intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

61
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; lý thuyết cổ điển và mậu dịch Quốc tế; lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế; thuế quan;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Kinh tế quốc tế" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quốc tế

 1. t s KINH TẾ QUỐC TẾ e n Chương 1. Những vấn ñề chung về KTQT u d Chương 2. Lyù thuyết cổ ñiển về mậu dịch Quốc tế S t Chương 3. Lyù thuyết hiện ñại về thương mại quốc tế Chương 4. Thuế quan n g i Chương 5. Caùc hình thức hạn chế mậu dịch khaùc k a n Chương 6. Lieân kết kinh tế QT Chương 7. Mậu dịch quốc tế vaø phaùt triển kinh tế f B Chương 8. Di chuyeån nguồn lực kinh tế quốc tế o Chương 9. Thị trường ngoại hối, tỷ giaù hối ñoaùi r y Chương 10. Caùn caân thanh toaùn r a Chương 11. Hệ thống taøi chính vaø tiền tề thế giới i b L
 2. t s e n Taøi liệu tham khảo: u d 1. Giaùo trình Kinh tế quốc tế 2. Baøi tập KTQT. S t n g 3. Lyù thuyết vaø chính saùch thương mại quốc tế. k i (Nguyeãn Phuù Tuï) Edition a n 4. International Economics- Dominick Salvatore, Third f B o r y r a i b L
 3. t s Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MOÂ e nN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ u d S t 1.1 Đối tượng của moân học kinh tế g quốc tế. 1.1.1 Đối tượng của moân họcin 1.1.2 Nguyeân nhaân củan k thương mại quốc tế 1.2 Những ñặc ñiểm của B a nền kinh tế thế giới hiện ñại o f 1.3 Phương phaù r y p nghieân cứu, nội dung của moân học r a i b L
 4. t s QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CAÙC QUỐC GIA. e n d 1. Trao ñổi haøng hoùa, dòch vuï. 3. Trao ñổi taøi chính tieàn teä. t u 2. Trao ñổi nguồn lực kinh tế ( Vốn, Lao ñộng) S n g k i Trung Quốc + Ấn Độ ( TƠ LỤA) a n Con ñöôøng B f Trung Ñông ( Thảm Len ) tô luïa o r y r a L ib Bắc Địa Trung Hải: Rượu Nho
 5. t s NGUYEÂN NHAÂN CUÛA THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ. e n d 1. Khaùc bieät veà ñieàu kieän taøi nguyeân thieân nhieân giöõa caùc quoác gia. Vieät Nam Sản phẩm đặc thù Phaùp t u + Gaïo XK NK S + Luùa Mì + Caø pheâ n g + Taùo + Cheø NK i XK + Leâ k n + Khoùm B a 2. Khaùc bieät veà nguoàn löïc kinh teá SP ưu thế Lao ộng: o f Việt Nam Dư thừa Mỹ Thiếu Vốn: r y Thiếu Dư thừa r a Mỹ - Xuất khẩu: Sản phẩm sử dụng nhiều vốn i b - Nhập khẩu: sản phẩm sử dụng nhiều lao ñộng L
 6. t s e n d Việt Nam: + Xuất khẩu: Sản phẩm sử dụng nhiều lao ñộng. + Nhập khẩu sản phẩm sử dụng nhiều vốn. t u S 3. Khaùc bieät veà trình ñoä söû duïng nguoàn löïc kinh teá. Vieät Nam Nho n g Phaù p + Ñaát k i + Ñaát n + Lao ñoäng + Lao ñoäng + Coâng ngheä a B MẠI QUỐC TẾ + Coâng ngheä ĐẶC ĐIỂM CỦA f THƯƠNG + Thöông maïi haøo ng hoùa. Dòch vuï vöôït ra khoûi bieân giôùi cuûa y + H – T –rH : Tieàn laø ngoaïi teä quoác gia r a i b L
 7. t s n CHƯƠNG 2. LYÙ THUYEÁT TRUYEÀN THOÁNG VEÀ THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ d e 2.1. THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG. tu S 2.2. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI ( ADAM SMITH ). n g k i 2.3. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ SO SAÙNH ( DAVID RICARDO ). a n B 2.4. LYÙ THUYEÁT CHO PHÍ CÔ HOÄI ( HABERLER) f o r y r a i b L
 8. LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI (ABSOLUTE ADVANTAGE) t s e n d Chi Phí Chi phí lao ñoäng cho 1 saûn phaåm (giôø LÑ/SP) ANH t u Boà Ñaøo Nha Saûn phaåm Quoác S gia Vaûi (C) 2 n g 4 Röôïu vang(W) 5 k i 2 a n • Moãi quoác gia ñaàu tö 500 hB f cho moãi SP. o r y r a i b L
 9. s LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (COMPARATIVE ADVANTAGE) • Baûng 1.3 Lôïi theá so saùnh cuûa Anh vaø Boà Ñaøo Nha n t Chi phí d e Chi phí lao ñoäng cho moät saûn phaåm (giôø/saûn phaåm) Saûn phaåm Quoác gia Anh t u Boà Ñaøo Nha Vaûi (C) 1 S 2,5 Röôïu (W) 1,5 n g 2 k i n • B a of r y r a i b L
 10. Quốc gia Sản xuất t s Truớc CMH Sau CMH e n Chênh lệch Vải Rượu Vải Rượu u d Vải Rượu Anh 500 400 800 200 S t +300 -200 BĐN 200 300 0 n g550 -200 +250 Cộng 700 700 800 k i 750 +100 +50 n aSau khi TMQT Tiêu dùng Trước khi TMQT f B Chênh lệch Vải o400 500 Rượu Vải Rượu Vải Rượu Anh 500 r y 500 0 +100 BĐN r a200 300 300 250 +100 -50 Coäng i b 700 700 800 750 +100 +50 L
 11. LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (COMPARATIVE ADVANTAGE) t s Toùm taét: 1. Tröôønghôïp 1 • SP X (h/sp) Quoác gia 1 X1 Quoác gia 2 X2 e n • SP Y (h/sp) Y1 Y2 u d + Neáu tyû leä SS: X1 Y1 < X2 Y2 S t , keát luaän QG 1 lôïi theá X, QG 2 lôïi theá Y. n g Neáu baát ñaúng thöùc coù daáu ngöôïc chieàu thì keát luaän ngöôïc laïi. • 2. Tröôøng hôïp 2: SP X (sp/h) Quoác gia 1 X1 k i Quoác gia 2 X2 • SP Y (sp/h) a n Y1 Y2. B X1 X2 + Neáu tyû leä: < , keát luaän QG 1 coù lôïi theá Y, QG 2 coù lôïi theá X. f Y1 Y2 o Neáu baát ñaúng thöùc coù daáu ngöôïc laïi thì chuùng ta coù keát luaän ngöôïc laïi. r y 3. LÔÏI THEÁ SS TRONG KTTG HIEÄN ÑAÏI. a + Lôïi theá SS coå ñieån coù nhöôïc ñieåm: SP chæ ño baèng 1 yeáu toá SX: LÑ. Trong khi r ñoù SP hieän ñaïi ño baèng nhieàu yeáu toá vaø bieåu hieän baèng tieàn. i b + Chuùng ta xeùt LTSS vôùi Tyû giaù hoái ñoaùi: L + Giaû söû chuùng ta coù taøi lieäu sau:
 12. s 1.4. LÔÏI THEÁ SO SAÙNH VAØ LYÙ THUYEÁT CHI PHÍ CÔ HOÄI KHOÂNG ÑOÅI (OPPORTUNITY COST) n Baûng: KNSX cuûa Myõ vaø Anh vôùi chi phí cô hoäi khoâng ñoåi.ÑVT: tr.SP/naêm t Myõ e d Anh tu 0 Luùa mì Vaûi Luùa mì Vaûi 50 0 120 S 40 30 n g 90 20 30 20 60 90 k i 60 30 40 60 10 120 a n 0 80 • 0 150 f B + Chi phí cô hoäi cuûa Anh vaø Myõ: • o Anh: C: +150C, - 50W  1C = 1/3W; • r y W: + 150W, giaûm 50C  1W = 3C. a • Myõ: C: + 80C, - 120W  1C = 3/2 W; • b r W: +120W, - 80C  1W = 2/3C. i + Töø taøi lieäu cuûa Baûng chuùng ta coù bieåu ñoà: L
 13. W(tr) W(tr) t s e n Anh u d Myõ S t 120 n g k i I’ 50 I a n 60 E’ 30 E f B A’ o A y C(tr) C(tr) 0 a r 150 0 40 80 r 60 i b L Bieåu 2.1 SX vaø TD cuûa Anh vaø Myõ trong ÑK töï cung, töï caáp
 14. W(tr) W(tr) t s e n Anh u Myõd 150 S t 120 B’ n g k i III’ III a n 70 60 C’ E’ B 50 I E A’ f 30 I’ A o y C(tr) C(tr) r C B a 100 0 40 50 80 120 r 0 60 150 i b L Bieåu 2.1 CMH SX, TMQT, Lôïi ích töø TMQT cuûa Anh vaø Myõ
 15. t s CHƯƠNG III LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ THƯƠNG MẠI e n QUỐC TẾ u d 3.1 CHI PHÍ CƠ HỘI TĂNG VÀ MÔ HÌNH THƯƠNG TẾ S t MẠI QUỐC n g 3.1.1 Đường khả năng sản xuất với chi phí cơ hội tăng 3.1.3 Mô hình TMQT với chi phí cơihội tăng 3.1.2 Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng n k a 3.1.4.Lợi ích từ TMQT trong LT hiện đại 3.2.1 Cung XK, cầu NK B 3.2 CUNG XK, CẦU NK, ĐƯỜNG CONG NT, TỶ LỆ TM 3.2.2 Tỷ lệ TMQT o f 3.3 NGUỒN LỰCy a r SẢN XUẤT VÀ LÝ THUYẾT TMQT r 3.3.1 Lý thuyết H-O (Heckscher – Ohlin) i b 3.3.3 lý thuyết S – S (Stolper – Samuelson) L
 16. s Chi phí cơ hội tăng và PPF nt Y de tu S g Y6 A B Y5 C n Y4 Y3 Y3 D k i Y1 a n E f B o r y a - - - - - - - 0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X br L i
 17. 3.1.2 Đường cong tiêu dùng t s Y e n Quốc gia 1 u d S t E n g H k i n N III B a II o fA  I r y a X r Biểu đồ 3.2 Đường cong bàng quan tiêu dùng b L i
 18. t s n KHAÛ NAÊNG SX VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI LUÙA MÌ VAØ VAÛI CUÛA ANH VAØ MYÕ d e Myõu Khaû naêng Anh Chi phí cô t Khaû naêngS Chi phí cô saûn xuaát hoäi g n vaûi Luùa Vaûi saûn xuaá t hoäi Luùa Vaûi Luùa Vaûi Luùa k i mì mì a nmì mì B 65 0 0,125 150 0 0,5 60 45 40 85 8 f 0,333 3o 0,714 95 130 40 2 60 0,571 2,25 1,75 120 y1,4 20 a r 2 50 80 0,444 10 0 b r 130 0,5 0 85 0,1 L i
 19. Bieåu ñoà 2.3 Saûn xuaát vaø tieâu duøng cuûa Anh vaø Myõ khi chöa coù TM t s • e n d W t u MYÕ S 150 - W - n g - ANH k i - PA’= 4 - I a n - 65 60- f PA=1/4 B - o A 50 - A’ y 40- r I’ a 20- - r ib C C - - - - - - - - 0 80 L - - - - - - - - 0 40 130 85
 20. Bieåu ñoà 2.4 CMH SX vaø Lôïi ích töø TMQT cuûa Anh vaø Myõ t s • e n d W PB’=1 t u MYÕ S 150 - B’ g W 130 ANH n - - PB=1 III k i 100- PA’= 4 - I E a n - E’ B 70 B III’ 65 f 60- PA=1/4 - o A 50 - A’ y 40- r I’ a 20- D B - r ib C - C - - - - - - - 0 80 100 L - - - - - - - - 0 40 60 120 130 40 85
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2