intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiều về chỉ số TFP

Chia sẻ: Nam Nữ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

646
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm TFP TFP (total factor productivity) là năng suất nhân tố tổng thể - TFP là phần đóng góp của tổng các yếu tố năng suất vào tăng trưởng GDP (gồm đóng góp của công nghệ, cơ chế chính sách…) (giáo trình Kinh tế đầu tư) - TFP là quan hệ giữa đầu ra với tổng hợp các đầu vào, bao gồm cả các yếu tố không định lượng được như quản lý, khoa học công nghệ... (Lê Dân - Bộ môn thống kê - tin học, Đại học Đà Nẵng)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiều về chỉ số TFP

  1. Tìm hiều về chỉ số TFP Khái niệm TFP TFP (total factor productivity) là năng suất nhân tố tổng thể TFP là phần đóng góp của tổng các yếu tố năng su ất vào tăng tr ưởng GDP (g ồm đóng - góp của công nghệ, cơ chế chính sách…) (giáo trình Kinh tế đầu tư) TFP là quan hệ giữa đầu ra với tổng hợp các đầu vào, bao g ồm c ả các y ếu t ố không - định lượng được như quản lý, khoa học công nghệ... ( Lê Dân - Bộ môn thống kê - tin học, Đại học Đà Nẵng) Bản chất: TFP suy cho cùng là kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hi ểu quả sử dụng v ốn và lao động (các nhân tố hữu hình) nhờ vào tác động c ủa các nhân t ố vô hình nh ư đ ổi m ới công nghệ, hợp lí hóa sản xuất, cái tiến quản lí, nâng cao trình độ lao động… Cách tính: TFP là tỷ số của số lượng tất cả các đầu ra với số lượng tất c ả đ ầu vào . Về công (1) - thức, chúng ta có thể thể hiện TFP theo một số dạng sau: TFP = Y: Tổng các đầu ra Trong đó: X: Tổng có quyền số tất các đầu vào Khi hàm sản xuất chỉ có hai nhân tố vốn (K) và lao động (L) theo dạng: - Yt = At.f [Kt, Lt] (2) thì At trong mô hình này chính là TFP. α α Hay trong hàm sản xuất Cobb-Douglas Y = AK L1- thì A cũng chính là TFP hay - Y TFP = A = K L1−α α Y = sản lượng • L = số lượng lao động đầu vào • K = lượng vốn • A = năng suất nhân tố tổng thể (TFP) • α và β là các hệ số co dãn theo sản lượng lần lượt c ủa lao đ ộng và v ốn; • chúng cố định và do công nghệ quyết định. Ngoài ra, công thức phổ biến thường được dùng tính tốc độ tăng của chỉ số TFP: - iTFP = iGDP – (α.iK + β.iL) trong đó:
  2. iTFP là tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) iGDP là tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân iK là tốc độ tăng của vốn hoặc tài sản cố định iL là tốc độ tăng của lao động β là hệ số đóng góp của lao động và được tính bằng chi phí lao đ ộng/GDP (theo giá hiện hành) α = 1 – β là hệ số đóng góp của vốn Chứng minh: Chúng ta xem một trường hợp hàm sản xuất là Cobb-Douglas với hai yếu t ố đầu vào như sau: (1) Y = AK α L1− α Với Y, K, L được giả định là hàm liên tục theo thời gian. Logarit hai vế (1) ta được: LnY = LnA + αLnK + (1 - α)LnL (2) Vi phân hai vế của (2) theo thời gian, ta có: dY dA dK dL = +α + (1 + α) Y A K L Dựa vào phương trình này ta xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự bi ến động của TFP và các nhân tố ảnh hưởng đến nó. dA dY dK dL = −α − (1 − α) A Y K L Từ công thức tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trên ta th ấy ngu ồn s ố liệu thống kê để tính tốc độ tăng năng suất TFP nhất thiết phải có đủ 3 chỉ tiêu : tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá cố định (giá so sánh); v ốn ho ặc giá tr ị tài s ản c ố đ ịnh theo giá cố định (giá so sánh) và lao động làm việc. Ba chỉ tiêu trên phải có cùng ph ạm vi tính toán và số liệu được lấy trong nhiều năm Ngoài ra phải có thêm số liệu về thu nhập của người lao động được h ạch toán đầy đ ủ và tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành để xác định các hệ số α và β số liệu tổng sản phẩm trong nước theo giá cố định lấy từ: Niên giám th ống kê hàng - năm của Tổng cục thống kê. Từ đó ta có th ể tính đ ược t ốc đ ộ tăng hàng năm c ủa t ổng sản phẩm trong nước và bình quân giữa các năm
  3. chỉ tiêu lao động làm việc: Niên giám thống kê hàng năm c ủa T ổng c ục th ống kê ho ặc - Bộ lao động thương binh xã hội chỉ tiêu giá trị tài sản cố định: Niên giám thống kê c ủa T ổng c ục th ống kê và đ ược tính - theo công thức: Kt = Kt-1 + ∆t - Dt Kt, Kt-1: giá trị tài sản cố định có đến cuối năm t và năm t-1 ∆t: giá trị tài sản cố định tăng trong năm t Dt: khấu hao tài sản cố định trong năm t (theo kinh nghiệm c ủa các chuyên gia kinh t ế thì khấu hao thực tế từ 3 – 5%. Ở Việt Nam tính là 5%) Các số liệu dùng để tính tốc độ tăng tài sản c ố định phải đ ược chuyển đ ổi t ừ giá th ực tế về cùng 1 mặt bằng giá (giá so sánh 1994) hệ số β và α: ta xác định hệ số β - β = thu nhập đầy đủ của người lao động/GDPgtt thu nhập đầy đủ của người lao động = thu nhập bình quân trong năm c ủa ng ười lao đ ộng . s ố dân Bảng số liệu TỈ PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÂN TỐ TRONG TỈ LỆ TĂNG LÊN CỦA GDP VIỆT NAM Tỉ lệ đóng góp của các nhân tố Do tăng TSCĐ và LĐ Tốc độ tăng GDP Năm Trong đó do Do tăng TFP Tổng số Tăng Tăng LĐ TSCĐ A 1 2 = 3 +4 3 4 5 1991 5,81 71,63 44,90 26,72 28,37 1992 8,70 54,35 37,01 17,34 45,65
  4. 1993 8,08 73,81 55,41 18,25 26,19 1994 8,83 73,43 57,41 16,02 26,57 1995 9,54 68,63 54,05 14,57 31,37 1996 9,34 69,00 54,18 14,82 31,00 1997 8,15 76,98 60,42 16,56 23,02 1998 5,76 107,56 84,30 23,26 -7,56 1999 4,77 115,72 87,86 27,85 -15,72 2000 6,79 80,26 61,52 18,74 19,74 2001 6,89 83,87 59,56 24,31 16,13 2002 7,08 79,69 59,54 20,15 20,31 2003 7,34 72,53 49,27 23,27 27,47 2004 7,79 71,23 51,00 20,15 28,85 2005 8,43 71,58 51,38 20,19 28,42 2006 8,23 66,10 52,47 13,63 33,90 2007 8,48 72,05 57,25 14,80 27,95 2008 6,23 87,11 69,31 17,80 12,89 Bình quân 7,57 77,53 58,17 19,36 22,48 Nguồn: “phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp” (Trịnh Minh Tâm, chi cục trưởng chi cục tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng TPHCM)
  5. TỐC ĐỘ TĂNG K, L VÀ TFP CỦA VIỆT NAM Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng(%) Tốc độ Hệ số đóng góp (%) GDP do tăng Năm Của Của GDP TSCD LĐ Tăng TSCĐ Tăng LĐ TFP % TSCĐ LĐ iGDP ik il αik βil ITFP α β A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7) 1991 5,81 7,08 2,46 0,3685 0,6351 2,6084 1,5523 1,65 1992 8,70 8,72 2,39 0,3695 0.6307 3,2195 1,5090 3,97 1993 8,08 12,11 2,34 0,3707 0,6293 4,4879 1,4745 2,12 1994 8,83 13,25 2,29 0,3828 0,6172 5,0716 1,4150 2,35 1995 9,54 13,46 2,25 0,3830 0,6170 0,1570 1,3905 2,99 1996 9,34 13,54 2,21 0,3737 0,6263 5,0604 1,3842 2,90 1997 8,15 12,05 2,17 0,3774 0,6226 4,9250 1,3499 1,88 1998 5,76 12,96 2,15 0,3750 0,6250 4,8598 1,3409 -0,44 1999 4,77 11,35 2,11 0,3695 0,6305 4,1942 1,3296 -0,75 2000 6,79 11,30 2,02 0,3696 0,6304 4,1755 1,2722 1,34 2001 6,89 11,13 2,66 0,3691 0,6309 4,1068 1,6760 1,11 2002 7,08 11,35 2,25 0,3695 0,6305 4,1928 1,4186 1,43 2003 7,34 9,84 2,70 0,3675 0,6325 3,6162 1,7078 2,02 2004 7,79 10,75 2,50 0,3696 0,6304 3,9732 1,5760 2,25 2005 8,43 11,72 2,70 0,3696 0,6304 4,3317 1,7021 2,40 2006 8,23 12,70 1,70 0,3400 0,6600 4,3180 1,1220 2,79 2007 8,48 14,30 1,90 0,3395 0,6605 4,8549 1,2250 2,37 2008 6,23 12,70 1,68 0,3400 0,6600 4,3180 1,1088 0,80 Bình 7,57 11,65 2,25 0,3669 0,6333 4,3039 1,4214 1,77
  6. Quân Nguồn: “phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp” (Trịnh Minh Tâm, chi cục trưởng chi cục tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng TPHCM) Ý nghĩa hệ số TFP: TFP phản ánh hiệu quả của các nguồn lực được sử d ụng vào s ản xu ất. Ngoài ra TFP còn phản ánh hiệu quả do thay đổi công ngh ệ, trình đ ộ tay ngh ề c ủa công nhân, trình độ quản lý, thời tiết... Nâng cao TFP tức là nâng cao hơn kết quả sản xuất với cùng đầu vào. Điều này là rất quan trọng đối với người lao động, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Đối với người lao động, nâng cao TFP sẽ góp phần nâng lương, nâng thưởng, điều kiện lao động được cải thiện, công việc ổn định hơn. Đối với doanh nghiệp thì có khả năng mở rộng tái sản xuất. Còn đối với nền kinh tế sẽ nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế, nâng cao phúc lợi xã hội. Bài học: Để tăng GDP một cách an toàn và bền vững ta c ần ph ải nâng cao m ức đóng góp c ủa TFP bằng các biện pháp như sau. Thay đổi chất lượng lao động. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất - lượng lao động chính là việc đầu tư nguồn lực con người bằng chính sách giáo d ục, đào tạo Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn, tập trung đầu tư hiểu quả hợp lí - Nâng cao trình độ kĩ thuật, cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất. - Phân bố lại nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế - Trình độ quản lý của nhà nước, doanh nghiệp. - Chủ động, giảm thiểu tác động tiêu cực từ tự nhiên. -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2