intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến" trình bày vấn đề thiết kế cấu trúc điều khiển, lựa chọn các biến quá trình, phép phân tích giá trị suy biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

 1. 2 Chương 1 Điều khiển quá trình Chương 9: Thiết kế cấu trúc ₫iều khiển quá trình ₫a biến © 2004, HOÀNG MINH SƠN 15/11/2006 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Nội dung chương 6 3.9 Thiết kế cấu trúc ₫iều khiển hệ MIMO © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. 6.1 Vấn ₫ề thiết kế cấu trúc ₫iều khiển ƒ Chọn biến được điều khiển? ƒ Cặp đôi các biến vào-ra? ƒ Kết hợp các sách lược điều khiển (bù nhiễu, tầng,..)? ⎧ ⎪⎪ dh = 1 (w + w − w ) © 2004, HOÀNG MINH SƠN ⎪ dt ρA 1 2 ⎪ ⎨ ⎪ ⎪⎪ dx = 1 (w1x1 + w2x2 ) − 1 (w1 + w2 )x ⎪ ⎪ ⎩ dt ρAh ρAh © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. © 2004, HOÀNG MINH SƠN Điều khiển phản hồi thuần túy Điều khiển tỉ lệ và điều khiển phản hồi © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. © 2004, HOÀNG MINH SƠN Điều khiển phản hồi kết hợp Điều khiển phản hồi kết hợp điều khiển tỉ lệ (cấu trúc tầng) bù nhiễu (đa biến) © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Các bước thiết kế ƒ Lựa chọn các biến điều khiển và các biến được đo cho một mục đích điều khiển cụ thể ƒ Phân tích và ra quyết định sử dụng phương án điều khiển tập trung, phi tập trung hoặc phối hợp. ƒ Đối với cấu trúc phi tập trung: lựa chọn một cấu hình điều khiển dựa trên cặp đôi các biến điều khiển – biến được điều khiển và các phần tử cấu hình cơ bản. ƒ Phối hợp sử dụng các sách lược điều khiển cơ bản (điều khiển phản hồi, điều khiển truyền thẳng, điều khiển © 2004, HOÀNG MINH SƠN tầng điều khiển tỉ lệ,…) và thể hiện cấu trúc điều khiển trên bản vẽ. © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Các yêu cầu thiết kế 1. Chất lượng: Đảm bảo khả năng thiết kế các bộ điều khiển để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về chất lượng điều khiển như tính ổn định, tính bền vững, tốc độ đáp ứng và chất lượng đáp ứng. 2. Đơn giản và kinh tế: Đảm bảo khả năng thực thi, chỉnh định và đưa hệ thống điều khiển vào vận hành một cách đơn giản và kinh tế trên các giải pháp phần cứng và phần mềm thông dụng, dựa trên những cơ sở lý thuyết dễ tiếp cận trong thực tế. © 2004, HOÀNG MINH SƠN 3. Tin cậy/bền vững: Hệ thống phải làm việc tin cậy và hiệu quả ngay cả trong điều kiện không có thông tin đầy đủ và chính xác về quá trình. © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 6.2 Lựa chọn các biến quá trình Vấn đề: ƒ Số lượng biến điều khiển có thể ít hơn số biến cần điều khiển ƒ Không phải biến cần điều khiển nào cũng có thể đo được một cách kinh tế, đủ chính xác và đủ nhanh cho mục đích điều khiển ƒ Một số biến cần điều khiển có độ nhạy rất kém với các biến điều khiển, phạm vi điều khiển được không lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của nhiễu đo. © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Động học của một số vòng điều khiển có thể rất chậm, rất nhạy cảm với nhiễu, rất phi tuyến hoặc tương tác © HMS mạnh với các vòng điều chỉnh khác. Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Lựa chọn các biến ₫ược ₫iều khiển 1. Tất cả các biến không có tính tự cân bằng phải được điều khiển 2. Chọn các biến ra cần phải duy trì trong giới hạn ràng buộc của thiết bị hoặc của chế độ vận hành 3. Chọn các biến ra đại diện trực tiếp cho chất lượng sản phẩm (ví dụ nồng độ, thành phần) hoặc các đại lượng ảnh hưởng lớn tới chất lượng (ví dụ nhiệt độ hoặc áp suất) 4. Chọn các biến ra có tương tác mạnh tới các biến cần © 2004, HOÀNG MINH SƠN điều khiển khác 5. Chọn các biến ra có đặc tính động học và đặc tính tĩnh tiêu biểu, dễ điều khiển © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Ví dụ: Tháp chưng luyện T2 T1 © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Lựa chọn biến ₫iều khiển 1. Chọn những biến vào có ảnh hưởng lớn tới biến được điều khiển tương ứng 2. Chọn những biến vào có tác động nhanh tới biến được điều khiển tương ứng 3. Chọn những biến vào có tác động trực tiếp thay vì gián tiếp tới biến được điều khiển tương ứng 4. Cố gắng tránh hiện tượng nhiễu lan truyền ngược © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Ví dụ: Dãy bình chứa F4 (Độ mở van) -> F4 F3 -> h2 F2 -> h1 © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. Ví dụ: Thiết bị gia nhiệt © 2004, HOÀNG MINH SƠN q = wHC pH (TH1 − TH2 ) = wCC pC(TC2 − TC1 ) © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. wC TH1 TC1 wH w HC pH TC2 TC2 = TC1 + (T − TH2 ) wCC pC H1 TH2 TH1 wC TC1 wH q u 1 TC2 q = wHC pH (TH1 − TH2 ) u = q/w C TC2 = u + TC1 C pC © 2004, HOÀNG MINH SƠN TH2 © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. Ví dụ: Tháp chưng luyện © 2004, HOÀNG MINH SƠN Q © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. 6.3 Phép phân tích giá trị suy biến (SVD) ƒ Giá trị suy biến (singular value) và phép phân tích giá trị suy biến (singular value decomposition) có rất nhiều công dụng trong phân tích chất lượng của hệ thống ƒ Trong điều khiển quá trình, phép phân tích giá trị suy biến là một công cụ hữu hiệu phục vụ: – Lựa chọn các biến cần điều khiển, các biến được điều khiển và các biến điều khiển – Đánh giá tính bền vững của một sách lược/cấu trúc điều khiển – Xác định cấu hình điều khiển phi tập trung tốt nhất © 2004, HOÀNG MINH SƠN © HMS Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Ánh xạ tuyến tính y = Mu M u y ƒ Nếu M đủ hạng hàng và u không bị giới hạn, y có thể điều khiển được một cách tùy ý ƒ Khi ma trận M suy biến hoặc u bị giới hạn, Mu sẽ không bao hết không gian vector của y => y không thể điều © 2004, HOÀNG MINH SƠN khiển được hoàn toàn theo ý muốn. ƒ Các tham số không chính xác => cần thước đo tính chất © HMS “gần” hay “xa” với sự suy biến của một ma trận Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. Các giá trị suy biến ƒ Các giá trị suy biến σ của M (mxn) là các giá trị riêng của MHM => thước đo khoảng cách gần hay xa với "sự suy biến" của M M 2 = max λi (M H M ) = max σi (M ) σ(M ) i i Mx 2 σ(M ) = max = max Mx 2 x ≠0 x 2 x 2 =1 Mx 2 σ(M ) = min = min Mx 2 x ≠0 x 2 x 2 =1 ƒ Với vector đầu vào u, ma trận M ánh xạ sang y = Mu © 2004, HOÀNG MINH SƠN với hệ số khuếch đại lớn nhất là σ và hệ số khuếch đại nhỏ nhất là σ © HMS ƒ Hệ số khuếch đại phụ thuộc vào chiều của vector u Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến © 2006 - HMS 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2