intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bảo hiểm: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

126
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bảo hiểm: Chương 5 Bảo hiểm hàng hóa và tài sản gồm các nội dung chính là: Khái quát về bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận tải, bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm P and I, bảo hiểm hỏa loạn và các RR đặc biệt, bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo hiểm: Chương 5 - ĐH Thương Mại

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> TMU<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> BM Quản trị tài chính<br /> ĐH Thương Mại<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 1<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Nội dung chính:<br /> <br /> 5.1. Khái quát về bảo hiểm thương mại<br /> 5.2. Bảo hiểm hàng hóa vận tải<br /> 5.3. Bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm “P and I”<br /> 5.4. Bảo hiểm hỏa hoạn và các RR đặc biệt<br /> 5.5. Bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1. Khái quát về BH thương mại<br /> <br /> 5.1.1. Khái niệm<br /> 5.1.2. Nguyên tắc<br /> 5.1.3. Phân loại<br /> 5.1.4. Một số thuật ngữ cần lưu ý<br /> 5.1.4. Chế độ bảo hiểm<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> DFM_INS2017_Ch05<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> 3<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 1<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> TMU<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 5.1.1. Một số khái niệm BH thương mại:<br /> <br />  Trên phương diện pháp lý, BHTM là một thỏa thuận trong đó<br /> bên tham gia BH cam kết trả phí BH cho DNBH, đổi lại việc<br /> DHBH chi trả tiền BH khi xảy ra RR được BH.<br />  Dưới góc độ quản lý RR, BHTM là cơ chế theo đó, người<br /> tham gia BH chuyển nhượng RR cho DNBH, DNBH chi trả<br /> tiền BH cho các tổn thất thuộc phạm vi BH và phân chia thiệt<br /> hại giữa những người được BH.<br />  Dưới góc độ kỹ thuật BH, BHTM là việc chia nhỏ tổn thất của<br /> một hay một số ít người khi gặp một loại RR dựa vào một quỹ<br /> chung bằng tiền được lập bởi sự đóng góp của nhiều người<br /> cùng có khả năng gặp RR đó thông qua hoạt động của DNBH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 5.1.2. Nguyên tắc hoạt động của BH thương mại<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Lấy số đông bù số ít (...)<br /> Rủi ro có thể được bảo hiểm (...)<br /> Phân tán rủi ro (...)<br /> Trung thực tuyệt đối giữa người tham gia BH và<br /> DNBH (...)<br /> 5. Quyền lợi có thể được bảo hiểm (...)<br /> 6. Và một số nguyên tắc khác (...)<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1.3. Phân loại BH thương mại<br /> <br />  Theo phương thức quản lý:<br /> BH tự nguyện<br /> BH bắt buộc<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> TM<br /> <br />  Theo kỹ thuật BH:<br /> <br /> BH theo kỹ thuật phân chia<br /> BH theo kỹ thuật tồn tích<br /> <br />  Theo đối tượng BH:<br /> <br /> DH<br /> <br />  Bảo hiểm con người<br />  Bảo hiểm tài sản<br />  Bảo hiểm trách nhiệm<br /> 8/24/2017<br /> <br /> DFM_INS2017_Ch05<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> 6<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> TMU<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Giá trị BH và Số tiền BH<br /> <br />  Giá trị BH là giá trị của TS được BH tính ở thời<br /> điểm ký hợp đồng BH<br />  Số tiền BH là khoản tiền được quy định trong hợp<br /> đồng thể hiện giới hạn trách nhiệm của DNBH<br />  BH dưới giá trị: STBH < GTBH<br />  BH ngang giá: STBH = GTBH<br />  BH trên giá trị: STBH > GTBH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> 7<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Một số lưu ý trong bảo hiểm tài sản<br /> <br />  Nguyên tắc bồi thường: số tiền bồi thường mà người<br /> được BH nhận được trong mọi trường hợp không vượt<br /> quá thiệt hại thực tế trong sự cố BH<br />  Nguyên tắc thế quyền hợp pháp: sau khi trả tiền bồi<br /> thường, DNBH được thay quyền của người được BH để<br /> truy đòi trách nhiệm của người thứ ba có lỗi<br />  Nguyên tắc xử lý BH trùng: nếu BH trùng do gian lận,<br /> DNBH có thể hủy hợp đồng, nếu không thì số tiền BH xác<br /> định theo tỷ lệ trách nhiệm mà họ đảm nhận<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 8<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Chế độ BH theo mức miễn thường<br /> <br />  DNBH chỉ chịu trách nhiệm với các tổn thất mà giá<br /> trị thiệt hại thực tế vượt quá một mức độ thỏa<br /> thuận gọi là mức miễn thường.<br />  Miễn thường tự nguyện thì phí BH sẽ giảm bớt<br /> còn miễn thường bắt buộc thì phí BH giữ nguyên.<br />  Miễn thường không khấu trừ: số tiền BH bằng<br /> mức thiệt hại thực tế (> mức miễn thường)<br />  Miễn thường khấu trừ: Số tiền BH bằng mức thiệt<br /> hại thực tế trừ đi mức miễn thường<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> DFM_INS2017_Ch05<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> 9<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 3<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> TMU<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Chế độ BH theo tỷ lệ<br /> <br />  Trường hợp BH dưới giá trị<br /> STBT = GT thiệt hại thực tế x (STBH/GTBH)<br />  Trường hợp có sự khai báo không chính xác về<br /> rủi ro, công ty BH sẽ áp dụng công thức:<br /> Phí BH đã nộp<br /> STBT = GT thiệt hại thực tế x<br /> Phí BH lẽ ra phải nộp<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> 10<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Chế độ BH theo rủi ro đầu tiên<br /> <br />  DNBH sẽ trả STBT theo một giới hạn đã thỏa<br /> thuận. Tổn thất của người được BH trong giới hạn<br /> đó gọi là tổn thất đầu tiên hay rủi ro đầu tiên.<br />  Các tổn thất vượt quá có thể được BH bằng một<br /> đơn BH vượt quá.<br />  Chế độ BH này thường được áp dụng trong BH<br /> trộm cắp, để bảo vệ những TS có giá trị lớn chủ<br /> chốt đối với người được BH.<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 11<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.2. BH hàng hóa vận tải<br /> <br /> 5.2.1. BH hàng hóa XNK vận chuyển đường biển:<br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> <br /> U<br /> <br /> Rủi ro hàng hải và tổn thất<br /> Điều kiện BH<br /> GTBH, STBH và phí BH<br /> Giám định và bồi thường tổn thất<br /> <br /> TM<br /> _<br /> TM<br /> <br /> 5.2.2. BH hàng hóa vận chuyển nội địa:<br /> <br /> DH<br /> <br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Rủi ro được BH<br /> Rủi ro loại trừ<br /> GTBH, STBH và phí BH<br /> Trách nhiệm bồi thường của BH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> DFM_INS2017_Ch05<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> 12<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 4<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> TMU<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 5.2.1.a)Rủi ro hàng hải<br /> <br />  Rủi ro thông thường được BH: là những rủi ro được BH<br /> hàng hóa thông thường (mắc cạn, chìm đắm, cháy, đâm<br /> va, ném hàng xuống biển, trộm, cướp,…)<br />  Rủi ro không được BH (RR loại trừ): là các RR thường<br /> không được BH trong mọi trường hợp (buôn lậu, tịch thu,<br /> phá bao vây, ẩn tỳ, nội tỳ của HH, sai lầm cố ý của người<br /> tham gia BH, vi phạm quy định XNK,…)<br />  Rủi ro phải BH riêng (RR được BH trong trường hợp đặc<br /> biệt): là những RR loại trừ nhưng được BH nếu mua<br /> riêng, mua thêm (đình công, chiến tranh, bạo loạn,…)<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> 13<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Các loại tổn thất căn cứ vào quy mô, mức độ<br /> <br />  Tổn thất bộ phận (TTBP): một phần của đối tượng được<br /> BH theo hợp đồng BH bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại về<br /> số lượng, trọng lượng, thể tích, phẩm chất hoặc giá trị<br />  Tổn thất toàn bộ (TTTB): toàn bộ đối tượng được BH đều<br /> mất mát, hư hỏng, thiệt hại. Có hai loại TTTB gồm:<br /> TTTB thực tế: trong trường hợp HH bị hủy hoại hoàn<br /> toàn, bị tước đoạt không lấy lại được, HH không còn là<br /> vật thể được BH, HH trên tàu được tuyên bố mất tích<br /> TTTB ước tính: HH chưa tới mức thiệt hại toàn bộ thực<br /> tế nhưng không tránh khỏi TTTB, kể cả khi cứu chữa<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> 14<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Các loại tổn thất căn cứ vào trách nhiệm BH<br /> <br />  Tổn thất riêng (TTR): gây thiệt hại cho 1 hoặc 1 số chủ<br /> hàng hoặc chủ tàu trên 1 con tàu<br />  Tổn thất chung (TTC): là những hy sinh hay CF đặc biệt<br /> được tiến hành một cách cố ý và hợp lý để cứu tàu và<br /> hàng hóa trên tàu khỏi nguy hiểm chung. TTC bao gồm 2<br /> bộ phận là:<br /> Hy sinh TTC: thiệt hại hoặc CF do hậu quả trực tiếp từ<br /> một hành động TTC<br /> Chi phí TTC: khoản trả cho người thứ ba để cứu nạn<br /> tàu và hàng hoặc để tàu tiếp tục hành trình<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> DFM_INS2017_Ch05<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> 15<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5<br /> <br /> U<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2