intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

75
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Độc học môi trường cung cấp kiến thức cơ bản về những khái niệm, phân loại và định nghĩa độc học môi trường, về các độc chất, độc tố trong các môi trường đất, nước, không khí, tác hại của các độc chất, độc tố lên cá thể, quần thể,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Phạm Văn Đồng

TR<br /> <br /> NGăĐ I H C PH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOA K THU T CÔNG NGH<br /> B<br /> <br /> MÔN: NÔNG ậ LÂM ậ NG<br /> <br /> <br /> BÀI GI NG<br /> <br /> Đ C H CăMỌIăTR<br /> <br /> NG<br /> <br /> (DÙNG CHO H CAO Đ NG)<br /> <br /> BIÊN SO N: LÊ M TI U NG C<br /> <br /> Qu ng Ngãi, 5/2016<br /> <br /> BÀI GI NG<br /> <br /> Đ C H CăMỌIăTR<br /> (Dùng cho h Cao Đ ng)<br /> <br /> NG<br /> <br /> ṂCăḶC<br /> Trang<br /> Mở đầu<br /> DANH M C CÁC CH<br /> <br /> VI T T T<br /> <br /> Ch ơng 1. T NG QUAN V Đ C H C MỌI TR<br /> <br /> NG ................................. 1<br /> <br /> 1.1. Các khái ni m cơ b n ..................................................................................... 1<br /> 1.β. Đ c h c môi tr<br /> <br /> ng và vai trò c a môn h c trong ngành môi tr<br /> <br /> ng .......... 7<br /> <br /> 1.3. M t vài lo i ch t đ c điển hình và di n bi n c a đ c ch t ............................ 8<br /> 1.4. Các y u t<br /> <br /> nh h ởng đ n tính đ c c a đ c ch t, đ c t ............................... 12<br /> <br /> Ch ơng β. Đ C H C MỌI TR<br /> <br /> NG Đ T ....................................................... 16<br /> <br /> 2.1. Các nguyên nhân gây nhi m đ c trong môi tr<br /> 2.2. Các ch t đ c trong đ t ng p n<br /> <br /> ng đ t ................................. 16<br /> <br /> c .................................................................. 20<br /> <br /> β.γ. Các đ c ch t trong đ t phèn ........................................................................... 22<br /> β.4. Các đ c ch t trong đ t mặn ............................................................................ 25<br /> 2.5. Các ch t đ c sinh ra từ quá trình tích lǜy phân bón và thu c b o<br /> v thực v t ............................................................................................................ 27<br /> 2.6. Các ch t đ c kim lo i nặng trong đ t ............................................................. 31<br /> β.7. Các khi đ c tự nhiên trong đ t thoát ra .......................................................... 35<br /> Ch ơng γ. Đ C H C MỌI TR<br /> <br /> NG N<br /> <br /> 3.1. T ng quan v đ c h c môi tr<br /> <br /> ng n<br /> <br /> C.................................................... 38<br /> c ........................................................ 38<br /> <br /> 3.2. Quá trình trầm tích, bay hơi, phân tán c a đ c ch t<br /> <br /> trong môi tr<br /> <br /> ng n<br /> <br /> 3.3. Các y u t<br /> <br /> c .......................................................................................... 40<br /> <br /> nh h ởng đ n đ c tính ................................................................ 42<br /> <br /> γ.4. Các đ c ch t trong môi tr<br /> Ch ơng 4. Đ C H C MỌI TR<br /> <br /> ng n<br /> <br /> c và tác h i c a chúng ............................ 44<br /> <br /> NG KHÔNG KHÍ......................................... 51<br /> <br /> 4.1. Ngu n g c phát sinh, thành phần các ch t gây nhi m đ c môi tr<br /> <br /> ng không khí<br /> <br /> ............................................................................................................................... 51<br /> 4.β. Con đ<br /> <br /> ng xâm nh p các ch t đ c trong không khí đ n sinh v t và nh h ởng<br /> <br /> c a chúng............................................................................................................... 57<br /> 4.γ. Khí đ c do ho t đ ng giao thông ................................................................... 59<br /> 4.4. M t s b nh ngh nghi p do ch t th i công nghi p trong không khí ............ 60<br /> Ch ơng 5. Đ C T SINH H C .......................................................................... 63<br /> 5.1. Khái ni m v đ c t sinh h c ......................................................................... 63<br /> 5.β. Đ c t thực v t ............................................................................................... 63<br /> 5.γ. Đ c t đ ng v t .............................................................................................. 65<br /> 5.4. Đ c t do n m m c ti t ra .............................................................................. 67<br /> 5.5. Đ c t vi sinh v t ........................................................................................... 68<br /> 5.6.<br /> <br /> ng d ng đ c t ............................................................................................. 72<br /> <br /> Ch ơng 6. CH T Đ C HÓA H C ..................................................................... 76<br /> 6.1. Khái ni m, đ nh nghĩa .................................................................................... 76<br /> 6.2. Hóa ch t đ c h i trong chi n tranh ................................................................ 76<br /> 6.γ. Đ c ch t dung môi ......................................................................................... 81<br /> 6.4. Đ c ch t trong ion .......................................................................................... 84<br /> <br /> 6.5. Đ c ch t halogen ............................................................................................ 84<br /> 6.6. Đ c ch t do phóng x ..................................................................................... 85<br /> Ch ơng 7. TệCH LǛY, PH N X C A SINH V T V I Đ C CH T, Đ C T<br /> 7.1. Các khái ni m v tích lǜy sinh h c và bi n đ i sinh h c .............................. 90<br /> 7.β. Cơ ch xâm nh p, tích lǜy c a t bào v i đ c ch t ........................................ 93<br /> 7.3. Quá trình xâm nh p c a đ c ch t vào cơ thể sinh v t ................................... 95<br /> 7.4. Quá trình tích lǜy, bi n đ i và đào th i c a đ c ch t trong cơ thể sinh v t ... 97<br /> 7.5. Sự ph n x c a sinh v t đ i v i đ c ch t ....................................................... 102<br /> TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 108<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2