intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 4: Quản trị học - Lập kế hoạch

Chia sẻ: Bùi Quang Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

488
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập kế hoạch là một cách ra quyết định đặc biệt hướng về tương lai mà các nhà quản trị mong muốn cho tổ chức của họ. Lập kế hoạch không phải là một việc đơn giản có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rõ ràng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng chương 4 "Quản trị học - Lập kế hoạch" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Quản trị học - Lập kế hoạch

 1. Chương bốn QUẢN TRỊ HỌC: LẬP KẾ HOẠCH BUIQUANGXUÂN HỌC VIỆN CT_HC QUỐC GIA ĐT 0919.254.998 MAIL. buiquangxuanbh@gmail.co
 2. LẬP KẾ HOẠCH Lập  kế  hoạch  là  một  cách  ra  quyết  định  đặc  biệt  hướng  về  tương  lai  mà  các  nhà  quản trị mong muốn cho tổ chức của họ. Lập kế hoạch không phải là một việc đơn  giản có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rõ  ràng.  Nó  là  một  quá  trình  tiếp  tục  tiến  triển,  phản  ánh  và  thích  ứng  với  sự  thay  đổi của môi trường bao quanh tổ chức.
 3.  KẾ HOẠCH  1. Khaùi nieäm kế hoạch:           Kế  hoaïch  là  moät  quaù  trình aán ñònh nhöõng muïc  tieâu  vaø  xaùc  ñònh  bieän  phaùp  toát  nhaát  ñeå  thöïc  hieän muïc tieâu ñoù.
 4. KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH Dự  kiến  và  lên  chương  trình  cho  hoạt  động  tương  lai  nhằm  đạt  tới  mục tiêu đã xác định.  Được  thực  hiện  trong  các  phòng  ban và các đơn vị đủ mọi cấp;  Bao  gồm  việc  tìm  ra  các  phương  tiện thích hợp nhất để thực hiện
 5. BAO HÀM Ý MUỐN “Chuẩn  bị  gặp  gỡ  với  tương  lai”  (Cleland)  “dự  kiến”  để  quyết  định  trước  xem  sẽ phải làm gì, làm như thế nào và ai  sẽ phải làm;  thiết lập một cầu nối từ nơi ta đang ở  tới  nơi  ta  muốn  đến  (Koontz,  O’Donnell), 
 6. ĐẶC TRƯNG CỦA KẾ  HOẠCH Đặc trưng của kế hoạch thể hiện ở sáu  khía cạnh sau đây: Kế hoạch là quy hoạch hành  động đối với tương lai. Kế hoạch là phương án khả thi  cụ thể.
 7. CÔNG THỨC "5W1H": 1. Why: Vì sao làm?  Nguyên nhân và mục tiêu. 2. What: Làm gì?  Nội dung hoạt  động. 3. Who: Ai làm?  Nhân viên. 4. Where: Làm ở đâu?  Địa điểm. 5. When: Làm lúc nào?  Thời gian. 6. How: Làm thế nào?  Phương pháp.
 8. NHỮNG ĐIỂM CHỦ YẾU 1. Kế hoạch có tính hoàn chỉnh. 2.  Kế hoạch vừa có tính cưỡng chế  vừa có tính co giãn. 3. Kế hoạch có tính kế tục. 4. Kế hoạch phản ánh tính sáng tạo  của tổ chức.
 9. TÁC DỤNG  KẾ HOẠCH  Tác dụng của kế hoạch thể hiện ở  những khía cạnh sau đây: ­ Thống nhất mục tiêu và hành động. ­ Cố gắng đạt sự hợp lý về kinh tế. ­ Phát hiện cơ hội, dự phòng rủi ro. ­ Thống nhất tiêu chuẩn kiểm tra.
 10. VAI TRO CUÛA HOAÏCH  ÑÒNHØ  Tö duy coù heä thoáng ñeå tieân lieäu caùc tình  huoáng quaûn trò.   Taäp  trung  caùc  nguoàn  löïc  vaøo  thöïc  hieän  muïc tieâu   Öùng  phoù  vôùi  nhöõng  thay  ñoåi  cuûa  moâi  tröôøng   Phoái  hôïp  caùc  noã  löïc  cuûa  doanh  nghieäp  hieäu quaû hôn.  Phaùt  trieån  höõu  hieäu  caùc  tieâu  chuaån  kieåm  tra  nhaèm  laøm  cho  caùc  hoaït  ñoäng  ñi 
 11. 3.  CAÙC LOAÏI HOAÏCH ÑÒNH Hoaïch ñònh taùc nghieäp:       Laø  loaïi  hoaïch  ñònh  nhaèm  trieån  khai  caùc  muïc  tieâu  vaø  chieán  löôïc  thaønh  caùc  keá  hoaïch  haønh  ñoäng  cuï  theå  ,  thöïc  hieän  trong  thôøi  gian 
 12. Hoïac KEÁ HOAÏCH  KEÁ HOAÏCH  h CHIEÁN LÖÔÏC cao ñònh CHIEÁN LÖÔÏC chieá n giöõa löôïc Hoïac h KEÁ HOAÏCH  KEÁ HOAÏCH  ñònh TAÙC NGHIEÄP TAÙC NGHIEÄP taùc nghie thaáp äp KEÁ HOAÏCH  KEÁ HOAÏCH  KEÁ HOAÏCH  KEÁ HOAÏCH  ÑÔN DUÏNG ÑÔN DUÏNG THÖÔØNG TRÖÏC THÖÔØNG TRÖÏC
 13. Các loại hoạch định  Chiến lược  Tác nghiệp - Mang tính dài hạn - Mang tính chi tiết, ngắn hạn - Xác định mục tiêu - Xác định mục tiêu sản xuất kinh nâng cao hiệu quả doanh, các biện hoạt động ở các pháp lớn đơn vị cơ sở - Do quản trị viên - Do quản trị viên cấp cao đưa ra cấp cơ sở đưa ra
 14. Chương trình KH đơn dụng Dự án Ngân sách HĐ HĐ tác chiến nghiệp lược Chính sách KH thường Thủ tục trực Quy định
 15. Hoaïch ñònh chieán löôïc * Chieán löôïc OÅn ñònh * Chieán löôïc Phaùt trieån * Chieán löôïc Caét giaûm ñeå  tieát kieäm (Suy giaûm) *  Chieán  löôïc  Phoái  hôïp  (Hoãn hôïp)
 16. Hoaïch ñònh taùc nghieäp *  Keá  hoaïch  ñôn  duïng *  Keá  hoaïch  ña  duïng
 17. Keá hoaïch ñôn duïng  (caùc hoaït ñoäng khoâng laëp laïi ) Chöông  trình  (program):  goàm  nhieàu  hoaït  ñoäng phoái hôïp thöïc hieän ñeå ñaït tôùi muïc  tieâu Döï  aùn  (project):  laø  moät  phaàn  nhoû,  ñoäc  laäp cuûa moät chöông trình Ngaân  saùch  (budget):  baûn  töôøng  trình  veà  nguoàn  taøi  chính  daønh  cho  nhöõng  hoaït  ñoäng cuï theå trong thôøi gian nhaát ñònh, laø  moät  phaàn  quan  troïng  trong  caùc  chöông 
 18. Keá hoaïch thöôøng tröïc  (xaây döïng qui ñònh ñeå höôùng daãn caùc hoaït ñoäng laëp laïi) Chính saùch (policy): Höôùng daãn toång quaùt, aùp duïng ñeå ra quyeát ñònh (chính  saùch cho vay TD, chính saùch trôï caáp cho CNV khi  oám ñau…) Thuû tuïc ñieàu haønh (Standard Operating Procedures – SOP): nhöõng qui ñònh chi tieát ñeå xöû lyù caùc vaán ñeà xaûy ra khi thöïc hieän chính saùch Quy ñònh hay Quy taéc (rules): xaùc ñònh roõ nhöõng vieäc ñöôïc hoaëc khoâng ñöôïc laøm, trình töï …(  quy  ñònh  veà  PCCC,  ñoàng 
 19. 4. QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU  ­ MBO Muïc  tieâu  laø  nhöõng  mong  ñôïi  maø  nhaø  quaûn  trò  muoán  ñaït  ñöôïc  trong  töông  lai  cho  toå chöùc cuûa mình.  Muïc  tieâu  thöôøng  laø  nhöõng moác cuï theå, linh  hoaït,  phaùt  trieån  töøng 
 20. MỤC TIÊU  Khái niệm: - Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được cho tổ chức của mình tại một thời điểm ha sau một khoảng thời gian nhất định. - Mục tiêu là nền tảng của hoạch định - Mục tiêu không là điểm mốc cố định mà linh hoạt phát triển
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2