intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

76
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề, đào tạo nghề chất lượng cao và giải pháp tài chính cho cho đào tạo nghề chất lượng cao; luận án tổng kết kinh nghiệm của một số nước về đầu tư tài chính cho đào tạo nghề; rút ra được một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng về đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề; giải pháp tài chính áp dụng cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo. ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng nêu trên. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao để thực hiện được mục tiêu của đào tạo nghề trong thời gian tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> KHƯƠNG THỊ NHÀN<br /> <br /> GI¶I PH¸P tµi chÝnh cho ®µo t¹o nghÒ<br /> CHÊT L¦îNG CAO ë VIÖT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số<br /> <br /> : 62.34.02.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành<br /> tại Học viện Tài chính<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. TS. Đỗ Đình Thu<br /> 2. PGS, TS. Dương Đức Lân<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Lê Quốc Lý<br /> Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> Phản biện 2: TS. Nguyễn Trường Giang<br /> Bộ Tài chính<br /> <br /> Phản biện 3: TS. Nguyễn Hồng Minh<br /> Tổng cục Dạy nghề<br /> <br /> Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án<br /> cấp Học viện, họp tại Học viện Tài chính<br /> Vào hồi 8 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia<br /> và Thư viện Học viện Tài chính<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu hàng đầu của chiến lược phát triển<br /> kinh tế xã hội, nguồn nhân lực được đào tạo với chất lượng cao góp phần nâng cao<br /> năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế đồng<br /> thời đảm bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia.<br /> Nhu cầu đào tạo nghề trong thời gian sắp tới là rất cao trong khi các điều<br /> kiện về cơ sở vật chất, chương trình giáo trình, giáo viên cho dạy nghề còn nhiều<br /> hạn chế. Mặc dù đào tạo nghề thời gian qua cũng đã phục hồi và phát triển, tài<br /> chính cho đào tạo nghề cũng được cải thiện cả về quy mô và phương thức đầu<br /> tư tuy nhiên những giải pháp tài chính cho đào tạo nghề nói chung và cho đào<br /> tạo nghề chất lượng cao cần phải được hoàn thiện và đổi mới.<br /> Từ những lý do kể trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp tài<br /> chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam” với mong muốn đưa ra một<br /> số giải pháp tài chính có tính khoa học và thực tiễn.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề, đào<br /> tạo nghề chất lượng cao và giải pháp tài chính cho cho đào tạo nghề chất lượng<br /> cao; Tổng kết kinh nghiệm của một số nước về đầu tư tài chính cho đào tạo nghề;<br /> rút ra được một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam; Phân tích,<br /> đánh giá thực trạng về đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề; giải pháp tài chính<br /> áp dụng cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, chỉ ra những<br /> ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng nêu trên. Qua đó, tác giả đề xuất<br /> một số giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao để thực hiện được mục<br /> tiêu của đào tạo nghề trong thời gian tới.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> Đối tượng nghiên cứu của luận án: Các giải pháp tài chính cho đào tạo nghề<br /> chất lượng cao, cơ sở lý thuyết và thực trạng ở Việt Nam.<br /> Phạm vi nghiên cứu của luận án:<br /> - Về nội dung: Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam.<br /> - Về không gian và thời gian: luận án nghiên cứu thực trạng các giải pháp tài<br /> chính cho đào tạo nghề chất lượng giai đoạn 2007 - 2014, các giải pháp và điều<br /> kiện thực hiện hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển đào tạo<br /> nghề chất lượng cao được nghiên cứu áp dụng đến năm 2020 ở Việt Nam<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau:<br /> phương pháp phân tích và tổng hợp kết hợp tư duy logic, so sánh, phương pháp<br /> nghiên cứu thực chứng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Luận án đã hệ thống hóa, phân tích và phát triển thêm nhằm làm sáng tỏ<br /> những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề, đào tạo nghề chất lượng cao và các<br /> giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao.<br /> Phân tích đánh giá kinh nghiệm quốc tế về giải pháp tài chính cho đào tạo<br /> nghề và bài học có thể vận dụng cho Việt Nam.<br /> Luận án phân tích đánh giá thực trạng làm sáng tỏ những kết quả đạt được,<br /> hạn chế, nguyên nhân của giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở<br /> Việt Nam giai đoạn 2007-2014. Bám sát bối cảnh, định hướng, mục tiêu phát triển<br /> đào tạo nghề và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, vốn đầu tư cho đào tạo nghề chất<br /> lượng cao; đề xuất các giải pháp và các điều kiện thực hiện các giải pháp tài chính<br /> có cơ sở lý luận và thực tiễn, có tính khả thi nhằm thúc đẩy phát triển đào tạo nghề<br /> chất lượng cao đến năm 2020 ở Việt Nam.<br /> 6. Kết cấu chung của luận án<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận<br /> án được chia làm 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất<br /> lượng cao.<br /> Chương 2: Thực trạng giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở<br /> Việt Nam.<br /> Chương 3: Hoàn thiện giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở<br /> Việt Nam.<br /> 7. Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> 7.1. Những công trình đã công bố<br /> Nghiên cứu về tài chính cho GD-ĐT nói chung và tài chính cho đào tạo<br /> nghề nói riêng đã được thực hiện ở nhiều công trình nghiên cứu khác nhau như<br /> luận án thạc sỹ, tiến sỹ, các nghiên cứu chuyên sâu, tham luận, bài báo, đề tài<br /> nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cụ thể:<br /> + Luận án của tác giả Đặng Văn Du (2004), Học viện Tài chính với đề tài “Các<br /> giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho đào tạo đại học”.<br /> + Luận án của tác giả Bùi Tiến Hanh (2007), Học viện Tài chính với đề tài:<br /> “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam”.<br /> + Luận án của tác giả Phạm Văn Ngọc (2007), Học viện Chính trị quốc gia Hồ<br /> Chí Minh với đề tài “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của Đại học quốc gia trong<br /> tình hình đổi mới quản lý tài chính công ở nước ta hiện nay”.<br /> + Luận án của tác giả Trương Anh Dũng (2014), Học viện Tài chính với đề tài<br /> "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển đào tạo nghề đến năm 2020”.<br /> <br /> 3<br /> <br /> + Luận án của tác giả Nguyễn Thu Hương (2014), Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> với đề tài “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất<br /> lượng cao trong các trường Đại học công lập tại Việt Nam”.<br /> + Đề tài cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề (2014), Tổng cục dạy<br /> nghề với đề tài “Một số giải pháp đầu tư đồng bộ phát triển nghề trọng điểm”.<br /> 7.2. Khoảng trống nghiên cứu<br /> Nhìn chung, các công trình nêu trên đều thống nhất cho rằng sản phẩm giáo<br /> dục là dịch vụ xã hội, muốn có một sản phẩm tốt, chất lượng thì dịch vụ đó phải được<br /> tính đúng, tính đủ chi phí; các đối tượng thụ hưởng dịch vụ phải cùng với ngân sách<br /> nhà nước chia sẻ chi phí đào tạo và tiến tới nhà nước chỉ chi trả với những dịch vụ mà<br /> xã hội có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa và dịch vụ cho các đối tượng ưu<br /> tiên trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều “khoảng trống” từ các công trình đã công<br /> bố trên đây, đòi hỏi phải có các công trình nghiên cứu tiếp theo để “lấp đầy” những<br /> khoảng trống đó:<br /> (1). Hầu hết các đề tài tập trung về quản lý tài chính giáo dục đào tạo, đại học<br /> và đào tạo nghề nói chung mà chưa có đề tài nào chuyên sâu về đào tạo chất lượng<br /> cao, duy chỉ có tác giả Nguyễn Thu Hương đã đề cập đến việc quản lý tài chính cho<br /> các chương trình đào tạo chất lượng cao nhưng chỉ thực hiện ở các trường đại học.<br /> (2). Chưa có công trình nào đi sâu vào từng giải pháp cụ thể như giải pháp về<br /> xã hội hóa nguồn lực, đổi mới cơ chế phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên NSNN<br /> hàng năm theo hướng chuyển sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng hay giao nhiệm vụ theo<br /> kết quả đầu ra... trong bối cảnh đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề chất lượng<br /> cao nói riêng đang chịu tác động rất lớn từ yêu cầu, đòi hỏi về “nghề chất lượng cao”<br /> để tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế.<br /> Do vậy, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề<br /> chất lượng cao ở Việt Nam” để nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ kinh tế. Đào tạo<br /> nghề chất lượng cao cần phải thực hiện ở các cấp trình độ của các nghề đào tạo, tuy<br /> nhiên luận án này tác giả tập trung nghiên cứu sâu về các giải pháp tài chính cho đào<br /> tạo nghề chất lượng cao ở trình độ cao đẳng và trung cấp với sản phẩm đầu ra là<br /> người lao động có kỹ năng nghề cao, có khả năng hoàn thành một phần hay toàn bộ<br /> một công việc phức tạp mà lao động giản đơn không làm được.<br /> 7.3. Điểm yếu và điểm mạnh của nghiên cứu<br /> - Điểm yếu: có những nội dung mới ngay cả với các nhà quản lý nên tài liệu và<br /> các văn bản pháp quy hạn chế.<br /> - Điểm mạnh: Hướng tiếp cận mới, số liệu mới cập nhật và chính xác cao do<br /> được thu thập từ nguồn đáng tin cậy, chất lượng.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2