intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 (tt) - TS. Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

141
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị Chương 3 Hệ thống kế tóa chi phí trình bày về hệ thống kế toán chi phí theo công việc, hệ thống kế toán chi phí theo quy định, hệ thống kế toán trên cở sở hoạt động ABC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 (tt) - TS. Đào Thị Thu Giang

 1. Chương H TH NG K TOÁN CHI PHÍ 03 McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 2. M C TIÊU l Các phương pháp k toán chi phí ph bi n l So sánh h th ng KT CF theo công vi c và theo quy trình l H th ng k toán chi phí theo công vi c l H th ng k toán chi phí theo quy trình l H th ng k toán trên cơ s ho t đ ng - ABC McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 3. CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ Xác đ nh Th c hi n CF SX ch c năng cho t ng l p k ho ch đơn v s n ph m. và ki m soát. H th ng k toán chi phí cung c p các thông tin giúp cho vi c ra quy t đ nh đ đi đ n thành công. Đánh giá Cung c p tính hi u qu s n ph m và hi u l c ho c d ch v c a các ho t đ ng. cho khách hàng McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 4. CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ Đánh giá và khen thư ng Trình bày đ i v i thành tích hàng t n kho làm vi c c a nhân và giá v n viên . hàng bán H th ng k toán chi phí là các quy trình và k thu t đư c s d ng b i các nhà qu n tr Qu n lý Theo dõi các vi c tiêu th ngu n tài nguyên các ngu n l c tiêu th c a các c a các ho t đ ng s n ph m và d ch v McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 5. CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ CƠ B N Xác đ nh CF Xác đ nh CF theo quy theo công vi c trình - Thư ng là s n xu t cho kho n m c l n, đơn l và chi phí cao. - Đư c xây d ng đ s n xu t t ng đơn đ t hàng không ph i s n xu t hàng lo t. - R t nhi u lo i chi phí s t p h p McGraw-Hill/Irwin ti p cho t ng công vi c đó McGraw-Hill Companies, Inc., 2002 tr c © The
 6. CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ CƠ B N Xác đ nh CF Xác đ nh CF theo quy theo công vi c trình l Các trư ng h p s d ng tính giá theo đơn đ t hàng: w Đơn đ t hàng in n đ c bi t w Công trình xây d ng l Cũng đư c s d ng trong các ngành công nghi p d ch v w B nh vi n w McGraw-Hill/Irwin Các hãng lu t © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 7. K TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VI C THI P CƯ I TH C ĐƠN McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 8. CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ CƠ B N Xác đ nh CF Xác đ nh CF theo quy theo công vi c trình - Thư ng dùng trong quá trình s n xu t nh ng kho n m c nh , giá tr không l n. - Quá trình s n xu t hàng lo t theo m t quy trình t đ ng. - Các lo i chi phí không t p h p McGraw-Hill/Irwin ti p cho t ng đơn v s n ph McGraw-Hill Companies, Inc., 2002 tr c © The m.
 9. CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ CƠ B N Xác đ nh CF Xác đ nh CF theo quy theo công vi c trình Tính giá theo quy trình áp d ng trong trư ng h p c th sau: v Nhà máy hóa d u v Nhà máy sơn v Nhà máy gi y McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 10. K TOÁN CHI PHÍ THEO QUY TRÌNH (ví d ) McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 11. SO SÁNH PP XÁC Đ NH CF THEO CÔNG VI C & THEO QUY TRÌNH Cùng m c đích: xác đ nh giá thành s n ph m Cùng các tài kho n : NVL, chi phí s n xu t d dang, thành ph m Cùng phương pháp phân b chi phí SXC: H s phân b * ho t đ ng th c t McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 12. SO SÁNH PP XÁC Đ NH CF THEO CÔNG VI C & THEO QUY TRÌNH Xác đ nh CF theo Xác đ nh CF theo công vi c quy trình v Các CF c ng d n theo v Các CF đư c c ng d n theo công vi c. phân xư ng hay là quy trình. v M i công vi c có m t b n v M i lô s n ph m có báo cáo tính CF riêng. s n xu t riêng. v Công vi c có CF cao và v S n ph m CF th p và đ ng duy nh t. nh t. v Công vi c đư c xây d ng v Các đơn v SP đư c s n theo yêu c u c a khách xu t dây chuy n: liên t c trên hàng. quy trình t đ ng McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 13. K TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VI C Chi phí s n xu t chung (OH) Phân b cho Chi phí t ng công vi c NVL tr c ti p d a vào h s phân b (POHR) Công vi c Chi phí NC tr c ti p McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 14. K TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VI C Các chi phí có liên quan đ n m i đơn đ t hàng đ u đư c ghi chép c n th n thông qua b ng tính CF công vi c. Hãy ki m tra xem! McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 15. PHI U CHI PHÍ CÔNG Vi C Phi u chi phí công vi c c a Công ty Hòa phát Mã công vi c A - 143 Ngày b t đ u 3-4-X9 Ngày hoàn thành B ph n B3 S lư ng đơn v hoàn thành S n ph m: G sàn NVL tr c ti p NC tr c ti p Chi phí s n xu t chung S lư ng Giá tr Ticket Gi Giá tr Gi H s Giá tr B ng t ng h p chi phí Đã v n chuy n NVL tr c ti p Ngày S lư ng S dư NC tr c ti p S n xu t chung T ng chi phí Chi phí t ng đơn v McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 16. PHI U CHI PHÍ CÔNG Vi C Phi u chi phí công vi c c a Công ty Hòa Phát Mã công vi c A - 143 Ngày b t đ u 3-4-X9 Ngày hoàn thành B ph n B3 S lư ng đơn v hoàn thành S n ph m: G sàn NVL tr c ti p NC tr c ti p Chi phí s n xu t chung S lư ng Giá tr Phi u S gi Giá tr Gi H s Giá tr X7-6890 $116 B ng t ng h p chi phí Đã v n chuy n NVL tr c ti p $116 Ngày S lư ng S dư NC tr c ti p S n xu t chung T ng chi phí Chi phí t ng đơn v McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 17. PHI U CHI PHÍ CÔNG Vi C Phi u chi phí công vi c c a Hòa Phát Mã công vi c A - 143 Ngày b t đ u 3-4-X9 ng h p chi T Ngày hoàn thành B ph n B3 phí nhân công S lư ng đơn v hoàn thành S n ph m: G sàn b ng các b n NVL tr c ti p NC tr c ti p ghi chép công Chi phí s n xu t chung S lư ng Giá tr Phi u S gi Giá tr Gi vi c, víGiá tr như H s d X7-6890 116 36 8 88 s d ng các th ghi th i gian, c a m i B ng t ng h p chi phí Đã v công n n chuy nhân. NVL tr c ti p 116 Ngày S lư ng S dư NC tr c ti p 88 S n xu t chung T ng chi phí Chi phí t ng đơn v McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 18. B NG TÍNH CHI PHÍ CÔNG VI C RoseCo Job Cost Sheet Phân b chi phí s n xu Date Initiated 3-4-X9 đơn Job Number A - 143 t chung cho các hàng theo h s phân bDate Completed đ nh trên đư c xác 3-5-X9 tiêu chí th i gian lao đ Completed ti 2p. Department B3 Units ng tr c Item Wooden cargo crate Chi phí tr c ti p NC tr c ti p Chi phí s n xu t chung S lư ng Giá tr Ticket Gi Giá tr Gi H s Giá tr X7-6890 $ 116 36 8 $ 88 8 $ 4 $ 32 Cost Summary Đã v n chuy n Chi phí tr c ti p $ 116 Ngày S lư ng S dư NC tr c ti p $ 88 chi phí s n xu t chung $ 32 T ng chi phí $ 236 Chi phí t ng đơn v $ 118 McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 19. K TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VI C T NG H P CÁC LU NG TÀI LI U Hãy tóm t t l i lu ng tài li u chúng ta v a th o lu n c a h th ng k toán chi phí theo công vi c. McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
 20. K TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VI C T NG H P CÁC LU NG TÀI LI U Yêu c u mua NVL JobCost Cost tr c ti p JobCost NVL s ch ra giá Job tính Sheets B Sheets ng tr c a NVL tr c Sheets giá đơn ti p đ tính vào Materials hàng Materials Ledger Cards giá tr c a đơn Yêu c u mua Materials Ledger Cards hàng đó và giá Ledger Cards NVL tr c a NLV gián ti p đ tính vào Tài kho n chi chi phí s n xu t phí s n xu t NVL chung. chung gián ti p McGraw-Hill/Irwin © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2