intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng phần mềm tính toán dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt thiết lập biểu đồ quan hệ giữa thành phần các pha và tốc độ phản ứng cháy

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

55
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo đề cập đến một ứng dụng kết quả nghiên cứu lý thuyết dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt để tính toán xác định hai biểu đồ quan hệ giữa thành phần các pha với tốc độ phản ứng hóa học trong quá trình cháy, phục vụ tính toán thiết kế buồng đốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng phần mềm tính toán dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt thiết lập biểu đồ quan hệ giữa thành phần các pha và tốc độ phản ứng cháy

KH&CNN - 89*09/2009*9<br /> <br /> <br /> toG DraG PHM MEM Jim jom mm P H U ^ ROI XOAY<br /> HAI PHA KHO^G DANG ^ I E I THIET LAP BIEU DO QUAN HE<br /> GICA THAWI P H M CAC PHA VA TOC DO PHM ^ G CHAY<br /> AN APPLICATION OF THE SOFTWARE OF TWO-PHASE SWIRLING TURBULET JETS TO ESTABLISH<br /> THE RELATIONSHIP BETWEEN PHASE COMPOSITIONS AND BURNING REACTION SPEED<br /> <br /> TS. NGUYEN THANH HAO, Dai hoc Cong nghiep TP.HCM<br /> <br /> Bai bao de cap den mgt ung dung ket qua nghien cuu ly thuyet dong<br /> phun roi xoay hai pha khong dang nhiet di tinh toan xac djnh bieu do<br /> quan he glQ'a thanh phan cac pha v&i toe dp phan Crng hoa hgc trong<br /> qua trinh chay, phuc vu tinh toan thiet ke buong dot<br /> <br /> 1. Tdng quan v i irng dung dong phun roi Qua trinh chay ddng phun rdi xoay hai pha<br /> xoay hai pha khong dang nhiet khdng dang nhiet la qua trinh phan irng hoa hge<br /> Tif nhu'ng nam 90, khi nghi djnh thir Kyoto manh liet, toa nhiet, phat quang vdi tde do cao<br /> dirge 160 quoc gia tren thi gidi ddng y tham gia va ding thdi cdn kee thee mdt Idat cac qua<br /> eat giam lu'gng khi d nhiem gay hieu irng nha trinh vat ly khac. Do vay qua trinh chay se bao<br /> kinh do eae nha may cdng nghiep thai ra xuing gdm eae qua trinh ly hda nhu': qua trinh sinh<br /> 5% so vdi mire nam 1990 thi viec nghien ciru nhiet eiia eae phan irng hda hgc, qua trinh<br /> irng dung ddng phun xoay trong cac thiit bj chuyen ddng, qua trinh truyin nhiet va truyin<br /> buong dit cdng nghiep, dae biet la trong cac khdi giu'a eae ddng vat chit, qua trinh chuyin<br /> tuabin va Id hoi du'gc quan tam dac biet [1], [3]. hda nang lirgng [2], IVluc tieu ciia nghien eiru<br /> Song song vdi nhu'ng cdng trinh nghien eiru nay la xae djnh quan he giu'a nhigt do vdi tic do<br /> thu'c nghiem la nhu'ng cdng trinh nghien ciru ly phan irng hda hgc.<br /> thuyit md phdng s i qua trinh chay trong buong Md hinh toan dugc thiit lap dira tren<br /> dot irng dung ddng phun rii xoay. Phin mim phu-ong trinh lien tuc, he phirong trinh rii k-g,<br /> FLUENT du'gc xay dyng dira tren md hinh toan he phuong trinh can bing ddng lugng va<br /> ciia ddng phun rii xoay mdt pha, md hinh nggn phu'ang trinh he sd hon hgp chay ddng phun rdi<br /> lii'a va cac phu-ong trinh trang thai cung da xoay hai pha khdng dang nhiet dang khdng thir<br /> dugc irng dung rgng rai. Tuy nhien, md hinh nguyen. Thuat toan giai he phu'ang trinh ddng<br /> nay cung chf du'gc irng dung d i md phdng qua phun rii xoay hai pha khdng ding nhiet du'gc<br /> trinh chay ddng phun roi xoay mpt pha hoac hai trinh bay trong cae nghien ciru [4], [5].<br /> pha ding nhlt va dang hu'dng trdng budng dot. Giao dien phan mim tinh toan du'gc thiet lap<br /> Do chi la mdt tru'dng hgp dac biet eiia ddng bao gom 29 thdng s i vat ly (hinh 2.1), gia trj<br /> phun rii xoay hai pha khdng dang nhiet, nen cac thdng sd vat ly nhap vao ily tir thuc<br /> chya thi hien birc tranh toan canh eiia ddng nghiem, kit qua xuit ra la cac ma tran s i tirang<br /> phun roi xoay hai pha khdng dang nhiet trong irng trong miin tinh toan, cac ma trgn s i nay<br /> buong dot. du'gc bieu dien dudi dang trudng phan b i bao<br /> 2. Gio'i thieu phdn mim tinh toan dong gim; Phan b i van tic, phan b i nhi$t dd, phan<br /> phun tdi xoay hai pha khong dang nhiet b i thanh phan pha, phan b i tic dg phan irng.<br /> 10*KH&CNN - 89*09/2009<br /> phan bd ap suit, phan bd ddng nang rdi, phan thuan vdi tich sd giua cac ndng do chat tham<br /> bd tic dp tieu tan ddng nang rii, phan bd luc gia phan irng. Ve nguyen tic, ta cd the lay bit<br /> tuang tae, phan bd nhiet nang... ky su thay doi ning do ciia mgt chat nao do<br /> trong phan irng de bieu thi tic dg phan u'ng<br /> hda hgc.<br /> THGNGSODAUVAO<br /> Sif dung phin mim tinh toan ddng phun roi<br /> xday hai pha khdng dang nhiet de tinh toan cho<br /> cae trudng hgp khac nhau eua nong dp cho<br /> thiy su thay doi nhiet do eua pha khi (hinh 3.1)<br /> hoac pha thu hai (hinh 3.2) d i u lam cho tic dp<br /> phan irng thay doi (hinh 3.3). Phan bo nhiet dp<br /> nhien lieu va khdng khi tap trung chu yeu o<br /> vung tam chay, cang ra xa tam chay nhiet dp<br /> nhien lieu va oxy cang giam din (hinh 3.1 va<br /> hinh 3.2).<br /> Ptiia bd'ttiluiiphiaplia kbifi<br /> <br /> Hinh 2.1: Giao di?n mo phong ddng phun rolxoeiy hai<br /> pha khong dang nhi^t<br /> <br /> 3. Xay dyng biiu dd quan he giCi'a nhiet<br /> do va tdc do phan u'ng hoa hoc<br /> Qua trinh chay hat nhien lieu long la qua<br /> trinh khuich tan, khi dd t i c do phan irng hda<br /> hge Idn han rat nhiiu so vdi tie do khuich tan<br /> vat chat tdi b i mat chay, ding thdi niu coi<br /> chiiu day be mat nggn lii'a la rlt mdng. Khi hat<br /> nhien lieu di^gc phun vao trong buong dot dang<br /> van hanh d nhiet do cao thi chung se nhan 1.5 2 2.5<br /> Huttog tivc jJRo<br /> 3.5 4 4.5 5<br /> <br /> nhiet va boc hai. Hai nhien lieu khuich tan tir<br /> trong ra ngoai, cdn oxy trong pha khi se khuich Hinh 3.1: Phan bo thdnh phan pha khi fg trong m^t cit<br /> tan tif ngoai vao trong hat nhien lieu. Khi thanh chCea 0wiyng tam doi xCeng lihi h^ so xody S = 0,6<br /> phin hai pha h6a trdn vdi nhau din mgt ty le<br /> nhlt djnh va dat dugc nhiet do du cao thi chiing Pfaia UTlidBbpiiiapiu tlL^hu &<br /> <br /> se bdc chay tao thanh mat nggn lira. Tdm lai,<br /> qua trinh chay ddng phun rdi xoay hai pha ed<br /> thi dugc chia thanh eae giai doan nhu' sau:<br /> - Giai doan sly ndng, bdc hai va oxy hda<br /> cham;<br /> - Giai doan bdc hai nhanh, oxy hda nhanh va<br /> tao thanh nggn lira.<br /> Tie do phan irng hda hge bieu thj lugng thay<br /> doi ndng do eua eae chit tham gia phan irng<br /> tren mgt dan vj thdi gian. Vi vay eho du cac 2.5<br /> <br /> diiu kien bien khdng thay doi thi toe dg phan<br /> irng hda hgc cung se thay dii theo thdi gian. Hinh 3.2: PhSn bo thdnh phan pha thir hai fp trong m^t<br /> Dii vdi mdt phan irng hda hge thi tie dg ty l# cat chira dwimg tSm doi xirng khi h§ so xoiy S - 0,6<br /> KH&CNN - 89*09/2009*11<br /> PliiB i)t!i6c d$ cbiy Cttega 4. Ket luan<br /> Sif dung phan mim tinh toan ddng phun rii<br /> •<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> :; *1<br /> •<br /> <br /> <br /> <br /> xoay hai pha khdng dang nhiet d i tinh toan cho<br /> cae tru'dng hgp khac nhau cua ning dp cho ta<br /> -••--I '<br /> -t- -1-4- su phan bd cua thanh phin pha va tic dp phan<br /> i.i * Ung hda hgc, tU dd xay dung dirge biiu d i<br /> u quan he giu'a thanh phin pha va van tie phan<br /> ^ Ung hda hoe. Nhu' vay, Ung vdi nhien lieu khac<br /> \\" nhau khi biit thanh phin tham gia phan Ung,<br /> ; *<br /> blng each tra d i thj du'gc xay dung tif md hinh<br /> s i (hinh 3.4) ta ludn xae djnh du'gc tdc dp phan<br /> Ung hda hge eiia phan Ung. Diiu nay tru'de day<br /> chi thuc hien du'ac thdng qua cdng thUc thuc<br /> Hinh 3.3 : Phan bd toe dp phan Crng trong m?t cat nghiem.<br /> chira dwimg tam doi xu'ng khi h^ so xoay S = 0,6<br /> Abstract:<br /> <br /> This paper mention an application of the<br /> research result on the theory of the two-phase<br /> non-isothermal sv\/irling turbulent jets to define<br /> relationship between phase compositions and<br /> reaction speed in burning process, serving for<br /> combustion chamber design.<br /> <br /> <br /> Tai lieu tham kliao<br /> [1] Schreiber A. A - Gas Turbulent Flows -<br /> 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0,7 0.8 09 1<br /> TbiBh pliin ptu tbiT liai fp Naucova Dumca, 1987.<br /> [2] Nguyen S7 Mao - Ly Thuyet va Thiet<br /> Hinh 3.4: Do thi quan he giira thdnh phan pha<br /> vi toe dp phan irng Bi Chay - Nha xuat ban khoa hoc va ky<br /> thuat, 2002.<br /> Nhu da phan tich tren eho thiy khi ra xa tam [3] M. Luc Vervisch, M. Pierre Sagaut - Large<br /> chay thi nhiet do, thanh phin nhien lieu va Eddy Simulations of Flow and Mixing in Jets<br /> khdng khi diu giam din. Do dd, tic do phan and Swiri Flow Application to a Gas Turbine -<br /> irng khi ra xa tam chay cung giam (hinh 3.3). CERFACS, Toulouse, France, September 2000.<br /> Tif cac kit qua tinh toan phan b i thanh phin [4] K. T. Atanasov, Nguyen Thanh Nam - An<br /> pha va tic do phan irng nhu' tren, xay dung Experimental Investigation Kinetic of Swirling<br /> dugc bieu d i quan he giu'a thanh phan pha va Gas Turbulent Flows in Combustion Chamber -<br /> tic dd phan Ung hda hpc nhu' tren hinh 3.4. Tap chi phat trien khoa hoc cong nghe, 2003.<br /> Dd thi quan he eho thiy Ung vdi cae cacbua [5] Nguyen Thanh Nam - Numerical<br /> hydrd khac nhau thi tie do phan irng cung khac Investigation the Gaseous Flame in Combustion<br /> nhau. Thanh phin pha nhien lieu cang thip thi Chamber with Real Initial Velocity Distribution -<br /> tic do phan ung cung thip, khi tang thanh phan Tap chi phat then khoa hoc cong nghe, 2003.<br /> pha nhien lieu thi tdc do phan Ung cung tang<br /> theo, diiu nay hoan toan phu hgp vdi thuc t i . Phan bien: PGS. TS Le Cdng Cat<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2