intTypePromotion=3

Chi phí hoạt động doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1307 kết quả Chi phí hoạt động doanh nghiệp
 • Chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Là yếu tố chi phí nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là cơ sở để xác định chỉ tiêu lợi nhuận và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Ngân sách.Vì vậy, chi phí hoạt động có vai trò hết sức quan trọng và ảnh hưởng nhất định đến một cuộc kiểm toán, đòi hỏi phải có sự chú trọng thích đáng trong quá trình tiến hành kiểm toán khoản mục này.

  pdf8p blackwidow123 15-06-2018 30 6   Download

 • Đề tài được tiến hành dựa trên cơ sở tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu tổng quát được xác định là: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt đông dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dịch vụ.

  pdf195p hanh_tv27 16-04-2019 21 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát được xác định là: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt đông dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam. Để đạt được mục tiêu tổng quát trên tác giả xác định các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dịch vụ. Phân tích và đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam.

  pdf28p hanh_tv27 16-04-2019 11 2   Download

 • Chủ đề về cơ cấu vốn tối ưu là đề tài của nhiều nghiên cứu. Các nghiên cứu cho rằng, các doanh nghiệp hoạt động có lãi thường sử dụng ít nợ vay hơn các doanh nghiệp có lãi ít hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao cũng có tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu cao. Chi phí phá sản (đại diện bởi quy mô của doanh nghiệp) cũng tác động đến cơ cấu vốn (Krause và Litzenberger, 1973; Harris và Ravis, 1991). Các nhân tố tác động đến cơ...

  pdf22p sting1209 26-01-2011 395 193   Download

 • Mục tiêu học tập của chương 6 Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về cơ cấu nguồn vốn và hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp và chi phí sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng, nguồn vốn chủ sở hữu.

  pdf127p slow_12 25-06-2014 59 18   Download

 • Nội dung chương 1: Khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp thuộc Bài giảng Kế toán quản trị trình bày nội dung và mục đích của kế toán quản trị, đối tượng của KTQT trong doanh nghiệp, phương pháp của KTQT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt54p nhihoangpham 10-11-2014 82 12   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về đầu tư dài hạn và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn, yếu tố lãi suất trong các quyết định đầu tư dài hạn và giá trí thời gian của tiền, chi phí và thu nhập của dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư và kế hoạch hóa việc huy động vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

  pdf54p slow_12 25-06-2014 64 11   Download

 • Chương 10 Phân tích và dự báo nhu cầu tài chính thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp, dự báo nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

  pdf39p slow_12 25-06-2014 54 10   Download

 • Chương 11 Những giải pháp tài chính trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, phá sản doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về những căn cứ và giải pháp tài chính để đi đến quyết định sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, chu kỳ sống của doanh nghiệp và cơ cấu tài chính, những giải pháp tài chính khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng bị phá sản và vấn đề tài chính khi thực hiện phá sản doanh nghiệp.

  pdf30p slow_12 25-06-2014 60 9   Download

 • Nội dung chính của chương 9 Huy động vốn qua thị trường tài chính thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu doanh nghiệp, thuê tài sản, lợi tức cổ phần và định hướng phân chia lợi tức cổ phần của công ty và thị trường chứng khoán dưới góc nhìn của doanh nghiệp.

  pdf75p slow_12 25-06-2014 55 9   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trình bày về chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, những loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf39p slow_12 25-06-2014 55 8   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp nhằm trình bày về tài sản cố định doanh nghiệp, phân loại tài sản cố định, kết cấu tài sản cố định, vốn cố định của doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định.

  pdf42p slow_12 25-06-2014 40 7   Download

 • Nội dung trọng tâm của chương 3 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về nội dung và thành phần vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và phương phỏp xỏc định nhu cầu vốn lưu động, tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf67p slow_12 25-06-2014 46 7   Download

 • Trong phong trào phát triển dịch vụ thông tin với chi phí thấp và độ tin cậy cao, sự xuất hiện của điện toán đám mây (cloud computing) đã mở ra cơ hội mới cho các nhà cung ứng. Do nhận thức khác biệt, không ít khách hàng do dự trong tiếp thu và tích hợp công nghệ này.

  pdf4p uocvong07 14-10-2015 41 5   Download

 • Chương I Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, vai trò quản trị tài chính doanh nghiệp, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp, nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp, những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf25p slow_12 25-06-2014 50 3   Download

 • Bài viết này nhằm nghiên cứu việc triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chủ yếu bao gồm: (1) Nghiên cứu các nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; (2) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; (3) Đƣa ra một số giải pháp triển ...

  pdf9p doctorstrange1 21-06-2018 15 1   Download

 • Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng phải có một lượng vốn nhất định để mua sắm hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, mua sắm vật tư, hàng hoá... .

  pdf32p phuongthanh1 26-10-2009 878 510   Download

 • Đứng trên nhiều góc độ khác nhau có những quan niệm khác nhau về hiệu quả hoạt động . -Nếu hiểu hiệu quả theo mục đích thì hiệu quả hoạt động là hiệu số giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Cách hiểu này đồng nhất với lợi nhuận của doanh nghiệp. - Nếu đứng trên góc độ từng yếu tố để xem xét, hiệu quả thể hiện trình độ và khả năng sử dụng các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  doc70p hongnhuy 12-01-2011 846 500   Download

 • Tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

  doc71p vuangheo91 23-03-2012 839 403   Download

 • Nghệ thuật quản lý chi phí (Phần 1) Với mục đích hoạt động hiệu quả hơn sau những đợt kinh doanh suy thoái trên thị trường gần đây, nhiều công ty đang tìm kiếm những cách thức khác nhau để đẩy mạnh doanh số bán hàng và tăng lợi nhuận. Trong khi tin tức về về các hoạt động kinh doanh khởi sắc, thì việc quản lý chi phí của nhiều doanh nghiệp lại đáng báo động hơn bao giờ hết.

  pdf5p thanh_trieu 25-12-2009 448 235   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chi phí hoạt động doanh nghiệp
p_strCode=chiphihoatdongdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản