intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính: Phát hiện và nhận dạng đối tượng 3-D hỗ trợ sinh hoạt của người khiếm thị

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

2
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất một hệ thống hoàn chỉnh hỗ trợ phát hiện đối tượng 3-D dựa trên truy vấn của NKT với độ chính xác cao; triển khai một ứng dụng thực để định vị và cung cấp thông tin mô tả của đối tượng hỗ trợ cho việc cầm nắm các đối tuowgnj của NKT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính: Phát hiện và nhận dạng đối tượng 3-D hỗ trợ sinh hoạt của người khiếm thị

 1. BË GIO DÖC V€ €O T„O TR×ÍNG „I HÅC BCH KHOA H€ NËI L– V‹N HÒNG PHT HI›N V€ NHŠN D„NG ÈI T×ÑNG 3D HÉ TRÑ SINH HO„T CÕA NG×ÍI KHI˜M THÀ Ng nh: Khoa håc m¡y t½nh M¢ sè: 9480101 TÂM TT LUŠN N TI˜N Sž KHOA HÅC MY TNH H  Nëi −2018
 2. Cæng tr¼nh ÷ñc ho n th nh t¤i: Tr÷íng ¤i håc B¡ch khoa H  Nëi Ng÷íi h÷îng d¨n khoa håc: 1. TS. Vô H£i 2. PGS. TS. Nguy¹n Thà Thõy Ph£n bi»n 1: PGS.TS. L÷ìng Chi Mai Ph£n bi»n 2: PGS.TS. L¶ Thanh H  Ph£n bi»n 3: PGS.TS. Nguy¹n Quang Hoan Luªn ¡n s³ ÷ñc b£o v» tr÷îc Hëi çng ¡nh gi¡ luªn ¡n ti¸n s¾ c§p Tr÷íng håp t¤i Tr÷íng ¤i håc B¡ch khoa H  Nëi: V o hçi..........gií, ng y.......th¡ng.......n«m....... Câ thº t¼m hiºu luªn ¡n t¤i th÷ vi»n: 1. Th÷ vi»n T¤ Quang Bûu - Tr÷íng HBK H  Nëi 2. Th÷ vi»n Quèc gia Vi»t Nam
 3. MÐ †U T½nh c§p thi¸t cõa luªn ¡n Ng÷íi Khi¸m Thà (NKT) th÷íng g°p nhi·u khâ kh«n trong cuëc sèng h ng ng y. Ng y nay, ¢ câ nhi·u h» thèng hé trñ cho NKT ¢ ÷ñc ph¡t triºn nh÷ dàch vö ành và ho°c ph¡t hi»n ch÷îng ng¤i vªt cõa (iNavBelt, GuideCane products Andreas et al. IROS, 2014; Rimon et al.,2016), nhªn d¤ng èi t÷ñng trong si¶u thà cõa (EyeRing Media MIT). Mët trong c¡c t¼nh huèng phê bi¸n nh§t trong cuëc sèng h ng ng y cõa NKT l  c¦n (truy v§n) t¼m ki¸m v  ành và c¡c èi t÷ñng trong nh  v  sau â c¦m n­m chóng (v½ dö: truy v§n c¡c èi t÷ñng phê bi¸n nh÷ chai, cèc c  ph¶, lå, v.v). Tuy ¥y l  c¡c ho¤t ëng ìn gi£n cõa ng÷íi b¼nh th÷íng nh÷ng â l  cæng vi»c ¦y thû th¡ch vîi NKT. Qu¡ tr¼nh x¥y düng mët h» thèng hé trñ cho NKT, khæng ch¿ l  x¡c ành và tr½ cõa èi t÷ñng m  c¦n cung c§p th¶m c¡c thæng tin v· èi t÷ñng ÷ñc truy v§n (v½ dö: k½ch th÷îc cõa èi t÷ñng, tr¤ng th¡i cõa èi t÷ñng l  ùng hay n¬m tr¶n b n, h÷îng an to n cho vi»c c¦m n­m). Chóng tæi xem x²t mët kàch b£n thüc t¸ m  NKT th÷íng g°p trong cuëc sèng h ng ng y, nh÷ thº hi»n trong h¼nh 1. º t¼m ki¸m mët cèc uèng tr  ho°c c  ph¶, anh §y (cæ §y) v o trong nh  b¸p v  t¼m ki¸m trong mæi tr÷íng º c¦m n­m èi t÷ñng c¦n t¼m. Ng÷íi â t¤o truy v§n "Cèc c  ph¶ ð ¥u?", "K½ch th÷îc cõa cèc l  bao nhi¶u?", "Cèc l  n¬m hay ùng tr¶n b n?". H» thèng trñ gióp c¦n cung c§p c¡c thæng tin cho NKT c¦m n­m c¡c èi t÷ñng v  câ thº tr¡nh ÷ñc c¡c tai n¤n nh÷ bà bäng. M°c dò khi ph¡t hi»n, nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D tr¶n £nh 2-D v  câ th¶m £nh ë s¥u ¢ ÷ñc tr¼nh b y trong (Bo et al. NIPS, 2010, Bo et al. CVPR, 2011, Bo et al. IROS, 2011), k¸t qu£ công ch¿ cung c§p ÷ñc thæng tin v· nh¢n cõa èi t÷ñng. Thæng tin m  h» thèng thu thªp ÷ñc tø mæi tr÷íng l  c¡c khung h¼nh (£nh) trong mæi tr÷íng cõa NKT, do â dú li»u c¡c èi t÷ñng tr¶n b n ch¿ l  mët ph¦n câ thº nh¼n th§y cõa vªt thº nh÷ m°t tr÷îc cõa cèc, hëp ho°c tr¡i c¥y. Trong khi thæng tin m  NKT c¦n l  thæng tin v· và tr½, k½ch th÷îc v  h÷îng º c¦m n­m mët c¡ch an to n. Do â, chóng tæi sû döng "÷îc l÷ñng c§u tróc h¼nh håc cõa èi t÷ñng 3-D" º ÷îc l÷ñng thæng tin cõa c¡c èi t÷ñng. Khi bi¸t èi t÷ñng ÷ñc truy v§n l  mët cèc c  ph¶, chóng th÷íng l  h¼nh trö v  n¬m tr¶n b n (m°t ph¯ng), h» thèng hé trñ câ thº gi£i quy¸t c¡c truy v§n b¬ng c¡ch ÷îc l÷ñng c§u tróc h¼nh håc cì b£n tø dú li»u ¡m m¥y iºm thu ÷ñc. Thæng tin bi¸t tr÷îc khi quan s¡t tø ngú c£nh thüc t¸ nh÷: cèc th÷íng ùng tr¶n b n, c¡c r ng buëc theo ngú c£nh nh÷ c¡c bùc t÷íng vuæng gâc vîi m°t ph¯ng b n; k½ch th÷îc v  chi·u cao cõa èi t÷ñng ÷ñc truy v§n l  giîi h¤n. C¡c thæng tin n y s³ l  thæng tin câ gi¡ trà º c£i thi»n hi»u su§t cõa h» thèng. 1
 4. H¼nh 1: Minh håa mët ngú c£nh thüc: Mët NKT v o trong b¸p v  °t ra truy v§n "C¡i cèc ð ¥u?". B¶n tr¡i thº hi»n c¡ch g­n Kinect tr¶n ngüc ng÷íi. B¶n ph£i thº hi»n h» thèng ÷ñc ph¡t triºn tr¶n Laptop. Chóng tæi nhªn th§y r¬ng c¡c èi t÷ñng truy v§n câ thº ÷ñc ành và thæng qua vi»c ìn gi£n hâa b¬ng c¡c c§u tróc h¼nh håc ìn gi£n: nh÷ c¡c m°t ph¯ng ÷ñc ph¥n o¤n (hëp), h¼nh trö (cèc c  ph¶, lon soda), h¼nh c¦u (qu£ bâng, hoa qu£), h¼nh nân (ph¹u). V§n · n y khæng gi£i quy¸t ÷ñc b¬ng ph÷ìng ph¡p düa tr¶n håc tr¶n dú li»u 3-D v¼ h» thèng trñ gióp y¶u c¦u thíi gian t½nh to¡n nhanh v  ìn gi£n hâa. Düa tr¶n nhúng þ t÷ðng n y, mët mæ h¼nh cho gi£i quy¸t v§n · "Ph¡t hi»n, nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D hé trñ ng÷íi khi¸m thà" ÷ñc · xu§t. Nâ bao gçm mët sè nhi»m vö bao gçm: (1) t¡ch c¡c èi t÷ñng truy v§n tø m°t ph¯ng b n sau khi ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n v  sû döng th¶m kÿ thuªt tåa ë; (2) ph¡t hi»n c¡c ùng vi¶n cõa èi t÷ñng quan t¥m sû döng c¡c °c tr÷ng tr¶n c¡c èi t÷ñng; v  (3) ÷îc l÷ñng mët mæ h¼nh ¦y õ cõa èi t÷ñng ÷ñc truy v§n tø dú li»u ¡m m¥y iºm 3-D. Trong â nhi»m vö cuèi còng câ vai trá quan trång nh§t. Thay v¼ k¸t hñp c¡c mæ h¼nh 3-D th nh ph¦n cõa èi t÷ñng ÷ñc truy v§n th nh mæ h¼nh 3-D nh÷ c¡c ph÷ìng ph¡p düa tr¶n håc thæng th÷íng, nghi¶n cùu n y tªp trung v o vi»c x¥y düng mët mæ h¼nh h¼nh håc ìn gi£n cõa c¡c èi t÷ñng ÷ñc truy v§n tø c¡c ¡m m¥y iºm khæng câ c§u tróc ÷ñc thu thªp bði c£m bi¸n m u s­c v  ë s¥u. Möc ti¶u cõa luªn ¡n Trong luªn ¡n, möc ti¶u cõa chóng tæi l  · xu§t mët h» thèng b·n vúng cho vi»c ph¡t hi»n v  nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D. ¥y l  mët ph÷ìng thùc kh£ thi º ph¡t triºn mët ùng döng thüc t¸, mæ h¼nh ÷ñc · xu§t n¶n ìn gi£n, b·n vúng v  th¥n thi»n vîi NKT. Tuy nhi¶n, c¦n l÷u þ r¬ng câ nhúng v§n · quan trång câ thº £nh h÷ðng ¸n hi»u su§t cõa h» thèng ÷ñc · xu§t. °c bi»t, mët sè v§n · c¦n gi£i quy¸t ÷ñc li»t k¶ nh÷ sau: (1) èi t÷ñng ÷ñc truy v§n trong mët c£nh phùc t¤p v  tr÷íng hñp chóng câ thº bà che khu§t; (2) câ nhi¹u tø dú li»u thu thªp ÷ñc; v  (3) thíi gian t½nh to¡n lîn khi h» thèng thüc hi»n tr¶n dú li»u ¡m m¥y iºm. M°c dò c¡c cæng tr¼nh nghi¶n cùu li¶n quan v· ph¡t hi»n v  nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D ¢ cè g­ng gi£i quy¸t nhúng v§n · n y trong mët thíi gian d i nh÷ng v¨n cán nhúng tçn t¤i. Trong nghi¶n cùu n y, c¡c v§n · n¶u tr¶n khæng ÷ñc gi£i quy¸t ri¶ng r³. Thay v o â, chóng tæi 2
 5. H¼nh 2: Minh håa qu¡ tr¼nh ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D düa tr¶n truy v§n trong mæi tr÷íng trong nh . Mæ h¼nh èi t÷ñng ¦y õ l  h¼nh trö m u xanh l¡ c¥y ÷îc l÷ñng tø ¡m m¥y iºm cõa cèc c  ph¶ (c¡c iºm m u ä). ¢ · xu§t mët gi£i ph¡p thèng nh§t. º gi£ quy¸t ÷ñc nhúng v§n · n y, c¡c möc ti¶u cö thº l : - · xu§t mët h» thèng ho n ch¿nh hé trñ ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D düa tr¶n truy v§n cõa NKT vîi ë ch½nh x¡c cao. H¼nh 2 minh håa qu¡ tr¼nh ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D düa tr¶n truy v§n trong mæi tr÷íng trong nh . - Triºn khai mët ùng döng thüc º ành và v  cung c§p thæng tin mæ t£ cõa èi t÷ñng hé trñ cho vi»c c¦m n­m c¡c èi t÷ñng cõa NKT. Ùng döng ÷ñc ¡nh gi¡ trong c¡c t¼nh huèng thüc t¸ nh÷ pháng chia s´, dòng chung, nh  b¸p, v.v. Ngú c£nh, r ng buëc, th¡ch thùc cõa luªn ¡n H¼nh 1 cho th§y ngú c£nh khi mët NKT ¸n mët pháng cafe v  sû döng mët h» thèng hé trñ º ành và mët vªt thº tr¶n b n. ¦u v o cõa h» thèng l  mët truy v§n v  ¦u ra l  và tr½ èi t÷ñng trong khæng gian 3-D v  thæng tin cõa èi t÷ñng (k½ch th÷îc, chi·u cao). H» thèng ÷ñc · xu§t ho¤t ëng vîi c£m bi¸n Kinect MS phi¶n b£n 1. C£m bi¸n Kinect ÷ñc g­n tr¶n ngüc cõa NKT v  m¡y t½nh x¡ch tay ÷ñc º trong ba læ nh÷ trong h¼nh 1 - d÷îi. Düa tr¶n ngú c£nh °t ra cõa h» thèng v  dú li»u thu thªp, câ mët sè th¡ch thùc ÷ñc li»t k¶ nh÷ sau: ˆ Sü che khu§t v  ph¥n cöm c¡c èi t÷ñng quan t¥m: Trong thüc t¸, khi mët NKT v o mët pháng cafe ho°c nh  b¸p º t¼m mët vªt thº tr¶n b n, nhúng vªt thº ÷ñc truy v§n câ thº bà che khu§t mët ph¦n bði c¡c èi t÷ñng kh¡c. T¤i mët h÷îng nh¼n nh§t ành, mët c£m bi¸n MS Kinect ch¿ thu ÷ñc mët ph¦n cõa vªt thº. Do â, dú li»u cõa c¡c èi t÷ñng ÷ñc truy v§n bà thi¸u. T¼nh huèng kh¡c l  dú li»u bao gçm nhi·u nhi¹u v¼ h¼nh £nh ë s¥u thu ÷ñc tø c£m bi¸n Kinect phi¶n b£n 1 th÷íng bà £nh h÷ðng bði i·u ki»n chi¸u s¡ng. Nhúng v§n · n y l  nhúng th¡ch thùc cho vi»c ÷îc l÷ñng, ph¡t hi»n v  ph¥n lo¤i c¡c èi t÷ñng tø mët ¡m m¥y iºm. ˆ C¡c èi t÷ñng kh¡c nhau nh÷ng câ còng c§u tróc h¼nh håc: H» thèng hé trñ cho 3
 6. NKT truy v§n c¡c èi t÷ñng thæng döng trong cuëc sèng h ng ng y. Thüc t¸ l  cèc tr  ho°c c  ph¶ câ "m u xanh" ho°c "m u v ng", chai câ còng mët c§u tróc h¼nh håc cì b£n (mæ h¼nh h¼nh trö). Nhúng èi t÷ñng n y câ c§u tróc h¼nh håc gièng nhau nh÷ng câ m u s­c kh¡c nhau. Chóng tæi khai th¡c c¡c kÿ thuªt düa tr¶n håc m¡y º håc c¡c °c tr÷ng xu§t hi»n tr¶n èi t÷ñng (tr¶n h¼nh £nh RGB) º nhªn d¤ng c¡c èi t÷ñng truy v§n. ˆ Thíi gian t½nh to¡n: Mët ¡m m¥y iºm cõa mët c£nh ÷ñc t¤o ra tø mët h¼nh £nh vîi k½ch th÷îc 640 × 480 iºm £nh bao gçm h ng tr«m ngh¼n iºm. V¼ vªy, t½nh to¡n trong mæi tr÷íng 3-D th÷íng ái häi chi ph½ t½nh to¡n cao hìn khi thüc hi»n trong mæi tr÷íng 2-D r§t nhi·u. ˆ ành ngh¾a c¡c tham sè theo kinh nghi»m: Trong luªn ¡n n y, mët sè tham sè ÷ñc x¡c ành tr÷îc. V½ dö: NKT câ chi·u cao ÷ñc x¡c ành tr÷îc v  c¡c tham sè kh¡c ÷ñc chån ¡p döng cho c¡c r ng buëc theo ngú c£nh (v½ dö: k½ch th÷îc m°t ph¯ng b n trong c£nh, giîi h¤n chi·u cao cõa èi t÷ñng, v.v.). C¡c âng gâp cõa luªn ¡n Mët sè âng gâp ch½nh cõa luªn ¡n nh÷ sau: ˆ âng gâp 1: · xu§t mîi mët bë ÷îc l÷ñng b·n vúng ÷ñc gåi l  (GCSAC - Sü çng thuªn cõa c¡c m¨u düa tr¶n r ng buëc h¼nh håc) º ÷îc l÷ñng c¡c c§u tróc h¼nh håc cì b£n tø ¡m m¥y iºm cõa c¡c èi t÷ñng. Thuªt to¡n ÷îc l÷ñng ÷ñc · xu§t düa tr¶n thuªt to¡n RANSAC v  l  mët bi¸n thº cõa RANSAC. Nâ düa tr¶n r ng buëc h¼nh håc º chån 'm¨u tèt' cho ÷îc l÷ñng c¡c c§u tróc h¼nh håc cì b£n. Hìn núa, chóng tæi mð rëng GCSAC b¬ng c¡ch sû döng r ng buëc ngú c£nh º c£i thi»n k¸t qu£ ÷îc l÷ñng mæ h¼nh. ˆ âng gâp 2: · xu§t mët nghi¶n cùu so s¡nh tr¶n ba ph÷ìng thùc kh¡c nhau cho vi»c nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D trong c£nh phùc t¤p. K¸t qu£ l  ph÷ìng thùc tèt nh§t l  sü k¸t hñp cõa kÿ thuªt håc s¥u v  bë ÷îc l÷ñng b·n vúng GCSAC. Ph÷ìng thùc n y ph¡t huy c¡c ÷u iºm cõa håc s¥u cho ph¡t hi»n èi t÷ñng tr¶n £nh m u v  khai th¡c bë ÷îc l÷ñng b·n vúng º ÷îc l÷ñng mæ h¼nh ¦y õ cõa èi t÷ñng ÷ñc truy v§n tr¶n dú li»u ¡m m¥y iºm. ˆ âng gâp 3: Ph¡t tri·n th nh cæng h» thèng düa tr¶n ph÷ìng thùc · xu§t cho vi»c ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng 3-D câ c§u tróc h¼nh håc ìn gi£n trong mæi tr÷íng pháng th½ nghi»m. Ph÷ìng thùc n y l  sü k¸t hñp cõa ph÷ìng thùc ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n, ph÷ìng thùc ph¡t hi»n v  ÷îc l÷ñng èi t÷ñng 3-D. Ph÷ìng thùc · xu§t ¢ ¤t ÷ñc möc ti¶u thíi gian t½nh to¡n nhanh trong vi»c ành và v  mi¶u t£ èi t÷ñng. Nh÷ k¸t qu£ thº hi»n, h» thèng · xu§t câ thº sû döng º hé trñ cho NKT c¦m n­m c¡c èi t÷ñng truy v§n. 4
 7. C§u tróc cõa luªn ¡n Trong luªn ¡n, chóng tæi · xu§t mët ph÷ìng thùc thèng nh§t º ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng 3-D ÷ñc truy v§n ð tr¶n b n cõa NKT trong mæi tr÷íng trong nh . Mæ h¼nh · xu§t bao gçm ba giai o¤n ch½nh nh÷ minh håa trong h¼nh 3. Acceleration vector Pre-processing step Microsoft Point cloud Table plane Kinect representation detection RGB-D image Objects 3-D objects 3-D objects 3-D objects detection on location on the model information RGB image table plane estimation Candidates Fitting 3-D objects H¼nh 3: Mæ h¼nh têng thº cõa h» thèng ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D tr¶n m°t b n düa tr¶n truy v§n cõa ng÷íi khi¸m thà. Nëi dung cõa luªn ¡n gçm 6 ch÷ìng nh÷ sau: ˆ Giîi thi»u: Ch÷ìng n y mæ t£ sü c§p thi¸t v  möc ti¶u ch½nh cõa nghi¶n cùu. Chóng tæi công tr¼nh b y bèi c£nh, khâ kh«n v  th¡ch thùc cõa nghi¶n cùu. Nhúng y¸u tè n y câ thº ÷ñc c£i thi»n khi gi£i quy¸t c¡c v§n · li¶n quan trong luªn ¡n. Ngo i ra, mæ h¼nh · xu§t v  nhúng âng gâp ch½nh trong luªn ¡n n y công ÷ñc tr¼nh b y. ˆ Ch÷ìng 1: Nghi¶n cùu li¶n quan: Ch÷ìng n y chõ y¸u kh£o s¡t c¡c h» thèng ho n ch¿nh hi»n câ trñ gióp cho NKT. °c bi»t, c¡c kÿ thuªt li¶n quan º x¥y düng mët h» thèng trñ gióp cho NKT ÷ñc th£o luªn. Chóng tæi công tr¼nh b y c¡c thuªt to¡n ÷îc l÷ñng v  mët lo¤t c¡c kÿ thuªt cho ph¡t hi»n, nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D. ˆ Ch÷ìng 2: Trong ch÷ìng n y, thº hi»n c¡ch thùc thu thªp dú li»u tø c£m bi¸n MS Kinect, ph÷ìng ph¡p ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n, ph¥n t¡ch m°t ph¯ng b n v  c¡c èi t÷ñng quan t¥m. Düa tr¶n ph÷ìng thùc gi£m dú li»u º gi£m thíi gian xû lþ. Düa tr¶n nhúng r ng buëc cõa ngú c£nh, chóng tæi · xu§t ph÷ìng ph¡p ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n mîi. ˆ Ch÷ìng 3: Ch÷ìng n y mæ t£ · xu§t mët bë ÷îc l÷ñng b·n vúng mîi º ÷îc l÷ñng c¡c c§u tróc h¼nh håc cì b£n tø dú li»u ¡m m¥y iºm cõa c¡c èi t÷ñng. Thuªt to¡n (GCSAC) sû döng c¡c r ng buëc h¼nh håc º chån c¡c m¨u tèt cho vi»c ÷îc l÷ñng c¡c mæ h¼nh. Sau â, chóng tæi ¢ sû döng c¡c r ng buëc ngú 5
 8. c£nh º c£i thi»n k¸t qu£ ÷îc l÷ñng. ˆ Ch÷ìng 4: Ch÷ìng n y · xu§t mët ph÷ìng thùc thèng nh§t cho vi»c ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng 3-D düa tr¶n truy v§n cõa NKT m  khai th¡c hi»u n«ng cõa håc s¥u v  thuªt to¡n ÷îc l÷ñng b·n vúng ¢ · xu§t º ÷îc l÷ñng mæ h¼nh ¦y õ cõa èi t÷ñng. Ph÷ìng thùc n y ÷ñc ¡nh gi¡ v  so s¡nh vîi c¡c ph÷ìng ph¡p ti¶n ti¸n kh¡c. çng thíi mët ùng döng ho n ch¿nh cho vi»c ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D v  cung c§p c¡c thæng tin trñ gióp c¦m n­m cho NKT công ÷ñc mæ t£, thi¸t lªp v  ¡nh gi¡. ˆ Ch÷ìng 5: K¸t luªn v  c¡c nghi¶n cùu trong t÷ìng lai: Chóng tæi k¸t luªn c¡c k¸t qu£ nghi¶n cùu v  th£o luªn v· nhúng h¤n ch¸ cõa c¡c ph÷ìng thùc ÷ñc · xu§t. C¡c h÷îng nghi¶n cùu ti¸p theo ÷ñc mæ t£ trong t÷ìng lai. CH×ÌNG 1 CC NGHI–N CÙU LI–N QUAN Trong ch÷ìng n y, chóng tæi tr¼nh b y têng quan v· c¡c nghi¶n cùu li¶n quan cõa c¡c h» thèng trñ gióp cho NKT v  c¡c ph÷ìng th÷c ph¡t hi»n èi t÷ñng trong mæi tr÷íng trong nh . ¦u ti¶n, c¡c h» thèng trñ gióp cho NKT ¢ ÷ñc · xu§t ÷ñc tr¼nh b y trong ph¦n 1.1. Sau â, c¡c bë ÷îc l÷ñng b·n vúng ¢ ÷ñc · xu§t v  c¡c ùng döng cõa c¡c bë ÷îc l÷ñng trong thà gi¡c m¡y t½nh, cæng ngh» robot ÷ñc tr¼nh b y trong ph¦n 1.2. Cuèi còng, chóng tæi giîi thi»u v  ph¥n t½ch c¡c cæng vi»c ¢ nghi¶n cùu tr÷îc ¥y v· ph¡t hi»n, nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D trong ph¦n 1.3. 6
 9. 1.1 C¡c h» thèng trñ gióp cho ng÷íi khi¸m thà 1.1.1 C¡c h» thèng trñ gióp ành h÷îng 1.1.2 C¡c h» thèng trñ gióp cho ph¡t hi»n vªt c£n 1.1.3 C¡c h» thæng trñ gióp cho ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng trong cuëc sèng h ng ng y 1.1.4 Th£o luªn 1.2 Sì l÷ñc v· c¡c thuªt to¡n ÷îc l÷ñng c¡c c§u tróc h¼nh håc 1.2.1 C¡c thuªt to¡n ÷îc l÷ñng tuy¸n t½nh 1.2.2 Thuªt to¡n RANSAC v  c¡c bi¸n thº cõa nâ 1.3 Ph¡t hi»n nhªn d¤ng èi t÷ñng 3-D tø dú li»u ¡m m¥y iºm 1.3.1 H÷îng ti¸p cªn düa tr¶n sü xu§t hi»n èi t÷ñng 1.3.2 Ph÷ìng thùc düa tr¶n h¼nh håc 1.3.3 Th£o luªn CH×ÌNG 2 BIšU DI™N DÚ LI›U M M…Y IšM V€ — XU‡T PH×ÌNG PHP PHT HI›N MT B€N Mët thao t¡c thæng döng h ng ng y cõa NKT l  t¼m ki¸m (truy v§n) mët èi t÷ñng nh÷ cèc cafe, chai n÷îc tr¶n mët m°t ph¯ng. Chóng tæi gi£ sû m°t ph¯ng â l  m°t ph¯ng b n trong pháng dòng chung ho°c nh  b¸p. º x¥y düng mët h» thèng hé trñ cho NKT th¼ c¡c èi t÷ñng quan t¥m cõa NKT n¶n ÷ñc t¡ch ra khäi m°t ph¯ng b n. Trong ph÷ìng thùc chung th¼ câ mët sè b÷îc nh÷ ph¡t hi»n v  ÷îc l÷ñng mæ h¼nh ¦y õ cõa èi t÷ñng. Trong â ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n ÷ñc coi nh÷ l  mët b÷îc ti·n xû lþ. Ch÷ìng n y ÷ñc tê chùc nh÷ sau: Chóng tæi tr÷îc h¸t giîi thi»u v· biºu di¹n dú li»u ¡m m¥y iºm tø dú li»u £nh ë s¥u thu thªp tø c£m bi¸n Kinect trong Ph¦n 2.1. Ti¸p theo l  · xu§t ph÷ìng thùc cho ph¡t hi»n m°t b n trong (Ph¦n 2.2). 2.1 Biºu di¹n dú li»u ¡m m¥y iºm 2.1.1 Thu thªp dú li»u b¬ng c£m bi¸n Kinect º thu thªp dú li»u cõa mæi tr÷íng cho vi»c x¥y düng h» thèng trñ gióp cho NKT cho ph¡t hi»n, c¦m n­m c¡c ç vªt câ c§u tróc h¼nh håc ìn gi£n tr¶n b n, chóng tæi 7
 10. sû döng c£m bi¸n Kinect phi¶n b£n 1. ƒnh m u v  £nh ë s¥u thu ÷ñc tø c£m bi¸n Kinect. 2.1.2 Biºu di¹n dú li»u ¡m m¥y iºm K¸t qu£ cõa hi»u ch¿nh £nh m u v  £nh ë s¥u l  mët ma trªn bë tham sè trong Hm cho vi»c chi¸u c¡c iºm £nh trong 2-D sang khæng gian 3-D nh÷ sau:   f x 0 cx Hm =  0 fy cy    0 0 1 ð ¥y (cx , cy ) l  iºm t¥m cõa £nh, fx v  fy l  ti¶u cü cõa c£m bi¸n. 2.2 Ph÷ìng thùc · xu§t cho ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n 2.2.1 Khði ¦u Ph¡t hi»n m°t b n trong ¡m m¥y iºm 3-D l  nhi»m vö quan trång èi vîi nhi·u ùng döng cõa thà gi¡c m¡y t½nh v  cæng ngh» robot. º gióp ng÷íi mò ho°c khi¸m thà t¼m v  c¦m n­m c¡c ç vªt quan t¥m (v½ dö: cèc c  ph¶, chai, b¡t) tr¶n b n, ng÷íi ta ph£i ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n trong c£nh. Vi»c n y ÷ñc ph¡t triºn düa tr¶n dú li»u gia tèc ÷ñc cung c§p bði c£m bi¸n MS Kinect º gi£m c¡c ùng vi¶n l  m°t b n ÷ñc ph¡t hi»n cho vi»c ph¡t hi»n c¡c ùng cû vi¶n m°t ph¯ng b n. 2.2.2 Nghi¶n cùu li¶n quan 2.2.3 Ph÷ìng thùc · xu§t 2.2.3.1 Mæ h¼nh · xu§t Bèi c£nh nghi¶n cùu cõa chóng tæi nh¬m möc ½ch ph¡t triºn mët h» thèng trñ gióp t¼m ki¸m v  c¦m n­m c¡c èi t÷ñng cho NKT. Mæ h¼nh ÷ñc · xu§t cho vi»c ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n, nh÷ trong H¼nh 2.6, bao gçm bèn b÷îc: gi£m dú li»u, biºu di¹n ¡m m¥y iºm câ c§u tróc, ph¥n o¤n m°t ph¯ng trong c£nh v  ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n. Do cæng vi»c cõa chóng tæi ch¿ sû döng c¡c °c tr÷ng cõa dú li»u ë s¥u, mët ph÷ìng ph¡p ìn gi£n, hi»u qu£ º gi£m v  l m màn dú li»u ë s¥u ÷ñc mæ t£ d÷îi ¥y. Cho mët cûa sê tr÷ñt (k½ch th÷îc n × n iºm £nh), gi¡ trà ë s¥u cõa iºm £nh trung t¥m D(xc , yc ) ÷ñc t½nh to¡n tø cæng thùc 2.2: PN i=1 D(xi , yi ) D(xc , yc ) = (2.2) N 8
 11. Acceleration vector Microsoft Kinect Organized Down Plane Plane Table Depth point cloud sampling segmentation classification plane representation H¼nh 2.6: Mæ h¼nh · xu§t cho ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n. ð ¥y D(xi , yi ) l  gi¡ trà ë s¥u cõa iºm ith £nh l¡ng gi·ng cõa iºm £nh trung t¥m (xc , yc ); N l  sè iºm £nh l¡ng gi·ng vîi k½ch th÷îc n x n (N=(n x n) -1). 2.2.3.2 Ph¥n o¤n m°t ph¯ng Quy tr¼nh chi ti¸t cõa ph¥n o¤n m°t ph¯ng ÷ñc ÷a ra trong thuªt to¡n trong c¡ch ti¸p cªn cõa (Holz et al. RoboCup, 2011). 2.2.3.3 Ph¡t hi»n v  tr½ch xu§t m°t b n K¸t qu£ cõa b÷îc ¦u ti¶n l  nhúng m°t ph¯ng m  vuæng gâc vîi vector gia tèc. Sau â, chóng tæi xoay tröc y cõa h» tröc tåa ë º nâ song song vîi vector gia tèc. Tø r ng buëc cõa ngú c£nh, m°t ph¯ng b n l  m°t ph¯ng cao nh§t trong c£nh, i·u â câ ngh¾a l  c¡c iºm thuëc m°t b n câ gi¡ trà y nhä nh§t. 2.2.4 Th½ nghi»m v  c¡c k¸t qu£ 2.2.4.1 Thi¸t lªp th½ nghi»m v  cì sð dú li»u thu thªp Cì sð dú li»u thù nh§t ÷ñc gåi l  'MICA3D' : MS Kinect phi¶n b£n 1 ÷ñc g­n tr¶n ngüc cõa ng÷íi, ng÷íi â di chuyºn quanh mët chi¸c b n trong pháng. Kho£ng c¡ch giúa Kinect v  t¥m cõa b n l  kho£ng 1, 5 m. Chi·u cao cõa Kinect so vîi m°t ph¯ng b n kho£ng 0, 6m. Chi·u cao cõa m°t b n l  kho£ng 60 − 80 cm. Chóng tæi thu thªp dú li»u cõa 10 c£nh kh¡c nhau trong pháng cafe, pháng tr÷ng b y v  nh  b¸p, v.v. Nhúng c£nh n y bao gçm c¡c bèi c£nh chung trong c¡c ho¤t ëng h ng ng y cõa NKT. Tªp dú li»u thù hai ÷ñc giîi thi»u trong (Richtsfeld et al. IROS, 2012). Tªp dú li»u n y chùa dú li»u m u v  ë s¥u ÷ñc hi»u ch¿nh cõa 111 c£nh. Méi c£nh câ mët m°t ph¯ng b n. K½ch th÷îc cõa h¼nh £nh l  640 x 480 iºm £nh. 2.2.4.2 ¡nh gi¡ ph÷ìng thùc ph¡t hi»n m°t b n Chóng tæi sû döng ba ë o ¡nh gi¡ l  c¦n thi¸t º £m b£o ¡nh gi¡ v· ë l»ch v· gâc, di»n t½ch cõa m°t b n ph¡t hi»n ÷ñc. Chóng ÷ñc ành ngh¾a nh÷ sau: ë o ¡nh gi¡ 1 (EM1): ë o n y ¡nh gi¡ sü kh¡c bi»t giúa vector ph¡p tuy¸n ÷ñc tr½ch xu§t tø m°t ph¯ng b n ÷ñc ph¡t hi»n v  vector ph¡p tuy¸n ÷ñc tr½ch xu§t tø dú li»u gèc. 9
 12. B£ng 2.2: K¸t qu£ trung b¼nh cõa ph¡t hi»n m°t b n tr¶n dú li»u 'MICA3D' (%). ë o ¡nh gi¡ Khæng ph¡t Khung H÷îng ti¸p cªn EM1 EM2 EM3 Trung b¼nh hi»n h¼nh/s Ph÷ìng thùc 87.43 87.26 71.77 82.15 1.2 0.2 1 Ph÷ìng thùc 98.29 98.25 96.02 97.52 0.63 0.83 2 Ph÷ìng thùc 96.65 96.78 97.73 97.0 0.81 5 · xu§t B£ng 2.3: K¸t qu£ trung b¼nh cõa m°t b n ph¡t hi»n ÷ñc tr¶n dú li»u [3] (%). ë o ¡nh gi¡ Khæng ph¡t khung H÷îng ti¸p cªn EM1 EM2 EM3 Trung b¼nh hi»n h¼nh/s Ph÷ìng thùc 87.39 68.47 98.19 84.68 0.0 1.19 1 Ph÷ìng thùc 87.39 68.47 95.49 83.78 0.0 0.98 2 Ph÷ìng thùc 87.39 68.47 99.09 84.99 0.0 5.43 · xu§t ë o ¡nh gi¡ 2 (EM2): B¬ng c¡ch sû döng EM1, ch¿ câ mët iºm ÷ñc sû döng (iºm trung t¥m cõa dú li»u gèc) º ÷îc t½nh gâc. º gi£m £nh h÷ðng cõa nhi¹u, sû döng nhi·u iºm hìn º x¡c ành vectì ph¡p tuy¸n cõa dú li»u gèc ÷ñc sû döng. èi vîi EM2, 3 iºm (p1 , p2 , p3 ) ÷ñc chån ng¨u nhi¶n tø ¡m m¥y iºm gèc. ë o ¡nh gi¡ 3 (EM3): Hai ë o ¡nh gi¡ ÷ñc tr¼nh b y ð tr¶n khæng t½nh ¸n di»n t½ch m°t ph¯ng b n ÷ñc ph¡t hi»n. Do â, · xu§t EM3 ÷ñc düa tr¶n þ t÷ðng cõa ch¿ sè Jaccard º ph¡t hi»n èi t÷ñng. Rd ∩ Rg r= (2.6) Rd ∪ Rg 2.2.4.3 C¡c k¸t qu£ C¡c k¸t qu£ so s¡nh cõa ba ph÷ìng ph¡p ¡nh gi¡ kh¡c nhau tr¶n hai bë dú li»u ÷ñc thº hi»n trong b£ng 2.2 v  b£ng 2.3. 2.2.5 Th£o luªn Trong vi»c n y, mët ph÷ìng thùc º ph¡t hi»n m°t ph¯ng b n sû döng gi£m dú li»u, vector gia tèc v  c§u tróc ¡m m¥y iºm câ c§u tróc thu ÷ñc tø £nh m u v  ë s¥u cõa c£m bi¸n MS Kinect ÷ñc · xu§t. 10
 13. 2.3 Ph¥n t¡ch èi t÷ñng quan t¥m tr¶n b n 2.3.1 Chuyºn h» tröc tåa ë 2.3.2 Ph¥n t¡ch m°t b n v  èi t÷ñng quan t¥m 2.3.3 Th£o luªn CH×ÌNG 3 ×ÎC L×ÑNG CC C‡U TRÓC HœNH HÅC CÌ BƒN BŒNG THUŠT TON ×ÎC L×ÑNG MÎI B—N VÚNG SÛ DÖNG CC R€NG BUËC 3.1 ×îc l÷ñng c¡c c§u tróc h¼nh håc cì b£n b¬ng GCSAC 3.1.1 Khði ¦u Mæ h¼nh h¼nh håc cõa mët èi t÷ñng quan t¥m câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng c¡ch sû döng tø hai ¸n b£y tham sè cõa Schnabel. [5]. Thuªt to¡n sü çng thuªn m¨u ng¨u nhi¶n (RANSAC) v  c¡c tham sè cõa mæ h¼nh º tr½ch xu§t c¡c h¼nh d¤ng câ thº bà sai ho°c nhi¹u lîn trong dú li»u, thíi gian xû lþ cao. °c bi»t, t¤i méi gi£ thuy¸t trong mæ h¼nh cõa mët thuªt to¡n düa tr¶n RANSAC, mët qu¡ tr¼nh t¼m ki¸m nh¬m t¼m ki¸m m¨u tèt düa tr¶n c¡c r ng buëc cõa mët mæ h¼nh ÷îc l÷ñng ÷ñc thüc hi»n. º thüc hi»n t¼m ki¸m c¡c m¨u tèt, chóng tæi x¡c ành hai ti¶u ch½: (1) C¡c m¨u ÷ñc chån ph£i £m b£o phò hñp vîi mæ h¼nh ÷îc l÷ñng thæng qua ¡nh gi¡ t l» c¡c iºm nëi t¤i (inlier ratio); (2) C¡c m¨u ph£i ¡p ùng c¡c r ng buëc h¼nh håc rã r ng cõa c¡c èi t÷ñng quan t¥m (v½ dö: c¡c r ng buëc h¼nh trö). 3.1.2 C¡c nghi¶n cùu li¶n quan 3.1.3 · xu§t bë ÷îc l÷ñng mîi b·n vúng 3.1.3.1 Têng quan v· ÷îc l÷ñng b·n vúng ÷ñc · xu§t (GCSAC) º ÷îc l÷ñng c¡c tham sè cõa mët c§u tróc h¼nh håc 3-D cì b£n, mët mæ h¼nh RANSAC ban ¦u, nh÷ ÷ñc hiºn thà trong ph¦n tr¶n còng cõa h¼nh 3.2, chån sè m¨u tèi thiºu ng¨u nhi¶n tø mët ¡m m¥y iºm v  sau â c¡c tham sè mæ h¼nh ÷ñc ÷îc l÷ñng v  kiºm ành. Thuªt to¡n th÷íng khæng kh£ thi v· thíi gian t½nh to¡n v  khæng c¦n thi¸t ph£i thû t§t c£ c¡c m¨u câ thº ÷ñc chån. Ph÷ìng ph¡p ÷ñc · xu§t cõa chóng tæi (GCSAC - trong ph¦n d÷îi còng cõa h¼nh 3.2) düa tr¶n phi¶n b£n gèc cõa RANSAC, tuy nhi¶n nâ kh¡c nhau theo ba kh½a c¤nh ch½nh: (1) T¤i méi l¦n l°p l¤i, bë m¨u tèi thiºu ÷ñc thüc hi»n khi quy tr¼nh l§y m¨u ng¨u nhi¶n ÷ñc chån, do â vi»c kiºm tra dú li»u çng thuªn câ thº d¹ d ng ¤t ÷ñc. Nâi c¡ch kh¡c, mët ng÷ïng 11
 14. No Randomly Geometrical Model evaluation Update the number Terminate sampling a parameters M; Update the best of iterations K ? A point minimal subset estimation M model adaptively (Eq. 3.2) cloud yes Randomly Model evaluation M via Geometrical Update the number RANSAC/ sampling (inlier ratio or Negative Estimated parameters of iterations K MLESAC a minimal log-likelihood); Model Estimation M adaptively (Eq. 3.2) paradigm subset Update the best model Searching good samples using Randomly geometrical Model evaluation M via Proposed Update the number sampling a constraints Negative Method of iterations K minimal Log-likehood; adaptively (Eq. 3.2) (GCSAC) Geometrical subset Update the best model parameters estimation M RANSAC Iteration A point cloud Search good sampling Random sampling based on Geometrical constraint based on (GS) Estimation model; Compute the inlier ratio w Yes k=0: MLESAC w≥wt Good samples (GS) k=1:w≥ wt: Yes No Compute Negative log- k=1:w≥ wt: No lihood L, update the best As MLESAC model k≤K No Estimated mode H¼nh 3.2: Ph¦n tr¶n: Têng quan v· thuªt to¡n düa tr¶n RANSAC. Ph¦n d÷îi: Sì ç triºn khai cõa GCSAC. th§p ÷ñc x¡c ành tr÷îc câ thº ÷ñc triºn khai nh÷ mët i·u ki»n y¸u cõa t½nh nh§t qu¡n. Sau â, ch¿ sau v i l¦n l°p m¨u ng¨u nhi¶n, c¡c ùng cû vi¶n m¨u tèt câ thº ¤t ÷ñc. (2) C¡c bë m¨u tèi thiºu bao gçm c¡c m¨u õ i·u ki»n £m b£o c¡c r ng buëc h¼nh håc cõa èi t÷ñng quan t¥m. (3) i·u ki»n døng cõa thuªt to¡n RANSAC phò hñp cõa (Hartley et al. 2003) ÷ñc sû döng º thuªt to¡n døng ngay khi tªp m¨u tèi thiºu ÷ñc t¼m th§y cho sè l¦n l°p cõa ÷îc l÷ñng hi»n t¤i nhä hìn sè ¢ ¤t ÷ñc. º x¡c ành i·u ki»n døng cho thuªt to¡n ÷îc l÷ñng, mët t½nh to¡n tèt º x¡c ành sè l¦n l°p K l  cæng thùc 3.2. log(1 − p) K= (3.2) log(1 − ws ) trong â p l  x¡c su§t t¼m ÷ñc mæ h¼nh mæ t£ dú li»u, s l  sè m¨u tèi thiºu c¦n thi¸t º ÷îc l÷ñng mët mæ h¼nh, w l  t l» ph¦n tr«m cõa c¡c iºm nëi t¤i trong ¡m m¥y iºm. 12
 15. 3.1.3.2 Ph¥n t½ch h¼nh håc v  c¡c r ng buëc cho lüa chån m¨u tèt Trong c¡c ph¦n ti¸p theo, chóng tæi tr¼nh b y qu¡ tr¼nh ÷îc l÷ñng c¡c c§u tróc h¼nh håc 3-D. Düa tr¶n ph¥n t½ch h¼nh håc n y, c¡c r ng buëc li¶n quan ÷ñc ÷a ra º chån c¡c m¨u tèt. Vector ph¡p tuy¸n cõa t§t c£ c¡c iºm ÷ñc t½nh theo c¡ch ti¸p cªn trong (Holz et al. 2011) T¤i méi iºm pi , k-l¥n cªn g¦n nh§t kn cõa iºm pi ÷ñc x¡c ành trong mët b¡n k½nh r. Do â, vector ph¡p tuy¸n cõa pi ÷ñc suy gi£m v· ph¥n t½ch vector ri¶ng v  c¡c gi¡ trà ri¶ng cõa ma trªn hi»p ph÷ìng sai C , ÷ñc tr¼nh b y ð ph¦n 2.2.3.2. a. Ph¥n t½ch h¼nh håc cho c¡c èi t÷ñng h¼nh trö C¡c quan h» h¼nh håc cõa c¡c tham sè tr¶n ÷ñc thº hi»n trong h¼nh 3.3 (a). Mët h¼nh trö câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng tø hai iºm (p1 , p2 ) (hai iºm m u xanh) v  vectì ph¡p tuy¸n t÷ìng ùng cõa chóng (n1 , n2 ) (÷ñc ¡nh d§u b¬ng m u xanh l¡ c¥y v  m u v ng). °t γc l  tröc ch½nh cõa h¼nh trö (÷íng m u ä) ÷ñc ÷îc t½nh b¬ng: γc = n1 × n2 (3.3) º x¡c ành mët iºm t¥m I , chóng tæi chi¸u tham sè cõa hai ÷íng th¯ng L1 = p1 + tn1 v  L2 = p2 + tn2 v o m°t ph¯ng P laneY (nh÷ h¼nh 3.3 (b)). Vector ph¡p tuy¸n cõa m°t ph¯ng n y ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng mët t½ch ch²o cõa c¡c vectì γc v  n1 (γc × n1 ). iºm t¥m I l  giao iºm cõa L1 v  L2 (xem h¼nh 3.3 (c)). B¡n k½nh Ra ÷ñc °t bði kho£ng c¡ch giúa I v  p1 trong P laneY . K¸t qu£ cõa h¼nh trö ÷îc l÷ñng tø mët ¡m m¥y iºm ÷ñc minh håa trong h¼nh 3.4 (f). Chi·u cao cõa h¼nh trö ÷îc l÷ñng ÷ñc chu©n hâa l  1. ¦u ti¶n chóng tæi x¥y düng mët m°t ph¯ng π vuæng gâc vîi m°t ph¯ng P laneY v  chùa n1 . Do â vector ph¡p tuy¸n cõa nâ l  nπ = (nP laneY × n1 ) trong â nP laneY l  vectì ph¡p tuy¸n cõa P laneY , nh÷ trong H¼nh 3.4 (a). Nâi c¡ch kh¡c, n1 g¦n vuæng gâc vîi n∗2 trong â n∗2 l  ph²p chi¸u n2 l¶n m°t ph¯ng π . Quan s¡t n y d¨n ¸n r ng buëc d÷îi ¥y: cp = arg min {n1 · n∗2 } (3.4) p2 ∈{Un \p1 } R ng buëc trong cæng thùc (3.4) gióp vi»c t¼m ÷ñc c¡c m¨u tèt cho ÷îc l÷ñng mæ h¼nh h¼nh trö. 3.1.4 Th½ nghi»m k¸t qu£ cõa bë ÷îc l÷ñng b·n vúng 3.1.4.1 Cì sð dú li»u ¡nh gi¡ cõa bë ÷îc l÷ñng b·n vúng Chóng tæi công t¤o ra c¡c iºm ng¨u nhi¶n theo c§u tróc h¼nh trö, h¼nh c¦u, h¼nh nân. èi vîi c¡c èi t÷ñng h¼nh trö, tªp dú li»u ÷ñc thu thªp tø tªp dú li»u ¢ cæng 13
 16. PlaneY Ic n1 n2 p2 γc p1 L1 (c) L2 (a) (b) p1 n1 p3 γ2 n3 γ n1 n2 n2 p1 Estimated p2 γ1 p2 cylinder (d) (e) (f) H¼nh 3.3: C¡c thæng sè h¼nh håc cõa vªt thº h¼nh trö. (a)-(c) Gi£i th½ch v· ph¥n t½ch h¼nh håc º ÷îc l÷ñng mët èi t÷ñng h¼nh trö. (d)-(e) Minh håa c¡c r ng buëc h¼nh håc ÷ñc ¡p döng trong GCSAC. (f) K¸t qu£ cõa h¼nh trö ÷îc l÷ñng ÷ñc tø mët ¡m m¥y iºm. iºm m u xanh d÷ìng l  c¡c iºm ngo¤i lai, c¡c iºm m u ä l  c¡c iºm nëi t¤i. H¼nh 3.4: (a) Thi¸t lªp c¡c tham sè h¼nh håc º ÷îc t½nh mët èi t÷ñng h¼nh trö tø mët ¡m m¥y iºm nh÷ mæ t£ ð tr¶n. (b) H¼nh trö ÷îc l÷ñng (m u xanh löc) tø mët inlier p1 v  mët outlier p2 . Nh÷ ÷ñc hiºn thà, â l  ÷îc l÷ñng khæng ch½nh x¡c. (c) vectì ph¡p tuy¸n n1 v  n∗2 tr¶n m°t ph¯ng π ÷ñc ÷îc l÷ñng. bè [1] chùa 300 èi t÷ñng thuëc 51 lo¤i, nâ °t t¶n l  'h¼nh trö thù hai'. èi vîi èi t÷ñng h¼nh c¦u, tªp dú li»u bao gçm hai qu£ bâng ÷ñc thu thªp tø bèn c£nh thüc. Cuèi còng, dú li»u ¡m m¥y iºm cõa c¡c èi t÷ñng h¼nh nân, câ t¶n l  'h¼nh nân thù hai', ÷ñc sû döng tø tªp dú li»u ÷ñc cæng bè [4]. 3.1.4.2 ë o ¡nh gi¡ bë ÷îc l÷ñng m¤nh b·n vúng - Léi t÷ìng quan Ew cõa t l» iºm nëi t¤i ÷îc l÷ñng ÷ñc. Ew c ng nhä, thuªt to¡n c ng tèt. Trong â wgt l  t l» iºm nëi t¤i ÷ñc x¡c ành cõa dú li»u; w l  t l» nëi t¤i cõa mæ h¼nh ÷îc l÷ñng ÷ñc. - Têng sè léi kho£ng c¡ch Sd ÷ñc t½nh b¬ng têng kho£ng c¡ch tø b§t ký c¡c iºm pj ¸n mæ h¼nh ÷îc l÷ñng ÷ñc Me . 14
 17. B£ng 3.2: K¸t qu£ ¡nh gi¡ trung b¼nh cõa c¡c bë dú li»u sinh. C¡c bë dú li»u sinh ÷ñc l°p l¤i 50 l¦n cho thèng k¶ k¸t qu£. Dú li»u/ë o RANSAC PROSAC MLESAC MSAC LOSAC NAPSAC GCSAC Ph÷ìng thùc Ew 23.59 28.62 43.13 10.92 9.95 61.27 8.49 (%) 'h¼nh Sd 1528.71 1562.42 1568.81 1527.93 1536.47 3168.17 1495.33 trö 1' tp (ms) 89.54 52.71 70.94 90.84 536.84 52.03 41.35 Ed (cm) 0.05 0.06 0.17 0.04 0.05 0.93 0.03 EA (deg.) 3.12 4.02 5.87 2.81 2.84 7.02 2.24 Er (%) 1.54 2.33 7.54 1.02 2.40 112.06 0.69 Ew (%) 23.01 31.53 85.65 33.43 23.63 57.76 19.44 Sd 3801.95 3803.62 3774.77 3804.27 3558.06 3904.22 3452.88 'h¼nh tp (ms) 10.68 23.45 1728.21 9.46 31.57 2.96 6.48 c¦u 1' Ed (cm) 0.05 0.07 1.71 0.08 0.21 0.97 0.05 Er (%) 2.92 4.12 203.60 5.15 17.52 63.60 2.61 Ew (%) 24.89 37.86 68.32 40.74 30.11 86.15 24.40 Sd 2361.79 2523.68 2383.01 2388.64 2298.03 13730.53 2223.14 'h¼nh tp (ms) 495.26 242.26 52525 227.57 1258.07 206.17 188.4 nân 1' EA (deg.) 6.48 15.64 11.67 15.64 6.79 14.54 4.77 E _r(%) 20.47 17.65 429.44 17.31 20.22 54.44 17.21 - Thíi gian xû lþ tp ÷ñc t½nh b¬ng mili gi¥y (ms). Tp c ng nhä l  thuªt to¡n nhanh. - Sai sè t÷ìng èi cõa t¥m ÷îc l÷ñng ÷ñc (ch¿ d nh cho c¡c bë dú li»u têng hñp) Ed l  kho£ng c¡ch Euclide cõa t¥m ÷îc l÷ñng ÷ñc Ee v  mët gèc Et . - Léi t÷ìng èi cõa b¡n k½nh (èi vîi h¼nh trö v  h¼nh c¦u) Er l  b¡n k½nh ÷îc l÷ñng ÷ñc re v  gi¡ trà thüc t¸ rt . - ë l»ch Ea cõa gâc mð h¼nh nân ÷îc l÷ñng ae v  ¢ ành ngh¾a gâc at . 3.1.4.3 K¸t qu£ ¡nh gi¡ cõa bë ÷îc l÷ñng b·n vúng mîi Hi»u n«ng cõa méi ph÷ìng thùc tr¶n c¡c bë dú li»u têng hñp ÷ñc thº hi»n trong b£ng 3.2. º ¡nh gi¡ c¡c tªp dú li»u thüc, k¸t qu£ thû nghi»m ÷ñc thº hi»n trong b£ng 3.3 cho c¡c èi t÷ñng h¼nh trö. B£ng 3.4 thº hi»n k¸t qu£ ÷îc l÷ñng cho c¡c bë dú li»u h¼nh c¦u v  h¼nh nân. 3.1.5 Th£o luªn Trong nghi¶n cùu n y, chóng tæi ¢ · xu§t GCSAC l  mët bë ÷îc l÷ñng b·n vúng k¸t hñp giúa vi»c £m b£o sü nh§t qu¡n vîi mæ h¼nh ÷îc l÷ñng thæng qua vi»c ¡nh gi¡ t l» inlier v  r ng buëc h¼nh håc cõa èi t÷ñng quan t¥m. Chi¸n l÷ñc n y nh¬m möc ½ch chån c¡c m¨u tèt º ÷îc l÷ñng mæ h¼nh. Ph÷ìng thùc ÷ñc · xu§t ¢ ÷ñc kiºm tra vîi c¡c c§u tróc h¼nh håc cì b£n nh÷ h¼nh trö, h¼nh c¦u v  h¼nh nân. 15
 18. B£ng 3.3: K¸t qu£ thû nghi»m tr¶n tªp dú li»u 'h¼nh trö thù 2'. C¡c th½ nghi»m ÷ñc l°p l¤i 20 l¦n, sau â c¡c k¸t qu£ ÷ñc t½nh trung b¼nh. Dú li»u/ Ph÷ìng thùc w tp Er ë o (%) Sd (ms) (%) 'h¼nh trö 2' MLESAC 9.94 3269.77 110.28 9.93 (cèc c  ph¶) GCSAC 13.83 2807.40 33.44 7.00 'h¼nh trö 2' MLESAC 19.05 1231.16 479.74 19.58 (lon ç «n) GCSAC 21.41 1015.38 119.46 13.48 'H¼nh trö 2' MLESAC 15.04 1211.91 101.61 21.89 (Cèc ç «n) GCSAC 18.8 1035.19 14.43 17.87 'H¼nh trö 2' MLESAC 13.54 1238.96 620.62 29.63 (lon soda) GCSAC 20.6 1004.27 16.25 27.7 B£ng 3.4: K¸t qu£ ¡nh gi¡ trung b¼nh tr¶n bë dú li»u 'qu£ c¦u thù hai', 'nân thù hai'. C¡c tªp dú li»u thüc ÷ñc l°p l¤i 20 l¦n cho k¸t qu£ thèng k¶. Dú li»u/ ë o RANSACPROSAC MLESACMSAC LOSAC NAPSAC GCSAC Ph÷ìng thùc w(%) 99.77 99.98 99.83 99.80 99.78 98.20 100.00 Sd 29.60 26.62 29.38 29.37 28.77 35.55 11.31 'H¼nh tp (ms) 3.44 3.43 4.17 2.97 7.82 4.11 2.93 c¦u 2' Er (%) 30.56 26.55 30.36 30.38 31.05 33.72 14.08 w(%) 79.52 71.89 75.45 71.89 80.21 38.79 82.27 Sd 126.56 156.40 147.00 143.00 96.37 1043.34 116.09 'H¼nh tp (ms) 10.94 7.42 13.05 9.65 96.37 25.39 7.14 nân 2' EA (deg.) 38.11 40.35 35.62 25.39 29.42 52.64 23.74 Er (%) 77.52 77.09 74.84 75.10 71.66 76.06 68.84 C¡c tªp dú li»u thû nghi»m bao gçm c¡c bë dú li»u sinh v  bë dú li»u thu thüc t¸. K¸t qu£ cõa thuªt to¡n GCSAC ÷ñc so s¡nh vîi c¡c thuªt to¡n düa tr¶n RANSAC v  chóng ta câ thº th§y GCSAC ¢ ÷îc l÷ñng tèt ngay c£ nhúng ¡m m¥y iºm vîi t l» inlier th§p. Trong t÷ìng lai, chóng tæi ti¸p töc thû nghi»m GCSAC vîi c¡c c§u tróc h¼nh håc kh¡c v  ¡nh gi¡ ph÷ìng ph¡p ÷ñc · xu§t vîi kàch b£n thüc t¸ º ph¡t hi»n nhi·u èi t÷ñng. 3.2 ×îc l÷ñng èi t÷ñng sû döng ngú c£nh v  r ng buëc h¼nh håc 3.2.1 Ph¡t hi»n èi t÷ñng sû döng ngú c£nh v  r ng buëc h¼nh håc Chóng ta h¢y xem x²t mët kàch b£n thüc trong c¡c ho¤t ëng phê bi¸n h ng ng y cõa nhúng NKT. Hå i v o mët pháng cafe sau â ÷a ra mët c¥u häi "cèc c  ph¶ ð ¥u?", Nh÷ trong h¼nh 1. 16
 19. B£ng 3.5: K¸t qu£ trung b¼nh cõa c¡c ë o ¡nh gi¡ sû döng GCSAC v  MLESAC tr¶n ba tªp dú li»u. C¡c thõ töc ÷ñc l°p l¤i 50 l¦n º ¡nh gi¡ thèng k¶. Khæng sû döng Dú li»u/ Ph÷ìng thùc r ng buëc Ea (deg.) Er (%) tp (ms) dú li»u MLESAC 46.47 92.85 18.10 1 GCSAC 36.17 81.01 13.51 Dú li»u MLESAC 47.56 50.78 25.89 2 GCSAC 40.68 38.29 18.38 Dú li»u MLESAC 45.32 48.48 22.75 3 GCSAC 43.06 46.9 17.14 3.2.2 · xu§t ph÷ìng thùc ph¡t hi»n èi t÷ñng sû döng ngú v  r ng buëc h¼nh håc Trong bèi c£nh ph¡t triºn c¡c h» thèng hé trñ t¼m ki¸m èi t÷ñng cho NKT (nh÷ trong h¼nh 1). 3.2.2.1 Kiºm ành mæ h¼nh sû döng r ng buëc ngú c£nh 3.2.3 Th½ nghi»m k¸t qu£ cõa ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng sû döng r ng buëc ngú c£nh 3.2.3.1 Mi¶u t£ cì sð dú li»u ¡nh gi¡ Tªp dú li»u ¦u ti¶n ÷ñc t¤o tø mët tªp dú li»u cæng bè trong [3]. 3.2.3.2 C¡c ë o ¡nh gi¡ 3.2.3.3 C¡c k¸t qu£ cõa ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng sû döng r ng buëc ngú c£nh B£ng 3.5 so s¡nh hi»u n«ng cõa ph÷ìng ph¡p · xu§t GCSAC v  MLESAC. 3.2.4 Th£o luªn CH×ÌNG 4 PHT HI›N V€ ×ÎC L×ÑNG MÆ HœNH †Y Õ CÕA ÈI T×ÑNG 3-D V€ PHT TRIšN ÙNG DÖNG 4.1 Ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D 4.1.1 Khði ¦u C¡c èi t÷ñng quan t¥m ÷ñc °t tr¶n m°t ph¯ng b n v  l  c¡c èi t÷ñng câ c§u tróc h¼nh håc ìn gi£n (v½ dö: cèc c  ph¶, lå, chai, lon soda l  h¼nh trö, bâng ¡, hoa 17
 20. B£ng 4.1: K¸t qu£ trung b¼nh ph¡t hi»n c¡c vªt thº h¼nh c¦u tr¶n hai giai o¤n ë o/ Giai Giai o¤n 2 Thíi gian Dú li»u o¤n xû lþ 1 tp (s)/c£nh ë tri»u ë ch½nh ë tri»u ë ch½nh Ph÷ìng thùc Dú li»u hçi(%) x¡c(%) hçi(%) x¡c(%) PSM 62.23 48.36 60.56 46.68 1.05 thù 1 CVFGS 56.24 50.38 48.27 42.34 1.2 DLGS 88.24 78.52 76.52 72.29 0.5 qu£ l  h¼nh c¦u). Ph÷ìng ph¡p cõa chóng tæi ¢ khai th¡c hi»u su§t cõa YOLO [2] nh÷ mët ph÷ìng ph¡p khði nguçn º ph¡t hi»n èi t÷ñng trong h¼nh £nh RGB v¼ nâ l  ph÷ìng ph¡p câ hi»u su§t cao nh§t º ph¡t hi»n èi t÷ñng. Sau â, c¡c èi t÷ñng ÷ñc ph¡t hi»n ÷ñc chi¸u v o dú li»u ¡m m¥y iºm (dú li»u 3-D) º t¤o ra mæ h¼nh èi t÷ñng ¦y õ º c¦m n­m, mæ t£ c¡c èi t÷ñng. 4.1.2 C¡c nghi¶n cùu li¶n quan 4.1.3 Mët nghi¶n cùu so s¡nh cõa ph¡t hi»n èi t÷ñng 3-D 4.1.3.1 Ph÷ìng thùc düa tr¶n h¼nh håc cho ph¡t hi»n c¡c c§u tróc h¼nh håc ìn gi£n (PSM) Ph÷ìng ph¡p n y sû döng ph¡t hi»n c¡c c§u tróc h¼nh håc cì b£n (PSM) cõa (Schnabel et al. 2007) trong ¡m m¥y iºm cõa c¡c èi t÷ñng. 4.1.3.2 K¸t hñp ph¥n cöm èi t÷ñng, °c tr÷ng ph¥n bè h÷îng (VFH), GCSAC cho ÷îc l÷ñng mæ h¼nh ¦y õ - (CVFGS) 4.1.3.3 K¸t hñp cõa håc s¥u v  GCSAC cho ph¡t hi»n v  x¥y düng mæ h¼nh ¦y õ cõa èi t÷ñng - (DLGS) M¤ng n y chia h¼nh £nh ¦u v o th nh mët h¼nh chú nhªt câ k½ch th÷îc c × c v  sû döng c¡c °c tr÷ng tø to n bë h¼nh £nh º dü o¡n èi t÷ñng méi æ cõa l÷îi n y. 4.1.4 C¡c th½ nghi»m v  k¸t qu£ 4.1.4.1 Cì sð dú li»u thu thªp 4.1.4.2 ¡nh gi¡ ph¡t hi»n èi t÷ñng 4.1.4.3 C¡c tham sè ¡nh gi¡ 4.1.4.4 C¡c k¸t qu£ K¸t qu£ trung b¼nh cõa vi»c ph¡t hi»n c¡c èi t÷ñng h¼nh c¦u ð 2 giai o¤n ÷ñc tr¼nh b y trong b£ng 4.1. 4.1.5 Th£o luªn 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2