intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
36
lượt xem
4
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Phương pháp kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tiếp cận kiểm toán, phương pháp kiểm toán cơ bản. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kiểm toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

CHƯƠNG 3:<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mục tiêu chương<br /> Bieát ñöôïc caùc phöông phaùp kieåm toaùn<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> <br /> Vận dụng các phương pháp trong kiểm toán<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> Hieåu ñöôïc trình töï kieåm tra HTKSNB<br /> Bieát ñöôïc phöông phaùp choïn maãu trong kieåm toaùn<br /> <br /> GV: Ths. Nguyễn Quốc Nhất<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.1 Phương pháp tiếp cận kiểm<br /> toán<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG<br /> 3.1 Phương pháp tiếp cận kiểm toán<br /> 3.2 Phương pháp kiểm toán cơ bản<br /> <br /> Dựa trên hệ<br /> thống<br /> <br /> Phương pháp khoa học chung<br />  Phương pháp thử nghiệm kiểm soát<br />  Phương pháp thử nghiệm cơ bản<br /> <br /> Dựa trên<br /> tích rủi ro<br /> tài chính<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dựa trên<br /> Bảng CĐKT<br /> <br /> Bài đọc thêm: KỸ THUẬT LẤY MẪU KIỂM TOÁN<br /> <br /> Tiếp cận<br /> kiểm<br /> toán<br /> <br /> Dựa trên rủi<br /> ro kinh<br /> doanh<br /> chiến lược<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3.1.1 Tiếp cận kiểm toán theo<br /> Bảng Cân đối kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.1.2 Tiếp cận kiểm toán dựa trên<br /> hệ thống<br /> <br /> Tiếp cận kiểm toán theo Bảng cân đối kế toán là<br /> Kiểm toán các khoản mục tài sản và các khoản nợ<br /> phải trả:<br /> không chú trọng đến các khoản mục trên Báo cáo<br /> kết quả hoạt động kinh doanh<br /> Trong thời kỳ này việc lập kế hoạch kiểm toán<br /> không được chú trọng và rất ít sử dụng các thủ tục<br /> phân tích.<br /> Phương pháp tiếp cận này cũng chưa chú trọng đến<br /> việc đánh giá và kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> P- 1<br /> <br /> Với phương pháp tiếp cận này kiểm toán viên phải<br /> tăng cường việc kiểm tra các thủ tục kiểm soát<br /> trong các chu trình nghiệp vụ<br /> Các bảng câu hỏi kiểm soát về kiểm soát nội bộ<br /> chuẩn được thiết kế cho từng chu trình<br /> <br /> 6<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> <br /> 3.1.2 Tiếp cận kiểm toán dựa trên<br /> hệ thống<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.1.3 Tiếp cận kiểm toán theo<br /> phân tích rủi ro tài chính<br /> <br /> Các chu trình này có thể là:<br /> Chu trình bán hàng - phải thu - thu tiền<br /> Chu trình mua hàng - phải trả - trả tiền,<br /> Chu trình hàng tồn kho - giá thành - giá vốn;<br /> Chu trình tiền lương và phải trả người lao động;<br /> Chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản;<br /> các Chu trình khác(…)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phải lập kế hoạch một cách có hệ thống nên đòi hỏi<br /> kiểm toán viên phải có những hiểu biết chung về<br /> hoạt động kinh doanh của khách hàng<br /> Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ dưới góc độ<br /> kinh doanh<br /> Thủ tục phân tích được áp dụng trong mọi giai đoạn<br /> của cuộc kiểm toán<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 3.1.4 Tiếp cận kiểm toán theo rủi<br /> ro kinh doanh chiến lược<br /> <br /> 3.1.4 Tiếp cận kiểm toán theo rủi<br /> ro kinh doanh chiến lược<br /> <br /> <br /> Rủi ro kinh doanh chiến lược<br /> Để áp dụng triết để các tiếp cận này, kiểm toán viên<br /> cần phải:<br />  Hiểu biết về chiến lược kinh doanh của đơn vị được<br /> kiểm toán;<br />  Rủi ro kinh doanh mà đơn vị có thể gặp phải<br />  Rủi ro liên quan đến việc xử lý và ghi chép các<br /> nghiệp vụ;<br />  Khả năng của đơn vị trong việc đối phó hay kiểm<br /> soát những thay đổi trong môi trường kinh doanh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các bước thực hiện:<br /> Bước 1: Đánh gía rủi ro kinh doanh chiến lược của<br /> đơn vị được kiểm toán;<br /> Bước 2: Đánh giá rủi ro có các sai lệch trọng yếu<br /> trên báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;<br /> Bước 3: Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro<br /> tiềm tàng và rủi ro kiểm soát;<br /> Bước 4: Xây dựng mô hình về rủi ro kiểm toán.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Rủi ro kinh doanh chiến lược và<br /> mối quan hệ với rủi ro kiểm toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> <br /> Mối quan hệ giữa rủi ro KD và RR<br /> kiểm toán<br /> <br /> Rủi ro kinh doanh chiến lược được định nghĩa là<br /> “Là rủi ro phát sinh từ các điều kiện, sự kiện, tình<br /> huống, có thể dẫn đến ảnh hưởng bất lợi tới khả<br /> năng đạt được mục tiêu và thực hiện được chiến<br /> lược kinh doanh của đơn vị”.<br /> Đánh giá của kiểm toán viên về rủi ro kinh doanh<br /> chiến lược là một phần của đánh giá các rủi ro có<br /> sai sót trọng yếu do nhầm lẫn, gian lận hay các<br /> hành vi không tuân thủ gây ra<br /> 11<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> P- 2<br /> <br /> 12<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> <br /> 3.2.1 Phöông phaùp khoa hoïc chung<br /> 3.2.1.Phöông phaùp khoa hoïc chung<br /> <br /> Chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän giaû thuyeát treân<br /> <br />  Phöông phaùp khoa hoïc chung coù theå khaùi quaùt<br /> <br /> cô sôû caùc chöùng cöù.<br /> <br /> thaønh caùc böôùc sau:<br /> <br /> Laäp theâm vaø kieåm tra theâm caùc giaû thuyeát.<br /> <br /> <br /> <br /> Choïn ñeà taøi ñieàu tra, nghieân cöùu;<br /> <br /> <br /> <br /> Laäp giaû thuyeát ñeå kieåm tra<br /> <br /> <br /> <br /> Kieåm tra, phaân tích giaû thuyeát baèng caùch thu thaäp<br /> vaø ñaùnh giaù caùc chöùng töø thích hôïp;<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> B4: Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán ñeå khaúng ñònh hay<br /> phuû nhaän giaû thuyeát;<br /> B5:Kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán toång theå veà<br /> baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû kieåm tra nhöõng boä<br /> phaän, nhöõng khoaûn muïc rieâng bieät<br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br />  Quy trình kieåm toaùn, nhìn chung<br /> <br /> ñöôïc tieán haønh theo trình töï nhö sau<br /> <br /> <br /> B1: Nhaân vieân kieåm toaùn nhaän kieåm tra moät heä<br /> thoáng Baùo caùo taøi chính<br /> <br /> <br /> <br /> B2: Kieåm toaùn vieân ñöa caùc giaû thuyeát caàn kieåm tra;<br /> <br /> <br /> <br /> B3: Kieåm toaùn vieân thöû nghieäm, kieåm tra caùc giaû<br /> thuyeát;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bài tập tình huống<br /> <br /> <br /> 3.2.2.1.Thöû nghieäm kieåm soaùt<br /> Laø vieäc kieåm tra ñeå thu thaäp baèng chöùng<br /> kieåm toaùn veà söï thieát keá phuø hôï p vaø söï vaän<br /> haønh höõu hieäu cuûa HT keá toaùn vaø HTKSNB<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Muïc ñích: Thu thaäp baèng chöùng veà söï<br /> höõu hieäu cuûa HTKSNB Ñaùnh giaù laïi ruûi ro<br /> kieåm soaùt  Thu heïp thöû nghieäm cô baûn.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> P- 3<br /> <br /> Tại 1 doanh nghiệp kinh doanh theo dạng siêu thị Mini,<br /> Doanh nghiệp xây dựng quy trình bán hàng như sau:<br /> 1 nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (bằng máy quét).<br /> Khi khách hàng chọn hàng tại quày tự chọn sau đó tính tiền tại<br /> quày thu ngân, Nhân viên bán hàng tính tiền thông qua máy tính<br /> tiền( dùng mã vạch trong từng mặt hàng), xuất hóa đơn bán hàng<br /> cho khách hàng<br /> Yêu cầu:<br /> <br /> Đánh giá HTKSNB? Theo bạn có tiến hành thử nghiệm<br /> kiểm soát hay không, vì sao?<br /> Đánh giá HTKSNB tại các siêu thị Việt Nam: Big C, Coop<br /> mark…?<br /> 18<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> <br /> Quy trình choïn löïa thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt<br /> Tìm hieåu veà HTKSNB<br /> Ñaùnh giaù sô boä CR<br /> Thieát keá thöû nghieäm cô baûn döï kieán<br /> <br /> Tuøy thuoäc vaøo vieäc caân ñoái<br /> giöõa chi phí (vieäc thực hieän thöû<br /> nghieäm kieåm soaùt ñeå thu heïp thöû<br /> nghieäm cô baûn) vaø lôïi ích (vieäc<br /> thu heïp thöû nghieäp cô baûn) maø<br /> KTV seõ choïn löïa thöïc hieän hay<br /> khoâng thöïc hieän thöû nghieäm kieåm<br /> soaùt.<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> Coù theå giaûm thaáp<br /> CR trong thöïc teá ?.<br /> Coù<br /> Coù caân ñoái giöõa<br /> chi phí vaø lôïi ích ?.<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> Coù<br /> Thieát keá vaø thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt<br /> Treân cô sôû keát quaû cuûa thöû nghieäm kieåm soaùt ñaùnh giaù laïi CR<br /> <br /> Möùc CR ñöôïc ñaùnh giaù<br /> coù gioáng nhö döï kieán ?.<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> Thay ñoåi TNCB ñaõ döï kieán<br /> <br /> Coù<br /> Thöïc hieän thöû nghieäm cô baûn<br /> <br /> 19<br /> <br /> Caùc phöông phaùp thöû nghieäm kieåm soaùt<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phöông phaùp caäp nhaät cho heä thoáng<br /> Laø kyõ thuaät ñoøi hoûi vieäc kieåm tra chi tieát<br /> moät loaït caùc nghieäp vuï cuøng loaïi ghi cheùp töø ñaàu<br /> ñeán cuoái ñeå xem xeùt, ñaùnh giaù caùc böôùc kieåm<br /> soaùt aùp duïng trong heä thoáng ñieàu haønh noäi boä<br /> <br /> Phương pháp cập nhật cho hệ thống<br /> <br /> 2<br /> <br /> 20<br /> <br /> Thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát<br /> <br /> Neáu coù thöïc hieän: HTKSNB toát => CR<br /> Neáu khoâng: HTKSNB yeáu keùm => CR khoâng<br /> ñoåi<br /> <br /> <br /> <br /> 21<br /> <br /> Thöû nghieäm chi tieát ñoái vôùi kieåm soaùt<br /> <br /> Thöû nghieäm chi tieát ñoái vôùi kieåm soaùt<br /> <br /> Biện pháp thức hiện<br />  Kiểm soát độc lập và quản lý<br />  Kiểm soát xử lý<br />  Kiểm soát để bảo vệ tài sản<br /> Thực hiện trên cơ sở kiểm tra các mẫu quy chế<br /> kiểm soát nội bộ<br /> PP thu thập bằng chứng: Quan sát, phỏng vấn,<br /> Kiểm tra đối chiếu<br /> <br /> Laø caùc thöû nghieäm ñöôïc tieán haønh ñeå thu<br /> thaäp baèng chöùng veà söï höõu hieäu veà quy cheá<br /> kieåm soaùt vaø caùc böôùc kieåm soaùt, laøm cô sôû<br /> cho vieäc thieát keá phöông phaùp kieåm toaùn cô<br /> baûn.<br /> <br /> 23<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> P- 4<br /> <br /> 22<br /> <br /> 24<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> <br /> 3.2.2.2.PP Thöû nghieäm cô baûn<br /> <br /> Caùc phöông phaùp kieåm toaùn cô baûn<br /> <br /> Laø phöông phaùp ñöôïc thieát keá vaø söû duïng<br /> nhaèm muïc ñích thu thaäp caùc baèng chöùng coù<br /> lieân quan ñeán caùc döõ lieäu do heä thoáng keá<br /> toaùn cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn cung caáp.<br /> <br /> <br /> <br /> Thuû tuïc phaân tích ñaùnh giaù toång quaùt<br /> <br /> <br /> <br /> Phöông phaùp thöû nghieäm chi tieát<br /> <br /> <br /> Kieåm tra nghieäp vuï<br /> <br /> <br /> <br /> Muïc ñích: Ñöôïc söû duïng ñeå phaùt hieän caùc<br /> sai soùt troïng yeáu treân BCTC<br /> <br /> Kieåm tra soá dö<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.2.2.2.1 Thuû tuïc phaân tích ñaùnh giaù<br /> toång quaùt - VSA 520<br /> <br /> Kyõ thuaät vaø nguoàn döõ lieäu<br /> Caùc phöông phaùp phaân tích chuû yeáu<br /> Phaân tích xu höôùng (Trend Analysis)<br /> Phaân tích tyû soá (Ratio Analysis)<br /> Phaân tích döï baùo (Expectation Analysis)<br /> Caùc nguoàn döõ lieäu cho phaân tích<br /> Soá lieäu kyø naøy - kyø tröôùc<br /> Soá lieäu thöïc teá - keá hoaïch<br /> Soá lieäu ñôn vò - Bình quaân ngaønh<br /> Soá lieäu taøi chính - Phi taøi chính<br /> <br /> Khaùi nieäm<br />  Laø vieäc phaân tích caùc soá lieäu, thoâng tin, caùc tyû<br /> suaát quan troïng, qua ñoù tìm ra nhöõng xu höôùng,<br /> bieán ñoäng vaø tìm ra nhöõng moái quan heä coù maâu<br /> thuaãn vôùi caùc thoâng tin lieân quan khaùc hoaëc coù söï<br /> cheânh leäch lôùn so vôùi giaù trò ñaõ döï kieán.<br /> <br /> 27<br /> <br /> 28<br /> <br /> Phaân tích xu höôùng<br /> <br /> Phân tích xu hướng (H2)<br /> <br /> 500<br /> 450<br /> <br /> 500<br /> 450<br /> 400<br /> 350<br /> 300<br /> 250<br /> 200<br /> 150<br /> 100<br /> 50<br /> 0<br /> <br /> 400<br /> 350<br /> 300<br /> <br /> Naêm 2009<br /> <br /> 250<br /> Naêm 2010<br /> <br /> 200<br /> 150<br /> 100<br /> 50<br /> <br /> Naê m 2009<br /> Naê m 2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> <br /> <br /> Bieåu ñoà bieán ñoäng doanh thu qua caùc thaùng naêm<br /> 2009, so vôùi 2010. Nhaän xeùt?<br /> 29<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 12<br /> <br /> P- 5<br /> <br /> Bieåu ñoà bieán ñoäng doanh thu qua caùc thaùng<br /> naêm 2009, so vôùi 2010. Nhaän xeùt?<br /> 30<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2