intTypePromotion=1

Vai trò liên kết xã hội của xã hội dân sự qua lý thuyết hệ thống của Talcott Parsons

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
3
download

Vai trò liên kết xã hội của xã hội dân sự qua lý thuyết hệ thống của Talcott Parsons

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày lý thuyết hệ thống xã hội tổng quát của Talcost Parsons; chức năng liên kết của xã hội dân sự; vị trí đặc biệt của xã hội dân sự Việt Nam trong cấu trúc xã hội là liên kết xã hội, là chủ thể kết nối giữa các nhóm chủ thể nhà nước, thị trường và gia đình với nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò liên kết xã hội của xã hội dân sự qua lý thuyết hệ thống của Talcott Parsons

VAI TRß LI£N KÕT X· HéI CñA X· HéI D¢N Sù<br /> QUA Lý THUYÕT HÖ THèNG CñA TALCOTT PARSONS<br /> <br /> Nh¹c Phan Linh(*)<br /> <br /> <br /> I. Lý thuyÕt hÖ thèng x· héi tæng qu¸t cña Talcost ph¶i thÝch nghi víi m«i tr−êng cña m×nh<br /> Parsons vµ lµm cho m«i tr−êng thÝch nghi víi<br /> N¨m 1951, T. Parsons ®−a ra Lý nhu cÇu cña nã. (*)<br /> thuyÕt tæng qu¸t trong x· héi häc • G (Goal Attainment - §¹t môc<br /> (General theory in Sociology). Lý thuyÕt tiªu; to¹ ®é “h−íng ngo¹i - môc ®Ých”):<br /> tæng qu¸t cña Parsons lµ mét s¬ ®å kh¸i Mét hÖ thèng ph¶i x¸c ®Þnh vµ ®¹t ®−îc<br /> niÖm ®å sé mµ «ng kh¸i qu¸t ho¸ vµ c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña nã.<br /> biÓu diÔn thµnh mét b¶ng ph©n lo¹i • I (Intergration - Liªn kÕt; to¹ ®é<br /> chÐo (tabular cross-classification) vµ gäi “h−íng néi-môc ®Ých”): Mét hÖ thèng<br /> lµ “S¬ ®å bèn vÊn ®Ò chøc n¨ng” (Sheme ph¶i ®iÒu hoµ mèi liªn quan cña c¸c<br /> of four functional problems) - AGIL. S¬ thµnh tè bé phËn. Nã còng ph¶i ®iÒu<br /> ®å gièng nh− mét hÖ to¹ ®é gåm trôc hµnh mèi quan hÖ trong ba yÕu tè chøc<br /> hoµnh (chiÒu ngang) biÓu diÔn hÖ quy n¨ng cßn l¹i (A, G, L).<br /> chiÕu “c«ng cô - môc ®Ých” vµ trôc tung<br /> • L (Latency – Duy tr× khu«n mÉu;<br /> (chiÒu däc) biÓu diÔn hÖ quy chiÕu “bªn<br /> to¹ ®é “h−íng néi – c«ng cô”): Mét hÖ<br /> trong – bªn ngoµi” (xem<br /> thªm: 1).<br /> Trªn hÖ trôc to¹ ®é quy<br /> chiÕu nh− vËy cã thÓ ph©n A G<br /> Bên<br /> biÖt ®−îc bèn vÊn ®Ò chøc ngoài Thích ứng Đạt mục tiêu<br /> n¨ng chñ yÕu hay lµ bèn<br /> chiÒu c¹nh cña qu¸ tr×nh vµ L I<br /> cÊu tróc hÖ thèng, cô thÓ ë Bên<br /> trong Duy trì khuôn mẫu Liên kết<br /> biÓu d−íi.<br /> • A (Adaptation –<br /> ThÝch øng; to¹ ®é “h−íng<br /> Công cụ Mục đích<br /> ngo¹i – c«ng cô”): Mét hÖ<br /> thèng ph¶i ®−¬ng ®Çu víi c¸c nhu cÇu<br /> khÈn yÕu cña hoµn c¶nh bªn ngoµi. Nã (*)<br /> ThS., Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn.<br /> 40 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2012<br /> <br /> <br /> thèng ph¶i cung cÊp, duy tr× vµ kiÕn t¹o tr−êng bao gåm tõng c¸ thÓ, ®−îc x¸c<br /> c¶ ®éng lùc thóc ®Èy cña c¸c c¸ thÓ còng ®Þnh vµ dµn xÕp trong ph¹m vi cña mét<br /> nh− c¸c khu«n mÉu v¨n ho¸ ®· s¸ng hÖ thèng cã cÊu tróc v¨n ho¸ vµ cã<br /> t¹o, tøc duy tr× khu«n mÉu vµ qu¶n lý chung c¸c biÓu t−îng.<br /> sù c¨ng th¼ng.<br /> Tùu chung l¹i, Parsons ®Ò xuÊt mét<br /> M« h×nh AGIL nµy lµ mét phÇn m« lý thuyÕt tæng qu¸t cã kh¶ n¨ng ph©n<br /> h×nh cña lý thuyÕt hµnh ®éng. Nã m« t¶ tÝch chøc n¨ng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c lo¹i chøc<br /> hÖ thèng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh cña x· n¨ng cña cÊu tróc vµ kh¶ n¨ng ph©n<br /> héi, mµ mäi x· héi ph¶i ®¸p øng ®Ó cã tÝch cÊu tróc ®Ó x¸c ®Þnh c¸c cÊp ®é thø<br /> thÓ duy tr× vµ æn ®Þnh ®êi sèng. AGIL bËc cao - thÊp cña c¸c tæ chøc. §iÒu nµy<br /> ®¹i diÖn cho toµn bé hÖ thèng hµnh cã nghÜa lµ, cã thÓ ph©n tÝch hÖ thèng<br /> ®éng chung (bao gåm c¶ m« h×nh ®iÒu thµnh c¸c tiÓu hÖ thèng vµ c¸c mèi quan<br /> kiÖn con ng−êi). AGIL còng x¸c ®Þnh hÖ hÖ gi÷a chóng theo c¸c chiÒu däc vµ<br /> thèng v¨n hãa, hÖ thèng c¸ nh©n, v.v... chiÒu ngang víi nhau, chiÒu réng vµ<br /> trong c¸c cÊu tróc x· héi. Môc ®Ých cña chiÒu s©u cña cÊu tróc cña hÖ thèng x·<br /> Parsons lµ nh»m x©y dùng mét b¶n ®å héi, vÝ dô nh− ph©n tÝch tõ cÊu tróc cña<br /> thèng nhÊt cña tÊt c¶ c¸c hÖ thèng hµnh mèi t−¬ng t¸c x· héi gi÷a c¸c c¸ nh©n<br /> ®éng, vµ cuèi cïng lµ "c¸c hÖ thèng ®Õn cÊu tróc cña c¶ hÖ thèng tæng thÓ<br /> sèng” (xem: 2). x· héi.<br /> Lý thuyÕt tæng qu¸t cho r»ng cã thÓ<br /> II. Chøc n¨ng liªn kÕt cña x· héi d©n sù<br /> xem xÐt vÒ mÆt cÊu tróc tÊt c¶ c¸c lo¹i<br /> hÖ thèng x· héi trong mét trôc to¹ ®é Víi c¸c luËn ®iÓm trªn, m« h×nh<br /> gåm hai hÖ quy chiÕu l−ìng ph©n t¹o AGIL cña T. Parsons thùc sù h÷u Ých<br /> thµnh bèn “vÊn ®Ò chøc n¨ng”. Theo hÖ khi ph©n tÝch vÞ trÝ, vai trß liªn kÕt cña<br /> quy chiÕu “bªn trong – bªn ngoµi”: bÊt x· héi d©n sù. Vai trß nµy ®−îc biÓu thÞ<br /> kú mét hÖ thèng nµo còng cÇn ph¶i ®¶m ë c¶ ba cÊp: liªn kÕt c¸c thµnh phÇn c¬<br /> b¶o c©n b»ng mèi quan hÖ bªn trong – b¶n cña hÖ thèng x· héi (®é liªn kÕt vÜ<br /> bªn ngoµi vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh bªn m«), liªn kÕt c¸c tæ chøc x· héi d©n sù<br /> trong còng nh− thÝch nghi víi bªn víi nhau (liªn kÕt trung m«) vµ liªn kÕt<br /> ngoµi. §ång thêi bÊt kú mét hÖ thèng c¸c c¸ nh©n, nguån lùc trong tõng tæ<br /> nµo còng bÞ kiÓm so¸t bëi hÖ thèng ë cÊp chøc (liªn kÕt vi m«).<br /> ®é cao h¬n nã.<br /> 1. Liªn kÕt ë cÊp vÜ m«<br /> Parson ®Þnh nghÜa hÖ thèng x· héi<br /> nh− sau: Mét hÖ thèng x· héi chøa ®ùng XÐt vÒ ph¹m vi, m«i tr−êng ho¹t<br /> c¸c t¸c nh©n hµnh ®éng riªng biÖt ®éng, lùc l−îng cña x· héi d©n sù n»m<br /> nh−ng l¹i cã sù t−¬ng t¸c víi nhau trong trong c¶ 3 nhãm chñ thÓ: Nhµ n−íc, ThÞ<br /> mét t×nh huèng mµ do mét sù t¸c ®éng tr−êng vµ Gia ®×nh. Do vËy, x· héi d©n sù<br /> vËt lý hoÆc m«i tr−êng g©y ra. C¸c t¸c kh«ng nh÷ng ®ãng vai trß gióp 3 nhãm<br /> nh©n hµnh ®éng bÞ thóc ®Èy bëi mét xu chñ thÓ nµy liªn kÕt víi nhau mµ cßn t¹o<br /> h−íng ®i tíi “tÝnh l¹c quan cña sù ban ra mèi liªn kÕt gi÷a c¸c céng ®ång víi<br /> th−ëng” vµ mèi quan hÖ cña hä víi m«i Nhµ n−íc, ThÞ tr−êng vµ Gia ®×nh.<br /> Vai trß liªn kÕt x· héi… 41<br /> <br /> + Trong hÖ thèng bé m¸y nhµ n−íc, ®ãng vai trß liªn kÕt gia ®×nh víi hÖ<br /> c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, thèng x· héi chung.<br /> héi phô n÷, héi cùu chiÕn binh, v.v…<br /> Tõ ®ã cho thÊy, vÞ trÝ ®Æc biÖt cña x·<br /> võa n»m trong sù ®iÒu hµnh, chØ ®¹o<br /> héi d©n sù ViÖt Nam trong cÊu tróc x·<br /> trùc tiÕp cña bé m¸y c¬ së §¶ng vµ<br /> héi lµ ®ãng vai trß liªn kÕt x· héi, lµ chñ<br /> chÝnh quyÒn c¸c cÊp, l¹i võa theo ®uæi<br /> thÓ kÕt nèi gi÷a c¸c nhãm chñ thÓ nhµ<br /> môc tiªu tËp hîp vµ b¶o vÖ quyÒn lîi<br /> n−íc, thÞ tr−êng vµ gia ®×nh víi nhau.<br /> cho c¸c nhãm ®èi t−îng liªn quan (vai<br /> trß c¬ b¶n cña x· héi d©n sù). Nh− vËy, Ta cã thÓ m« h×nh hãa vÞ trÝ cña x·<br /> c¸c tæ chøc x· héi d©n sù ®ãng vai trß héi d©n sù nh− h×nh d−íi:<br /> <br /> liªn kÕt gi÷a c¬ quan nhµ<br /> Nhµ n−íc Kinh tÕ<br /> n−íc víi c¸c tæ chøc quÇn ph¸p quyÒn thÞ tr−êng<br /> chóng nh©n d©n.<br /> <br /> + Trong thÞ tr−êng cã<br /> c¸c héi, hiÖp héi, nghiÖp X· héi d©n sù<br /> ®oµn ®¹i diÖn cho c¸c ngµnh<br /> nghÒ víi c¸c môc tiªu xóc<br /> tiÕn th−¬ng m¹i hay b¶o vÖ<br /> quyÒn lîi, gi¶i quyÕt tranh<br /> chÊp th−¬ng m¹i. Bªn c¹nh Gia ®×nh<br /> ®ã, trong thÞ tr−êng cßn bao<br /> gåm c¸c tæ chøc, hiÖp héi 2. Liªn kÕt ë cÊp trung m«<br /> b¶o vÖ ng−êi tiªu dïng tr−íc c¸c hµnh vi §Õn l−ît nã, x· héi d©n sù l¹i lµ cÊu<br /> gian lËn th−¬ng m¹i. C¸c h×nh thøc tæ tróc hÖ thèng, mét tËp hîp c¸c tæ chøc,<br /> chøc ®¹i diÖn cho c¶ doanh nghiÖp vµ hiÖp héi, mét m¹ng l−íi c¸c nhãm x· héi<br /> ng−êi tiªu dïng ®Òu cã thÓ ®−îc coi lµ liªn kÕt víi nhau th«ng qua c¸c ®Æc<br /> c¸c tæ chøc x· héi d©n sù. Nh− vËy, x· tr−ng nh− tÝnh tù nguyÖn, tù chñ, phi<br /> héi d©n sù ®ãng vai trß liªn kÕt gi÷a chÝnh phñ, phi lîi nhuËn… Trong thµnh<br /> céng ®ång vµ thÞ tr−êng. phÇn cña x· héi d©n sù, c¸c tæ chøc liªn<br /> kÕt víi nhau th«ng qua viÖc theo ®uæi<br /> + Gia ®×nh lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n cña x· c¸c sø m¹ng riªng, nh−ng ®Òu v× môc<br /> héi. Tuy nhiªn, gia ®×nh l¹i ®−îc coi lµ tiªu t×m kiÕm sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng,<br /> c¬ së x©y dùng lªn c¸c thiÕt chÕ dßng hä, t×m kiÕm c¸c nguån lùc cho sù ph¸t<br /> lµng x· víi hÖ thèng h−¬ng −íc, gia triÓn cña c¸ nh©n vµ kiÒm chÕ sù lÊn ¸t,<br /> phong. C¸c thiÕt chÕ nµy t¹o ra mét l¹m dông quyÒn lùc cña bé m¸y c«ng<br /> kh«ng gian sinh ho¹t ®Æc tr−ng cña x· quyÒn vµ sù th−¬ng m¹i hãa cña thÞ<br /> héi d©n sù ë tÝnh ®Þnh h−íng c¸ nh©n, tr−êng. X· héi d©n sù ®−îc tæ chøc theo<br /> theo ®uæi c¸c gi¸ trÞ, chuÈn mùc riªng nhiÒu cÊp bËc, tõ cÊp liªn hiÖp ë trung<br /> mµ kh«ng phô thuéc vµo ph¸p luËt cña −¬ng, ®Õn cÊp héi ë ®Þa ph−¬ng, tõ cÊp<br /> nhµ n−íc hay quy luËt kinh tÕ cña thÞ m¹ng l−íi quèc tÕ ®Õn cÊp ®¹i diÖn ë<br /> tr−êng. Nh− vËy, x· héi d©n sù còng tõng quèc gia, khu vùc, vïng l·nh thæ.<br /> 42 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2012<br /> <br /> <br /> Bªn trong x· héi d©n sù lµ mét tËp hîp môc tiªu hµnh ®éng cña x· héi d©n sù<br /> c¸c tæ chøc x· héi d©n sù ®−îc x¸c ®Þnh chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn tr−íc hÕt trong<br /> chøc n¨ng, nhiÖm vô, t«n chØ, môc ®Ých khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp vµ ®−îc<br /> ho¹t ®éng cô thÓ theo tõng lÜnh vùc céng ®ång ghi nhËn.<br /> ngµnh nghÒ, m«i tr−êng, ph¹m vi lÜnh<br /> Trªn thùc tÕ, sù tån t¹i cña mét<br /> vùc t¸c ®éng riªng. Trõ nh÷ng nhãm<br /> céng ®ång ngoµi nhµ n−íc, gia ®×nh vµ<br /> quÇn chóng, phÇn lín c¸c tæ chøc x· héi<br /> thÞ tr−êng lóc c«ng khai, lóc bÝ mËt<br /> d©n sù cã bé m¸y nh©n sù ®iÒu hµnh c¬<br /> nh−ng lu«n hiÖn h÷u trong c¸c giai<br /> h÷u râ rµng, cã m¹ng l−íi c¸n bé kiªm<br /> ®o¹n, thêi kú lÞch sö. ë chiÒu ng−îc l¹i,<br /> nhiÖm, céng t¸c viªn; cã tµi kho¶n, quy<br /> c¸c chÝnh thÓ nhµ n−íc hay thÞ tr−êng<br /> chÕ, néi quy ho¹t ®éng râ rµng.<br /> dï thõa nhËn mét c¸ch chÝnh thøc hay<br /> Nh− vËy, b¶n th©n x· héi d©n sù l¹i kh«ng ®Òu coi c¸c tæ chøc héi, ®oµn thÓ,<br /> lµ mét hÖ thèng x· héi, tËp hîp ®«ng tæ chøc, nhãm x· héi, c¸c céng ®ång d©n<br /> ®¶o vµ réng lín c¸c thµnh phÇn x· héi, c− lµ mét thµnh phÇn quan träng,<br /> c¸c nhãm x· héi theo ®uæi nh÷ng môc kh«ng thÓ thiÕu cña hÖ thèng x· héi, do<br /> tiªu, nhiÖm vô, ý nguyÖn riªng – thùc ®ã còng lu«n ph¶i øng xö kh«ng thÓ<br /> hiÖn c¸c chøc n¨ng, thÓ hiÖn c¸c vai trß hoµn toµn theo lèi mÖnh lÖnh ph¸p chÕ<br /> x· héi ®éc lËp. hay tuyÖt ®èi hãa lîi nhuËn. Cã ®−îc<br /> 3. Liªn kÕt ë cÊp vi m« ®iÒu nµy lµ nhê kh¶ n¨ng thÝch nghi<br /> Theo c¸ch gi¶i thÝch chøc n¨ng I cña linh ho¹t cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù<br /> m« h×nh AGIL, ta cã thÓ hiÓu mét hÖ trong tõng kh«ng gian lÞch sö cô thÓ.<br /> thèng ®Ó thÝch øng víi m«i tr−êng, ®Ó Do vËy, c¸c thµnh viªn trong c¸c tæ<br /> ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh, hay ®Ó chøc d©n sù liªn kÕt víi nhau tr−íc hÕt lµ<br /> duy tr× ®−îc nh÷ng khu«n mÉu vÒ ®éng ®Ó ®¶m b¶o vµ duy tr× sù thÝch øng cña tæ<br /> lùc, v¨n hãa, ph−¬ng thøc qu¶n lý th× chøc m×nh víi m«i tr−êng xung quanh.<br /> tr−íc hÕt, cÇn ph¶i cã sù liªn kÕt, phèi<br /> hîp tèt gi÷a c¸c lùc l−îng, c¸c thµnh b. Liªn kÕt ®Ó ®¹t môc tiªu (chøc<br /> phÇn bé phËn cña nã. Cô thÓ: n¨ng G):<br /> a. Liªn kÕt ®Ó thÝch øng (chøc n¨ng A): T¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch nhµ n−íc,<br /> Thµnh viªn cña c¸c tæ chøc x· héi thóc ®Èy quyÒn con ng−êi, n©ng cao<br /> d©n sù ®¹i diÖn cho nhiÒu thµnh phÇn, chÊt l−îng cuéc sèng, gãp phÇn ph¸t<br /> nhiÒu nhãm x· héi, liªn kÕt víi nhau huy c¸c nguån lùc nh»m ®¶m b¶o c«ng<br /> theo tinh thÇn tù nguyÖn, tù gi¸c. C¸c b»ng x· héi, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh<br /> c¸ nh©n trªn c¬ së ph¸t huy n¨ng lùc, së tÕ - x· héi, tháa m·n c¸c nhu cÇu x· héi,<br /> tr−êng ®ãng gãp vµ t¹o nªn tiÒm lùc, søc v.v… trë thµnh nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n<br /> m¹nh cho tæ chøc. Tuy nhiªn, cho dï cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù. §Ó thùc<br /> theo t«n chØ môc ®Ých g×, ®iÒu ®Çu tiªn hiÖn ®−îc ®iÒu nµy, c¸c tæ chøc d©n sù<br /> c¸c tæ chøc d©n sù ph¶i h−íng tíi lµ ®Òu ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc vËn ®éng,<br /> ph¶i lµm cho tæ chøc m×nh thÝch nghi, tËp hîp, thu hót sù quan t©m, sù tham<br /> thÝch øng ®−îc víi m«i tr−êng x· héi, gia cña x· héi, céng ®ång. Lùc l−îng cña<br /> m«i tr−êng ph¸p lý, m«i tr−êng kinh tÕ, x· héi d©n sù ngµy cµng lín m¹nh chÝnh<br /> m«i tr−êng chÝnh trÞ bao quanh nã. C¸c lµ nhê ®Æc ®iÓm nµy.<br /> Vai trß liªn kÕt x· héi… 43<br /> <br /> Môc ®Ých theo ®uæi lµ yÕu tè quan thuéc rÊt lín vµo møc ®é kÕt nèi cña c¸c<br /> träng quyÕt ®Þnh ®Õn kiÓu lo¹i tæ chøc thµnh viªn. ý chÝ chung, tinh thÇn tËp<br /> vµ cÊp ®é hÖ thèng cña x· héi d©n sù. thÓ, kh¶ n¨ng phèi hîp c«ng viÖc, sù<br /> C¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã l−îng ®ång lßng trong ®èi mÆt víi c¸c t×nh<br /> thµnh viªn ®«ng ®¶o, víi thµnh phÇn tr¹ng c¨ng th¼ng cña tæ chøc lµ nh÷ng<br /> thuéc tÊt c¶ c¸c tÇng líp x· héi h−íng ®ßi hái nh»m duy tr× khu«n mÉu. §iÒu<br /> tíi c¸c môc tiªu mang tÇm quèc gia. C¸c nµy chØ cã thÓ ®¹t ®−îc khi cã sù liªn kÕt,<br /> héi nghÒ nghiÖp th−êng lµ kh«ng gian g¾n bã cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc.<br /> cho nh÷ng ng−êi cã liªn quan trùc tiÕp Ho¹t ®éng cña x· héi d©n sù th−êng<br /> hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn mét lÜnh vùc ngµnh ®−îc c¨n cø vµo hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c<br /> nghÒ cô thÓ. C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ bao gåm t«n chØ môc ®Ých, chøc n¨ng<br /> (NGO) ®Þa ph−¬ng cã l−îng thµnh viªn nhiÖm vô, c¬ chÕ tæ chøc, c¸c quy tr×nh<br /> nhá nh−ng hä ho¹t ®éng mang tÝnh ®Þnh thñ tôc vÒ gia nhËp vµ rêi bá hiÖp héi,<br /> h−íng cao do nh÷ng nhu cÇu thiÕt th©n c¸c tiªu chÝ thµnh viªn, quyÒn lîi, nghÜa<br /> ®Æt ra. C¸c tæ chøc céng ®ång (CBO) hay vô vµ ®ãng gãp tµi chÝnh cña thµnh viªn.<br /> c¸c nhãm kh«ng chÝnh thøc cã l−îng Nh÷ng nguyªn t¾c ®ã võa lµ c¬ së ®Ó<br /> thµnh viªn rÊt ®a d¹ng, thuéc nh÷ng duy tr× c¸c khu«n mÉu tæ chøc, võa lµ c¬<br /> thµnh phÇn x· héi kh¸c nhau, tuú theo së ®Ó duy tr× sù liªn kÕt c¸c thµnh viªn.<br /> môc ®Ých riªng biÖt, hÇu hÕt ®−îc thµnh<br /> lËp ë cÊp ®Þa ph−¬ng. *<br /> Nh− vËy, thµnh viªn cña c¸c tæ chøc Tãm l¹i, viÖc tiÕp cËn x· héi d©n sù<br /> d©n sù ®¹i diÖn cho nhiÒu thµnh phÇn, tõ vai trß liªn kÕt x· héi lµ hoµn toµn<br /> nhiÒu tÇng líp trong x· héi. Víi môc hîp lý theo s¬ ®å AGIL cña T. Parsons.<br /> tiªu theo ®uæi chung, ®«i khi chØ ®¬n Víi ba cÊp ®é liªn kÕt nh− ®· tr×nh bµy,<br /> gi¶n lµ së thÝch gièng nhau, c¸c c¸ nh©n x· héi d©n sù ®−îc hiÓu nh− lµ kh«ng<br /> s½n sµng liªn kÕt, t¹o nhãm, x©y dùng gian liªn kÕt c¸c thµnh phÇn, c¸c nhãm,<br /> mét céng ®ång nh÷ng ng−êi cïng ý c¸c tæ chøc, thËm chÝ lµ c¸c thiÕt chÕ<br /> t−ëng, cïng chÝ h−íng ®Ó theo ®uæi môc trong mét x· héi.<br /> ®Ých ®· ®Æt ra.<br /> ë ViÖt Nam kh¸c víi kiÓu chØ quan<br /> c. Liªn kÕt ®Ó duy tr× khu«n mÉu hÖ víi c¸c c¬ quan, tæ chøc cña Nhµ<br /> (chøc n¨ng L): n−íc vµ thÞ tr−êng theo chiÒu ngang<br /> Nh÷ng nguyªn t¾c phi lîi nhuËn, nh− ë c¸c n−íc ph−¬ng T©y, còng nh−<br /> ®éc lËp víi nhµ n−íc, tù chñ, tù chÞu kh«ng ®¬n thuÇn mang tÝnh hµnh chÝnh<br /> tr¸ch nhiÖm lu«n ®−îc x· héi d©n sù ®Ò theo chiÒu däc, x· héi d©n sù quan hÖ<br /> cao. §iÒu nµy ®−îc coi lµ c¬ së ®Ó x©y theo c¶ hai chiÒu. Bëi thµnh phÇn cña x·<br /> dùng vµ h×nh thµnh nªn x· héi d©n sù, héi d©n sù n»m trong c¶ ba nhãm chñ thÓ<br /> còng nh− ®−îc coi lµ c¸c ®Æc tr−ng ®Ó Nhµ n−íc, ThÞ tr−êng vµ Gia ®×nh. Tõ ®ã<br /> huy ®éng, kªu gäi sù quan t©m chó ý cho thÊy, vÞ trÝ ®Æc biÖt cña x· héi d©n sù<br /> cña toµn x· héi vµo ho¹t ®éng cña c¸c tæ ViÖt Nam trong cÊu tróc x· héi lµ ®ãng<br /> chøc x· héi d©n sù. vai trß liªn kÕt x· héi, lµ chñ thÓ kÕt nèi<br /> Qu¸ tr×nh duy tr× khu«n mÉu trong gi÷a c¸c nhãm chñ thÓ nhµ n−íc, thÞ<br /> b¶n th©n c¸c tæ chøc x· héi d©n sù phô tr−êng vµ gia ®×nh víi nhau.<br /> 44 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2012<br /> <br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o Organisations). Annual Report 2009<br /> 1. Lª Ngäc Hïng. Tõ lý thuyÕt tæng (the International NGO<br /> qu¸t vÒ hµnh ®éng x· héi ®Õn lý Partnerships for Development<br /> thuyÕt tæng qu¸t trong x· héi häc Report). H.: 2009.<br /> cña Talcott Parsons. T¹p chÝ X· héi<br /> häc, 2009. 5. Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh<br /> Ph−¬ng. Vai trß cña c¸c tæ chøc x·<br /> 2. http://en.wikipedia.org/wiki/AGIL<br /> héi ®èi víi ph¸t triÓn vµ qu¶n lý x·<br /> _paradigm<br /> héi. H.: ChÝnh trÞ Quèc gia, 2010.<br /> 3. Pierre Bourdieu. The forms of<br /> capital. In J. Richardson (Ed.) 6. http://dictionary.bachkhoatoanthu.<br /> Handbook of Theory and Research gov.vn/default.aspx?param=1B25a<br /> for the Sociology of Education. NY.: WQ9MTQ1NjMmZ3JvdXBpZD0ma<br /> Greenwood, 1986, p.241-258. 2luZD0ma2V5d29yZD14JWMzJWE<br /> 4. VUFO-NGO Resource Centre zK2glZTElYmIlOTlp&page=1<br /> (Vietnam Union of Friendship<br /> <br /> <br /> (tiÕp theo trang 62) cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ,<br /> sù h×nh thµnh x· héi th«ng tin vµ kinh<br /> Trªn c¬ së ph©n tÝch chiÒu h−íng<br /> tÕ tri thøc, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña<br /> ph¸t triÓn cña ch©u ¸-Th¸i B×nh D−¬ng,<br /> xu thÕ toµn cÇu hãa,… ®· ®Æt ra nhiÒu<br /> nh÷ng thay ®æi trong t×nh h×nh an ninh,<br /> thêi c¬ ph¸t triÓn lín ®an xen víi nh÷ng<br /> chÝnh trÞ vµ chiÒu h−íng chÝnh s¸ch cña<br /> th¸ch thøc trong ph¸t triÓn nãi chung<br /> Mü ®èi víi ch©u ¸-Th¸i B×nh D−¬ng, c¸c<br /> vµ ph¸t triÓn x· héi, qu¶n lý ph¸t triÓn<br /> t¸c gi¶ còng ®ång thêi chØ ra nh÷ng t¸c<br /> x· héi nãi riªng.<br /> ®éng cña quan hÖ Mü-Trung ®èi víi<br /> t−¬ng lai cña khu vùc nµy, trong ®ã cã Néi dung s¸ch lµ tËp hîp c¸c bµi<br /> ViÖt Nam. viÕt, ®i s©u t×m hiÓu nh÷ng m« h×nh,<br /> HuÖ nguyªn thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm trong qu¶n lý<br /> ph¸t triÓn x· héi, ®Æc biÖt lµ mét sè m«<br /> ®inh xu©n lý (chñ biªn). Ph¸t triÓn h×nh cña n−íc ngoµi, tõ ®ã rót ra nh÷ng<br /> vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n−íc vÊn ®Ò c¬ b¶n, nh÷ng ®Þnh h−íng quan<br /> ta thêi kú ®æi míi: m« h×nh, thùc träng vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó x©y<br /> tiÔn vµ kinh nghiÖm. H.: ChÝnh trÞ dùng m« h×nh ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n<br /> quèc gia, 2010, 398 tr., Vv 10738.<br /> lý ph¸t triÓn x· héi ë n−íc ta trong giai<br /> Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t ®o¹n hiÖn nay. S¸ch gåm 2 phÇn.<br /> triÓn x· héi lµ vÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra tõ rÊt<br /> sím trong lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n PhÇn 1: Mét sè vÊn ®Ò vÒ m« h×nh<br /> lo¹i, cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi c¸c vµ thùc tiÔn.<br /> lÜnh vùc ph¸t triÓn vµ qu¶n lý ph¸t<br /> PhÇn 2: Mét sè kinh nghiÖm cña<br /> triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa nh»m<br /> n−íc ngoµi.<br /> t¹o nªn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Trong<br /> thêi ®¹i ngµy nay, víi sù bïng næ cña Mai linh<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2