intTypePromotion=1

Tìm hiểu Tòa án quốc tế về luật biển: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:213

0
114
lượt xem
25
download

Tìm hiểu Tòa án quốc tế về luật biển: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Toà án quốc tế về luật biển của TS. Nguyễn Hồng Thao qua phần 2 sau đây. Tài liệu tập trung làm rõ tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động củng như một số vụ việc điển hình của cơ quan tài phán quốc tế này. Đây là thành quả của quá trình công tác, làm việc của tác giả với tư cách là thành viên của Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nước thành viên Công ước luật biển thành lập Toà án quốc tế về luật biển năm 1996. Đây củng là kết quả mà tác giả đúc kết qua thời gian công tác tại Bộ Ngoại giao và làm công tác giảng dạy tại Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Tòa án quốc tế về luật biển: Phần 2

 1. Phần phụ lục * Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... Phụ lục 2 NỘI QUY CỦA TOÀ ÁN QUỐC TÊ VỂ LUẬT BIỂN Thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1997 (sửa đổi, bổ sung ngày 15 tháng 3 và ngày 21 thánq 9 năm 2001) LỜI NÓI ĐẦU Toà án, Hoạt động theo Điêu 16 Quy chê Toà án quốc tê về luật biển, Phụ lục VI Công ước của Liên hỢp quốc về luật biên, Thông qua bản Nội quy Toà án sau: Phán I SỬ DỤNG CÁC THUẬT NGỬ Đ iề u 1. Trong b ả n N ội quy này: (a) “Công ước" được hiểu là Công ưốc của Liên hỢp quốc vê luật biển ngày 10/12/1982 và Hiệp định ngày 28/7/1994 191
 2. Tòa án quốc tế về luật biển về việc thực hiện Phần XI Công ưóc; (b) ''Quy chể' được hiểu là Quy chê Toà án quốc tê về luật biển, Phụ lục VI Công ước; (c) “Quốc gia thành viên” được hiểu theo nghĩa tại khoản 2 Điều 1 Công ưóc, bao gồm các quốc gia và thực thể (theo phần XI Công ước) là thành viên của Cơ quan quyền lực trên cơ sở tạm thòi phù hỢp vói khoản 12 Mục 1 Phụ lục Hiệp định ngày 28/7/1994 vê việc thực hiện Phần XI Công ước; (d) “Tổchức quốc tể' được hiểu theo nghĩa nêu tại Điều 1 Phụ lục IX Công ước, trừ trường hỢp có quy định khác; (e) ''Thành viên” được hiểu là một Thẩm phán đã được bầu; (f) ''Thẩm phán" được hiểu là một Thành viên hoặc một Thẩm phán ad hoc; (g) ''Thẩm phán ad hoe” được hiểu là một ngưòi được chọn theo Điều 17 Quy chế trong một vụ việc cụ thể; (h) “Cơ quan quyền lực" được hiểu là Cơ quan quyền lực đáy dại dưđng; (i) “Bản sao có chứng thực' được hiểu là bản sao một tài liệu có chứng nhận của đại diện ngưòi lưu giữ bản chính hoặc của bên đệ trình tài liệu đó rằng tài liệu đó là bản sao y bản chính. 1 9 2
 3. Phần phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... Phẩn II TỔ CHỨC Mục A TOÀ ÁN Tiểu mục 1 CÁC THÀNH VIÊN Điều 2 1. Nhiệm kỳ các thành viên được bầu trong các cuộc bầu cử 3 năm một lần được bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 sau ngày tổ chức bầu cử. 2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu để thay thê một thành viên chưa hết nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày bầu cho tới hết nhiệm kỳ đó. Điều 3 Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên đều hưởng quy chê bình đẳng, không tính đến tuổi tác, ưu tiên bầu cử hay thâm niên công tác. Điều 4 1. Trừ trường hỢp quy định tại khoản 3 và 4, các thành viên sẽ ngồi theo thứ tự ngày mình bắt đầu nhiệm kỳ. 2. Các thành viên có nhiệm kỳ bắt đầu cùng một ngày sẽ ngồi theo thứ tự tuổi tác từ cao xuống thấp. 1 9 3
 4. Tòa án quốc tế về luật biển 3. Một thành viên được bầu lại thêm một nhiệm kỳ m ớ i tiế p liề n v ớ i n h iệ m k ỳ trư ó c sẽ tiế p tụ c n g ồ i ở vị t r í của mình. 4. Trong nhiệm kỳ của mình, Chánh án và Phó Chánh án Toà án sẽ ngồi trưóc các thành viên khác. 5. Theo các đoạn đã nêu trên đây, thành viên ngồi tiếp sau Chánh án và Phó Chánh án theo Nội quy này được chỉ định là ''Thành viên cao cấp”. Trong trường hỢp thành viên này không thể đảm nhận, thành viên ngồi ở vị trí tiếp ẩau và có khả năng đảm nhận sẽ là Thành viên cao cấp. Điểu 5 1. Lòi tuyên thệ mà mọi thành viên đưa ra theo Điểu 11 Quy chê như sau: “Tôi trang trọng tuyên bô'tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của minh và thực hiện quyền năng của Thẩm phán bằng danh dự của mình một cách trung thực, công bằng và tận tâm”. 2. Lòi tuyên thệ này được tuyên tại phiên họp chung đầu tiên mà thành viên tham dự. Nhưng phiên họp như vậy phải được tô chức càng sớm càng tôt sau khi nhiệm Ậ* 1. _ V A V . A kỳ của thành viên đó bắt đầu và trong trường hợp cần thiết một phiên họp đặe biệt sẽ được tổ chức để thực hiện việc đó. 3. Một thành viên được tái cử sẽ chỉ tuyên thệ lại nếu nhiệm kỳ mới không tiếp liền với nhiệm kỳ trước đó của mình. 194
 5. Phẩn phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... Điểu 6 1. Trong trường hỢp một thành viên từ chức, đơn từ chức sẽ được gửi tói Chánh án của Toà án. Vị trí sẽ khuyết kể từ khi nhận được đơn. 2. Trong trường hỢp Chánh án từ chức, đơn từ chức sẽ được gửi cho Phó Chánh án Toà án hoặc cho Thành viêc cao cấp trong trường hỢp khuyết Phó Chánh án. Vị trí sẽ khuyết kê từ khi nhận được đơn. Điểu 7 Trong mọi trường hỢp khi xem xét việc áp dụng Điều 9 Quy chế, thành viên có liên quan sẽ được Chánh án Toà án hoặc trong trưòng hỢp tình thê yêu cầu Phó Chánh án thông báo bằng một văn bản bao gồm những cơ sỏ căn cứ và bất cứ bằng chứng có liên quan nào. Sau đó, tại phiên họp riêng của Toà án được tô chức cho việc này, thành viên đó được phép đưa ra tuyên bô', cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc những lòi giải thích mà mình muốh đưa ra và trả lời bằng miệng hoặc văn bản cho bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra cho mình. Thành viên có liên quan có thể được một hội đồng hoặc bất kỳ ngưòi nào trợ giúp, đại diện tuỳ theo sự lựa chọn của mình. Tại cuộc họp kín không có mặt thành viên liên quan, vấn đề sẽ được thảo luận; mỗi thành viên đưa ra ý kiến của mình và trong trường hỢp cần thiết sẽ bỏ phiếu đế quyết định. 195
 6. Tòa án quốc tế về luật biển Tiểu mục 2 CÁC THẨM PHÁN AD HOC Điều 8 1. Các Thẩm phán ad hoc tham gia vụ việc có địa vị hoàn toàn bình đẳng với các Thẩm phán khác. 2. Các Thẩm phán ad hoc ngồi sau các thành viên và theo thứ tự tuổi tác từ cao xuống thấp. 3. Trong trường hỢp một Thẩm phán ad hoc từ chức, đơn từ chức sẽ được gửi cho Chánh án Toà án. Vị trí sẽ khuyết kể từ khi nhận được đơn. Điều 9 1. Lòi tuyên thệ của các Thẩm phán ad hoc theo các khoản 6 Điều 11 và khoản 6 Điều 17 Quy chê sẽ theo như khoản 1 Điều 5 Nội quy này. 2. Lòi tuyên thệ được tuyên tại phiên họp công khai mà Thẩm phán ad hoc tham gia. 3. Các Thẩm phán ad hoc tuyên thệ trong từng vụ việc mà mình tham gia. Tiểu mục 3 CHÁNH ÂN VÀ PHỐ CHẢNH ÁN Điều 10 1. Nhiệm kỳ của Chánh án và Phó Chánh án Toà án 196
 7. Phần phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... t í n h từ n g à y n h i ệ m k ỳ c ủ a các t h à n h v iê n đưỢc b ầ u . t ạ i các kỳ bầu cử 3 n ă m m ộ t lầ n b ấ t đầu. 2. Việc bầu Chánh án và Phó Chánh án Toà án được tiến hành trong ngày đó hoặc một thời gian ngắn sau ngày đó. Trong trường hỢp vẫn là một thành viên, Chánh án nhiệm kỳ trưóc sẽ tiếp tục thực hiện chức trách của mình cho đến khi tiến hành bầu cử. Điểu 11 1. Trong trường hỢp vào ngày bầu cử Chánh án, Chánh án nhiệm kỳ trưóc vẫn còn là một thành viên, thì vị này sẽ đ iề u h à n h cu ộ c b ầ u cử. T r o n g trường hỢp v ị n à y k h ô n g cò n là một thành viên hoặc không còn khả năng làm việc, việc bầu cử sẽ do một thành viên thực hiện chức năng của Chánh án điều hành. 2. Cuộc bầu cử sẽ đưỢc tiến hành bằng bỏ phiếu kín, sau khi thành viên chủ toạ tuyên bô" số lượng phiếu thuận cần thiết trong cuộc bầu cử; sẽ không có đề cử. Thành viên giành được đa sô" phiếu của các thành viền Toà án tại thòi điểm bầu cử sẽ được tuyên bố thắng cử và lập tức tiếp nhận chức trách. 3. Chánh án mới của Toà án sẽ điều hành việc bầu Phó Chánh án Toà án ngay tại phiên họp đó hoặc một phiên họp tiếp theo. Các quy định của khoản 2 được áp dụng cho cuộc bầu cử đó. Điều 12 1. Chánh án Toà án sẽ chủ toạ tất cả các phiên họp của 1 9 7
 8. Tòa án quốc tẻ'X.về luật biển _ ^ __________________ __________ I Toà án. Chánh án điểu hành công việc và giám sát việc quản lý Toà án. 2. Chánh án đại diện cho Toà án trong quan hệ VỚI các quốc gia và các thực thể khác. Điểu 13 1. Trong trường hỢp khuyết Chánh án hoặc Chánh án không có khả năng thực hiện chức trách của Chánh án, thì Phó Chánh án sẽ đảm đương chức trách hoặc trong trưòng hỢp khuyết cả Phó Chánh án, thì Thành viên cao cấp sẽ đảm đưđng chức trách của Chánh án. 2. Trong trường hỢp Chánh án không được tham gia xét xử hay chủ toạ trong một vụ việc cụ thể theo quy định của Quy chế hoặc Nội quy, Chánh án vẫn tiếp tục thực thi chức trách Chánh án vói mọi công việc khác ngoài vụ việc đó. 3. Chánh án Toà án tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực thi liên tục chức trách của Chánh án tại Trụ sỏ của Toà án. Trong trường hỢp vắng mặt, Chánh án có thể thu xếp để Phó Chánh án hoặc Thành viên cao cấp trong trường hỢp không có Phó Chánh án thực hiện các chức trách của mình trong phạm vi Quy chê và Nội quy này. 4. Trong trưòng hỢp Chánh án Toà án quyết định từ chức Chánh án, ông sẽ thông báo cho Toà án bằng ván bản thông qua Phó Chánh án hoặc Thành viên cao cấp trong trường hợp khuyết Phó Chánh án. Trong trường hợp Phó Chánh án từ chức, ông sẽ thông báo bằng văn bản cho Chánh án Toà án. 198
 9. Phán phụ lục • Phụ lục 2. Nội quy của Toả án quốc Điều 14 Trong trường hỢp khuyết Chánh án hoặc Phó Chánh án trước ngày hết nhiệm kỳ, Toà án sẽ quyết định để trốhg hay bầu bổ sung trong thòi hạn còn lại của nhiệm kỳ. Tiểu mục 4 CÂC CHUYÊN GIA Được CHỈ Đ|NH THEO ĐIỀU 289 CÔNG ước Điều 15 1. Theo quy định chung, đề nghị của một bên yêu cầu Toà án tuyển chọn các chuyên gia khoa học, kỹ thuật theo Điểu 289 Công ước phải được đưa ra chậm nhất vào thòi gian kết thúc thủ tục văn bản giấy tò. Toà án có thể xem xét đề nghị đó trước khi kết thúc thủ tục tranh tụng nếu t h ấ y p h ù hỢp với h o à n c ả n h c ủ a v ụ việc. 2. Trong trưòng hỢp Toà án quyết định chọn các chuyên gia, theo yêu cầu của một bên hoặc proprio motu (theo chủ ý của mình), Toà án sẽ chọn các chuyên gia theo đề nghị do Chánh án Toà án đưa ra sau khi đă tham khảo ý kiến các bên. 3. Các chuyên gia phải là các chuyên gia độc lập, có danh tiếng cao nhất về tính công bằng, về năng lực và sự chính trực. Chuyên g ia về một lĩnh vực được nêu trong Điều 2 Phụ lục VIII Công ưóc được tuyển chọn trựớc hết 199
 10. Tòa án quốc tế vể luật biển trong d a n h s á c h có liê n q u a n đưỢc s o ạ n t h ả o p h ù hỢp vói Phụ lục đó. 4. Điều này áp dụng mutatis mutandis (với những sửa đổi cần thiết) cho bất kỳ Toà nào và ngưòi đứng đầu của Toà án. 5. Trước khi bắt đầu thực hiện chức trách của mình, các chuyên gia sẽ trang trọng tuyên thệ trước phiên họp trưóc công chúng; “Tôi trịnh trọng tuyên thệ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với danh dự, sự công tâm và tận tâm của một chuyên gia và thực hiện đúng mọi quy định của Quy chế và Nội quy Toà án”. T'ểu mục 5 9 THẢNHPHẨN CỦA TOÀÁN CHOCÂC vụ VIỆCcụ THỂ Điều 16 1. Thành viên nào mang quốc tịch của quôc gia vốn là một bên trong một vụ việc hoặc một công dân của một quốc gia thành viên một tổ chức quốc tê vốh là một bên trong m ộ t v ụ việc h o ặ c c ô n g d â n c ủ a m ộ t q u ố c g ia b ả o trỢ ch o m ộ t thực thC không phải quốc gia là một bên trong một vụ việc sẽ không được giữ chức vụ Chánh án trong vụ việc đó. 2. Thành viên đang giữ chức Chánh án trong vụ việc vào thòi điểm Toà án họp theo Điều 68 sẽ tiếp tục giữ chức 200
 11. Phần phụ tục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... Chánh án trong vụ đó cho tới khi hết giai đoạn xét xử đó của v ụ việc k ể c ả t r o n g t r ư ờ n g hỢp lúc đ ó đ a n g t i ế n h à n h b ầ u Chánh án và Phó Chánh án mới. Trong trường hỢp mất khả năng thực hiện, chức vụ Chánh án trong vụ việc đó sẽ kết thúc theo Điều 13 với cơ sở thành phần của Toà án vào ngày Toà án tiến hành họp tuân thủ đúng vói Điều 68. Điểu 17 Các thành viên vừa đưỢc thay thê do hết nhiệm kỳ sẽ t i ế p t ụ c x é t x ử v ụ việc c h o đ ế n k h i k ế t t h ú c b ấ t k ỳ g ia i đoạn nào mà Toà án tiến hành phiên họp theo Điều 68. Điểu 18 1. Bất kỳ khi nào có nghi ngò vê việc phát sinh các tình huông nêu trong Điều 8 Quy chế, Chánh án Toà án sẽ thông báo cho các thành viên khác. Thành viên liên quan sẽ đưỢc q u y ề n đ ư a r a c ác t h ô n g t i n h o ặ c các lòi g iả i th íc h . 2. Trong trường hỢp một bên muốh lưu ý Toà án về những sự việc mà theo sự đánh giá của họ có thê dẫn đến áp dụng Điều 8 Quy chê và họ cho là có thể Toà án chưa biết, thì bên đó có thể mật báo cho Chánh án Toà án bằng văn bản. Điểu 19 1. Trong trường hỢp một bên định chỉ định một Thẩm phán ad hoc trong một vụ việc, bên đó sẽ thông báo ý định đó cho Toà án càng sóm càng tôt. Bên đó sẽ thông báo cho Toà án họ tên, quôc tịch và tóm lược tiểu sử của người được 201
 12. Tòa án quốc tế về luệtbiển chỉ định, tô't nhất là cùng lúc thông báo ý định và k.iông được quá 2 tháng trước thòi hạn được ấn định dành cho việc hoàn thiện bản phản biện. Thẩm phán ad hoc co thể không mang quốc tịch của bên đà chỉ định. 2. Trong trường hỢp một bên đề nghị thôi việc chỉ định Thẩm phán ad hoc với điều kiện bên kia cũng thôi việc chỉ định như vậy thì bên đó thông báo việc đó cho Toà án để Toà á n t h ô n g b á o c h o b ê n k ia . Trong t r ư ờ n g hỢp s a u đò b ê n kia thông báo ý định của mình chỉ định một Thẩm phén ad hoc, thòi hạn cho bên đã thôi việc chỉ định Thẩm phán trước có thể đưỢc Chánh án Toà án gia hạn thêm 30 ngày. 3. Thư ký Toà án sẽ chuyển cho các bên bản sao bất kỳ thông báo nào về việc chỉ định một Thẩm phán ad hoc của bên kia và yêu cầu đưa ra những ý kiến, nhận xét mà bên đó muốh đưa ra trong một thòi hạn không quá 30 ngày do Chánh án Toà án ấn định. Nếu trong thòi hạn đã ấn định bên đó không có phản đốì và Toà án cũng không phản đốì gì thì các bên sẽ được thông báo về việc đó. Trong trường hỢp có b ấ t k ỳ p h ả n đ ố i h o ặ c n g h i v ấ n n à o , v ấ n đ ể sẽ được Toà án quyết định. Trong trường hđp cần thiết, Toà án sẽ nghe các bên trình bày trước khi quyết định. 4. Thẩm phán ad hoc nào không thể tham gia xét xử sẽ được thay thế. 5. Trong trường hỢp Toà án thấy không còn cd sở để một Thẩm phán ad hoc tham gia xét xử, Thẩm phán đó sẽ ròi khỏi vị trí Thẩm phán. 202
 13. Phẩn phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... Điều 20 1. Trong trường hỢp Toà án thấv hai hoặc nhiều bên có chung quyền lợi cần phải coi đó chỉ là một bên và không có thành viên nào trong Hội đồng xét xử mang quốc tịch của bất kỳ một bên trong các bên đó, Toà án sẽ ấn định thòi hạn để các bên đó có thể phối hỢp chỉ định một Thẩm phán ad hoc. 2. Trong trường hỢp một bên trong các bên mà Toà án đ ã coi l à có c h u n g q u y ề n lợi c h o r ằ n g có q u y ề n lợi r i ê n g c ủ a mình hoặc có bất kỳ phản đối nào khác, vấn để sẽ do Toà án quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Toà án sẽ quyết định sau khi nghe các bên trình bày. Điều 21 1. Trong trường hỢp một thành viên mang quốc tịch một trong các bên không thể hoặc không thế tiếp tục tham gia xét xử tại bất kỳ giai đoạn nào của vụ án, thì bên đó có quyền chỉ định một Thẩm phán ad hoc trong thòi hạn do Toà á n h o ặ c Chánh á n Toà á n t r o n g t r ư ò n g hỢp Toà á n không họp ấn định. 2. Các bên có chung quyền lợi được coi là không có một thành viên mang quốctịch của một trong các bên đó trong trường hỢp tất cả các thành viên mang quốc tịch một trong các bên đó đều không thể hoặc không thề tiếp tục tham gia xét xử trong bất kỳ giai đoạn nào của vụ án. 4 3. Trong trưòng hỢp một thành viên mang quốc tịch 203
 14. Tòa án quốc tế về luật biển một trong các bên có thê tiếp tục tham gia xét xử trước khi kết thúc thủ tục văn bản giấy tò tại giai đoạn đó của vụ án, thành viên đó sẽ trở lại vị trí Thẩm phán trong vụ án đó. Điều 22 1. Một thực thê không phải là quốc gia chỉ có thế chỉ định một Thẩm phán ad hoc khi; (a) Một trong các bên còn lại là một quôc gia và trong thành phần Toà án có một Thẩm phán mang quốc tịch quốc g ia đó h o ặ c tr o n g t r ư ờ n g hỢp b ê n đó là m ộ t tổ c h ứ c q u ố c tê và trong thành phần Toà án có một Thẩm phán mang quốc tịc h m ộ t q u ố c g ia t h à n h v i ê n c ủ a t ổ c h ứ c q u ố c t ê đó h a y b ê n là quốc gia đã chỉ định một Thẩm phán ad hoc; (b) Trong thành phần Toà án có một Thẩm phán mang q u ố c tị c h q u ố c g ia b ả o trỢ c h o m ộ t t r o n g các b ê n k h á c . 2. Tuy vậy, tổ chức quốíc tế, một pháp nhân, một thể nhân hay một doanh nghiệp nhà nưóc không được quyền chỉ định Thẩm phán ad hoc trong trường hợp trong thành phần Toà án có một Thẩm phán mang quốc tịch của quốc gia thành viên tổ chức quốc tê hoặc có một Thẩm phán m a n g q u ố c t ị c h c ủ a q u ố c g ia b ả o trỢ c h o t h ể n h â n , p h á p nhân, doanh nghiệp nhà nước đó. 3. Khi một tô chức quôc tê là một bên trong vụ việc và trong thành phần Toà án có một Thẩm phán mang quốc tịch một quốc gia thành viên của tổ chức đó, thì bên kia có thể chỉ định một Thẩm phán ad hoc. 2 0 4
 15. Phần phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... 4. Khi trong thành phần Toà án có hai hoặc nhiều hơn Thẩm phán mang quôc tịch các quỏc gia thành viên của tổ c h ứ c q u ố c t ê có liê n q u a n h o ặ c c ủ a các q u ố c g ia b ả o trỢ ch o một bên, s a u khi đã tham vấn ý kiến các bên, Chánh án Toà án có thê vêu cầu một hoặc một sô" trong các Thẩm phán đó rút ra khỏi thành phần Toà án. Mục B • TOÀ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁY BIỂN Tiêu mục 1 THÀNH VIÊN VÀ THẨM PHÁN AD HOC Đ iể u 23 Các thành viên Toà giải quyết các tranh châ'p liên q u a n đ ế n đ á y b i ể n đưỢc b ầ u t r o n g các cu ộ c b ầ u c ử 3 n ă m một lần được tổ chức càng sớm càng tốt sau khi nhiệm kỳ của các thành viên được bầu trong các cuộc bầu cử như vậy bắt đầu. Nhiệm kỳ các thành viên bắt đầu từ ngày được bầu. Nhiệm kỳ các thành viên được bầu trong cuộc bầu cử đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1999; nhiệm k ỳ các t h à n h v iê n đưỢc b ầ u t r o n g các cu ộ c b ầ u cử 3 n ă m một lần sau đó sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 ba năm sau. Các thành viên vẫn tham gia xét xử trong Toà án, sau 2 0 5
 16. Tòa án quốc tè' về luật biển khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục làm việc cho Toà cho tói kỳ bầu cử tiếp theo. Điều 24 Khi đảm đương chức trách, Chánh án Toà án sẽ ngồi vị trí trên các thành viên khác của Toà án. Các thành viên k h á c s ẽ t h e o t h ứ t ự ư u t i ê n t r o n g t r ư ờ n g hỢp k h ô ụ g có Chánh án và Phó Chánh án đảm trách. Điều 25 Điều 8 và 9 áp dụng mutatis mutandis vói những thay đổi cần thiết với các Thẩm phán ad hoc của Toà án. Tiểu mục 2 chAnhAn Điều 26 1. Toà án bầu ra Chánh án bằng bỏ phiếu kín theo đa sô' các thành viên. 2. Chánh án chủ toạ tất cả các phiên họp của Toà án. 3. Trong trưòng hỢp khuyết Chánh án hoặc Chánh án không có khả năng thực thi nhiệm vụ thì thành viên theo thứ tự ưu tiên tiếp theo và có khả nảng thực thi sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Chánh án. • • • 4. Các điều từ 10 tới 14 áp dụng mutatis mutandis với những thay đổi cần thiết cho các vấn đề khác. 2 0 6
 17. Phẩn phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... Tiểu mục 3 CÁC TOÀ AD HOC THUỘC TOA GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN ĐÂY BIỂN Đ iểu 27 1. Mọi đề nghị thành lập một Toà ad hoc thuộc Toà giải quyết các tranh chấp liên quan đến đáy biển theo điểm b khoản 1 Điều 188 Công ước cần được đưa ra trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu các thủ tục. 2. Trong trường hỢp các bên không thoả thuận đưỢc thành phần của Toà án trong thòi hạn do Chánh án ấn định, Chánh án Toà án giải quyết các tranh chấp liên quan đến đáy biển sẽ ấn định thòi hạn cho các bên chỉ định. A íuc c CÁC TOÀ ĐẶC BIỆT Đ iều 28 1. Toà thủ tục rút gọn sẽ bao gồm Chánh án, Phó Chánh án là thành viên đương nhiên và ba thành viên khác. Ngoài ra, hai thành viên nữa sẽ được chọn làm dự bị. 2. Các thành viên và thành viên dự bị của Toà sẽ được Toà án bầu theo đề nghị của Chánh án. 3. Sau ngày 01/10 hàng năm, việc bầu thành viêiỊ và 2 0 7
 18. Tòa án quốc tế về luật biển thành viên dự bị của Toà án đưỢc tiên hành càng sốm càng tốt. Các thành viên, thành viên dự bị sẽ giữ chức vụ được bầu và phục vụ cho tới ngày 30/9 năm tiếp theo. Các thành viên của Toà án và các thành viên dự bị vẫn còn trong Toà án sau ngày đó sẽ tiếp tục công việc trong Toà án cho tới kỳ bầu cử tiếp theo. 4. Trong trường hỢp một thành viên của Toà án, vì bất kỳ lý do gì không thể tiếp tục xét xử trong vụ việc đó, thì thành viên đó sẽ được thay thê bởi thành viên dự bị có thứ tự ưu tiên cao hơn trong sô" 2 thành viên dự bị. 5. Trong trường hđp một thành viên của Toà án từ chức hoặc không còn là thành viên thì vị trí của thành viên đó sẽ được thê bằng thành viên dự bị có thứ tự ưu tiên cao hơn trong số hai thành viên dự bị. Ngưòi này sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Toà án và một thành viên dự bị khác sẽ được bầu để thay thế. 6. Số thành viên tốì thiểu để Toà án tiến hành họp là ba thành viên. Điều 29 1. Khi Toà án quyết định thành lập một Toà thường trực đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế, Toà án sẽ xem xét loại tranh chấp cụ thể để thành lập Toà án, số lượng thành viên của Toà án đó, thòi gian hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động cũng như số thành viên cần thiết để tiến hành xét xử. 2. Các thành viên của những Toà như vậy sẽ được Toà 2 0 8
 19. Phần phụ lục - Phụ lục 2. Nội quy của Toà án quốc tế... án tuyển chọn trong sô' thành viên theo để nghị của Chánh án Toà án, có chú ý đến những kiến thức chuyên môn, chuyên biệt hoặc kinh nghiệm mà thành viên có thể có liên q u a n đ ế n lo ạ i t r a n h c h ấ p m à Toà á n s ẽ g iả i q u y ế t. 3. Toà án có thể quyết định giải thể Toà thường trực đặc biệt. Toà sẽ giải quyết xong hết mọi vụ án đang phải giải quyết. Điều 30 1. Đề nghị thành lập Toà nhỏ đê giải quyết một vụ việc cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế phải đưỢc đưa ra trong vòng 2 tháng kể từ ngày bắt đầu thủ tục tố tụng. Khi nhận được yêu cầu của một bên, Chánh án Toà án sẽ xác minh liệu bên kia có đồng ý không. 2. Khi các bên đã đồng thuận, Chánh án Toà án sẽ xác minh quan điểm lập trường của các bên về thành phần của Toà án và tường trình cho Toà án. 3. Trên cơ sở sự chấp thuận của các bên, Toà án sẽ quyết định các thành viên sẽ tham gia Toà án. Việc thay thê các vị trí khuyết cũng theo trình tự tương tự. Toà án cũng sẽ quyết định sô^ lượng thành viên tổì thiểu để có thể tiến hành phiên họp của Toà án. 4. Các thành viên của Toà án đưỢc thay thê theo Điều 5 Quy chế sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục tham gia xét xử trong tất cả các giai đoạn của vụ việc, bất kể đang ở giai đoạn nào. 2 0 9
 20. Tòa án quốc tê' về lu ật biển Điểu 31 1. Trong trường hỢp một Toà án được thành lập bao gồm cả Chánh án Toà án, thì Chánh án Toà án sẻ làm Chánh toà. Trong trưòng hỢp không bao gồm Chánh án Toà án nhưng có Phó Chánh án thì Phó Chánh án sẽ làm Chánh toà. Trong các trường hỢp còn lại, Toà án sẽ bầu Chánh toà bằng bỏ phiếu kín theo đa số các thành viên. Thành viên làm Chánh toà theo khoản này vào thòi điểm thành lập sẽ tiếp tục làm Chánh toà cho tới khi vẫn còn là thành viên của Toà án. 2. Trừ trường hỢp quy định tại khoản 3, Chánh toà sẽ thực hiện chức nàng của Chánh án Toà án trong những vụ việc do Toà án giải quyết đối vối những vụ việc mà Toà án giải quyết từ khi bắt đầu giải quyết vụ việc. 3. Chánh á n Toà á n s ẽ có c á c bước t h í c h hỢp c ầ n t h i ế t để đảm bảo thực thi khoản 4 Điều 17 Quy chế. 4. Trong trường hỢp Chánh toà không tham gia xét xử được hoặc không thể thực hiện chức trách, thì vị trí Chánh toà sẽ do thành viên Toà án có vị trí ưu tiên cao nhất và có khả năng đảm nhiệm. Mục D THƯ KÝ Điều 32 1. Toà án sẽ bầu Thư ký bằng bỏ phiếu kín chọn trong 210
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2