intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
430
lượt xem
47
download

Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán nêu tính hữu hiệu và hiệu quả của một cuộc kiểm toán, vấn đề kiểm soát chất lượng kiểm toán; trọng yếu và rủi ro kiểm toán, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch, các thủ tục kiểm toán, mục tiêu kiểm toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

 1. CHƯƠNG 4: CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN Đặt vấn đề: • Tính hữu hiệu và hiệu quả của một cuộc kiểm toán • Vấn đề kiểm soát chất lượng kiểm toán Nội dung: • Trọng yếu và rủi ro kiểm toán • Giai đoạn tiền kế hoạch • Giai đoạn lập kế hoạch • Các thủ tục kiểm toán • Mục tiêu kiểm toán • Cơ sở dẫn liệu
 2. 1. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN  Trọng yếu  Rủi ro kiểm toán  Quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán
 3. Trọng yếu • Khái niệm – Trong kế toán – Trong kiểm toán • Vận dụng trong kiểm toán – Lập kế hoạch kiểm toán – Đánh giá sai lệch phát hiện được và lựa chọn kết luận phù hợp
 4. Trọng yếu trong kế toán • Thông tin được xem là trọng yếu khi sự trình bày sai hay thiếu sót về nó sẽ gây ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. • Mức trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn hay tính chất của khoản mục hay sai sót được xét đoán trong từng trường hợp cụ thể. (Chuẩn mực Chung)
 5. Trọng yếu trong kiểm toán – Kiểm toán viên bảo đảm hợp lý rằng báo cáo tài chính không có những sai lệch trọng yếu. – Trọng yếu được xác định trên hai cơ sở định lượng và định tính • Về mặt định lượng, trọng yếu được sử dụng như số tiền sai lệch tối đa có thể chấp nhận được của báo cáo tài chính • Về mặt định tính, trọng yếu được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các sai sót, gian lận đến người đọc bên cạnh khía cạnh định lượng.
 6. Vận dụng trọng yếu Để lập kế hoạch kiểm toán • Xác định mức trọng yếu tổng thể (Planning Materiality – PM) – Thời gian, nội dung và phạm vi của thủ tục kiểm toán – Phân bổ cho các khoản mục • Xác định mức trọng yếu khoản mục (Tolerable Error – TE) – Thời gian, nội dung và phạm vi của thủ tục kiểm toán
 7. Vận dụng trọng yếu Để đánh giá kết quả • Có chấp nhận một khoản mục là hợp lý không ? – Định lượng – Định tính • Có chấp nhận toàn bộ báo cáo tài chính không ? – Định lượng – Định tính
 8. Trọng yếu • PP một giá trị: Lấy 1 tỷ lệ nhất định trên 1 chỉ số tài chính để tính PM. Thường các công ty kiểm toán cho phép chọn 1 trong vài chỉ số thích hợp nhất để tính PM. Thí dụ: – 5% lợi nhuận trước thuế. – 0.5% tổng tài sản. – 1% vốn chủ sở hữu. – 0.5% tổng doanh thu.
 9. Rủi ro kiểm toán • Là khả năng kiểm toán viên đưa ra nhận xét không thích hợp về báo cáo tài chính trong khi báo cáo tài chính có sai lệch trọng yếu. – Khi nào KTV gặp RRKT
 10. Rủi ro kiểm toán • Hai mức độ rủi ro – RRKT ở mức độ tổng thể BCTC – RRKT ở mức độ khoản mục • Ba yếu tố của RRKT – Rủi ro tiềm tàng – Rủi ro kiểm soát – Rủi ro phát hiện
 11. Rủi ro kiểm toán Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiểm soát Rủi ro phát hiện
 12. Rủi ro tiềm tàng Mức độ báo cáo tài chính Khả năng có sai Sự trung thực của ngườøi quản lý phạm trọng yếu trong Kinh nghiệm và năng lực của người các số dư hoặc quản lý Sức ép bất thường nghiệp vụ mà chưa Tính chất ngành nghề xét đến các quy chế Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh kiểm soát nội bộ liên đến ngành nghề quan Mức độ khoản mục Tính nhạy cảm của khoản mục Sự phức tạp nghiệp vụ Sự đòi hỏi xét đoán Tính nhạy cảm của tài sản
 13. Rủi ro kiểm soát Khả năng có sai  Môi trường kiểm soát yếu kém phạm trọng yếu trong số dư hoặc  Thiếu thủ tục kiểm nghiệp vụ mà hệ soát thống kiểm soát nội  Thủ tục kiểm soát bộ không phát hiện không hữu hiệu và ngăn chặn được
 14. Rủi ro phát hiện Khả năng có các sai  Thời gian thử phạm trọng yếu trong số nghiệm cơ bản dư hoặc nghiệp vụ mà các thử nghiệm cơ bản  Nội dung thử của kiểm toán viên nghiệm cơ bản không phát hiện được  Phạm vi thử nghiệm cơ bản
 15. Mô hình rủi ro kiểm toán Rủi ro = Rủi ro x Rủi ro x Rủi ro kiểm toán Tiềm tàng Kiểm soát Phát hiện Rủi ro kiểm toán Rủi ro = Phát hiện Rủi ro Rủi ro x Tiềm tàng Kiểm soát
 16. Ma trận rủi ro phát hiện Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt Trung Cao Thaáp bình Thaáp Trung Cao Thaáp Ñaùnh nhaát bình giaù ruûi Trung Trung Thaáp Cao ro tieàm bình bình taøng Trung Cao Thaáp Cao bình nhaát
 17. Mối quan hệ trọng yếu và rủi ro kiểm toán Quan hệ giữa rủi ro kiểm toán và mức trọng yếu Quan hệ giữa rủi ro kiểm R M toán, mức trọng yếu và bằng chứng kiểm toán E
 18. 2. GIAI ĐOẠN TIỀN KẾ HOẠCH  Tiếp nhận khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.  Thỏa thuận sơ bộ với khách hàng  Ký hợp đồng kiểm toán hoặc thư hẹn kiểm toán
 19. Tiếp nhận khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ Mục đích : Tìm hiểu và đánh giá khả năng có thể kiểm toán của khách hàng (Auditability ) Nội dung tìm hiểu : 1. Tính trung thực của người quản lý. 2. Rủi ro chung của hợp đồng 3. Mức độ phức tạp của công việc và khả năng đáp ứng của kiểm toán viên 4. Tính độc lập của kiểm toán viên. Phương pháp tìm hiểu : 1. Tìm hiểu các thông tin đã công bố, tìm hiểu qua người thứ ba. 2. Tiếp xúc Uûy ban kiểm toán của khách hàng. 3. Tiếp xúc kiểm toán viên tiền nhiệm.
 20. 3. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Mục đích : Thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết. Trình tự : (1) Tìm hiểu khách hàng (2) Xác định chiến lược kiểm toán (3) Lập kế hoạch tổng quát (4) Thiết kế chương trình chi tiết.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2