intTypePromotion=1

Bài 1: Sử dụng, bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí

Chia sẻ: Công Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
355
lượt xem
178
download

Bài 1: Sử dụng, bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Hình thành kỹ năng sử dụng, bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí. Vật liệu: Khí axetylen và khí oxy; Nước xà phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Sử dụng, bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí

 1. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 Bμi 1: Sö dông, b¶o d−ìng thiÕt bÞ vμ dông cô hμn khÝ Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng sö dông, b¶o d−ìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ. VËt liÖu: - KhÝ axªtylen vµ khÝ « xy. - N−íc xµ phßng. ThiÕt bÞ vµ dông cô: - Van gi¶m ¸p b×nh « xy. - Van gi¶m ¸p b×nh axªtylen. - Ch×a vÆn van b×nh khÝ. - Má lÕt. - Má hµn. - BÐp hµn. - èng dÉn khÝ. I. L¾p van gi¶m ¸p vµo b×nh khÝ 1. Thæi s¹ch bôi bÈn tr−íc khi l¾p van gi¶m ¸p. - Quay cöa x¶ khÝ vÒ phÝa tr¸i ng−êi thao t¸c. http://www.ebook.edu.vn 3
 2. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 - Më vµ ®ãng nhanh van b×nh khÝ tõ (1 ~ 2) lÇn. - §Ó tay quay t¹i van cña b×nh. 2. L¾p van gi¶m ¸p « xy. - KiÓm tra gio¨ng cña van gi¶m ¸p. - L¾p van gi¶m ¸p « xy vµo b×nh sao cho lç x¶ khÝ cña van an toµn quay xuèng phÝa d−íi. - Dïng má lÕt xiÕt chÆt ®ai èc. Gio¨ng 3. L¾p van gi¶m ¸p axªtylen. - KiÓm tra c¸c h− h¹i cña gio¨ng. http://www.ebook.edu.vn 4
 3. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 - §iÒu chØnh phÇn dÉn khÝ vµo van gi¶m ¸p nh« ra khái mÆt trong cña g¸ kÑp kho¶ng 20 mm. - §Ó van gi¶m ¸p nghiªng kho¶ng 450. - XiÕt chÆt g¸ kÑp. Gio¨ng 4. Níi láng vÝt ®iÒu chØnh van gi¶m ¸p. Níi láng vÝt ®iÒu chØnh tíi khi quay nhÑ nhµng. 5. Më van b×nh khÝ. - Kh«ng ®øng phÝa tr−íc van gi¶m ¸p. http://www.ebook.edu.vn 5
 4. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 - Quay ch×a vÆn më van b×nh khÝ nhÑ nhµng kho¶ng 1/2 vßng. - KiÓm tra ¸p suÊt b×nh khÝ trªn ®ång hå ¸p suÊt cao. - §Ó ch×a vÆn trªn van b×nh khÝ. 6. KiÓm tra rß khÝ. - Dïng n−íc xµ phßng ®Ó kiÓm tra. - KiÓm tra c¸c bé phËn sau: + Van b×nh khÝ. + Chç l¾p ghÐp gi÷a van gi¶m ¸p vµ b×nh khÝ. + Chç l¾p ghÐp gi÷a vÝt ®iÒu chØnh vµ th©n van gi¶m ¸p. + Chç l¾p ®ång hå ®o ¸p suÊt. http://www.ebook.edu.vn 6
 5. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 Tham kh¶o: 1. Bé b¶o hé lao ®éng. - T¹p dÒ. - KÝnh hµn. - G¨ng tay. - Giµy. KÝnh hμn G¨ng tay T¹p dÒ Giμy http://www.ebook.edu.vn 7
 6. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 2. Dông cô cho hµn khÝ. Bóa tay ChÊm dÊu Dòa Bé que th«ng bÐp hμn Th−íc l¸ Ch×a vÆn Má lÕt Mòi v¹ch K×m kÑp K×m c¾t Bμn ch¶i s¾t BËt löa 3. VËn chuyÓn b×nh khÝ. - Tr−íc khi vËn chuyÓn ®ãng van b×nh cÈn thËn. - Th¸o van gi¶m ¸p. - Buéc chÆt b×nh. - Kh«ng ®−îc l¨n hoÆc kÐo b×nh khÝ. http://www.ebook.edu.vn 8
 7. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 4. CÊu t¹o van b×nh « xy. 1 VÝt ®iÒu chØnh. 2 §ai èc h·m. 3 Gio¨ng. 4 Th©n van. 5 §Çu l¾p van gi¶m ¸p. http://www.ebook.edu.vn 9
 8. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 5. C¸ch xö lý khi ph¸t hiÖn rß rØ khÝ. - Rß khÝ tõ vÝt ®iÒu chØnh cña van b×nh khÝ. + Më vÝt ®iÒu chØnh hÕt cì ®Ó Ðp th©n van vµo gio¨ng. + XiÕt chÆt vÝt ®iÒu chØnh xong vÆn ®ai èc h·m vµ thay gio¨ng. - Rß khÝ tõ ®Çu l¾p van gi¶m ¸p. + XiÕt chÆt thªm ®ai èc h·m. + NÕu gio¨ng háng th× thay gio¨ng. - Rß khÝ tõ vÝt ®iÒu chØnh van gi¶m ¸p. + Thay vÝt ®iÒu chØnh hoÆc van gi¶m ¸p. 6. CÊu t¹o van gi¶m ¸p « xy vµ axªtylen. 1 §ång hå ®o ¸p suÊt b×nh. 2 §ång hå ®o ¸p suÊt khÝ ra má hµn (c¾t). 3 VÝt ®iÒu chØnh van gi¶m ¸p. 4 Van x¶ khÝ. 5 §Çu l¾p èng dÉn khÝ tõ van gi¶m ¸p ra má hµn. 6 §Çu l¾p van gi¶m ¸p vµo chai khÝ. 7 G¸ kÑp. 8 Van an toµn. http://www.ebook.edu.vn 10
 9. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 PhiÕu ®¸nh gi¸ Hä vµ tªn S¶n phÈm sè §¸nh gi¸ Ngµy thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn Néi dung ®¸nh gi¸ YÕu tè ®¸nh gi¸ M· ®¸nh gi¸ §iÓm Më van b×nh khÝ thæi s¹ch bôi bÈn (Häc sinh kh«ng ®øng ®èi diÖn víi cöa thæi khÝ) VÆn ®ai èc vµo phÇn ren cña b×nh C«ng viÖc L¾p van chuÈn bÞ gi¶m ¸p §iÒu chØnh van gi¶m ¸p ®óng vÞ trÝ Níi láng vÝt ®iÒu chØnh Më van b×nh khÝ KiÓm tra sù Phun n−íc xµ phßng lªn tÊt c¶ c¸c vÞ KiÓm tra rß khÝ trÝ l¾p ghÐp Rß khÝ tõ Më vÝt ®iÒu chØnh hÕt cì vÝt ®iÒu XiÕt chÆt vÝt ®iÒu chØnh vµ thay chØnh van gio¨ng b×nh khÝ Rß khÝ tõ C¸ch xö lý phÇn l¾p XiÕt chÆt ®ai èc h·m khi rß khÝ ghÐp van Thay gio¨ng gi¶m ¸p Rß khÝ tõ vÝt ®iÒu Thay van gi¶m ¸p kh¸c chØnh van gi¶m ¸p Thêi gian Thêi gian thùc hiÖn Tæng ®iÓm §iÓm Tæng sè ®iÓm/sè yÕu tè ®¸nh gi¸ = / = §iÓm Kho¶ng ®iÓm 100 ~ 75 74 ~ 50 49 ~ 25 D−íi 24 M· ®¸nh gi¸ A B C D http://www.ebook.edu.vn 11
 10. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 II/ L¾p èng dÉn khÝ. 1. L¾p bÐp hµn. Lùa chän bÐp hµn phï hîp víi chiÒu dµy vËt hµn. ChiÒu dμy vËt liÖu 1,0 1,6 2,3 3,2 4,0 Sè hiÖu bÐp hμn 50 70 100 140 200 2. L¾p èng dÉn khÝ « xy. L¾p èng dÉn khÝ « xy vµo vÞ trÝ nèi cña van gi¶m ¸p « xy vµ má hµn. Chó ý: + èng dÉn khÝ axªtylen mµu ®á, èng dÉn khÝ « xy mµu xanh. + XiÕt chÆt ®Çu nèi b»ng vßng h·m. http://www.ebook.edu.vn 12
 11. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 3. §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ « xy. - Quay nhÑ nhµng vÝt ®iÒu chØnh van gi¶m ¸p « xy cïng chiÒu kim ®ång hå. - §iÒu chØnh ¸p suÊt « xy ë møc 1,5 kg/cm2. 4. KiÓm tra ®é hót. - Më van axªtylen. - Më van « xy. - KiÓm tra ®é hót t¹i ®iÓm nèi èng d©y axªtylen trªn má hµn. - §ãng van « xy vµ axªtylen. + Trong tr−êng hîp kh«ng cã ®é hót th× thay má hµn. Van axªtylen Van « xy http://www.ebook.edu.vn 13
 12. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 5. L¾p èng dÉn khÝ axªtylen. - L¾p èng dÉn khÝ axªtylen vµo van gi¶m ¸p axªtylen vµ má hµn. - XiÕt chÆt ®iÓm nèi b»ng vßng h·m. 6. §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ axªtylen. - Quay nhÑ nhµng vÝt ®iÒu chØnh cña van gi¶m ¸p cïng chiÒu kim ®ång hå. - §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ axªtylen ë møc 0,15 kg/cm2. 7. KiÓm tra rß khÝ. - KiÓm tra c¸c vÞ trÝ sau: + PhÇn l¾p ghÐp ®ång hå ¸p suÊt khÝ ra má hµn víi van gi¶m ¸p. + PhÇn nèi èng dÉn khÝ vµo van gi¶m ¸p. + PhÇn nèi èng dÉn khÝ vµo má hµn. + C¸c van cña má hµn. + PhÇn l¾p ghÐp bÐp hµn vµo ®Çu má hµn. http://www.ebook.edu.vn 14
 13. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 8. X¶ khÝ hçn hîp. - Tr−íc khi x¶ khÝ kiÓm tra xung quanh kh«ng cã löa. - Më van axªtylen kho¶ng 10 gi©y. - KiÓm tra khÝ x¶ b»ng c¸ch ®−a má hµn l¹i gÇn thïng ®ùng n−íc vµ quan s¸t mÆt n−íc. http://www.ebook.edu.vn 15
 14. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 Tham kh¶o: 1.Tr×nh tù th¸o thiÕt bÞ hµn khÝ. 1 §ãng van b×nh khÝ « xy vµ axªtylen. 2 Më van « xy vµ axªtylen cña má hµn. 3 Khi ®ång hå trªn van gi¶m ¸p chØ vÒ v¹ch “o” th× ®ãng c¸c van má hµn l¹i. 4 Níi láng vÝt ®iÒu chØnh ë van gi¶m ¸p. 5 Th¸o èng dÉn khÝ « xy vµ axªtylen ë má hµn. 6 Th¸o èng dÉn khÝ « xy vµ axªtylen ë van gi¶m ¸p. 7 Th¸o van gi¶m ¸p ra khái b×nh khÝ. 8 Khi nghØ gi÷a ca thùc hiÖn tõ b−íc 1 ®Õn b−íc 4. 2. C¸c nguyªn nh©n kh«ng hót khi kiÓm tra. - BÐp hµn bÞ níi láng. - Lç dÉn khÝ bÞ t¾c bëi c¸c t¹p chÊt ®−a tõ ngoµi vµo. - Van phun bÞ t¾c bëi c¸c t¹p chÊt tõ bªn ngoµi vµo. Kh«ng hót lµ do háng chøc n¨ng phun vµ nã g©y ra hiÖn t−îng ngän löa t¹t ng−îc. Kh«ng dïng má hµn ®ã. Má hμn kiÓu §øc XØ Khe hë NÕu cã khe hë gi÷a bÐp hμn vμ má hμn th× khÝ « xy sÏ ®i vμo èng dÉn khÝ axªtylen. http://www.ebook.edu.vn 16
 15. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 3. CÊu t¹o má hµn. 1 §Çu má hµn. 2 èng dÉn khÝ. 3 Van « xy (van ®iÒu chØnh). 4 Tay cÇm. 5 Van axªtylen. 6 §Çu nèi èng dÉn khÝ. 7 BÐp hµn. Má hμn kiÓu Ph¸p http://www.ebook.edu.vn 17
 16. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 PhiÕu ®¸nh gi¸ Hä vµ tªn S¶n phÈm sè §¸nh gi¸ Ngµy thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn PhÇn ®¸nh Néi dung YÕu tè ®¸nh gi¸ M· ®¸nh gi¸ §iÓm gi¸ L¾p èng dÉn khÝ vµo má hµn C«ng viÖc L¾p èng dÉn chuÈn bÞ khÝ L¾p èng dÉn khÝ vµo van gi¶m ¸p §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ « xy ¸p suÊt « xy 1,5 kg/cm2 Më van axªtylen vµ van « xy, kiÓm KiÓm tra ®é tra ®é hót t¹i ®iÓm nèi èng dÉn khÝ hót KiÓm tra axªtylen KiÓm tra sù rß Phun n−íc xµ phßng lªn tÊt c¶ c¸c khÝ ®iÓm nèi X¶ khÝ hçn Më van x¶ khÝ kho¶ng tõ (5 ~ 10) hîp gi©y (më c¶ 2 van) Më van axªtylen tr−íc X¶ khÝ d− ra ( quan s¸t ®ång hå vµ quay bÐp ngoµi hµn vÒ h−íng an toµn) Th¸o thiÕt bÞ Th¸o èng dÉn khÝ sau ®ã th¸o van S¾p xÕp vµo gi¶m ¸p vµ má hµn (®Æt thiÕt bÞ kho vµo n¬i qui ®Þnh) Thêi gian Thêi gian thùc hiÖn Tæng ®iÓm §iÓm Tæng sè ®iÓm/sè yÕu tè ®¸nh gi¸ = / = §iÓm Kho¶ng ®iÓm 100 ~ 75 74 ~ 50 49 ~ 25 D−íi 24 M· ®¸nh gi¸ A B C D http://www.ebook.edu.vn 18
 17. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 Bμi 2: §iÒu chØnh ngän löa hμn Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng ®iÒu chØnh vµ t¾t ngän löa hµn. VËt liÖu: KhÝ axªtylen vµ khÝ « xy. Dông cô vµ thiÕt bÞ: - ThiÕt bÞ hµn. - KÝnh hµn. - G¨ng tay. - T¹p dÒ. - Giµy b¶o hé. - BËt löa. - Bé que th«ng bÐp hµn. Ngän löa c¸cbon ho¸ Ngän löa trung tÝnh Ngän löa « xy ho¸ 1. C«ng viÖc chuÈn bÞ. ChuÈn bÞ c¸c thiÕt bÞ, dông cô t−¬ng tù nh− trong bµi sö dông, b¶o d−ìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ. 2. Sö dông b¶o hé lao ®éng. - Dïng kÝnh hµn sè 3 hoÆc sè 4. - MÆc quÇn ¸o b¶o hé víi ¸o dµi tay. - Dïng g¨ng tay da mÒm. http://www.ebook.edu.vn 19
 18. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 Mò b¶o hé KÝnh hμn T¹p dÒ ¸o dμi tay G¨ng tay QuÇn b¶o hé B¶o vÖ ch©n Giμy b¶o hé 3. Måi löa. - Më van axªtylen kho¶ng 1/2 vßng quay. - Më van « xy kho¶ng 1/4 vßng quay. - Chó ý h−íng cña ngän löa. - Dïng bËt löa ®Ó måi löa. http://www.ebook.edu.vn 20
 19. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 4. §iÒu chØnh ngän löa trung tÝnh. - Më thªm van axªtylen vµ x¸c ®Þnh chiÒu dµi nh©n ngän löa. - Më tõ tõ van « xy vµ ®iÒu chØnh nh©n ngän löa ®Ó ®¹t ®−îc ngän löa trung tÝnh. Ngän löa khi måi Ngän löa trung tÝnh 5. T¾t ngän löa. - §ãng van axªtylen. - §ãng van « xy. http://www.ebook.edu.vn 21
 20. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp 1 Tham kh¶o: 1. C¸c nguyªn nh©n cña ngän löa kh«ng b×nh th−êng. - Ngän löa t¾t. + ¸p suÊt « xy thõa qu¸ møc. + Ngän löa qu¸ lín. + XØ b¸m vµo lç bÐp hµn. - Næ khi måi löa. + Tû lÖ khÝ kh«ng phï hîp. + ¸p suÊt « xy qu¸ lín. + ThiÕu axªtylen. + Lç bÐp hµn to ra hoÆc bÞ biÕn d¹ng. - Ngän löa t¹t l¹i. + BÐp hµn qu¸ nãng. + ¸p suÊt khÝ nhá. + XØ b¸m vµo lç bÐp. + Van phun kh«ng b×nh th−êng. 2. Sö dông que th«ng bÐp hµn. Dïng que th«ng thÝch hîp víi ®−êng kÝnh lç cña bÐp hµn. http://www.ebook.edu.vn 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2