intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

152
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế, thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn Hóa chất Việt Nam

 1. 1 2 L IM U ư c t m quan tr ng c a v n này, Tác gi ã l a ch n tài: 1. Tính c p thi t c a tài "Hoàn thi n h th ng ki m soát n i b t i T p oàn Hóa ch t Năm 2009 trong ngành hoá ch t nhà nư c ã ký quy t nh Vi t Nam" làm tài Lu n án ti n sĩ c a mình. thành l p T p oàn Hoá ch t Vi t Nam d a trên cơ s s p x p l i 2. T ng quan các nghiên c u v h th ng ki m soát n i b T ng Công ty Hoá ch t Vi t Nam. V i qui mô l n và ho t ng a Cho n nay, ã có r t nhi u nhà khoa h c nghiên c u HTKSNB trên nh ng khía c nh và lĩnh v c khác nhau: ngành ngh thì vi c ph i thi t l p m t HTKSNB m nh h tr + Các lý lu n v h th ng KSNB trên th gi i và t i Vi t Nam ã h tr cho công tác qu n lý là m t t t y u khách quan nh m m phát tri n t p trung làm rõ các khái ni m v h th ng KSNB, vai trò c a b o cho t p oàn t ư c các m c tiêu như: b o v tài s n, m h th ng KSNB trong doanh nghi p, các tiêu chí và công c ánh giá b o tin c y c a thông tin, m b o th c hi n các qui nh ra, h th ng KSNB, các b ph n c u thành c a h th ng KSNB. m b o hi u qu ho t ng. Tuy nhiên t p oàn ư c thành l p + T i Vi t Nam nghiên c u ng d ng h th ng KSNB trong m t không ph i do quá trình tích t v n và phát tri n qui mô d n tr ơn v c th các ngành, các lĩnh v c cũng ư c nhi u tác gi quan thành t p oàn như các nư c trên th gi i nên trong quá trình ho t tâm các lu n văn cao h c c th : trong ho t ng tín d ng ngân ng còn r t nhi u h n ch như: v n còn d a vào bao c p, c hàng, trong các doanh nghi p v a. quy n, kinh doanh t hi u qu th p chưa tương x ng v i nh ng l i + Trong th i gian g n ây ã có m t s nghiên c u thu c Lu n án th và s u tư c a nhà nư c, u tư ra ngoài ngành kém hi u qu . ti n sĩ v h th ng KSNB nhưng không ph i trong m t doanh nghi p Chưa tách b ch ư c vai vai trò ch s h u v i ch c năng qu n lý c th mà ph m vi nghiên c u r ng hơn trong m t ngành, m t t ng nhà nư c. S tích t , t p trung v n và ki m soát v n còn nhi u h n công ty, B qu c phòng ch . M t s v trí qu n lý ch ch t ư c b nhi m vì lý do chính tr + T ch c ho t ng kinh doanh dư i mô hình t p oàn còn là mà không d a trên năng l c qu n tr kinh doanh. H th ng thông tin v n m i m , trong quá trình ho t ng hơn 10 năm qua còn b c l ti m n nhi u h n ch không th c s h u d ng cho quá trình ra khá nhi u m t h n ch . Tuy nhiên chưa có nghiên c u nào c p n quy t nh. R t ít các ơn v thu c t p oàn có ư c nh ng chính ki m soát n i b t i T p oàn cũng như xây d ng nó tr thành h sách và th t c KSNB riêng phù h p v i th c ti n c a ơn v . Hơn th ng. Cũng chưa có công trình nghiên c u nào v “Hoàn thi n h n a m t trong b y n i dung ch y u theo ch trương tái cơ c u T p th ng ki m soát n i b t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam” oàn giai o n t năm 2012 n năm 2015 c a Th tư ng Chính 3. M c tiêu và câu h i nghiên c u c a Lu n án ph thì là ph i tăng cư ng công tác KSNB t i T p oàn. Xu t phát Nghiên c u này ư c th c hi n nh m phát tri n lý lu n v t nh ng lý do trên, hoàn thi n h th ng KSNB t i T p oàn Hóa HTKSNB trong T p oàn kinh t . T ó ánh giá th c tr ng HTKSNB ch t Vi t Nam tr thành v n có tính c p bách trong qu n lý, có ý t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam xu t phương hư ng và gi i pháp nghĩa c v lý lu n và th c ti n trong giai o n hi n nay. Nh n th c hoàn thi n HTKSNB phù h p v i c thù ho t ng c a T p oàn.
 2. 3 4 Câu h i nghiên c u: t ư c m c tiêu nghiên c u trên, các 7. Khung nghiên c u và k t c u c a tài câu h i nghiên c u ư c ưa ra tương x ng (khung nghiên c u) 4. i tư ng và ph m vi nghiên c u c a Lu n án Chương 1 Tr l i câu h i nghiên c u th 1: Lu n án t p trung nghiên c u HTKSNB t i T p oàn Hoá ch t Lý lu n chung v h th ng ki m c i m c a T p oàn kinh t v i Vi t Nam (công ty m và các công ty thành viên) soát n i b và h th ng ki m soát vi c thi t k và v n hành HTKSNB 5. Phương pháp nghiên c u c a Lu n án n i b trong các t p oàn kinh t T p oàn? Các y u t c u thành - Phương pháp lu n duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s c a ch HTKSNB T p oàn? Kinh nghi m nghĩa Mác Lê Nin vào nghiên c u xã h i h c. Lu n án s d ng qu c t v HTKSNB c a các T p oàn t i m t s nư c t ó rút ra bài phương pháp khái quát hoá, t ng h p và phân tích nh ng nguyên lý h c kinh nghi m cho Vi t Nam? cơ b n v h th ng KSNB qua các giáo trình, tài li u. - Phương pháp i u tra, quan sát, ph ng v n: Tác gi ã th c hi n Chương 2 thi t k b ng câu h i i u tra k t h p v i ph ng v n sâu Th c tr ng h th ng ki m soát Tr l i câu h i nghiên c u th 2: n i b t i T p oàn Hóa ch t Th c tr ng vi c thi t k và v n - Phương pháp x lý d li u: t k t qu i u tra, quan sát và Vi t Nam hành HTKSNB t i T p oàn Hoá ph ng v n sâu tác gi ã t ng h p thành 14 b ng t ó mô t , ch t Vi t Nam? ánh giá, phân tích, t ng h p, so sánh - Ngu n d li u s d ng: Tác gi s d ng ngu n d li u th c p và sơ c p 6. Nh ng óng góp m i c a Lu n án Chương 3 Tr l i câu h i nghiên c u th 3: - V lý lu n: xây d ng mô hình t ch c HTKSNB làm khung lý Phương hư ng và gi i pháp Nhóm gi i pháp nào c n ư c ưa ra hoàn thi n h th ng ki m soát nh m hoàn thi n HTKSNB t i T p thuy t nghiên c u HTKSNB t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam. c p n i b t i T p oàn Hóa ch t oàn Hoá ch t Vi t Nam áp ng nh ng c i m v t ch c ho t ng, c i m v v n c a T p oàn Vi t Nam. ư c các m c tiêu c a T p oàn? chi ph i n vi c thi t k và v n hành HTKSNB t i T p oàn. Thông qua th c tr ng t ch c HTKSNB c a các T p oàn kinh t trên th gi i như : M , Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c. Lu n án ã nêu Sơ 1.1. Khung nghiên c u c a Lu n án ra m t s bài h c kinh nghi m mà Vi t Nam. - V th c ti n: trên cơ s i u tra, phân tích ánh giá th c tr ng, Lu n án xu t nhóm các gi i pháp hoàn thi n HTKSNB t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: LÝ LU N CHUNG V H TH NG KI M SOÁT KSNB N IB VÀ H TH NG KI M SOÁT N I B TRONG CÁC T P OÀN KINH T 1.1 Khái quát v ki m soát và ki m soát n i b trong qu n lý. 1.1.1 Ki m soát trong qu n lý m b o s tin m b o s tuân m b o các c y c a c a báo th các qui nh ho t ng ư c Ki m soát có liên quan m t thi t v i qu n lý, nó có vai trò quan cáo tài chính và lu t l th c hi n hi u tr ng trong vi c ra quy t nh c a nhà qu n lý, nó là m t trong năm qu ch c năng c a qu n lý bao g m: Xác nh m c tiêu và l p k ho ch, t ch c th c hi n, ph i h p, ki m soát. Thông qua ki m soát nhà qu n lý nhìn nh n ư c nh ng thi u sót trong h th ng t ch c Môi ánh Ho t Thông Giám ra các bi n pháp i u ch nh k p th i. Khi có ki m soát nhà qu n lý s trư ng giá r i ng tin và ki m ro ki m truy n sát có y thông tin ra quy t nh thích h p nh m thích ng v i soát soát thông môi trư ng, t ư c m c tiêu ra. 1.1.2 Các lo i ki m soát Phân theo m c tiêu ki m soát có: ki m soát ngăn ng a, ki m soát Sơ 1.3: Cơ c u ki m soát n i b theo COSO phát hi n và ki m soát i u ch nh; Phân theo ph m vi ki m soát phân 1.2 H th ng ki m soát n i b trong doanh nghi p thành: ki m soát n i b và ki m soát bên ngoài; Phân theo n i dung 1.2.1 B n ch t c a h th ng ki m soát n i b Theo Liên oàn K toán qu c t (IFAC), ã ưa ra nh nghĩa: ki m soát phân thành: ki m soát t ch c và ki m soát k toán; Phân theo “H th ng ki m soát n i b là m t h th ng chính sách, th t c ư c ch th qu n lý phân thành: ki m soát tr c ti p và ki m soát gián ti p. thi t l p nh m t ư c b n m c tiêu: b o v tài s n c a ơn v ; b o 1.1.3 Ki m soát n i b m tin c y c a các thông tin; b o m vi c th c hi n các ch Cơ c u ki m soát n i b c a COSO có th ư c khái quát b ng sơ pháp lý; b o m hi u qu ho t ng [72,82]. V i nh nghĩa này ã c p tương i y các khía c nh c a HTKSNB và nh n m nh sau “Ki m soát n i b là quá trình do ngư i qu n lý, h i ng qu n tr n các m c tiêu m b o hi u qu ho t ng trên cơ s tuân th và các nhân viên c a ơn v chi ph i, nó ư c thi t l p cung c p m t pháp lu t và m b o tin c y c a thông tin và an toàn c a tài s m b o h p lý nh m th c hi n các m c tiêu: m b o s tin c y c a s n. Khái ni m này cũng trùng v i quan i m c a Alvin A.rens. Nó có tính khái quát hoá cao và có th s d ng làm nghiên c u c a báo cáo tài chính; m b o s tuân th các qui nh và lu t l ; m HTKSNB trong các lĩnh v c khác nhau. Khái ni m này phù h p v i b o các ho t ng ư c th c hi n hi u qu [111,tr 186] b n ch t nghĩa c a t “h th ng” theo i t Ti ng Vi t là m t th
 4. 7 8 th ng nh t, bao g m nh ng tư tư ng, nguyên t c, qui t c liên k t v i 1.3 H th ng ki m soát n i b trong các t p oàn kinh t nhau m t cách ch t ch . Khái ni m này cũng ư c Tác gi ng d ng 1.3.1 Khái quát chung v t p oàn kinh t nh m nghiên c u HTKSNB t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam. 1.3.1.1 Khái ni m và vai trò c a t p oàn kinh t 1.2.2 Các y u t c u thành h th ng ki m soát n i b V i cách ti p c n c a tài ó là “h th ng” KSNB nh m t o lên T các khái ni m khác nhau, theo quan i m c a Tác gi có th m t th th ng nh t các y u t cùng lo i, cùng ch c năng, có m i liên ưa ra m t khái ni m v t p oàn kinh t như sau: T p oàn kinh t h ch t ch v i nhau, Tác gi ã l a ch n quan i m theo Liên oàn là m t t p h p các ch th kinh t trong ó có công ty m và các K toán qu c t IFAC làm nh hư ng cho vi c xác nh xác y u t c u thành h th ng KSNB t i các t p oàn kinh t nói chung và t i doanh nghi p ( ơn v ) thành viên có tư cách pháp nhân, có m i quan T p oàn Hoá ch t Vi t Nam, theo ó các y u t c u thành bao g m: h s h u ho c liên k t g n bó lâu dài v l i ích kinh t , công ngh , môi trư ng ki m soát, h th ng thông tin (trong ó có h th ng k th trư ng, các d ch v khác và chi n lư c kinh doanh ho t ng toán) và th t c ki m soát. Mô hình t ch c h th ng ki m soát n i trong nhi u ngành, lĩnh v c khác nhau nh m tăng cư ng tích t , t p b ư c khái quát t i sơ dư i ây trung, tăng kh năng c nh tranh và t i a hoá l i ích. Chính sách H th ng Th t c Vai trò c a các t p oàn kinh t là r t l n ư c th hi n: T p ki m soát KSNB ki m soát oàn cho phép huy ng ư c các ngu n l c v t ch t, lao ng và v n trong xã h i; Liên k t b o v s n xu t trong nư c, m r ng c ng c Môi trư ng ki m soát H th ng thông tin Th t c ki m phát tri n trên th trư ng th gi i; Kh c ph c kh năng h n ch v n - c thù qu n lý -H th ng ch ng t soát c a công ty cá bi t; y m nh nghiên c u, tri n khai ng d ng khoa - Cơ c u t ch c -H th ng tài kho n - Phân công phân nhi m h c công ngh m i; Nh ng thông tin và kinh nghi m s ư c truy n - Chính sách nhân s -H th ng s sách - Công tác k ho ch - B t kiêm nhi m t i r ng rãi t o cơ h i cho nh ng thành viên h c h i; Tăng cư ng -H th ng báo cáo - U ban ki m soát - U quy n và phê hi u qu kinh t . - B ph n ki m toán chu n 1.3.1.2. Phân lo i t p oàn kinh t n ib - Môi trư ng KS bên Theo phương th c hình thành có: Liên k t ngang, liên k t d c, ngoài liên k t h n h p; Theo hình th c s h u chia thành: T p oàn tư nhân, T p oàn Nhà Nư c, T p oàn a s h u; Theo b n ch t liên k t: Liên k t m m, Liên k t c ng; Theo tính ch t chuyên môn hóa: B o v tài s n m b o tin c y m b o vi c th c B o m hi u T p oàn chuyên ngành h p, T p oàn kinh doanh t ng h p a c a ơn v c a thông tin hi n ch pháp lý qu ho t ng ngành; Theo ph m vi ho t ng: T p oàn qu c gia, T p oàn Sơ 1.4: Mô hình t ch c h th ng ki m soát n i b xuyên qu c gia
 5. 9 10 1.3.2 c i m c a T p oàn kinh t nh hư ng n vi c thi t k 1.4 Kinh nghi m v h th ng ki m soát n i b t i m t s T p và v n hành c a h th ng ki m soát n i b t i T p oàn oàn kinh t trên th gi i 1.4.1 Khái quát chung v h th ng KSNB t i m t s t p oàn kinh 1.3.2.1 c i m t ch c và ho t ng t p oàn v i thi t k và v n t trên th gi i hành HTKSNB T i M , Cơ c u t ch c c a các t p oàn t i M g m: công ty m -V a v pháp lý, t p oàn kinh t không có tư cách pháp nhân thành l p m t H QT, H QT có quy n nhân danh công ty quy t mà ch là t h p các công ty có tư cách pháp nhân nh m i v n liên quan n vi c xác nh và th c hi n m c tiêu, - Cơ c u t ch c t p oàn, a d ng, không có khuôn m u th ng nhi m v và quy n l i c a công ty. H QT có cơ c u g m thành viên nh t. Tuy nhiên các t p oàn u có c i m chung v cơ c u t trong n i b và các thành viên c l p. H QT thư ng thành l p m t ch c qu n lý là th c hi n qu n lý theo mô hình a kh i trong ó có s ban do các thành viên H QT ph trách bao g m: U Ban tài m t doanh nghi p gi m t vai trò tr c t. chính, U Ban t ch c, U Ban ki m toán. S ki m soát c a các t p - V qui mô và ph m vi ho t ng, h u h t các t p oàn u có qui oàn t i M t p trung vào ba lĩnh v c: Ki m soát chi phí, ki m soát v n mô l n và ph m vi ho t ng r t r ng và ki m soát vay n . - V quan h liên k t và qu n lý v n, s liên k t ch y u trong t p T i Trung Qu c, các t p oàn, công ty m v a th c hi n ch c oàn là thông qua quan h v u tư v n. năng qu n lý v n, v a tr c ti p s n xu t kinh doanh. Công ty m tr c - V ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh, các t p oàn ho t ng a ti p c i di n c a công ty vào b máy qu n lý c a doanh nghi p ngành, a lĩnh v c phân tán r i ro thành viên tương ng v i quy n chi ph i, quy n i u ph i. Ki m toán - V ch s h u, các t p oàn có tính ch t a ch s h u, n i b là m t y u t quan tr ng trong h th ng giám sát tài chính c a Công ty m và các công ty con t p oàn. Tuy nhiên nó phát huy hi u qu thì c n ph i phân nh rõ 1.3.2.2 c i m v v n trong t p oàn kinh t v i thi t k và v n m i quan h và trách nhi m c a b ph n này v i BKS. hành HTKSNB T i Nh t B n, cơ c u t ch c t i các t p oàn, công ty m và các - S h u v n trong t p oàn là r t a d ng công ty con có m i liên k t khá m t thi t, trao i, thông tin, chi n - Trong t p oàn kinh t quy n s h u và quy n i u hành v n có lư c, k ho ch kinh doanh thông qua H QT. Chính sách nhân s t i s tách bi t nh t nh. t p oàn áp d ng phương th c qu n lý “ch làm vi c su t i” ã - V n công khai, minh b ch, i u ch nh cơ c u v n t o cho m i ngư i trong t p oàn ph i ph n u h t mình cho s sinh - V n ch u s i u ti t c a cơ ch qu n lý tài chính t n và phát tri n c a t p oàn. - V n trong t p oàn hàm ch a r i ro r t cao T i Hàn Qu c, Ch t ch t p oàn ch u trách nhi m tương ương 1.3.3 Phân bi t h th ng ki m soát n i b t i t p oàn kinh t v i thành viên H QT. Trong m i m t t p oàn u có văn phòng t p doanh nghi p ơn l oàn có ch c năng l p k ho ch, xây d ng chi n lư c, i u ph i ho t - Phân bi t T p oàn kinh t v i doanh nghi p ơn l ng chung do ch t ch t p oàn tr c ti p i u hành nhưng văn phòng - Phân bi t ki m soát n i b t p oàn kinh t v i doanh nghi p này không ph i là m t pháp nhân c l p. Trong h th ng ki m soát ơn l n i b có y ban Ki m toán có trách nhi m báo cáo v i H QT và
 6. 11 12 ch s h u v tình hình ho t ng c a các công ty trong t p oàn. CHƯƠNG 2: TH C TR NG H TH NG KI M SOÁT N I Chính sách nhân s theo ki u hình tháp luôn thúc y m i thành viên B T I T P OÀN HÓA CH T VI T NAM luôn ph n u t ư c k t qu cao trong v trí c a mình. 1.4.2 M t s bài h c kinh nghi m i v i h th ng ki m soát n i b 2.1 c i m c a T p oàn Hóa ch t Vi t Nam v i v n ch n m u nghiên c u trong các t p oàn kinh t t i Vi t Nam 2.1.1 S hình thành và phát tri n T p oàn Hóa ch t Vi t Nam Môi trư ng ki m soát c n ph i có U ban Ki m toán; C n ph i có T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam ư c thành l p theo Quy t nh b ph n KTNB tr c thu c BKS t i các c p c a t p oàn c nh báo s 835/TTg ngày 20/12/1995 c a Th tư ng Chính ph trên cơ s h p s m các r i ro, giám sát tài chính t p oàn, ánh giá tính hi u năng nh t hai t ng công ty: T ng công ty Phân bón và Hóa ch t cơ b n và và hi u qu c a h th ng KSNB; Trong t p oàn nhà nư c c n phân T ng công ty Hóa ch t công nghi p và Hóa ch t tiêu dùng. Năm 2006, nh, tách bi t rõ ràng ch c năng qu n lý kinh doanh và ch c năng T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam chuy n sang ho t ng theo mô hình qu n lý hành chính, gi a m c tiêu hi u qu kinh doanh và m c tiêu công ty m - công ty con. Năm 2009, Th tư ng Chính ph phê duy t án thí i m thành l p T p oàn Công nghi p Hóa ch t Vi t Nam và qu n lý nhà nư c i u ti t n n kinh t , công ty m c i di n c a quy t nh thành l p Công ty m - T p oàn Hoá ch t Vi t Nam. Năm công ty xu ng các công ty thành viên; Chính sách nhân s t i t p 2010, Th tư ng Chính ph ã chuy n Công ty m - T p oàn Hóa oàn c n áp d ng linh ho t phương th c qu n lý “ch làm vi c ch t Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình công ty TNHH m t thành su t i” như Nh t B n. Bên c nh ó k t h p chính sách nhân s viên do Nhà nư c làm ch s h u. theo ki u hình tháp luôn thúc y m i thành viên luôn ph n u 2.1.2 c i m T p oàn Hóa ch t Vi t Nam có nh hư ng n h t ư c k t qu cao trong v trí c a mình như Hàn Qu c. th ng ki m soát n i b K t lu n chương 1 2.1.2.1 c i m ho t ng c a T p oàn Hoá ch t Vi t Nam Trong chương 1, Lu n án ã làm rõ nh ng n i dung: - V phương th c hình thành t p oàn, t p oàn ư c thành l p d a - C th hoá làm rõ nh ng v n lý lu n cơ b n v HTKSNB trên s chuy n i và t ch c l i T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam -V a v pháp lý, T p oàn Hoá ch t Vi t Nam không có tư t i doanh nghi p. Phân tích các quan i m khác nhau v HTKSNB, cách pháp nhân mà ch có công ty m và công ty thành viên có tư t ó t ng quát ưa ra mô hình t ch c HTKSNB làm khung lý cách pháp nhân thuy t nghiên c u HTKSNB t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam - V cơ c u t ch c ơn gi n, công ty m là doanh nghi p c p 1, - Phân tích ư c c i m t ch c ho t ng, c i m v t p các công ty thành viên là doanh nghi p c p 2 oàn chi ph i n vi c thi t k và v n hành HTKSNB t i t p oàn. - V quan h liên k t và s h u, công ty con, công ty liên k t Phân bi t ư c HTKSNB t i t p oàn kinh t v i HTKSNB t i các trong t p oàn t n t i dư i 3 d ng: Công ty TNHH, công ty c ph n doanh doanh nghi p ơn l nh m làm rõ hơn v n thi t k và v n mà công ty m chi m trên 50% v n i u l , công ty c ph n mà công ty m chi m dư i 50% v n i u l hành HTKSNB mô hình ho t ng t p oàn. - V qui mô, t p oàn có ư c l i th qui mô v v n, tài s n, lao - Lu n án ã nghiên c u kinh nghi m t ch c HTKSNB c a các ng, s lư ng ơn v thành viên t p oàn kinh t trên th gi i như : M , Trung Qu c, Nh t B n, Hàn - V ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh a d ng ho t ng trên 4 Qu c, và trên cơ s ó ã rút ra ư c các bài h c kinh nghi m cho nhóm ngành, ngh kinh doanh chính và 2 nhóm ngành, ngh liên Vi t Nam quan n ngành, ngh kinh doanh chính
 7. 13 14 2.1.2.2 c i m v v n c a T p oàn Hoá ch t Vi t Nam cán b chưa ư c ào t o công tác l p k ho ch, s g n k t các k V n ư c ki m soát thông qua N D; V n ư c i u ch nh theo ho ch chưa ch t ch . a s các công ty không ánh giá r i ro trong t ng th i; Huy ng v n b ng nhi u cách: phát hành trái phi u, tín quá trình l p k ho ch phi u, kỳ phi u, vay v n t các t ch c tín d ng, t ch c tài chính - T ch c b máy ki m soát, ã cơ c u BKS t i công ty m và các khác, cá nhân t ch c ngoài t p oàn; u tư v n ra ngoài t p oàn công ty thành viên. Tuy nhiên BKS ho t ng chưa hi u qu , chưa có ph i tuân th theo qui nh c a pháp lu t phù h p v i chi n lư c, qui qui ch thư ng, ph t rõ ràng i v i BKS ho ch, k ho ch phát tri n c a công ty m - Ki m toán n i b t i công ty m và các công ty thành viên u 2.1.3 Ch n m u các doanh nghi p thu c t p oàn nghiên c u không xây d ng * i tư ng kh o sát: Công ty m và các công ty thành viên - Các nhân t bên ngoài các văn b n lu t còn nhi u b t c p c th : thu c t p oàn (30/47 công ty chi m 63,8%) là i di n theo m c vi c t o l p v n cho T KT Nhà nư c còn nhi u h n ch năng l c qu n s h u v n và ngành ngh kinh doanh [Ph l c 13] lý, giám sát c a Nhà Nư c không theo k p i m i v cơ ch tài chính *Thi t k câu h i kh o sát: T i công ty m : Câu h i kh o sát t i DNNN và T KTNN công ty m g m 112 câu [Ph l c 20]. T i công ty thành viên: V i 2.2.2 Th c tr ng h th ng thông tin t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam 128 câu h i [Ph l c 12] 2.2.2.1 H th ng thông tin toàn doanh nghi p *M c ích kh o sát, nh m thu th p nh ng thông tin v HTKSNB S truy n t thông tin hi n nay ch y u thông qua văn b n, i n t i T p oàn tho i và h th ng m ng. Tuy nhiên, h th ng thông tin chưa giúp ích *Phương pháp kh o sát, Các câu h i trong phi u i u tra bao g m ư c cho nhà qu n lý nh n di n và i phó v i nh ng r i ro và t n hai lo i m và óng k t h p v i ph ng v n và quan sát bi t ư c d ng t i a cơ h i kinh doanh. Không có cơ ch phù h p cho vi c thu m c hi n h u c a HTKSNB. th p t thông tin bên ngoài. 2.2 Th c tr ng thi t k và v n hành c a h th ng ki m soát n i 2.2.2.2 H th ng thông tin k toán b t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam H th ng thông tin k toán c a công ty m và công ty thành viên 2.2.1 Th c tr ng môi trư ng ki m soát t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam u ư c quan tâm và áp ng ư c yêu c u qu n lý. Tuy nhiên t i -V c thù v qu n lý, t i công ty m và các công ty thành viên các công ty thành viên vi c xây d ng qui trình luân chuy n ch ng t u coi tr ng KSNB.Tuy nhiên v i ch c năng kinh doanh v n nhưng chưa ư c c th hoá b ng văn b n, phân c p trong ký ch ng t còn nhà qu n lý chưa có quá trình nghiên c u và ánh giá r i ro m t cách chưa rõ ràng tho áng. V h th ng tài kho n, m t s công ty s d ng tài kho n còn sai - Cơ c u t ch c t i công ty m và các công ty thành viên là phù ch , các tài kho n chưa h tr cho vi c thi t l p các báo cáo qu n h p. Tuy nhiên m t s b ph n trong các công ty thành viên v n còn tr t i công ty kiêm nhi m, chưa xây d ng b ng mô t công vi c tương ng v i V h th ng s sách và báo cáo, chưa quan tâm t i s sách và báo t ng v trí công vi c cáo qu n tr ph c v riêng cho nhà qu n lý - V chính sách nhân s ã ư c thi t l p t i công ty m và công ty 2.2.3 Th c tr ng th t c ki m soát t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam thành viên. Tuy nhiên t p oàn chưa g n k t ư c gi a các trư ng ào 2.2.3.1 Các th t c ki m soát ch y u t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam t o và và các doanh nghi p trong t p oàn trong chi n lư c phát tri n Các th t c ki m soát cũng ã ư c thi t l p nhưng ch quan tâm nhân s t p oàn. t i các ho t ng thư ng xuyên, chưa thi t k cho các ho t ng b t - Công tác k ho ch ư c các doanh nghi p ch ng và quan thư ng. Chưa áp d ng các th t c ki m soát mang tính khách quan tâm. Tuy nhiên công ty m i u hoà k ho ch gi a các ơn v thành như thi t l p hòm thư góp ý. Các công ty chưa có cách th c b i viên th c hi n chưa t t. Các công ty thành viên l p k ho ch v n còn dư ng ý th c t ki m cho nhân viên. T i các công ty a s v n chưa d a vào kỳ trư c, chưa ch ng trong vi c l p k ho ch. a s các qui nh c th rõ b ng văn b n v y quy n phê duy t ch ng t .
 8. 15 16 2.2.3.2 Th c t áp d ng nguyên t c cơ b n c a ki m soát trong thi t k phân công và th c hi n vi c ki m kê phù h p. M t s công ty chưa và v n hành các th t c ki m soát t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam. ánh giá rà soát th c tr ng nguyên v t li u, thành ph m t n kho - Nguyên t c phân công, phân nhi m: ư c th c hi n gi a H QT, phân lo i hàng hóa v t tư ng, kém ph m ch t nh m x lý k p th i H TV và BG t i công ty m và các công ty thành viên (công ty - Ki m soát tài s n c nh, các công ty v n chưa chú tr ng n vi c TNHH MTV và công ty c ph n); Gi a các phòng ban nghi p v và i ánh s và mã hóa các tài s n nên cũng khó khăn cho vi c ki m soát và v i các ơn v tr c thu c t i công ty m và các công ty thành viên ư c phân lo i tài s n. Bên c nh ó t i các doanh nghi p thu c t p oàn chưa th c hi n rõ ràng tính n vi c xây d ng và duy trì h th ng báo cáo hàng ngày và báo - Nguyên t c b t kiêm nhi m: a s các công ty thu c t p oàn u cáo b t thư ng v tình hình s d ng và hi n tr ng c a TSC . không qui nh các công vi c không ư c kiêm nhi m - Ki m soát ch t th i ra môi trư ng, công tác ki m soát môi - Nguyên t c u quy n và phê chu n: ư c th c hi n t i công ty m , trư ng t p oàn th c hi n t t. Tuy nhiên v n còn s ít các công ty công ty thành viên và các ơn v tr c thu c. Cá nhân ư c u quy n ph i phê chu n nghi p v và ph i ch u trách nhi m v nh ng vi c mình chưa quan tâm n ki m soát ch t th i môi trư ng v n b Nhà nư c ã phê chu n ph t vì ã làm gây ô nhi m ra môi trư ng. Khi x y ra ô nhi m thì 2.3.3.3 Th c t ki m soát các ho t ng cơ b n t i T p oàn Hóa kh c ph c chưa k p th i gây nh ng h u qu nghiêm tr ng. ch t Vi t Nam 2.3 ánh giá th c tr ng h th ng ki m soát n i b t i T p oàn T i công ty m : V ki m soát v n h u h t các công ty ã xây d ng Hóa ch t Vi t Nam qui ch tài chính. Tuy nhiên, chưa có qui nh ki m soát v v n thích 2.3.1 Ưu i m h th ng KSNB t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam h p t i t p oàn. V ki m soát N D, ã có qui ch qu n lý N D, tuy - Môi trư ng ki m soát, các công ty t i t p oàn có môi trư ng ki m nhiên trong quá trình ho t ng v n còn nhi u h n ch : Giao nhi u soát bên trong thu n l i duy trì và t ch c HTKSNB nh m phát huy quy n nhưng chưa có cơ ch ki m soát hi u qu ; M c thù lao chưa tác d ng c a h th ng này trong công tác qu n lý t i các công ty. Các h p lý; Kiêm nhi m nhi u; Thông tin gi a N D và công ty m chưa nhà lãnh o t i công ty m và các công ty thành viên thư ng xuyên thư ng xuyên quan tâm, ch o, dám nghĩ, dám làm, m nh d n ti p c n cái m i trong T i các công ty thành viên: qu n lý nói chung và ki m tra, ki m soát các ho t ng nói riêng. - V ki m soát mua hàng: chưa thi t l p b ng văn b n các tiêu - H th ng thông tin k toán, t ch c công tác k toán tương i chu n, qui trình ánh giá và l a ch n nhà cung c p, vi c l a ch n v n còn d a vào các m i quan h , nên ôi khi cũng g p nhi u r i ro phù h p v i c i m kinh doanh trong t ng lĩnh v c ho t ng. trong quá trình mua hàng - Th t c ki m soát, các công ty ã th c hi n ho t ng và qui - Ki m soát bán hàng và thu ti n: h u h t các công ty TNHH nh có tính hi u l c hóa, có tác d ng b tr cho nhau v i m c ích MTV u không có các chính sách khuy n khích tiêu th s n ph m, t o ra HTKSNB v n hành liên t c còn các công ty c ph n thì có các chính sách t t hơn, tiêu th s n 2.3.2 M t s t n t i c a h th ng ki m soát n i b t i T p oàn Hóa ph m linh ho t và hi u qu hơn. Các th t c ki m soát t khâu t ch t Vi t Nam hàng, xu t hàng, l p hoá ơn, giao hàng, thanh toán di n ra còn - Môi trư ng ki m soát: V qu n lý, nh n th c v ki m soát c a m t ch m, không linh ho t, th t c còn rư m rà, ph i qua nhi u khâu. S s lãnh o t i các công ty thu c t p oàn còn chưa y . V cơ ph i h p gi a các khâu, b ph n còn chưa h tr cho nhau trong quá c u t ch c, v n còn kiêm nhi m, ch ng chéo v ch c năng, nhi m trình th c hi n công vi c. v , vi c phân công xác nh trách nhi m còn chưa qui nh b ng văn - Ki m soát hàng t n kho: các công ty ư c h i chưa xây d ng qui b n rõ ràng. V chính sách nhân s , chính sách v nhân s chưa phát trình ki m kê v t tư, hàng hóa b ng văn b n nên r t khó cho công tác
 9. 17 18 huy hi u qu , chưa có chính sách khuy n khích ư c ngư i lao ng 2.3.3 Nguyên nhân c a nh ng t n t i trong h th ng ki m soát n i c ng hi n h t mình cho công ty. V công tác k ho ch, chưa ch b t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam. ng n m b t tình hình th c t l p k ho ch. Trình t l p k ho ch Nguyên nhân khách quan: S hình thành và phát tri n c a t p chưa ư c thi t k y , ch t lư ng công tác k ho ch không cao, oàn là d a vào quy t nh hành chính ch không ph i do quá trình thi u tính ng b . V ki m toán n i b , ki m toán n i b r t quan tích t và t p trung v n. Chưa có u m i ch s h u và u m i tr ng nhưng t i t p oàn các doanh nghi p chưa xây d ng ki m toán qu n lý giám sát c a nhà nư c. Có không ít các cơ ch chính sách n i b . V b máy ki m soát, chưa phát huy vai trò và trách nhi m c a không xác nh r ch ròi nhi m v kinh doanh và nhi m v làm công ích t ó gây lên s c ì l n, hi u qu kinh doanh còn th p. Do t p oàn mình, còn lúng túng, chưa ư c ào t o bài b n. V ki m soát t bên còn ph i m nh n c m c tiêu an sinh xã h i, ch ng l m phát cũng ngoài, cơ ch giám sát còn chưa t p trung vào vi c giám sát quá trình như suy gi m kinh t th c hi n ch c năng ch s h u Nhà Nư c, thi u th ng nh t, thi u Nguyên nhân ch quan: V n qu n tr và i u hành trong t p ng b mang tính s v ch y u thu c ch c năng qu n lý Nhà Nư c oàn còn y u và thi u tính minh b ch. B máy nhân s chưa chú - H th ng thông tin, s truy n t thông tin t i các công ty trong tr ng y và úng m c v năng l c kinh doanh. Vi c tuy n ch n t p oàn còn chưa thông su t, ôi khi còn ch m. V h th ng thông và ào t o cán b chưa ư c chú tr ng, cơ ch ki m soát chưa g n tin k toán cũng còn nhi u b t c p. trách nhi m c a nhà qu n lý v i k t qu qu n lý. Chưa có công tác - Th t c ki m soát, các th t c ki m soát thi t k chưa y , ánh giá tính hi u l c c a ki m soát n i b , vi c rà soát các văn b n, các nguyên t c trong vi c thi t k các th t c còn b vi ph m qui ch qui nh ban hành còn b ng còn l i vào các văn b n c a i v i ki m soát m t s ho t ng cơ b n: t i công ty m , Ki m nhà nư c nhi u khi áp d ng máy móc, d p khuôn. Trình hi u bi t soát N D còn chưa hi u qu , chưa phát huy ư c h t vai trò và v HTKSNB c a các nhà qu n lý trong các doanh nghi p thu c t p nhi m v ư c giao. Ki m soát v n, chưa có qui nh ki m soát v oàn còn h n ch , không ư c ào t o, t p hu n v n thích h p t i t p oàn, năng l c tài chính t p oàn còn y u. T i K t lu n Chương 2 các công ty thành viên: Ki m soát mua hàng, chưa có chính sách và T i chương 2, Lu n án ã trình bày các n i dung sau: ã khái th t c ki m soát t t nhà cung c p; Ki m soát bán hàng và thu ti n, quát ư c s hình thành và phát tri n c a T p oàn Hoá ch t Vi t chưa ki m soát t t công n , th trư ng tiêu th ; Ki m soát hàng t n Nam. Tác gi ã phân tích làm rõ c i m t ch c ho t ng kinh kho, qui trình ki m kê chưa ư c xây d ng, chưa có chính sách x lý doanh và c i m v v n t i t p oàn làm rõ nh hư ng c a nó hàng ng; Ki m soát tài s n c nh, vi c dà soát và ánh giá hi u n vi c thi t k và v n hành h th ng KSNB. Trên cơ s kh o sát t i qu s d ng TSC chưa ư c t p oàn quan tâm 30 doanh nghi p thu c T p oàn Hóa ch t Vi t Nam và t i công ty - H th ng ánh giá r i ro, hi n nay t i T p oàn chưa t ch c m , làm rõ m u có tính i di n th y ư c rõ nét nh t th c tr ng vi c th c hi n phân tích, ánh giá r i ro, công vi c ánh giá r i ro h th ng KSNB t i t p oàn. ánh giá ư c m c hi n h u, hi u - Trong th i gian v a qua m t s các doanh nghi p thu c t p oàn l c c a các b ph n c u thành h th ng KSNB t i t p oàn. M t làm ăn kém hi u qu m c dù nh n ư c khá nhi u ưu ãi và ngu n l c khác, Lu n án cũng i sâu phân tích các ho t ng cơ b n t i công ty m và các công ty thành viên. Trên cơ s ó Tác gi ã ánh giá ưu c a Nhà Nư c. Năng l c, hi u l c, hi u qu qu n tr doanh nghi p còn i m và nh ng m t còn t n t i c a h th ng KSNB. Nh ng ánh giá y u và b t c p. Cơ ch chính sách c a Nhà Nư c chưa theo k p v i trên là cơ s xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n HTKSNB th c ti n. T i t p oàn v n t n t i u tư ra ngoài ngành. V n còn tình ư c c th t i chương 3 tr ng c nh tranh trong n i b t p oàn
 10. 19 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯ NG VÀ GI I PHÁP HOÀN chưa y , các th t c ki m soát ch t p trung vào các ho t ng ã THI N H TH NG KI M SOÁT N I B T I T P OÀN th y trư c mà chưa t p trung vào nh ng ho t ng b t thư ng nên còn HÓA CH T VI T NAM thi u tính ch ng. T i Quy t nh s 2097/Q -TTg phê duy t án tái cơ c u T p oàn Hóa ch t Vi t Nam giai o n 2012-2015, m t trong 3.1 S c n thi t và phương hư ng hoàn thi n h th ng ki m soát 7 nhi m v quan tr ng ó là tăng cư ng ki m soát n i b n i b t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam 3.1.3 Phương hư ng hoàn thi n h th ng ki m soát n i b t i T p 3.1.1 Nh ng thu n l i và khó khăn trong quá trình hình thành và oàn Hóa ch t Vi t Nam phát tri n c a T p oàn Hóa ch t Vi t Nam Hoàn thi n HTKSNB ph i m b o tính thi t th c và hi u qu ; V thu n l i: V k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và nh Ph i m b o y các b ph n c u thành; Ph i gi i quy t ư c hài hư ng phát tri n c a t p oàn ã ư c Th tư ng Chính ph phê hòa các m i quan h , tránh ch ng chéo, m b o ti t ki m và có kh duy t; V s p x p doanh nghi p, khung pháp lu t cho ho t ng c a năng th c hi n; Ph i hư ng tái c u trúc t p oàn toàn di n; Ph i tôn các doanh nghi p trong t p oàn tương i y . tr ng tính c thù c a t p oàn; Ph i m b o Nhà Nư c th c hi n V khó khăn: Các quy nh c a pháp lu t v ho t ng c a doanh quy n s h u i v i t p oàn trong khuôn kh pháp lu t, không can nghi p còn phân tán chưa thành h th ng d n n hi u l c còn h n thi p sâu và tr c ti p vào ho t ng c a t p oàn; Ph i phù h p v i ch . M t s s n ph m chưa ư c quan tâm. V v n kinh doanh và c yêu c u và trình chuyên môn nghi p v và trang thi t b i m c a s n ph m, s n xu t và kinh doanh phân bón òi h i v n u 3.2 Gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b t i T p oàn tư và v n lưu ng l n trong khi vòng quay v n ch m, hi u qu u Hóa ch t Vi t Nam tư không cao; th trư ng tiêu th phân bón ph thu c nhi u vào tính 3.2.1 Các gi i pháp thu c v môi trư ng ki m soát mùa v và thu nh p c a nông dân. Các s n ph m cao su, hóa ch t c a V c thù qu n lý t i công ty m và các công ty thành viên: T p oàn ph i c nh tranh gay g t và không bình ng v i hàng nh p Nâng cao nh n th c, quan i m c a nhà qu n lý v HTKSNB; V kh u do tình tr ng làm hàng nhái, hàng gi và gian l n thương m i. nh n di n và ánh giá r i ro; V qu n tr doanh nghi p trong th i gian V s tác ng các chính sách c a chính ph gây lên l m phát tăng t i th c hi n t t tái c u trúc t p oàn; V t m quan tr ng c a công cao, lãi su t l n. V gian l n trong kinh doanh, tình tr ng s n xu t, kinh tác tài chính; V t m quan tr ng c a vi c ánh giá k t qu ho t ng doanh hàng gi , hàng kém ch t lư ng, hàng gian l n thương m i có c a HTKSNB; V xây d ng văn hóa trong doanh nghi p. chi u hư ng gia tăng và di n ra ngày càng tinh vi V cơ c u t ch c: c n nghiên c u xây d ng “B ng mô t công 3.1.2 Nh ng v n t ra i v i qu n lý và s c n thi t ph i hoàn thi n h th ng ki m soát n i b t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam vi c” tương ng v i t ng v trí công vi c. Phân b quy n l c gi a Cơ s pháp lý qui nh v h th ng ki m soát n i b trong các doanh c p trư ng và c p phó, tránh ôm m vi c. nghi p thu c t p oàn chưa thành h th ng văn b n pháp lu t. Ho t V chính sách nhân s : Cơ c u l i chính sách nhân s t i các Ban ng tài chính còn thi u ng b , manh mún, nhi u văn b n còn ch ng thu c công ty m , ưu tiên tuy n nh ng ngư i có năng l c và trình chéo, trái ngư c nhau. H th ng thông tin chưa áp ng ư c y , theo t ng chuyên môn c a ban. Phát tri n i ngũ chuyên gia u ngành, k p th i cho vi c ra quy t nh qu n lý. Các th t c ki m soát còn thi u nhân l c có ch t lư ng cao c bi t là nhân l c qu n lý và k thu t
 11. 21 22 V công tác k ho ch: công tác k ho ch t i công ty m ph i th c phân ph i l i thu nh p i v i N D. Giao vi c úng ngư i, úng hi n t t hai vai trò: dung hoà và k t h p ư c các k ho ch c a t ng chuyên môn. Th c hi n xây d ng các báo cáo nh kỳ và thư ng công ty thành viên. C n ph i xây d ng qui trình l p và ki m tra th c xuyên c th . B sung thêm tiêu chu n tuy n N D. Luân chuy n hi n các k ho ch. C n b sung thêm ch c năng cho Ban k ho ch N D và th c hi n ki m toán trách nhi m N D. B sung th i h n công ty m và phòng k ho ch t i các công ty thành viên trong vi c ban hành văn b n ch o c a H TV. nh n di n, phân tích, ánh giá và giám sát r i ro. 3.2.5 Hoàn thi n ki m soát v n t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam V b máy ki m soát t i công ty m và công ty thành viên: c n C ng c phát tri n thêm n n t ng cho cơ ch giám sát ki m soát. nâng cao hi u qu ho t ng c a BKS Nâng cao năng l c qu n tr i u hành cho cán b qu n lý t p oàn. 3.2.2 Gi i pháp hoàn thi n h th ng thông tin Ph i m b o m t c u trúc v n h p lý. m b o s minh b ch v tài V hoàn thi n h th ng thông tin t i công ty m và công ty thành chính, cung c p thông tin k p th i, y và chính xác. Xây d ng viên: Xây d ng h th ng m ng n i b thông tin ư c thu nh n và phương án tài chính tri n khai th c hi n nhi m v chính ư c giao tuy n t i r ràng. Nghiên c u ng d ng ph n m m qu n tr ERP và x lý các t n t i v tài chính trong quá trình tái cơ c u V hoàn thi n h th ng thông tin k toán t i các công ty thành 3.2.6 M t s gi i pháp tăng cư ng ki m soát n i b theo ch viên: ph i nâng cao nh n th c c a nhà qu n lý v t m quan tr ng c a trương tái cơ c u T p oàn t nay n năm 2015 công tác k toán. Ban hành b ng văn b n qui nh, m u, ph m vi áp Ki m soát u tư ngành ngh kinh doanh chính không t p trung d ng ch ng t . Kh c ph c vi c h ch toán các tài kho n b sai u tư ra ngoài ngành. Ki m soát u tư vào các s n ph m m i mang V h th ng s k toán m t s công ty áp d ng hình th c Nh t ký c thù ho t ng t p oàn. Ki m soát công tác k ho ch phát tri n ch ng t nên chuy n sang áp d ng hình th c Nh t ký chung th trư ng. Ki m soát quá trình s p x p, i m i doanh nghi p, th c V h th ng báo cáo k toán, nghiên c u xây d ng th ng nh t h hi n c ph n hóa doanh nghi p. Ki m soát vi c tri n khai nghiên c u th ng báo cáo qu n tr . Xây d ng mô hình t ch c k toán qu n tr ng d ng, u tư i m i công ngh , áp ng tiêu chu n môi trư ng. song song v i h th ng k toán tài chính Ki m soát tái cơ c u các doanh nghi p thành viên, th c hi n phân công 3.2.3 Gi i pháp hoàn thi n th t c ki m soát h p tác, không c nh tranh n i b . Ki m soát phát tri n ngu n l c ch t C n áp d ng y và úng n các nguyên t c phân công - phân lư ng cao cho T p oàn. nhi m, b t kiêm nhi m, y quy n và phê chu n trong thi t k và v n 3.3 Ki n ngh th c hi n gi i pháp hoàn thi n các gi i pháp hoàn hành các th t c ki m soát. Hoàn thi n th t c ki m soát i v i các thi n h th ng ki m soát n i b t i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam ho t ng cơ b n t i các công ty thành viên g m ki m soát mua hàng, 3.3.1 Ki n ngh v i Nhà Nư c bán hàng và thu ti n, ki m soát hàng t n kho, ki m soát TSC Ti p t c hoàn thi n h th ng chính sách pháp lu t v qu n lý và s 3.2.4 Hoàn thi n qui ch qu n lý ngư i i di n t i công ty m d ng tài s n Nhà nư c t i t p oàn kinh t . Nghiên c u thành l p t ng Ph i có cơ ch ki m soát ngư i i di n th t k lư ng c và tài. c c qu n lý và giám sát tài chính doanh nghi p thu c b tài chính i v i công ty mà t p oàn chi m dư i 50% v n thì ngư i i di n t ch c qu n lý và giám sát ho t ng c a t p oàn. Th c hi n tách c n là ngư i c a công ty ó gi m t ch c v quan tr ng như k toán ch c năng qu n lý Nhà Nư c v i ch c năng th c hi n các quy n s trư ng, phó giám c, trư ng phòng, Trư ng ban ki m soát. Th c hi n h u, tách bi t th c hi n quy n s h u i v i quy n ch ng kinh
 12. 23 24 doanh m t cách tri t hơn.Th c hi n ch công b thông tin v i K T LU N t p oàn kinh t Nhà Nư c. C n xây d ng cơ ch giám sát quy n Lu n án ã phân tích các quan i m khác nhau v HTKSNB, t l c v i m c tiêu và tiêu chí ánh giá th t khách quan, minh b ch. ó t ng quát ưa ra mô hình t ch c HTKSNB làm khung lý thuy t 3.3.2 Ki n ngh i v i các cơ quan ch c năng nghiên c u HTKSNB t i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam. Phân tích ư c Thành l p H i Ki m toán viên n i b t ch c nghiên c u, ban c i m t ch c ho t ng, c i m v v n c a t p oàn chi ph i hành h th ng chu n m c ki m toán n i b . Các cơ s ào t o và n vi c thi t k và v n hành HTKSNB t i t p oàn. Nghiên c u nghiên c u ph i tăng cư ng vi c gi ng d y, b i dư ng ki n th c v kinh nghi m t ch c HTKSNB c a các t p oàn kinh t trên th gi i h th ng ki m soát n i b giúp doanh nghi p và các nhà qu n lý như : M , Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c, và trên cơ s ó ã rút 3.3.3. Ki n ngh i v i T p oàn Hóa ch t Vi t Nam ra ư c các bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam. Hi u rõ các y u t c u thành c a h th ng KSNB t ó thi t k Lu n án ã nêu ư c nh ng thu n l i và khó khăn thu c v các chính sách, các th t c ư c th c hi n m t cách y và phù h p. môi trư ng kinh. Tác gi ã kh o sát, ch n m u i u tra và i sâu Công ty m ph i là c u n i, t ch c các cu c h i th o, trao i, to àm phân tích làm sáng t th c tr ng HTKSNB t i T p oàn. T ó ti n các thành viên h c h i kinh nghi m c a nhau v KSNB. Công ty m hành phân tích, ánh giá rút ra ư c nh ng ưu i m và nh ng h n c n có nh hư ng cho các doanh nghi p thành viên i n th ng ch cơ b n mà t p oàn c n kh c ph c và hoàn thi n nh m o b o nh t các n i dung hoàn thi n h th ng KSNB cho phù h p, s a i, b các m c tiêu c a HTKSNB, nêu lên s c n thi t và phương hư ng sung và hoàn thi n s m h th ng các quy ch qu n lý n i b . Nghiên c n ph i hoàn thi n h th ng KSNB t i t p oàn. c u vi c thành l p ban chuyên ngành t p trung phát tri n ngành hoá m b o các n i dung hoàn thi n là xác áng và có tính ch t, phân bón, thu c b o v th c v t và hoá dư c. Tri n khai mô hình kh thi Lu n án ã tìm ra nguyên nhân c a các t n t i v HTKSNB t i t ch c qu n lý N D phù h p v i mô hình t ch c c a T p oàn. T p oàn Hoá ch t Vi t Nam, trên cơ s nghiên c u lý lu n cùng v i kinh nghi m qu c t v thi t k và v n hành HTKSNB t i các T p K t lu n Chương 3 oàn trên th gi i, Tác gi ã ưa ra các n i dung hoàn thi n c th v N i dung chương này trình bày các v n : Hoàn thi n các y u HTKSNB theo t ng y u t c u thành, hoàn thi n u tư và ki m soát t c u thành HTKSNB. Hoàn thi n qui ch qu n lý ngư i i di n. v n, hoàn thi n qui ch qu n lý ngư i i di n ph n v n c a T p oàn Ph i có cách th c ki m soát phù h p và hi u qu nh m b o toàn và u tư vào doanh nghi p khác, hoàn thi n ki m soát v n và m t s phát tri n v n Nhà nư c. Lu n án ưa ra m t s gi i pháp tăng cư ng KSNB theo ch trương tái cơ c u T p oàn t nay n năm 2015 gi i pháp tăng cư ng ki m soát n i b theo ch trương tái cơ c u T p theo quy t nh c a Th tư ng Chính Ph . t o i u ki n th c hi n oàn t nay n năm 2015. Lu n án cũng ưa ra các ki n ngh iv i gi i pháp, Lu n án cũng ưa ra m t s ki n ngh v i Nhà nư c, v i các cơ quan Nhà nư c, các cơ quan ch c năng, v i T p oàn Hoá ch t các cơ quan ch c năng, v i T p oàn Hoá ch t Vi t Nam nh m t o Vi t Nam nh m t o nh ng ti n , cơ s giúp cho nh ng n i dung i u ki n thu n l i trong vi c xây d ng và hoàn thi n HTKSNB. hoàn thi n có th áp d ng vào th c t . Xin trân tr ng c m ơn!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2