intTypePromotion=1
ADSENSE

Vẽ kỹ thuật-Chương 5: Các loại hình biểu diễn

Chia sẻ: đinh Chung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

676
lượt xem
244
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở chương 4, người ta đã xây dựng được hình biểu diễn của các yếu tố thuộc không gian hình học. Trong chương 5 này sẽ trình bày việc xây dựng hình biểu diễn của vật thể thuộc không gian vật chất trên bản vẽ kỹ thuật. Tài liệu giúp bạn nắm vững kiến thức hơn, chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ kỹ thuật-Chương 5: Các loại hình biểu diễn

 1. VẼ KỸ THUẬT THU CHƯƠNG V :CÁC LOẠI HÌNH BIỂU DIỄN
 2. MỞ ĐẦU  Ở chương 4, người ta đã xây dựng được hình biểu diễn của các yếu tố thuộc không gian hình học.  Trong chương 5 này sẽ trình bày việc xây dựng hình biểu diễn của vật thể thuộc không gian vật chất trên bản vẽ kỹ thuật. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 3. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. 1. Các hình chiếu chính: Hình chieáu chöùa thoâng tin  nhieàu nhaát cuûa ñoái töôïng thöôøng  ñöôïc choïn laøm hình chieáu chính  (hình chieáu töø tröôùc, kyù hieäu a,  höôùng chieáu a) thöôøng bieåu dieãn  ñoái töôïng vò trí ñang cheá taïo hoaëc  vò trí ñang laép raùp. Vò trí caùc hình chieáu khaùc treân  baûn veõ, caên cöù theo vò trí cuûa  hình chieáu chính  BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 4. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. HÖÔÙNG QUAN SAÙT  KYÙ HIEÄU HÌNH CHIEÁU NHÌN THEO HÖÔÙNG NHÌN TÖØ A TRÖÔÙC A B TREÂN B C TRAÙI C D PHAÛI D E DÖÔÙI E F SAU F BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 5. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. 2. Phương pháp biểu diễn góc chiếu thứ nhất   Đeå coù moät hình chieáu  cuûa vaät theå, ta coù theå laøm  caùc böôùc sau: Bước 1: Töôûng töôïng moät  hình hoäp, caùc maët hoäp laø  caùc maët hình chieáu, choïn  höôùng chieáu chính laø höôùng  chieáu töø tröôùc a, caùc höôùng  khaùc theo ñuùng thöù töï quan  heä  BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 6. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I.   Bước 2: đaët vaät theå vaøo  khoâng gian beân trong hoäp, chieáu  thaúng goùc leân caùc maët hoäp  theo caùc höôùng chieáu a, b, c, d, e,  f  BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 7. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I.   Bước 3: giöõ maët  phaúng chöùa hình chieáu  chính a coá ñònh, traûi  caùc maët hình chieáu  khaùc ra taïo thaønh moät  maët phaúng goïi laø maët  phaúng baûn veõ BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 8. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 9. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 10. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. Nhö vaäy  ñeå bieåu dieãn  ñaày  ñuû vaät theå ta caàn nhieàu hôn 1  hình  chieáu.  Tröôøng  hôïp  beân  döôùi  caàn  maáy  hình  chieáu?  Nhöõng hình naøo? Taïi sao? BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 11. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 12. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. 3. Phương pháp biểu diễn góc chiếu thứ ba   BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 13. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I.  Phương pháp biểu diễn góc chiếu thứ ba   BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 14. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 15. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. 4. Nếu bố trí không theo qui định   BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 16. II. CÁC VÍ DỤ 1. Khối đa diện BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 17. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 18. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 19. Khối có mặt cong BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 20. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=676

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2