intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
28
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về nguồn lực thanh niên, luận án thực hiện nghiên cứu nhằm phát huy nguồn lực thanh niên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đánh giá thực trạng phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Dengyang KONGCHI<br /> <br /> vÊn ®Ò ph¸t huy nguån lùc thanh niªn<br /> trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa<br /> ë céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG<br /> VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ<br /> Mã số: 62 22 03 02<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hồng Sơn<br /> <br /> Phản biện 1:.........................................................<br /> .........................................................<br /> <br /> Phản biện 2:.........................................................<br /> .........................................................<br /> <br /> Phản biện 3:.........................................................<br /> .........................................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện<br /> họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và<br /> Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Lịch sử nhân loại đã và đang chứng kiến sự tác động mạnh mẽ của khoa học và<br /> công nghệ đến việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); đồng thời, cũng đã chứng<br /> kiến sự thất nghiệp đáng lo ngại do sự phát triển của khoa học và công nghệ đã thay<br /> thế sức lao động sống của con người. Từ đó nhân loại đã ghi nhận những thành tựu,<br /> bài học lớn đối với các quốc gia, các chính phủ trong lĩnh vực quản lý và trong việc<br /> xác lập mô hình phát triển nói chung mà một trong những bài học đó là bài học về sử<br /> dụng, phát huy và phát triển nguồn lực thanh niên (NLTN) và xã hội. Do vậy, Đảng<br /> nhân dân cách mạng Lào (NDCM Lào) xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> (CNH, HĐH) là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội<br /> (CNXH) ở Lào: “Chúng ta cần phải coi CNH, HĐH đất nước là ưu tiên hàng đầu<br /> trong chiến lược phát triển đất nước, vì CNH, HĐH và xây dựng xã hội chủ nghĩa<br /> (XHCN) có cùng một ý nghĩa”. Đồng thời cũng cho rằng CNH, HĐH đòi hỏi phải<br /> phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, kể cả nội lực và ngoại lực, huy động và sử<br /> dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cùng hướng vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã<br /> hội công bằng, dân chủ, văn minh.<br /> Đảng NDCM Lào đã khẳng định, nguồn lực con người (NLCN) nói chung,<br /> NLTN nói riêng là nguồn lực cơ bản, có ý nghĩa quyết định đối với quá trình CNH,<br /> HĐH. Vì NLTN là một nguồn lực lượng lao động hăng hái, có sức khỏe tốt và có vai<br /> trò quan trọng đó là NLTN là lực lượng cơ bản, xung kích và đi đầu trong quá trình<br /> CNH, HĐH. Đây chính là "nguồn lực của mọi nguồn lực", là "tài nguyên của mọi tài<br /> nguyên", là nhân tố bảo đảm quan trọng bậc nhất để đưa đất nước Lào ra khỏi tình<br /> trạng kém phát triển.<br /> Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ<br /> nghĩa, Đảng NDCM Lào đã nhận thức được ngày càng đầy đủ hơn về vai trò của<br /> NLTN trong sự nghiệp CNH, HĐH để phát triển đất nước. Điều này được khẳng<br /> định trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng NDCM Lào “Phát triển<br /> nguồn nhân lực, đặc biệt về mặt xây dựng và bồi dưỡng trình độ của cán bộ cho phù<br /> hợp với yêu cầu của sự phát triển”.<br /> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng NDCM Lào tiếp tục khẳng<br /> định: “Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao trình độ lực lượng<br /> sản xuất và tiếp tục tập trung phát huy những kết quả cải cách giáo dục cũng như<br /> phát triển nguồn nhân lực theo 3 tính chất, 5 nguyên tắc giáo dục quốc gia”. KT-XH<br /> càng phát triển thì càng cần phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân kỹ<br /> thuật có trình độ cao về tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để làm chủ khoa học công nghệ<br /> trong sự phát triển. Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), NLTN<br /> đang trở thành một trong những yếu tố then chốt, có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp<br /> xây dựng KT-XH, nói chung và quá trình CNH, HĐH nói riêng.<br /> Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân các bộ tộc Lào, biết bao thế hệ<br /> thanh niên đã phát huy lòng yêu nước và những truyền thống quý báu của dân tộc, làm<br /> <br /> 2<br /> <br /> nên những chiến công hiển hách. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân<br /> Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, thanh niên Lào đã nêu<br /> cao tinh thần anh hùng cách mạng, làm rạng rỡ hơn truyền thống của dân tộc và truyền<br /> thống của thanh niên trong thời đại mới. Cũng chính thanh niên nước CHDCND Lào<br /> với trí thông minh, tài sáng tạo, lòng dũng cảm và tinh thần lao động cần cù đã có những<br /> cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.<br /> Từ việc nhận thức rõ vai trò quan trọng của NLTN, trong những năm qua<br /> CHDCND Lào cũng đã nỗ lực đào tạo và sử dụng NLTN nhằm phục vụ sự nghiệp<br /> CNH, HĐH đất nước. Đó là đã xây dựng hệ thống giáo dục - đào tạo từ mẫu giáo cho<br /> đến đại học và sau đại học chặt chẽ hơn, chú trọng mở rộng xây dựng các cơ sở đào<br /> tạo, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn có cơ hội được đi học ngày càng nhiều;<br /> việc phân bổ và sử dụng NLTN cũng đang được chuyên môn hóa và hợp lý hơn; tạo<br /> môi trường cho thanh niên làm việc, ban hành nhiều chính sách ưu đãi thanh niên<br /> nông thôn nghèo đi học không phải nộp học phí...<br /> Tuy nhiên, trong quá trình phát huy NLTN đặc biệt là NLTN chất lượng cao<br /> còn nhiều bất cập như: số lượng còn ít, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự<br /> nghiệp đổi mới, chưa thực sự là động lực để đẩy mạnh CNH, HĐH, nhất là trong<br /> điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế hiện nay. Chẳng hạn, một bộ phận nhỏ<br /> thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, ý chí tự lực tự cường, phong cách lao động của xã<br /> hội công nghiệp và thể lực còn thấp; điều kiện lao động của thanh niên còn kém;<br /> nhiều thanh niên còn thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định; tình<br /> trạng thất học, mù chữ trong thanh niên khá cao, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng<br /> xa,... Bởi vậy, hơn ai hết, NLTN rất cần sự tiếp sức của toàn xã hội và của các tổ<br /> chức Đoàn để củng cố niềm tin vào cuộc sống hiện tại và tương lai, để rèn luyện và<br /> trưởng thành. Do vậy, việc nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng phát huy<br /> NLTN ở nước CHDCND Lào để có những giải pháp hữu hiệu, tạo sự chuyển biến về<br /> chất nhằm phát huy NLTN đáp ứng yêu cầu thực tế trở thành nhiệm vụ cấp thiết.<br /> Chính vì vậy, việc nghiên cứu: "Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá<br /> trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay"<br /> trở nên cấp bách và được chọn làm đề tài luận án tiến sĩ triết học của tác giả.<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án<br /> 2.1. Mục đích<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về NLTN, phát huy NLTN, CNH, HĐH và đánh<br /> giá thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH, từ đó đề xuất một số giải<br /> pháp chủ yếu nhằm phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở CHDCND Lào<br /> hiện nay.<br /> 2.2. Nhiệm vụ<br /> Để thực hiện mục đích trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau đây:<br /> - Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án.<br /> - Làm rõ quan niệm về nguồn nhân lực, NLTN, phát huy NLTN trong quá trình<br /> CNH, HĐH. Phân tích vai trò của việc phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH.<br /> <br /> 3<br /> <br /> - Đánh giá thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở CHDND<br /> Lào trong thời gian qua.<br /> - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát huy NLTN trong quá trình CNH,<br /> HĐH ở CHDCND Lào trong thời gian tới.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy NLTN ở<br /> CHDCND Lào hiện nay.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về không gian: Luận án nghiên cứu ở CHDCND Lào.<br /> - Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề phát huy NLTN trong quá<br /> trình CNH, HĐH từ năm 1986 đến nay; giải pháp của luận án có giá trị đến 2025.<br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án<br /> 4.1. Cơ sở lý luận của luận án<br /> Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí<br /> Minh, quan điểm của Đảng NDCM Lào, Nhà nước Lào về nguồn nhân lực nói<br /> chung, NLTN nói riêng, về CNH, HĐH, kế thừa kết quả nghiên cứu của các công<br /> trình đã công bố và những lý luận hiện đại phổ biến hiện nay về phát huy NLTN.<br /> 4.2. Phương pháp nghiên cứu của luận án<br /> Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ<br /> nghĩa Mác-Lênin, phương pháp tiếp cận và nghiên cứu hệ thống, kết hợp phương<br /> pháp lôgíc và lịch sử, phương pháp thống kê, phân tích so sánh, sử dụng các kết quả<br /> nghiên cứu điều tra xã hội học từ các công trình đã công bố ở nước CHDCND Lào có<br /> liên quan trực tiếp tới đề tài.<br /> 5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án<br /> - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về phát huy NLTN trong quá trình CNH,<br /> HĐH ở CHDCND Lào.<br /> - Phân tích thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở<br /> CHDCND Lào.<br /> - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm phát huy NLTN trong<br /> quá trình CNH, HĐH ở CHDCND Lào đến năm 2025.<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án<br /> - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo<br /> trong việc nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLTN ở các<br /> trường đại học và cao đẳng.<br /> - Những quan điểm, những kết luận khoa học của luận án có thể được các<br /> ngành, các cấp ủy đảng ở CHDCND Lào vận dụng vào thực tiễn công tác thanh niên.<br /> 7. Kết cấu của luận án<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu của tác giả đã<br /> công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm<br /> 4 chương, 13 tiết.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản