intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:54

120
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 1: Khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp thuộc Bài giảng Kế toán quản trị trình bày nội dung và mục đích của kế toán quản trị, đối tượng của KTQT trong doanh nghiệp, phương pháp của KTQT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

 1. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 1
 2. A.Néi dung tæ qu¸ t vµ ph© bè thêi gian ng n § ¬n vÞtÝ nh:tiÕt STT Tªn ch­ ¬ng Tæ sè ng Trong ®ã (Ch­ ¬ng) (Néi dung) tiÕt Lý Bµi tËp KiÓ tra m thuyÕt 1 Kh¸ i qu¸ t vÒkÕto¸ n qu¶n trÞ 9 8 1 2 KÕto¸ n qu¶n trÞchi phÝvµ 28,5 18 9,5 1 gi¸ thµnh 3 KÕto¸ n qu¶n trÞdoanh thu – 12 9 3 kÕ qu¶ kinh doanh, ® nh gi¸ t Þ s¶n phÈ m 4 Mèi quan hÖgi÷a chi phÝ ­ 13 9 4 khèi l­ î ng – lî i nhuËn... 5 Th«ng tin thÝ hî p cña kÕ ch 19 12 6 1 to¸ n cho viÖ ra quyÕ ® nh c t Þ ng¾ h¹ n n 6 KTQT ví i viÖ dù to¸ n chi c 8,5 6 2 0,5 phÝs¶n xuÊ kinh doanh vµ t ph© tÝ chi phÝ n ch Tæ ng 90 62 25.5 2,5 Tæ céng ng 90 52 25 3 November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 2
 3. Chương 1 Khái quát về kế toán quản trị 1. Nội dung và mục đích của kế toán quản trị 2. Đối tượng của KTQT trong doanh nghiệp 3. Phương pháp của KTQT November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 3
 4. Mụcctiêu 4: Kế toán quảnn Mụ tiêu : Khái ni m KTQT, Mụcctiêu 11:Khái niệệmKTQT, Mụ tiêu 4: Kế toán quả trị ịvà kkếtoán tài chính tr và ế toán tài chính mụụcđích và tầầmquan m c đích và t m quan ọng ủa KTQT trtrọngccủaKTQT Mụcctiêu 2: Chứccnnăng Mụ tiêu 2: Chứ ăng Mụcctiêu 5: Đối itượng Mụ tiêu 5: Đố tượng ủa KTQT ccủaKTQT ủa KTQT ccủaKTQT Mụcctiêu 3: KTQT vvới Mụ tiêu 3: KTQT ới Mụcctiêu 6: Phương pháp Mụ tiêu 6: Phương pháp chứccnnăngquảnnlý chứ ăng quả lý ủa KTQT ccủaKTQT November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 4
 5. 1. Nội dung và mục đích của KTQT 1.1. Khái niệm và mục đích KTQT 1.2 Nội dung cơ bản của KTQT 1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ của KTQT 1.4 Vai trò của KTQT trong việc thực hiện chức năng quản lý ở DN 1.5 Phân biệt giữa kế toán Tài chính và KTQT November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 5
 6. Tại sao xuất hiện kế toán quản trị ? November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 6
 7. Một câu chuyện của công ty Dupont:  Điều gì khiến câu chuyện của Dupont được quan tâm?  KTQT được giới thiệu như thế nào?  Thảo luận về sự ra đời của KTQT. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 7
 8. 1.1 Khái niệm và mục đích KTQT  Mục đích ? November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 8
 9.  Từ câu chuyện của Dupont cho thấy lý do duy nhất một công ty tiến hành KTQT là đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Một hệ thống KTQT là đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và đương nhiên một hệ thống KTQT của một tổ chức này sẽ không giống như tổ chức khác. - Đáp ứng nhu cầu cạnh tranh sẽ làm cho: + Nhu cầu về thông tin phục vụ quản lý tăng nhanh + Khả năng cung cấp thông tin nhanh nhạy hơn. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 9
 10. Hệ thống thông tin kế Hệ thống thông tin kế toán quản trịị toán quản tr Thu thập Các báo cáo quản trị: Đo lường báo cáo chi phí sp, dịch Ghi chép vụ, khách hàng, báo cáo Phân tích dự toán, báo cáo hoạt Các sự kiện kinh Lập báo cáo động,.. tế Quản lý Đầu vào Qúa trình xử lý Đầu ra Đối tượng sử dụng November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 10
 11. Đốii ttượng sử dụng và nhu cầu thông tin Đố ượng sử dụng và nhu cầu thông tin Tình huống Tình huống Đốii ttượng bên ngoài Đố ượng bên ngoài Cổ đông, chủ nợ Cổ đông, chủ nợ Họ cần thông tin về Họ cần thông tin về kếtt quả của DN trong kế quả của DN trong mộtt thờii kỳ nhấtt địịnh mộ thờ kỳ nhấ đ nh (KTTC) (KTTC) November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 11
 12. Đốii ttượng sử dụng và nhu cầu thông tin Đố ượng sử dụng và nhu cầu thông tin Nhà quản trịị đứng Nhà quản tr đứng đầu: đầu: Tổng giám đốc Tổng giám đốc các giám đốc các giám đốc Họ cần thông tin cho việc đánh giá Họ cần thông tin cho việc đánh giá kếtt quả hoạtt động, xây dựng các mục kế quả hoạ động, xây dựng các mục tiêu, và xây dựng kế hoạch để đạtt tiêu, và xây dựng kế hoạch để đạ được mục tiêu. được mục tiêu. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 12
 13. Đốii ttượng sử dụng và nhu cầu thông tin Đố ượng sử dụng và nhu cầu thông tin Nhà quản trịịphụ trách: Nhà quản tr phụ trách: Kế toán Kế toán Tài chính Tài chính Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Marketing Marketing Điều hành ssảnxuấtt Điều hành ản xuấ Giám đốcctiêu thụ ssản Giám đố tiêu thụ ản phẩm, vùng phẩm, vùng Giám đốccnhà máy Họ ccầnthông tin kkppthờiivà chi Họ ần thông tin ịị thờ và chi Giám đố nhà máy tiếttcho việccđánh giá kkếtquả và tiế cho việ đánh giá ết quả và thựcchiệnnkkếhoạch. thự hiệ ế hoạch. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 13
 14. Đốii ttượng sử dụng và nhu cầu thông tin Đố ượng sử dụng và nhu cầu thông tin Các nhà quản trịịcấp Các nhà quản tr cấp giữa: giữa: Giám đốc chi nhánh Giám đốc chi nhánh Giám đốc phân xưởng Giám đốc phân xưởng Giám đốc mua đầu Giám đốc mua đầu vào vào Họ cần thông tin chi tiếtt kịịp thờii Họ cần thông tin chi tiế k p thờ cho các quyếtt địịnh hàng ngày để cho các quyế đ nh hàng ngày để đạtt được các mục tiêu đề ra. đạ được các mục tiêu đề ra. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 14
 15. Đối tượng sử dụng Nhu cầu thông tin kế toán -Đối tượng bên ngoài Thông tin về hoạt động trong một Chủ nợ ,cổ đông thời kỳ nhất định (KTTC) -Nhà quản trị cấp cao: Chủ tịch Thông tin đánh giá hoạt động, thiết lập mục tiêu, triển khai ( KTTC+ Tổng giám đốc KTQT) -Nhà quản trị phụ trách: Thông tin chi tiết nhằm đánh giá Chức năng hoạt động và thực hiện kế Phòng ban hoạch (KTQT) (Kế toán ,Tài Chính, Marketing, quản đốc) -Nhà quản trị trung gian Thông tin chi tiết cho các quyết định Đại diện tiêu thụ hàng ngày để đạt được mục tiêu Quản lý sản xuất của công ty (KTQT) Quản lý tiêu thụ và dịch vụ November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 15
 16.  Như vậy: Mục đích của KTQT là đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh khốc liệt và luôn đòi hỏi: 1. Hoạch định các kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của đơn vị. 2. Kiểm soát kết quả các hoạt động của đơn vị. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 16
 17. 1.1 Khái niệm và mục đích KTQT (tiếp)  Khái niệm:  Theo luật Kế toán (mục 3 điều 4) Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Theo các nhà khoa học HVTC: KTQT là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động của DN một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch , tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các hoạt động của DN. November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 17
 18.  Ngoài ra  Theo ĐN của Ronald W.Hilton, GS Đại học Cornell (Mỹ)  Theo định nghĩa của Ray H. Garrison  Theo định nghĩa của các GS Jack L.Smith, Robert M.Keith và William L. Stephens - Đại học South Florida November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 18
 19. Tình huống 1: Milo là một Tổng Giám Đốc một công ty sản xuất giấy, Dalton là một giám đốc một công ty sản xuất thuộc tổng công ty và Debo có trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất của một xưởng sản xuất. Yêu cầu : Giải thích tại sao nhu cầu thông tin kế toán cho 3 nhà quản trị này là khác nhau và miêu tả ngắn gọn nhu cầu thông tin cho từng đối tượng November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 19
 20. Tình huống 2 Có trường hợp nào thông tin kế toán sử dụng cho quá trình ra quyết định nội bộ là tương tự với thông tin đưa ra cho các đối tượng bên ngoài hay không ? cho ví dụ . November 10, 2014 www.ketoanhaiduong.com 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2