intTypePromotion=1

Tụ điện

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

2
695
lượt xem
177
download

Tụ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tụ điện là hệ thống hai dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau. Hai vật dẫn được gọi là hai bản của tụ điện. Tụ điện mà hai bản là hai tấm kim loại phẳng, đặt song song, đối diện, cách điện nhau. Giữa hai bản có thể là chân không, không khí hoặc một điện môi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tụ điện

 1. BAØI : BA
 2. Ñöôøng söùc ñieän tröôøng giöõa hai baûn kim loaïi ñaët song song tích ñieän traùi daáu coù ñaëc ñieåm gì? - + - + + - - + - + - + - + Caùc ñöôøng söùc song song vaø caùch ñeàu nhau
 3. Neáu cho hai baûn kim loaïi tieán laïi saùt nhau thì keát quaû Ne nhö theá naøo? Caùc baûn kim loaïi trung hoaø veà ñieän - + - + - - + + - + Tuï ñieän - + - +
 4. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N NOÄI DUNG BAØI HOÏC NOÄI DUNG BAØI HOÏC • Tụ ñiện laø gì? • Laøm thế naøo ñể tích ñiện cho tụ ñiện? • Điện dung của tụ ñiện? • Điện dung của tụ ñiện phẳng? • Tăng khả năng tích ñiện cho tụ ñiện? • Caùc loại tụ ñiện? • Ứng dụng của tụ ñiện?
 5. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I-TUÏ ÑIEÄN. 1-Định nghĩa tụ ñiện.
 6. Tuï ñieän coù caáu taïo nhö theá naøo? Tu - + - + - + + - - + - + - +
 7. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN. 1- Định nghĩa tụ ñiện. • Tụ ñiện laø hệ thống hai - + vật dẫn ñặt gần nhau vaø - + caùch ñiện với nhau. Hai - + + - vật dẫn ñược gọi laø hai - + bản của tụ ñiện. - + - + Kí hieäu
 8. Một số dạng của tụ điện
 9. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN. 1- Định nghĩa tụ ñiện: o Tuï ñieän phaúng : ng
 10. Tuï ñieän phaúng.. Tuï ñieän phaúng d Tuï ñieän phaúng coù caáu taïo nhö theá naøo? ng
 11. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN 1- Ñònh nghóa tuï ñieän. °Tuï phaúng • Tụ ñiện maø hai bản laø hai tấm kim loại phẳng, ñặt song song, ñối diện, caùch ñieän nhau. Giữa hai baûn coù theå laø chaân khoâng, khoâng khí hoaëc moät ñieän moâi. d Chất điện môi
 12. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN 1- Định nghĩa tụ ñiện: °Tuï ñieän phaúng : ng 2 - Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän: ng
 13. Laøm theá naøo ñeå tuï hoaït ñoäng ñöôïc ng +++++ +++++ +++++ U +++++
 14. Laøm theá naøo ñeå tuï hoaït ñoäng ñöôïc ng +++++ +++++ +++++ U +++++
 15. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN 1- Định nghĩa tụ ñiện 2- Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän ng Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi nguoàn ñieän→moät baûn seõ tích ñieän döông, baûn coøn laïi tích ñieän aâm
 16. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN 1- Định nghĩa tụ ñiện: °T uï ñieän phaúng : ng 2 - Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän : ng ° Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän : ng ° Ñieän tích cuûa tuï ñieän :
 17. Haõy döï ñoaùn ñieän tích treân hai baûn tuï nhö theá naøo? + + + + + + + U
 18. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN 1- Định nghĩa tụ ñiện 2- Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi nguoàn ñieän→moät baûn seõ tích ñieän döông, baûn coøn laïi tích ñieän aâm Goïi ñoä lôùn cuûa ñieän tích treân baûn tích ñieän döông laø ñieän tích cuûa tuï ñieän.
 19. TUÏ Ï ÑIEÄN TU ÑIEÄ N I- TUÏ ÑIEÄN 1- Định nghĩa tụ ñiện : °Tuï ñieän phaúng : ng 2 - Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän : ng ° Hoaït ñoäng cuûa tuï ñieän : ng ° Ñieän tích cuûa tuï ñieän : II- ÑIEÄN DUNG CUÛA T UÏ ÑIEÄN
 20. + + + + + + + + + + + + + + + + … Un = n U1 U1 U2 = 2 U1 Q1 Qn= n Q1 Q2= 2 Q1 Q1 Q 2 Q n Haõy nhaän xeùt caùc tæ soá , , U1 U 2 Un Q1 Q 2 Q n Ñieän dung cuûa tuï ñieän = = U1 U 2 U n Ñieän dung cuûa tuï ñieän laø gì?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2