intTypePromotion=1

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 8

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
61
lượt xem
17
download

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 8

 1. B ao v¢ ({in s6': Khi f,.> fdn\ k hoang 10% thl b¢ cam bie'n tan s 6 t ic d9ng. Khi do tiep diem LV(Ol- 40) d ong l:;li va h ie nay eUQn (lilY sll c o F AL co di¢n dan den tiep diem F AL(02- 4D) cila no dong l,!-i M d uy trl d ong di¢n va clong thai tiep diem FA U02-4D) ma ra va dUng t oan b¢ he thong. Khi f < f,lm k hoang 10% thl qua trlnh dien ra ttJang tu. B do v¢ d au bOi trO"n c ho d(mg cO" sO" cap: N eu ap SU
 2. hoi cho h¢ thong hii. D ong MCBS, M CB9 cap ngu6n eho h~ thong chong Hie, n~u lac b~n tnii thi h¢ tiep diem R tac et¢ng etC: k eo l¢eh ve ben phai va nguqe l~i. Qua cae d u dao phl,l M CB = I cap ngllon (oi cae qu
 3. 10.5. TRUYEN 1 l0NG IlI~N VA TRANG B! IlI~N - IlI~N TlI IlIEU KHIEN C O CAU NANG H", HANG CAU TRVC GIAN RTG So do n guyen 1y di€u khi~n d qog co cho c o call n ang h~ himg c ua d .ll tr\Jc RTG d uqc bi~u dien tren hlnh 10.6. D ¢og co cua c o cau nang h~ hang lam vi¢c 6 cht! d¢ ngan h';ln l~p lai. SU ll!a chQn ch€ dQ lam vi¢c duqc t h"c hi¢n bOi cae nut an va t ay trang t~ti b an dieu khi~n trong c abin. Cae thtel h.i c hinh cua cO' catl n ang hI!-: G am m ¢t k hung n ang c o th6 mtt rt;lllg tU 2 0-40 fit. D ¢og CC1 t ruyco d
 4. 3 eR, 4 CR, 5 CR: Cae rale trung gian (n~u = 0 h~ thong ngUng ho~t dQng). P L: Tiep d itm eho phep lam vi¢e trlnh t\l' ( PL = 1 cae co d lU lam vi¢e thea trlnh tl! nhat dinh). 7 CR: Role trung gian lam vi¢e 6 ehe dQ eh~y trlnh tl!. 2: Baa v¢ toe dQ nang dU'oi dinh mue. HOS: Role trung gian baa v¢ toe d(; nang dinh mlfe. 32: DUng khan d p khi nang. H ELS: Role trung gian baa v¢ dUng kh:"in e
 5. Nr ' ' ' ' 1 "OIST MOTOR REAcTOR "~KW;P ResiSTOR "I ,", ~ " '" ~J ~ I: -=~m' eo '" 1-= --j • -j ,,~, ;< 'ti ,"00 '".,h " --j .~~ * " --j ) -, ~ >----l\I,~OI "O' 'r , e, ~ '"W INVERTER1 AA)- , !I'~ ~I-----< '""""n -j 'Or- FRN75VG7S-4 .6 Rsn--;t- .' -j " '" ( c JMl ,15-001 '" PCLI, GcNE""·OR FOR .", II G ANhY3PEDDET"ECl , CR "" --- INV'.T[R "5·'":, r- - - "" ~ ,~" I - T LIN" " '"1'1 ~ 111-210) " • rn Cc 1 X R'A;TOR , m,,," ( "" "ES,STOR ~, " " '" ,15·7PJ '" e AA " I? C" ----j , " . C4l0V ~ ~ ' "hm" - ----1 o "" - * ,HR1 -=:~ " - ----1 ., " ")(15-601 ,,~ " " ---1 INVERTER2 J,C
 6. 2M::B a(~) ~ ~, ' " AlA40V s.. N (iL()' ~ ~ c '" '~ " L -- I ,-f- f( - f-f---- Il 1 ,-1- ( ( 22MCB Il il ,6 (0 t ( 21 M::B t "- '1 '1 c" 9 : 1 ,;, 0 1 b(32-1B) 1 1 1 1 'I ", , I b(31-5B) 1 1 b(31!: 1 T T33-1 D) ~ (33-10) (33-10) ( T 25M , "- 'c, (33-3D) '" o ,C , . c, "" ". / '\ '0 ". 0, BR 1M 1M FAN ~ "------' "------' HOSTBRME - fDlST tJmQR SKEWM:lTOR BRAKE FCR 1.43A CCOlli'13 FAN I\'iOW 4P 22 K\N 4P Sl
 7. ri. - l -0 , ill ;:: [;] -V ill ; 0 ~ '0- " Ihl III -0 [;] A ;:: . , I;) - I:)- , tl '':- " .' ;" 1=: - I1l , :1 I~Lc:- -V , -4- J, ;, .I, ,~n I ~' Or ~ - IiJ ., I 0 ! I)] I ,. l iI , , • g] I , Q . l El j , 0 , - 1, i -(). Q .0 -0 ! IJ 1, l • '" Q ·. • - - 0- G • - L- ! A Q ~ 1• ;:- I 0 • r -; .~ Q ~ 1, • > ;:- i , , '. , ! ~ , i " 0 ,. 0 ~ ! ! :>: L -J '.' , wm..~ -. ,~§ "£:I -0 ~\C I " , -Q • i , ! ~ i ~ 190
 8. 10.5.2. N guyen l y l am v iec c ue c o c 6u n ang - hQ D(iog c o truyeo dl)ng co c~u nang h~ gill' vai t ra quan tn;mg trang na.ng v~n chuy~n Call nAng h~ Hun vi¢c iJ che dt';l ngAn h~n l~p l~ n en no co cbog c ontainer. D ¢ng c o truy~n d
 9. 10.5.3. C 6e eh~ dQ b ao v~ Bao v~ qua tdi n hift: C ho d .c qU{lt l am m at e ua dliog CO' c hong Hie k hi x ay fa q ua tai cae r ale nhi~t 2 8THR . .. 3 1THR t ac dC?og l am c ho c ae tiep d iem 2 8THR .. 3 1THR r na Ta tin hi~u 8 08 = 0 PLC di~u khien dUng h~ th6ng. B do v¢ s lf q ua ve dt) n ghieng, d{J l4c .. ella cae c u cdu phlJ.: K hi xiiy Ta c ae sl,l co uen thi c ae tiep diem ph1,l c ua c ae cau d ao 2 1MCB .. 2 4MCB dong l'.li :::::) 8 081..8084 = 1 P LC x ae dioh tT{lng thai di~u khien k h6ng cho h¢ t h6ng hO{lt d¢ng tiep. u B ao v~ toe d{l n fmg - hfJ. ch~m c udi h dnh t n'nh: K hi tm gao c u6i M oh trinh n ha cae c am b ien tac d(mg :::::) c ae r ale H SD = 0 , H SL = 0 :::::)8099, BOIS = 0 di~u k hien h¢ thong nAng h{l ch~m iJ g ao c u6i h anh trlnh. B do Yf vut;11 qua h anh t rinh n ang - hf,l: Khi nang-h n gan h~n l~p l~i. Di~u khi~n d ¢ng c o dl1qc thl,lc hi¢n bang t ay trang trong c abin d ieu k hien c hinh p hia ben mii, ll,la c hqn chI! dQ l am vi¢c bAng c ae n ut n Mn ~i b an dicu khien. &1 d 6 d i¢n nguyen Iy d ieu khie:n c o ca.'u di chuy~n xe c on c au tf1,lC g ian R TG dl1qc bi~u di~n tren h'inh 10.7. I NV3: B
 10. B RT: Phanh thuy ll!c. 2 4M: Tiep di~m e ua C Tr 2 4M cap nguon cho phanh thu)1 life. [ M: C6ng tac to" c ap nguon ehfnh cho b(l bien tan. M C- T: Tay di€u khi6n I I \'~ trf (ben trai 5 tien - 0 - 5 lui). E MX1, E MX2: D ung khAn cap. 2 M: Tiep di~m phI:! ella e6ng lac to" c ap ngu6n eho b(l bien tAn. 31\1CB: Tiep che"m phl.1 e ua cau dao Cilp nguon eho d¢ng C (j
 11. - "' '" - TROLLEY AO"" " MOTOR ~ ",~ "'" "0" -" ---,t-- PULsEGENERA,bR FOR TROLLEY SPEED DETECT '" ~tt"::a::=':t::-., ~ y T-LlIt< 11 lOC Re\ '",'ERT,"",AOM '"" w;~ '" r~- --- ,'''"' '~E?-f----- I I n·'', I .. Hlnh 1 0]a. S(JdlJ nguyen!.v dithl khiln d¢ng c adi chl/ye'n xe c all call fI"l./C K fG 3MCB a (20-4B) ./ • - -" ~ --rt- . . AC440V i ~ NGUON -1--+--- ----C"t r - - -, ~ p; 24AMCB 1 b (32A-~B~ a(32A-6B) 1 9-14A L1 n "j "\" 26M SC·03 , (33·3D) I :8 .. 1,,- _ _. TROLLEY MOTOR ---_. BRAKE Q.55A Hinh J O]h. S a do n guyen 15' di,fol k lliill d (mg cU dl chuye'll x e c on ca'1I tn.le KTG 194
 12. OC14V ~, \y ~, ?~;' .- 6' '~ -.---- , -.-- - -l Hillh JO.7c_ S lfd6 n gllyl'lI I~· d ilill khii/II d(ll1g C(idl c1J1/vln xc C UI/lrue K JG C Oli Iv hOQt dQng cua Cd cau di chuyen xe con 10,6,2, N guyen Sau khi eta th\le hi¢n day du cae t hao tac cap ngu6n cho t oan bQ d .u truc va xac dinh tr~n& th,iI e6 t ht Ulln vi~e b ang cae den hit;u tren ban dieu khi~n, ne'u k hong e 6 W c o gl Ihi ngun!l dicn
 13. Khi giam toc tu toe dc) eao xuong toe d¢ thap (xay ra qua trlnh h am tai sinh), bc) dieu khie:n PLC thu nh~n thOng tin va tlJ d¢ng cap tin hi¢u ngat di¢n cong uie t o 1 M va cap di¢n eho c ong tae to' 2 M M tni llilng Im,mg ve nguon e6 di¢n tro l/!.i va eong tac to' h am 2 M mat di¢n d¢ng a co lam vi¢e blnh thuung e hc dc) xac l~p maio 10.6.3. C ae b oo v~ t ruyen dtjng: SU dl.mg nhi¢t dien tro co tiep di~m nAm lrong BaD v¢ q ua t di c ho dtjng Cd be? bien tan B ao v~ ngat: D ¢ng co truyen: dQllg khi h¢ bien tan gap slJ e 6 hoac an cac nut dUng khan cSp EPE3, EPB4, EPB3, E PBl, EPB2(l6-2B). B ao v¢ un loan bling C d Cli'u p hanh. B ao v~ h itnh t rinh di chuye""n x e c on: Bao v¢ dirog dtiu va eu6i dl1ang ray b ang ute cam ma bien til 33.1. Khi 33.1 t ic dQng l am eho role T FE = 0:::::> tiep ditim ella T FE :::::> PLC cilp tin hi¢u cat ngu6n l~lIn vi¢c clla dong co. Ngoai ra, vi¢e tlf d¢ng giam toe gan cuoi duo-ng ray thlfc hi~n n ha b¢ tiep diem h
 14. C ae b anh xc truy~n d ong (8 b anh). l lai d en q uay d nh b ao k hi h¢ t h6ng Jam vi¢e. I NVI, I NV2 F RN75VG7S-4: Hai bb bien tan gi,in tiep d ung d t d icu e hinh dj(~n ,ip d lp c ho dQng ca. I Ml, IMZ: Hai d ong ea t ruycn dQng e hinh c o Vim = 45 k W. PG1, PG2: Hai m ay p hat x ung d ung e ho b ien tAn. T HR1, T HR2: Cae nhi¢t di¢n Ir6. 1M3, IM4: l lai d ¢ng ea b mn t huy Il!e dilng e ho he thong hii. 1 T HR, 2 THR: l lai ralc n hiet bao v¢ q ua tiii e ho d ¢ng c a b mn thu)1 luc. 3M: C ong tiie w e hinh e ip n guon e ho d ong ca bam [huy lue. 5:\ICB: C iu d ao e hinh d ip n gu6n cho d()ng ea b mn thu)' hrc. 6l\1CD: C:\u d ao e hinh d ip n gu6n cho c a d iu phanh. 41\1: C bng t ic t o e hfnh etip n guon e ho c a e
 15. ·, " OV . ... rN ' DUReE G Hl/lh lO.~a. S ada' nguye/l (v die'll k hiln cO e(tll di c!lIIyC"n g itlll KJG ,"",B -.--- a (20-4BI --~r---- --. - - .-.~ - ..- ACA
 16. , {iJ , iii III " 2 III • iii • iii · III • iii • , [gj~ " L ._ Ills · " ,r;: -~ '" • .•.•, • ~~ · 0 • -" '" ~ct · , i , • • - - L. -. - ~~ ,r;: -~- • , i • • • 1 • > • iO-------l~·.~-----------::~:~ • Hill!! 10.8c. S(ldollgllyen/)' dUll khie'n cudi'll di cllUyel/ gidn K fG 199
 17. 42.1..42.8; Cac cam bien xac djnh hllong chuyf!n dQng ct'm xe cau. SOl, S901: C tC rule trung gian xae dinh h uang di chuyen eua xc d uo Iy hOQt d 9n9 d i c huyen x e c au 10.7.2. N guyen DI~ d ua h¢ thting vao hoc.lt cll'mg, ta khai cll'mg dong co diezen lai mily pM.t e rp dien cho toim h6 h~ th6ng. Sau d6 d6ng e,le cau dao dc'lu ngu6n trUc t i(p la 41VJCB. Khi ngu6n oQng hrc, ngutln dieu khien elii d uac cap ta bat dIll! tien himh qua trlnh oicu khitn. B;'!.t eong tilc M e-II sang \'i trf Oil ho~c 90 11 tuy theo yc:u cau di c huyen tLiong lrng vOi tin !licu B131 ;:: 1 h(),~c B132 ;:: 1 hie nay PLC xu 15' va th6ng qua cae role trung glan SOl, S901 de kic'm tm va dieu khien illrong di chu:yf!n eua xc d u trllllg vui huang d~t sail eua eong tac 1\-1(>H (tin hi~u H0040 ;:: 1 hm~e B0041 = 1). U le nay tn dUa tay trang dieu k hitn M C-C sang phaj ho~1C sang tnll tlto'ng (mg \'oi chicu can dich chuyen ella xe cau:::::> B138 == 1 hOi~C B1.39 == 1. Tin hi¢u duqc truyen toi bQ ma hoa 8 hit B ULBl2S, b(l ma hoa nay m a hoa tin hicu d
 18. n do \'~' ch/iil~ ~It xti J,ch Clia /)dnh f6J) k fli d ong {('itll I'i~'c: Khi d ang l am \'i~c m a cae banh lop hi xe dlch khol \'j tf1. d e c am b ien 40.1..40.4; 41.1 . .. 4 1.4 ::: 1 Ui.m e ho S LK ::: O. S llK :::: 1 :::::> n 02H == 0, B 02C ::: 1 P LC di€u khi~n dlCOg h~ t hong ho0.e k hi criu trl!e di e huytn t ai vi t ft jam vicc m a e ae e hot k hoa t ac d 9ng thl S LK == 0 , S UK ::: 1:::::> P LC ra l~nh c hua e ho G\c cO e5.'u khac ho~t dQng. vi tff "90"" \'f Gui t hiet cong t ic M C-H clang 0 ma Bdo I U(/llIg cllIlY/1/ d(!llg CliO c du t n.le: xe c au vfrn (1 vi tri "0"" t hllde d6 c ae cam bien 4 2.1. . . 4 2.4; 4 2.5 . .. 4 2.S == 1 Hl.m e ho B 02D == 0 , B 02E ::: 1:::::> P LC d icu khic'n chlfa e ho c ae c o kh
 19. I NV1, 2, 3: BQ b ien tan sO' 1, 2, 3. Mim h inh chi thj: nao trl).ng t hai hO
 20. D~c t rung Vj t rl M uc L0i:\i t in 110 Y nghia Ho~t dqng D~a di~n tip h an ve chi h ieu noaa Tiep di~m 20 Kili ticp di

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản