau. Thông tin về các loại sản phẩm, dịch vụ tại các khu vực địa lý khác nhau được gọi là thông tin bộ phận. Theo lĩnh vực kinh doanh 1 2 Theo khu vực địa lý 4
 17. Nhóm 7 BCTC Tổng hợp Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị. Căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị cấp trên, của các nhà đầu tư, của vịcác chủ sở hữu hiện tại và tương lai và của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền,...
 18. Nhóm 7 BCTC Tổng hợp Tổng công ty nhà nước thành lập và Trách hoạt động theo mô hình không có nhiệm công ty con lập BCTC Đơn vị kế toán cấp trên khác: Là tổng những đơn vị kế toán có các đơn vị kế hợp toán trực thuộc có lập báo cáo tài chính Đơn vị cấp trên phải lập, nộp và công khai BCTC tổng hợp theo quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”
 19. BCTC Tổng hợp Nhóm 7 1 Kiểm tra Báo cáo tài chính của từng đơn vị kế toán trực thuộc và thực hiện điều chỉnh nếu cần Trình 2 Phân loại đơn vị kế toán trực thuộc tự lập theo từng loại hoạt động . Từng loại BCTC hoạt động trên được lập BCTC tổng Tổng hợp riêng hợp Đối với các chỉ tiêu phải giảm trừ thì 3 lập Bảng tổng hợp các bút toán điều 4 chỉnh và thực hiện tính toán tổng hợp trên chỉ tiêu đó
 20. Nhóm 7 BCTC Tổng hợp Các trường hợp cần điều chỉnh Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng hóa, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn Điều chỉnh các khoản lãi chưa phát sinh từ các giao dịch nội bộ Điều chỉnh các khoản phải thu phải trả nội bộ Điều chỉnh lãi đi vay, thu nhập từ cho vay giữa các đơn vị nội bộ trong cùng công ty
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2