intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Xuân Đạo

Chia sẻ: Bookstore_1 Bookstore_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
319
lượt xem
98
download

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Xuân Đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương của Nguyễn Xuân Đạo gồm có: những vấn đề cơ bản của hợp đồng mua bán quốc tế, nội dung hợp đồng mua bán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Xuân Đạo

 1. HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN HAØNG HOÙA QUOÁC TEÁ 1. Nhöõng vaán ñeà cô baûn CUÛA Hôïp ñoàng mua baùn quoác teá 2. Noäi dung Hôïp ñoàng mua baùn quoác teá Nguyeãn Xuaân Ñaïo 1 2 1. Nhöõng vaán ñeà cô baûn CUÛA 2. Noäi dung Hôïp ñoàng mua Hôïp ñoàng mua baùn quoác teá baùn quoác teá 2.1 Ñieàu khoaûn teân haøng 1.1 Khaùi nieäm 2.2 Ñieàu khoaûn chaát löôïng 1.2 Ñaëc ñieåm 2.3 Ñieàu khoaûn soá löôïng 1.3 Nguoàn luaät ñieàu chænh 2.4 Ñieàu khoaûn giaù caû 1.4 Ñieàu kieän hieäu löïc 2.5 Ñieàu khoaûn thanh toaùn 2.6 Ñieàu khoaûn giao haøng 1.5 Noäi dung 2.7 Moät soá ñieàu khoaûn khaùc 3 4 1. Nhöõng vaán ñeà cô baûn CUÛA Hôïp 1.2 Ñaëc ñieåm 1. Nhöõng vaán ñeà cô baûn CUÛA Hôïp ñoàng mua baùn quoác teá ñoàng mua baùn quoác teá Tröôùc heát noù mang nhöõng ñaëc ñieåm cuûa hôïp ñoàng mua baùn trong nöôùc : 1.1 Khaùi nieäm Laø söï thoaû thuaän giöõa ít nhaát laø hai beân. HÑMBQT laø söï thoûa thuaän giöõa nhöõng Chuû theå cuûa hôïp ñoàng laø beân baùn vaø ñöông söï coù truï sôû kinh doanh ôû caùc nöôùc beân mua. khaùc nhau, theo ñoù moät beân goïi laø beân xuaát Noäi dung cuûa hôïp ñoàng laø nghóa vuï khaåu (beân baùn) coù nghóa vuï chuyeån vaøo cuûa caùc beân xung quanh vieäc chuyeån quyeàn sôû höõu cuûa moät beân khaùc goïi laø beân giao quyeàn sôû höõu veà haøng hoaù töø nhaäp khaåu (beân mua) moät taøi saûn nhaát ñònh ngöôøi baùn sang ngöôøi mua, nghóa vuï goïi laø haøng hoùa; beân mua coù nghóa vuï nhaän nhaän haøng vaø traû tieàn cuûa ngöôøi mua. haøng vaø traû tieàn haøng. Laø hôïp ñoàng song vuï. 5 6 1
 2. 1.3 Nguoàn luaät ñieàu chænh Ngoaøi ra, khaùc vôùi hôïp ñoàng mua baùn trong nöôùc, hôïp ñoàng mua baùn coù tính chaát quoác teá : Ñieàu öôùc quoác teá veà thöông maïi. Caùc beân kyù keát coù truï sôû kinh doanh ôû Coù 2 loaïi : caùc nöôùc khaùc nhau. Loaïi ñeà ra nhöõng nguyeân taéc phaùp lyù Ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng mua baùn chung. quoác teá coù theå ñöôïc chuyeån töø nöôùc Chuùng laøm cô sôû cho hoaït ñoäng naøy sang nöôùc khaùc. ngoaïi thöông noùi chung vaø mua baùn Tranh chaáp phaùt sinh giöõa caùc beân coù xuaát nhaäp khaåu, mua baùn quoác teá theå do toøa aùn cuûa moät nöôùc hoaëc do noùi rieâng. moät toå chöùc troïng taøi coù thaåm quyeàn Coù theå laø ñieàu öôùc song phöông xeùt xöû. hoaëc ña phöông, khu vöïc hoaëc Luaät ñieàu chænh hôïp ñoàng mang tính toaøn caàu. ña daïng, phöùc taïp. 7 8 Luaät quoác gia – Luaät nöôùc ngoaøi. Ví duï : Hieäp ñònh thöông maïi song phöông Ñöôïc aùp duïng khi naøo ? Hieäp ñònh thöông maïi ña phöông Caùc beân thoaû thuaän trong hôïp ñoàng mua baùn quoác teá. Nhöõng ñieàu öôùc quoác teá tröïc tieáp ñieàu Caùc beân thoaû thuaänlöïa choïn luaät aùp chænh hôïp ñoàng mua baùn quoác teá. duïng sau khi hôïp ñoàng mua baùn quoác teá ñaõ ñöôïc kyù keát. Ví duï : Coâng öôùc Vieân 1980 Khi luaät ñoù ñöôïc quy ñònh trong caùc ñieàu öôùc quoác teá höõu quan. Khi luaät ñoù ñöôïc troïng taøi – cô quan xeùt xöû tranh chaáp – löïa choïn. 9 10 Taäp quaùn quoác teá veà thöông maïi. Laø thoùi quen coù noäi dung roõ raøng maø ngöôøi ta coù theå döïa vaøo ñoù ñeå xaùc ñònh Taäp quaùn thöông maïi laø nhöõng thoùi quyeàn vaø nghóa vuï vôùi nhau. quen thöông maïi ñöôïc coâng nhaän roäng Taäp quaùn quoác teá veà thöông maïi ñöôïc raõi. aùp duïng khi naøo ? Thoùi quen thöông maïi trôû thaønh taäp quaùn Khi chính hôïp ñoàng mua baùn quoác teá quy thöông maïi khi thoûa maõn caùc yeâu caàu sau: ñònh. Laø thoùi quen phoå bieán, ñöôïc nhieàu nöôùc Khi caùc ñieàu öôùc quoác teá lieân quan quy ñònh. aùp duïng vaù aùp duïng thöôøng xuyeân. Khi luaät quoác gia do caùc beân thoaû thuaän Veà töøng vaán ñeà vaø ôû töøng ñòa phöông, löïa choïn, khoâng coù hoaëc coù nhöng khoâng ñoù laø thoùi quen ñoäc nhaát. ñaày ñuû, coøn khieám khuyeát veà vaán ñeà caàn ñöôïc ñieàu chænh. 11 12 2
 3. 1.4 Ñieàu kieän hieäu löïc : Caàn löu yù gì khi söû duïng taäp quaùn TMQT? HÑMBQT phaûi thoaû maõn 4 ñieàu kieän sau : Traùnh nhaàm laãn hoaëc hieåu khoâng thoáng Chuû theå hôïp ñoàng phaûi hôïp phaùp nhaát veà moät taäp quaùn naøo ñoù vì toàn taïi Chuû theå HÑMBQT veà phía nöôùc nhieàu taäp quaùn quoác teá khaùc nhau. ngoaøi, coù theå laø : Caùc beân caàn phaûi naém vöõng noäi dung taäp Töï nhieân nhaân : quaùn tröôùc khi böôùc vaøo ñaøm phaùn kyù keát Naêng löïc haønh vi cuûa töï nhieân nhaân hôïp ñoàng. do luaät quoác tòch nöôùc ñoù qui ñònh. Ngoaøi ra, thöïc tieãn thöông maïi cuûa caùc nöôùc Phaùp nhaân nöôùc ngoaøi: chaâu AÂu coøn thöøa nhaän caû aùn leä vaø caùc baûn Quoác tòch nöôùc naøo ? ñieàu kieän chung, caùc maãu hôïp ñoàng chuyeân Döïa vaøo luaät nöôùc ñoù, xem toå chöùc nghieäp laøm nguoàn luaät aùp duïng. ñoù ñuû tö caùch phaùp nhaân hay khoâng? 13 14 Chuû theå hôïp ñoàng phaûi hôïp phaùp Chi nhaùnh thöông nhaân ñöôïc XK, NK haøng hoaù theo uûy quyeàn cuûa thöông nhaân. Chuû theå HÑMBQT veà phía Vieät Nam laø caùc thöông nhaân Vieät Nam ,phaûi laø : Caùc thöông nhaân Vieät Nam phaûi ñaêng kyù maõ soá kinh doanh XK, NK taïi cuïc Haûi DN thaønh laäp vaø ñaêng kyù kinh doanh quan Tænh, Thaønh phoá. theo Luaät Doanh nghieäp, Luaät HTX. Caùc thöông nhaân noùi treân : Caùc hoä KD caù theå ñöôïc toå chöùc vaø Ñöôïc quyeàn XK taát caû caùc loaïi haøng ñaêng kyù kinh doanh theo Nghò ñònh soá hoaù khoâng phuï thuoäc ngaønh ngheà, 02/2000/NÑ-CP ngaøy 03/12/2000 cuûa ngaønh haøng ghi trong giaáy chöùng Chính phuû veà ñaêng kyù kinh doanh. nhaän ñaêng kyù kinh doanh, tröø haøng DN coù voán ÑTNN ñöôïc XK, NK theo hoùa thuoäc Danh muïc haøng hoaù caám quy ñònh cuûa Ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø XK, vaø haøng thuoäc Danh muïc haøng caùc vaên baûn döôùi luaät coù lieân quan. hoaù haïn cheá kinh doanh. 15 16 Ñöôïc quyeàn NK haøng hoaù theo ngaønh Hình thöùc hôïp ñoàng phaûi hôïp phaùp ngheà, ngaønh haøng ghi trong giaáy chöùng Veà hình thöùc hôïp ñoàng, coù 2 quan ñieåm : nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Thoûa thuaän baèng mieäng. Ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng phaûi hôïp phaùp Haøng hoùa buoân baùn trong hôïp ñoàng Kyù keát baèng vaên baûn mua baùn quoác teá phaûi khoâng vi phaïm quy ñònh phaùp luaät cuûa caùc beân Vieät Nam quy ñònh nhö theá naøo ? Xem Ñieàu 11, 96 cuûa Coâng öôùc Luaät Thöông maïi 2005. Vieân quy ñònh nhö theá naøo ? 12/2006/NĐ-CP 17 18 3
 4. BOÁ CUÏC HÔÏP ÑOÀNG Noäi dung phaûi hôïp phaùp NGOAÏI THÖÔNG Vieät Nam quy ñònh ôû ñieàu 50 Luaät thöông maïi 1997, 6 ñieàu khoaûn cô baûn 1. Phaàn môû ñaàu hôïp ñoàng phaûi coù: teân haøng, soá löôïng, Tieàu ñeà hôïp ñoàng: quy caùch chaát löôïng, giaù caû, phöông Soá vaøkyù hieäu hôïp ñoàng thöùc thanh toaùn, ñòa ñieåm vaø thôøi gian Thôøi gian kyù keát hôïp ñoàng giao nhaän haøng. 2. Phaàn thoâng tin chuû theå hôïp ñoàng Coâng öôùc vieân 1980 quy ñònh 7 ñieàu Teân ñôn vò khoaûn (Ñieàu 19 khoaûn 3). Ñòa chæ ñôn vò Caùc soá fax, telex, ñieän thoaïi vaø ñòa chæ email Soá taøi khoaûn vaø teân ngaân haøng Ngöôøi ñaïi dieän kyù keát hôïp ñoàng 19 20 2. Noäi dung Hôïp ñoàng mua baùn 2. Noäi dung Hôïp ñoàng mua baùn 3. Noäi dung hôïp ñoàng ngoaïi thöông Article 1: Commodity Article 2: Quality quoác teá quoác teá Article 3: Quantity Article 4: Price Article 5: Shipment Article 6: Payment 2.1. ÑIEÀU KHOAÛN TEÂN HAØNG : Article 7: Packing and marking Article 8: Warranty Article 9: Penalty (NAME OF GOODS / SUBJECT OF CONTRACT/ COMMODITY) Article 10: Insurance 2.1.1 Teân thoâng thöôøng /Teân thöông maïi + Article 11: Force Majeuce Article 12: Claim Article 13: Arbitration Teân khoa hoïc: Article 14: Other terms and conditions Ví duï 4. Phaàn cuoái Soá baûn laäp vaø moãi beân giöõ, ngoân ngöõ söû duïng, khi Caø pheâ Robusta, Arabica, toâm suù naøo coù hieäu löïc. Chöõ kyù teân chöùc vuï ñaïi dieän cuûa gioáng Penaeus monodar hai beân 21 22 2.1.5 Teân haøng + Nhaõn hieäu: 2.1.2 Teân haøng + xuaát xöù (nôi saûn xuaát): Ví duï Ví duï Bia Heineken, giaøy Adidas, xe maùy Honda… Röôïu vang Bordeau, Gaïo Vieät Nam, saâm Korea, nöôùc maém Phuù Quoác… 2.1.6 Teân haøng + Coâng duïng: Ví duï 2.1.3 Teân haøng + quy caùch: Xe Toyota naâng haøng, vaûi tuyn ñeå laøm maøn, Ví duï löôõi cöa ñeå cöa goã daàu, bô chuyeân duøng laøm Xe taûi 25 taán, gaïo haït daøi (6 mm) kem baùnh 2.1.7 Teân haøng + Soá hieäu: 2.1.4 Teân haøng + thôøi gian saûn xuaát: Ví duï Ví duï Laïc vuï muøa naêm 2003-2004 Moâtô ñieän muïc 100.101 23 24 4
 5. 2.2 Ñieàu khoaûn Chaát löôïng (Quality) 2.1.8 Keát hôïp nhieàu caùch: Ví duï Phaûn aùnh maët chaát cuûa haøng hoùa Coù 12 caùch quy ñònh cô baûn Teân haøng: Gaïo traéng Vieät Nam haït daøi, 10% taám, muøa vuï 2003-2004 2.2.1 Döïa vaøo maãu haøng (Commodity: Vietnamese white rice long Khaùii nieäm Khaù nieäm grain, 10% broken, crop 2003-2004) Laø phöông phaùp quy ñònh maø chaát löôïng Teân haøng: Phaân boùn UREA, toái thieåu 40% haøng hoùa ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo chaát Nitrogen, xuaát xöù In-ñoâ-neâ-xi-a löôïng cuûa moät soá ít haøng hoùa (maãu haøng). (Commodity: UREA, Fertilizer, Nitrogen 40% min, origin Indonesia) 25 26 AÙp duïng cho nhöõng loaïi Ví duï (haøng deät may) haøng naøo ? Ñieàu 2 : Chaát löôïng Caùch tieán haønh Chaát löôïng haøng hoùa phaûi töông töï nhö maãu ñoái ñaõ ñöôïc ñoùng daáu, coù Maãu coù theå do ngöôøi baùn chöõ kyù cuûa hai beân Vieät Thaéng vaø hay ngöôøi mua cung caáp SỌT ĐAN LỤC BÌNH Sam An Laäp maãu haøng Löu yù ! Article 2 : Quality Quality of goods must be as counter Laøm cho maãu gaén vôùi hôïp sample which is marked with ñoàng signatures of both sides – Viet ÁO LEN Baûo quaûn maãu Thang and Sam An 27 28 2.2.2 Döïa vaøo tieâu chuaån hoaëc phaåm caáp Caùch theå hieän treân hôïp ñoàng TCVN, ISO, JIS, JAS, ASTM, DIN, … Chaát löôïng www.tcvn.gov.vn; www.quatest3.com … Khaùii nieäm Khaù nieäm Theo maãu soá … ñaõ ñöôïc beân baùn giao cho beân mua giöõ ngaøy… Maãu phaûi coù Tieâu chuaån laø caùc quy ñònh veà caùc chæ chöõ kyù cuûa cuûa hai beân. Maãu ñöôïc tieâu phaåm chaát, phöông phaùp saûn laøm thaønh 3 baûn, beân baùn giöõ 1 baûn, xuaát, cheá bieán ñoùng goùi, kieåm tra do beân mua giöõ 1 baûn, coâng ty giaùm ñònh caùc cô quan coù thaåm quyeàn quy ñònh. ABC giöõ 1 baûn. Maãu laø phuï kieän khoâng taùch rôøi hôïp ñoàng naøy. 29 30 5
 6. Ví duï Khi xaùc ñònh tieâu chuaån, ngöôøi ta cuõng Lốp xe gaén maùy thöôøng quy ñònh caû phaåm caáp CA108F, JIS K6366 (haøng loaïi 1, haøng loaïi 2…). 1998 AÙp duïng cho nhöõng loaïi haøng naøo ? Löu yù ! Caø pheâ nhaân Ban Meâ Thuoät, vuï muøa 2004, Naém chaéc tieâu chuaån. haïng ñaëc bieät TCVN Söûa ñoåi tieâu chuaån. 4193 : 2001 Ñính keøm baûn sao cuûa tieâu chuaån, neáu caàn. 31 32 2.2.3 Döïa vaøo taøi lieäu kyõ thuaät Caùch theå hieän treân hôïp ñoàng Tieâu chuaån/phaåm caáp thöôøng ñöôïc ghi Khaùii nieäm Tieâu chuaån/phaåm caáp thöôøng ñöôïc ghi Khaù nieäm keøm teân haøng keøm teân haøng Taøi lieäu kyõ thuaät laø taäp hôïp caùc vaên baûn nhaèm xaùc ñònh caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa haøng hoùa, goàm : baûn veõ kyõ thuaät, sô ñoà laép raùp, baûn thuyeát minh tính naêng, taùc duïng, baûn höôùng daãn söû duïng … 33 34 Caùch theå hieän treân hôïp ñoàng AÙp duïng trong tröôøng hôïp naøo ? The quality is Chaát löôïng haøng Löu yù ! pursuant to the hoùa theo ñuùng nhö technical document taøi lieäu kyõ thuaät keøm Naém roõ taøi lieäu kyõ thuaät. herein as attached theo hôïp ñoàng, ñaõ which has been ñöôïc ngöôøi mua Ñoùng daáu, kyù treân taøi lieäu kyõ thuaät. approved by the buyer ñoàng yù vaø laø moät and is an integral part phaàn khoâng taùch rôøi Ñieàu khoaûn taøi lieäu kyõ thuaät of this contract. khoûi hôïp ñoàng naøy. 35 36 6
 7. 2.2.4 Döïa vaøo quy caùch cuûa haøng hoùa AÙp duïng cho nhöõng loaïi haøng naøo ? Khaùii nieäm Khaù nieäm Quy caùch laø moät soá chæ tieâu kyõ Caùch theå hieän treân hôïp ñoàng thuaät duøng ñeå phaûn aùnh tính naêng, taùc duïng cuûa haøng hoùa nhö Neáu coù ít chæ tieâu... coâng suaát, kích côõ… do vaäy noù Xe taûi 25 taán, theùp xaây döïng Þ 10 … ñöôïc duøng ñeå bieåu thò chaát löôïng haøng hoùa. Neáu coù nhieàu chæ tieâu... 37 38 2.2.5 Döïa vaøo nhaõn hieäu haøng hoùa Tên Sản Phẩm: GẠCH CERAMIC Mã Số: GM010 Khaùii nieäm Khaù nieäm Xuất Xứ: Việt Nam Quy caùch: Kích cỡ: 400 x 400 mm Nhaõn hieäu haøng hoùa laø nhöõng daáu Độ sai lệch kích thước: +0.5% hieäu duøng ñeå phaân bieät haøng hoùa, Độ vuông góc: +/-0.5% dòch vuï cuøng loaïi cuûa caùc cô sôû saûn Độ cong vênh: +/-0.5% xuaát, kinh doanh khaùc nhau. Nhaõn Độ hút nước: 3-6% hieäu haøng hoùa coù theå laø töø ngöõ, hình Hệ số phá hỏng: >=220kg/cm2 aûnh hoaëc söï keát hôïp caùc yeáu toá ñoù ñöôïc theå hieän baèng moät hay nhieàu Độ cứng bề mặt theo thang Mohs: >=5 maøu saéc. Độ bền hóa học: Chịu tất cả các loại axit, kiềm Chất liệu kết cấu: Bán sứ 39 40 Caùch theå hieän treân hôïp ñoàng AÙp duïng cho nhöõng maët haøng naøo ? Löu yù ! The goods must be Nikon 7.1 The goods must be Nikon 7.1 E7600, manufactured in Korea E7600, manufactured in Korea 2005, legally registered at Nhaõn hieäu ñaõ ñaêng kyù chöa ? 2005, legally registered at Singapore. The quality of the Singapore. The quality of the Ñaõ ñaêng kyù ôû thò tröôøng naøo ? goods being object of this contract goods being object of this contract is in accordance with that of the is in accordance with that of the Naêm saûn xuaát, nôi saûn xuaát. above branded goods. above branded goods. 41 42 7
 8. 2.2.6 Döïa vaøo hieän traïng cuûa haøng hoaù 2.2.7 Döïa vaøo söï xem haøng tröôùc (inspected and approved) Haøng hoaù ñöôïc baùn nhö chaát löôïng hieän coù cuûa noù, ngöôøi baùn khoâng ñöa ra cam keát naøo veà chaát löôïng. Chaát löôïng do ngöôøi mua chaáp nhaän luùc mua haøng. Coù theá naøo giao theá aáy – as it is/as is sale Duøng trong tröôøng hôïp naøo ? Neáu aùp duïng phöông phaùp naøy thì hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc kyù nhöng phaûi coù ngöôøi Thò tröôøng thuoäc veà ngöôøi baùn mua haøng xem haøng hoaù vaø ñoàng yù luùc ñoù Baùn ñaáu giaù hôïp ñoàng môùi coù hieäu löïc. Neáu ngöôøi mua Baùn haøng khi taøu ñeán (arrived khoâng ñeán xem haøng trong thôøi gian quy sales):khi giao haøng baèng ñöôøng ñònh thì quaù thôøi gian ñoù coi nhö ñoàng yù. bieån, treân ñöôøng ñi coù söï coá baùn haøng thanh lyù. 43 44 2.2.8 Döïa vaøo caùc chæ tieâu ñaïi khaùi quen duøng Caùch quy ñònh treân Hôïp ñoàng: Khaùii nieäm Khaù nieäm Chaát löôïng: nhö ngöôøi mua ñaõ kieåm tra vaø ñoàng yù Quality: as inspected and approved by the buyer Chæ tieâu ñaïi khaùi quen duøng: laø caùc chæ tieâu chung chung veà phaåm chaát haøng hoaù, ñöôïc duøng nhö moät taäp quaùn trong mua baùn noâng saûn, khoaùng saûn. 45 46 FAQ (fair average quality) GOB (good ordinary brand) Phaåm chaát bình quaân khaù laø phaåm chaát ngang baèng vôùi phaåm chaát trung bình cuûa haøng hoaù ñöôïc giao hoaëc nhaän trong moät thôøi gian nhaát ñònh taïi moät ñòa ñieåm nhaát ñònh GMQ (good merchantable quality) Phaåm chaát tieâu thuï toát laø phaåm chaát cuûa haøng Nhaõn hieäu toát quen duøng: laø nhaõn hieäu maø hoaù maø 1 ngöôøi tieâu nôi tieâu thuï haøng hoaù chaáp nhaän thuï bình thöôøng taïi moät thò tröôøng coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 47 48 8
 9. 2.2.9 Döïa vaøo haøm löôïng caùc chaát chuû yeáu Ví duï Phaåm chaát Gaïo xuaát khaåu 25% taám Hai loaïi haøm löôïng : Ñoä aåm toáttña (moisture max) 14% Ñoä aåm toá ña (moisture max) 14% Taïp chaátttoáiiña (foreign matter max) 0,5% Haøm löôïng chaát coù ích: Taïp chaá toá ña (foreign matter max) 0,5% thöôøng ñöôïc qui ñònh haøm Haïttvôõ toáiiña (broken bean max ))25% Haï vôõ toá ña (broken bean max 25% löôïng (%) min (toái thieåu). Haïttnguyeân toáiithieåu (standard bean min) 40% Haï nguyeân toá thieåu (standard bean min) 40% Haøm löôïng chaát khoâng coù Haïtthö khoâng quaù (damaged grain max) 2% Haï hö khoâng quaù (damaged grain max) 2% ích: thöôøng ñöôïc qui ñònh Haïttbaïc buïng khoâng quaù (Chalky grain max) 8% Haï baïc buïng khoâng quaù (Chalky grain max) 8% haøm löôïng (%) max (toái ña). Haïttñoû khoâng quaù (red bean max ))4% Haï ñoû khoâng quaù (red bean max 4% 49 50 2.2.11 Döïa vaøo soá löôïng thaønh phaåm thu ñöôïc töø 2.2.10 Döïa vaøo dung troïng haøng hoaù haøng hoaù Dung troïng haøng hoaù laø troïng löôïng töï nhieân cuûa moät ñôn vò dung tích haøng Chaát löôïng haøng hoaù ñöôïc xaùc ñònh theo hoaù, phaûn aùnh tính chaát vaät lyù, tyû troïng soá löôïng thaønh phaåm seõ ñöôïc saûn xuaát töø taïp chaát cuûa haøng hoaù… haøng hoaù mua baùn. Thöôøng ñöôïc aùp duïng khi naøo ? Thöôøng aùp duïng cho maët haøng naøo ? Soá löôïng daàu laáy ñöôïc töø haït coù daàu (ñoã AÙp duïng khaù phoå bieán cho maët haøng töông, vöøng laïc, thaàu daàu…), soá löôïng nguõ coác. (thöôøng aùp duïng vôùi phöông ñöôøng kính laáy ñöôïc töø ñöôøng thoâ… phaùp moâ taû) 51 52 2.2.12 Moâ taû (by description) Caùch theå hieän treân hôïp ñoàng Moâ taû caùc ñaëc tröng quan troïng laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng haøng hoaù. Thoâng CHAÁT LÖÔÏNG thöôøng ngöôøi ta seõ lieät keâ caùc ñaëc ñieåm veà Taám phaûii traéng, khoâng hoâii moác,, hoâii chua, Taám phaû traéng, khoâng hoâ moác hoâ chua, hình daùng, kích thöôùc, maøu saéc, muøi vò, tính khoâng saâu moïtt soáng, khoâng laãn ñaátt, caùtt, khoâng saâu moï soáng, khoâng laãn ñaá , caù , naêng cuûa saûn phaåm. kim loaïiiˆ, khoâng coù taám loaïii 4. kim loaïˆ, khoâng coù taám loaï 4. Ñoä aåm toáii ña 14% Ñoä aåm toá ña 14% Thöôøng ñöôïc aùp duïng khi naøo ? Tyû leä gaïo toáii ña 8% Tyû leä gaïo toá ña 8% Tyû leä taám loaïii 3 toáii ña 2% Tyû leä taám loaï 3 toá ña 2% Caùc saûn phaåm coù khaû naêng moâ taû Tyû leä taám cheátt toáii ña 2% Tyû leä taám cheá toá ña 2% Keát hôïp vôùi caùc phöông phaùp khaùc Tyû leä taám vaøng toáii ña 2% Tyû leä taám vaøng toá ña 2% Tyû leä boâng coû 50 haïtt/ kyù 50 haï / kyù Tyû leä boâng coû 53 54 9
 10. 2.3 ÑIEÀU KHOAÛN SOÁ LÖÔÏNG: 2.3.1 Ñôn vò tính soá löôïng (QUANTITY / WEIGHT / AMOUNT OF GOODS) •Caùc loaïi ñôn vò tính soá löôïng: caùi, chieác … 2.3.1 Ñôn vò tính soá löôïng Ñôn vò theo heä ño löôøng: ngoaøi heä meùt 2.3.2 Phöông phaùp quy ñònh soá löôïng (metric system) nhieàu nöôùc söû duïng heä thoáng ño löôøng Anh – Myõ (Anglo – 2.3.3 Phöông phaùp xaùc ñònh troïng löôïng American system): ñoä F, heä inch, pound… Ñôn vò taäp theå (collective unit): boä 2.3.4 Ñòa ñieåm xaùc ñònh troïng löôïng (set), hoäp (box), bao (bag)… 55 56 2.3.2 Phöông phaùp quy ñònh soá löôïng •b. Phöông phaùp quy ñònh phoûng chöøng: •a. Phöông phaùp quy ñònh chính xaùc: Ghi moät con soá cuï theå trong hôïp ñoàng nhöng laïi keøm 1 tyû leä haøng hoùa maø neáu Quy ñònh cuï theå soá löôïng haøng hoùa ngöôøi baùn giao haøng hôn hoaëc keùm giao dòch, khoâng thay ñoåi trong suoát trong phaïm vi tyû leä naøy thì vaãn ñöôïc coi thôøi gian thöïc hieän hôïp ñoàng; khi laø hoaøn thaønh nghóa vuï hôïp ñoàng ( tyû thöïc hieän hôïp ñoàng caùc beân khoâng leä naøy ñöôïc goïi laø dung sai cuûa hôïp ñöôïc pheùp giao nhaän theo soá löôïng ñoàng) khaùc vôùi soá löôïng ñoù. Ví duï: 100.000 MT than ± 2% Ví duï: 100 xe oâ toâ, 1.000 xe gaén maùy… Ghi moät caùch phoûng chöøng veà soá löôïng haøng hoaù giao dòch. Thöôøng ñöôïc aùp duïng khi naøo ? Ví duï: xaáp xæ 5.000 MT caø pheâ 57 58 Caùc töø söû duïng: khoaûng (about); xaáp xæ Neáu khoâng ghi dung sai do ai choïn thì ngöôøi (approximately); treân döôùi (more or less); töø .. baùn ñöôïc choïn. ñeán… (from.. to…) Giaù dung sai ??? Thöôøng ñöôïc aùp duïng khi naøo ? + Giaù hôïp ñoàng (As contracted price) Phöông phaùp quy ñònh phoûng chöøng aùp duïng cho + Giaù thò tröôøng (As market price): xaùc ñònh nhöõng maët haøng coù khoái löôïng lôùn, coàng keành… thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù. Ai quyeát ñònh dung sai laø bao nhieâu ??? + Do ngöôøi baùn choïn (At Seller’s option) Neáu khoâng ghi giaù dung sai thì ñöông nhieân laø giaù hôïp ñoàng. + Do ngöôøi mua choïn (At Buyer’s option) + Do ngöôøi thueâ taøu choïn (At Charterer’s option) 59 60 10
 11. 2.3.3 Phöông phaùp xaùc ñònh troïng löôïng Tyû leä mieãn tröø (Franchise) Laø tyû leä hao huït töï nhieân cuûa haøng hoùa, neáu •a.Troïng löôïng caû bì (Gross weight): ngöôøi baùn giao haøng trong phaïm vi naøy thì seõ Troïng löôïng haøng hoùa cuøng vôùi vaãn ñöôïc coi laø hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng. troïng löôïng cuûa caùc loaïi bao bì. Ví duï: caø pheâ 1.000 MT ± 3% ±1% Gross weight = Net weight + Tare Mieãn tröø coù hai loaïi: Tröôøng hôïp aùp duïng: Thò tröôøng thuoäc veà ngöôøi baùn Mieãn tröø coù tröø (deductible franchise): coù tröø ñi tyû leä hao huït töï nhieân. Troïng löôïng bao bì quaù nhoû so vôùi haøng hoùa Mieãn tröø khoâng tröø (non-deductible franchise): khoâng tröø ñi tyû leä hao huït töï nhieân. Giaù cuûa bao bì töông ñöông vôùi giaù haøng. 61 62 Söû duïng khi: •b.Troïng löôïng tònh (Net weight): Soá löôïng ít Troïng löôïng thöïc teá cuûa haøng hoùa. Khi ngöôøi mua khoâng tin ngöôøi baùn. Net weight = Gross weight - Tare Troïng löôïng bao bì bình quaân (average tare): Caùch tính troïng löôïng bao bì: Trong soá toaøn boä bao bì, ruùt ra moät soá bao bì nhaát ñònh ñeå caân leân vaø tính bình quaân Troïng löôïng bao bì thöïc teá (actual tare): troïng löông bình quaân ñoù ñöôïc coi laø troïng Ñem caân taát caû bao bì roài tính toång soá löôïng bì cuûa moãi ñôn vò haøng hoùa. troïng löôïng bì (nhaän xeùt: chính xaùc nhöng maát thôøi gian, nhieàu khi khoâng Söû duïng khi: thöïc hieän ñöôïc) Ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn khoâng tin nhau Bao bì khoâng phaûi loaïi phoå thoâng. 63 64 Troïng löôïng bao bì quen duøng (customary tare): Troïng löôïng bao bì ghi treân hoùa ñôn (invoiced tare): Ñoái vôùi nhöõng loaïi bao bì ñaõ ñöôïc nhieàu laàn Troïng löôïng bì ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo söû duïng trong buoân baùn, ngöôøi ta laáy keát quaû lôøi khai cuûa ngöôøi baùn, khoâng kieåm tra laïi. caân ño töø laâu laøm tieàn leä ñeå xaùc ñònh troïng löôïng bì. Söû duïng khi: Troïng löôïng bì öôùc tính (estimated tare): Ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn coù Troïng löôïng bao bì ñöôïc xaùc ñònh baèng quan heä laâu daøi, tin töôûng nhau. caùch öôùc löôïng chöù khoâng qua caân thöïc teá. Söû duïng khi: Ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn tin töôûng nhau. 65 66 11
 12. Caùc loaïi troïng löôïng tònh: Troïng löôïng tònh luaät ñònh (legal net weight): Laø troïng löôïng caû bì cuûa haøng hoùa sau khi Troïng löôïng tònh thuaàn tuùy (net net weight): ñaõ tröø ñi troïng löôïng bì luaät ñònh troïng Laø troïng löôïng cuûa haøng hoùa maø khoâng löôïng naøy chæ duøng ñeå tính thueá xuaát nhaäp keøm theo baát kyø loaïi bao bì naøo. khaåu, khoâng duøng cho thanh toaùn. Troïng löôïng nöûa tònh (semi net weight): II = rI . p . NW Troïng löôïng haøng hoùa coù keøm theo bao goùi tröïc tieáp (bao bì tröïc tieáp duøng vôùi haøng II : thueá xuaát nhaäp khaåu hoùa, khoâng theå taùch rôøi khoûi bao bì) rI : thueá suaát (khoâng theå giaûm) P : giaù haøng hoùa (quy ñònh trong hôïp ñoàng) NW: troïng löôïng tònh (= GW - Wtare) 67 68 •c. Troïng löôïng thöông maïi (commercial weight): •d. Troïng löôïng lyù thuyeát (theorical weight): Laø troïng löôïng haøng hoùa ôû ñoä aåm tieâu chuaån. Xaùc ñònh troïng löôïng khoâng phaûi baèng phöông phaùp caân ñong maø baèng caùch tính Quy ñoåi troïng löôïng thöïc teá cuûa haøng hoùa toaùn nhôø coâng thöùc. Ngöôøi ta caên cöù vaøo sang troïng löôïng thöông maïi theo coâng thöùc: theå tích, khoái löôïng rieâng vaø soá löôïng… 100 + Wtc AÙp duïng vôùi nhöõng maët haøng coù quy caùch Gtm = Gtt x vaø kích thöôùc coá ñònh, tieâu chuaån hoùa nhö: 100 + Wtt theùp chöõ U, theùp chöõ I, toân. Gtm: troïng löôïng thöông maïi cuûa haøng hoùa Gtt: troïng löôïng thöïc teá cuûa haøng hoùa Wtc: ñoä aåm tieâu chuaån cuûa haøng hoùa Wtt: ñoä aåm thöïc teá cuûa haøng hoùa 69 70 •2.3.4 Ñòa ñieåm xaùc ñònh troïng löôïng Caùch quy ñònh soá löôïng: Caûng ñi (caûng boác haøng – shipping port): Soá löôïng + ñôn vò / dung sai + mieãn tröø Ruûi ro veà troïng löôïng haøng hoùa thuoäc veà (ghi roõ caùc phuï tuøng keøm theo neáu coù/caû bì hay khoâng) ngöôøi mua. Xaùc ñònh troïng löôïng ôû caûng ñi, chöùng töø xaùc ñònh troïng löôïng chính laø Ví duï: chöùng töø vaän taûi, quan troïng nhaát laø B/L. Soá löôïng: 10.000 MT± 10% (tuøy theo söï löïa choïn cuûa Caûng ñeán (caûng dôõ haøng – discharging beân baùn) (weight) port): Ruûi ro veà troïng löôïng haøng hoùa thuoäc 100 boä, moãi boä keøm theo 1 quyeån catalog, 1 veà ngöôøi baùn. Chöùng töø xaùc ñònh troïng bieán theá vaø boä duïng cuï söûa chöõa (quantity) löôïng taïi caûng ñeán laø bieân baûn veà troïng löôïng (weight memo) 71 72 12
 13. •2.4.1 Ñoàng tieàn tính giaù (pricing currency) 2.4 ÑIEÀU KHOAÛN GIAÙ CAÛ (PRICE) Ñoàng tieàn tính giaù coù theå laø: •2.4.1 Ñoàng tieàn tính giaù Tieàn cuûa nöôùc ngöôøi mua •2.4.2 Phöông phaùp quy ñònh giaù Tieàn cuûa nöôùc ngöôøi baùn •2.4.3 Giaûm giaù •2.4.4 Nhöõng qui ñònh keøm theo giaù caû Tieàn cuûa nöôùc ngöôøi thöù ba 73 74 2.4.2 Phöông phaùp quy ñònh giaù (setting price) Caên cöù ñeå löïa choïn ñoàng tieàn tính giaù: Giaù coá ñònh (fixed price) Töông quan giöõa ngöôøi baùn Laø giaù ñöôïc ghi baèng moät con soá cuï theå vaø ngöôøi mua. treân hôïp ñoàng vaø khoâng thay ñoåi trong suoát thôøi gian thöïc hieän hôïp ñoàng. Caên cöù vaøo taäp quaùn ngaønh haøng. Ñöôïc aùp duïng khi naøo ? Khi giaù oån ñònh, thôøi haïn hôïp ñoàng ngaén Chính saùch KTÑN cuûa nhaø nöôùc. 75 76 Giaù linh hoaït (flexible price) Giaù quy ñònh sau (defffered fixing price) Laø giaù ñöôïc ghi baèng ghi moät soá cuï Ñaây laø tröôøng hôïp maø trong hôïp ñoàng theå cuøng vôùi moät tæ leä %.Neáu ñeán luùc khoâng ghi moät con soá naøo caû, chæ ghi thôøi giao haøng giaù vöôït quaù tæ leä naøy thì ñieåm vaø phöông phaùp xaùc ñònh giaù caû. ñöôïc pheùp tính laïi theo giaù thò tröôøng. Ñöôïc aùp duïng khi naøo ? thò tröôøng khoâng oån ñònh, hôïp ñoàng Giaù di ñoäng (sliding scale price) ngaén haïn Caên cöù vaøo ñaâu xaùc ñònh giaù ? Laø giaù ñöôïc ghi baèng moät con soá cuï theå trong hôïp ñoàng nhöng laïi keøm Öu ñieåm: linh hoaït vôùi thò tröôøng theo moät coâng thöùc cho pheùp tính laïi möùc giaù naøy khi caùc yeáu toá caáu taïo Nhöôïc ñieåm: thaønh giía caû bieán ñoäng. Khoâng bieát tröôùc laø giaù bao nhieâu 77 78 13
 14. •2.4.3 Giaûm giaù (discount) Ñöôïc aùp duïng khi naøo ? •Khi hôïp ñoàng daøi haïn, haøng coù giaù trò lôùn. Laø vieäc ngöôøi baùn bôùt ñi moät Coâng thöùc : P1 = P0 (a+b M1/M0+c S1/S0) phaàn giaù caû coâng boá ban ñaàu vôùi muïc ñích thu huùt ngöôøi mua mua Vôùi P1 :giaù thanh toaùn haøng. Hình thöùc thöôøng laø cung • P0 : giaù hôïp ñoàng caáp theâm haøng hoaëc laø giaûm tieàn. • a : tæ leä (%) chi phí coá ñònh trong giaù caû •Phaân loaïi: • b : tæ leä (%) chi phí nguyeân vaät lieäu trong giaù caû Caên cöù vaøo nguyeân nhaân giaûm giaù c : tæ leä (%) chi phí nhaân coâng trong giaù caû • M0 : giaù nguyeân vaät lieäu luùc kyù hôïp ñoàng Giaûm giaù do mua soá löôïng nhieàu • M1 : giaù nguyeân vaät lieäu luùc giao haøng (quantity discount) • S0 : giaù nhaân coâng luùc kyù hôïp ñoàng Giaûm giaù do traû tieàn ngay S1 : giaù nhaân coâng luùc giao haøng (cash discount). 79 80 Giaûm giaù do mua haøng traùi Giaûm giaù taëng thöôûng (bonus) vuï (seasonal discount) Giaûm giaù do traû laïi haøng Laø loaïi giaûm giaù maø ngöôøi baùn thöôûng (trade-in discount) cho ngöôøi mua thöôøng xuyeân, neáu trong moät thôøi gian nhaát ñònh (6 Caên cöù vaøo hình thöùc giaûm giaù thaùng/1 naêm…)toång soá tieán ñaït ñeán Giaûm giaù ñôn (simple discount): moät möùc nhaát ñònh. bieåu hieän baèng möùc % cuïï theå. Giaûm giaù keùp (chain discount): laø moät chuoãi lieân hoaøn caùc giaûm giaù ñôn maø ngöôøi mua ñöôïc höôûng bôûi nhieàu nguyeân ngaân khaùc nhau. 81 82 2.4.4 Nhöõng qui ñònh keøm theo giaù caû Price: Unit Price : USD 200/MT FOB Saigon Port, Incoterms 2000 Phaûi coù ñôn giaù (unit price),ghi Total amout : 100MT x USD 200/MT = USD 20,000.00 baèng soá vaø toång giaù (total price) Say : US Dollars twenty Thousand only. ghi caû baèng soá vaø chöõ. Coùù theåå goääp chung ba ñieààu khoaûûn teân haøøng, soáá löôïng vaøø giaùù: ha ng, so Co the go ie khoa ng va gia Phaûi ghi keøm giaûm giaù neáu coù. QUALITY PRICE CIF KOBE AMOUNT GOODS REMARK (MT) PORT USD/MT (USD) Phaûi ghi keøm chi phí bao bì (packing charge (not) included), neáu laø maùy A 100 180.00 18,000.00 moùc thieát bòghi keøm chi phí phuï tuøng B 200 250.00 50,000.00 C 300 300.00 90,000.00 (accssory (not) included). TOTAL AMOUNT 158,000.00 Phaûi coù ñieàu kieän cô sôû giao haøng (the price is understood as FOB, SAY us dollars one hundred fifty - eight thousand only. Saigon Port Incoterm 2000) 83 84 14
 15. 2.5 ÑIEÀU KHOAÛN THANH TOAÙN (PAYMENT) Loaïi tyû giaù : tyû giaù chính thöùc, tyû giaù thò tröôøng, tyû giaù mua vaøo hay baùn ra… 2.5.1 Ñoàng tieàn thanh toaùn (currency of payment) … 2.5.2 Thôøi haïn thanh toaùn (time of payment) Laø ñôn vò tieàn teä ngöôøi mua duøng ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Neáu ñoàng yù Traû ngay (immediate thanh toaùn khoâng truøng vôùi ñoàng tieàn payment): coù 3 hình thöùc tính giaù thì phaûi xeùt ñeán tæ giaù hoái ñoaùi. Traû ngay khi kyù hôïp ñoàng: Caàn löu yù: Cash with oder (CWO) Thôøi ñieåm xaùc ñònh tyû giaù: Traû ngay sau khi nhaän ñöôïc haøng: thöôøng laø thôøi ñieåm thanh toaùn. Cash on delivery (COD) Ñòa ñieåm xaùc ñònh tyû giaù: nöôùc xuaát Traû ngay khi nhaän ñöôïc chöùng töø: khaåu, nöôùc nhaäp khaåu, nöôùc thöù ba. Cash against documents (CAD) 85 86 Traû sau (deferred payment): Traû tröôùc (advance payment): ngöôøi mua traû tröôùc cho ngöôøi baùn moät Ngöôøi mua traû tieàn sau khi nhaän haøng. phaàn hoaëc toaøn boä soá tieàn haøng. Duøng khi naøo? Duøng khi naøo? Thò tröôøng thuoäc veà ngöôøi mua Thò tröôøng thuoäc veà ngöôøi baùn Ngöôøi mua ñaët haøng ngöôøi baùn Ngöôøi mua muoán raøng buoäc traùch nhieäm cuûa ngöôøi baùn vôùi chaát löôïng Ngöôøi mua öùng 1 phaàn tieàn ñeå ngöôøi haøng hoaù (baûo haønh) baùn mua nguyeân vaät lieäu Keát hôïp 3 loaïi hình thanh toaùn. 87 88 a. Phöông thöùc traû tieàn maët 2.5.3 Ñòa ñieåm thanh toaùn (place of payment) (cash payment) Coù theå laø nöôùc ngöôøi baùn, nöôùc ngöôøi Öu ñieåm: mua, hoaëc nöôùc thöù ba, mieãn laø taïi 1 ngaân Nhanh, thuû tuïc ñôn giaûn, chaéc chaén, haøng coù chöùc naêng thanh toaùn quoác teá. deã troán thueá… 2.5.4 Phöông thöùc thanh toaùn (Mode of payment) Nhöôïc ñieåm: Laø caùch ngöôøi mua duøng ñeå traû tieàn Nhieàu ruûi ro, khoâng phaùt huy ngöôøi baùn. ñöôïc vai troø cuûa ngaân haøng Chæ duøng trong tröôøng hôïp heä thoáng ngaân haøng chöa phaùt trieån, soá löôïng ít. 89 90 15
 16. b.Chuyeån tieàn (remittance): Caùc phöông tieän thanh toaùn thay theá tieàn maët: Seùc (cheque) •NHXK •NHNK 3. chuyeån tieàn ra Hoái phieáu (bill of exchange) nöôùc ngoaøi qua NH 4. baùo Kyø phieáu (promissory note) 2. yeâu coù caàu trong chuyeån taøi tieàn khoaûn 1. giao haøng,thoâng baùo giao haøng vaø •NK chöùng töø •XK 91 92 c. Ghi soå (open account): Coù 2 caùch chuyeån tieàn: Ngöôøi baùn sau khi giao haøng, môû moät taøi khoaûnñaëc bieät ñeå ghi soá tieàn haøng mình giao, Nhöôïc heát moät thôøi gian nhaát ñònhmôùi yeâu caàu ngöôøi Öu ñieåm ñieåm mua thanh toaùn. Chuyeån baèng thö (mail Chi phí Thôøi gian Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm transfer-MT) reû laâu Ngöôøi Khoâng boû ra tieàn maø Phaûi traû giaù cao Chuyeån tieàn baèng ñieän mua vaãn coù haøng tieâu thuï (telegraphic transfer- Nhanh, Chi phí lôùn Ngöôøi Giaù cao hôn, baùn Ruûi ro cao trong TTR/TT) baùn ñöôïc nhieàu haøng vieäc ñoøi tieàn haøng Söû duïng khi 2 beân tin töôûng, ngöôøi baùn khaúng ñònh ñöôïc khaû naêng traû nôï cuûa ngöôøi mua (thu tieàn ñaïi lyù), Mua baùn ñoái löu… 93 94 d. Nhôø thu (Collection) : Nhôø thu phieáu trôn (clean collection) •Laø vieäc ngöôøi baùn sau khi giao haøng duøng ngöôøi baùn göûi haøng vôùi chöùng töø. hoái phieáu ñeå nhôø ngaân haøng thu tieàn giuùp. Nhôø thu keøm chöùng töø (documentary collection) •NHXK •NHNK •3. chuyeån HP Ngöôøi mua muoán coù chöùng töø ñeå nhaän haøng, phaæ: •2.Kyù phaùt HP Traû tieàn: traû tieàn laáy chöùng töø 4.chuyeån nhôø NH HP (documents against payment-D/P). thu tieàn Chaáp nhaän traû tieàn: chaáp nhaän traû tieàn ñoåi chöùng töø (documents 1. göûi haøng/göûi •NK •XK against acceptance-D/A) chöùng töø 95 96 16
 17. e. Tín duïng chöùng töø: Öu ñieåm: Thuû tuïc ñôn giaûn, chi phí reû,gaén ñöôïc vieäc giao haøng vaø thanh toaùn(nhôø thu •Laø thöông thöùc thanh toaùn maø ngaân haøng ngöôøi chöùng töø) ñaõ coù söï tham gia cuûa ngaân mua theo yeâu caàu cuûa beân mua seõ chuyeån moät haøng khoaûn tieàn ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn hoaëc moät Nhöôïc ñieåm: ngöôøi do ngöôøi naøy chæ ñònh neáu ngöôøi naøy xuaát trình moät boä chöùng töø chöùng minh ñaõ thöïc hieän Khoâng gaén giao haøng vaø thanh toaùn, chöa ñaày ñuû nhöõng nghóa vuï quy ñònh trong moät vaên phaùt huy vai troø NH,ngöôøi baùn coù ruûi ro baûn goïi laø thö tín duïng (Letter of Credit – L/C). ngöôøi mua khoâng nhaän haøng 97 98 Quy trình thực hiện phương thức tín Giaûi thích quy trình dụng chứng từ Bước 1: (3) Người yêu cầu mở tín dụng thư và người thụ Ngân hàng phát Ngân hàng (6b) hưởng ký kết hợp đồng thương mại. hành thông báo (7a) Điều khoản thanh toán: theo phương thức (Issuing bank) (Advising bank) thanh toán tín dụng chứng từ. Bước 2: (2) (8) (4) (6a) (7b) Nhà nhập khẩu đề nghị ngân hàng phục vụ (1) Người yêu cầu Người thụ mình mở tín dụng thư cho nhà xuất khẩu mở thư tín dụng hưởng hưởng (Applicant) (Beneficiary) (5) 99 100 Bước 3: Bước 4: Căn cứ nội dung đơn đề nghị mở tín dụng thư, Khi nhận được thư tín dụng từ ngân hàng phát ngân hàng phát hành: hành gửi đến, ngân hàng thông báo kiểm tra tính Đồng ý: Ngân hàng phát hành thư tín dụng xác thực thư tín dụng. Đồng ý thông báo: Không đồng ý: Ngân hàng từ chối mở thư tín dụng Thông báo cho người thụ hưởng. Một số trường hợp Không đồng ý thông báo: Khả năng kinh doanh, tài chính Từ chối thông báo cho người thụ hưởng. của người mở không đảm bảo. Hợp đồng ngoại thương ký kết với điều khoản không hợp lý. 101 102 17
 18. Bước 6a : Người thụ hưởng : Bước 5: Lập bộ chứng từ thanh toaùn theo quy đñịnh Người thụ hưởng sau khi nhận thư tín dụng, sẽ của thư tín dụng vaø Gởi đến Ngân hàng phát tiến hành kiểm tra nội dung thư tín dụng: hành, thông qua Ngân hàng thông báo Chấp nhận: Giao hàng Yêu cầu : Thanh toán Chấp nhận thanh toán Chưa chấp nhận: Bước 6b : Ngân hàng thông báo : Đề nghị Người mở thư tín dụng yêu cầu ngân Theo yêu cầu của người hưởng lợi, gởi bộ hàng phát hành tu chỉnh. chứng từ đến ngân hàng phát hành. Yêu cầu: Thanh toán Chấp nhận thanh toán 103 104 Bước 7a : Bước 7b : Ngân hàng thông báo: Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ Nếu hợp lệ: thanh toán. Thông báo việc thanh toán (hoặc chấp nhận Hợp lệ: Tiến hành thanh toán (hoặc chấp thanh toán) cho người thụ hưởng. nhận thanh toán) Nếu bất hợp lệ: Bất hợp lệ: Từ chối thanh toán Thông báo việc từ chối thanh toán. Một số bất hợp lệ cơ bản Bước 8 : Giao hàng treã. Ngân hàng phát hành giao bộ chứng từ Thư tín dụng hết hạn hiệu lực. thanh toán cho người yêu cầu mở tín dụng thư và yêu cầu thanh toán bồi hoàn. Sai đơn giá. … 105 106 Caùc loaïi L/C: Nếu hợp lệ: Thanh toán bồi hoàn. Theo thôøi haïn traû tieàn L/C traû ngay (at sight) Nếu bất hợp lệ: Từ chối thanh toán bồi hoàn. L/C traû chaäm (deferred ) Người yêu cầu mở thư tín dụng dùng bộ Theo thôøi haïn traû tieàn chứng từ để nhận hàng. Coù theå huyû ngang(revocable) Khoâng theå huyû ngang(irrevocable) Coù xaùc nhaän(confirmed) Mieãn truy ñoøi (without recourse) 107 108 18
 19. ARTICLE 4 : PAYMENT f. Ñieàu kieän ñaûm baûo ngoaïi hoái: 4.1 By irrevocable Letter of Credit at sight from B/L date for the full amount of the conntract value 4.2 L/C Beneficiary: KOLON INTERNATIONAL CORP. Ñeå traùnh ruûi ro bieán ñoäng ñoàng tieàn thanh 45 Mugyo- Dong, Chung Gu, Seoul - Korea toaùn, caùc beân giao dòch coù theå thoaû thuaän nhöõng ñieàu kieän ñaûm baûo hoái ñoaùi : ñaûm 4.3 L/C advising Bank: KOREA FIRST BANK baûo baèng vaøng vaø ñaûm baûo baèng ngoaïi Seoul - Korea hoái. 4.4 Bank of Opening L/C: VIETCOMBANK/ EXIMBANK 4.5 Time of opening L/C: within September 2006 109 110 2.6 ÑIEÀU KHOAÛN GIAO HAØNG: 4.6 Payment documents: (DELIVERY/SHIPMENT) Payment shall be made upon receipt of the following documents: Laø ñieàu khoaûn xaùc ñònh thôøi haïn, ñòa ñieåm , phöông thöùc, vaø vieäc thoâng baùo giao haøng. - 3/3 of clean on board Bill of Lading marked •2.6.1 Thôøi haïn giao haøng (time of delivery) FREIGHT PREPAID - Commercial invoice in triplicate Laø thôøi gian maø ngöôøi baøn phaûi hoaøn - Packing list in triplicate thaønh nghóa vuï giao haøng.Trong buoân baùn - Certificate of origin issued by manufaturer quoác teá ngöôøi ta thöôøng coù 3 caùch quy - SUCOFINDO's Certificate on quality/ weight ñònh thôøi haïn giao haøng nhö sau: - One copy of sailing telex/ shipping advice Quy ñònh cuï theå: - 1/3 B/L ( the top copy ) and transport documents Moät ngaøy coá ñònh :23-11-2003 sent by DHL Moät khoaûng thôøi gian: quyù I naêm 2003112 111 Quy ñònh theo taäp quaùn: Moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh tuyø theo söï löïa choïn cuûa moät trong hai beân: trong voøng Saøn giao dòch: 10 ngaøy sau khi kyù 6 thaùng sau khi kyù hôïp ñoàng tuyø theo söï hôïp ñoàng löïa choïn cuûa ngöôøi baùn Ñaáu giaù : 30 ngaøy sau khi Quy ñònh phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ñoù: kyù hôïp ñoàng Giao haøng khi xin ñöôïc giaáy pheùp xuaát khaåu Giao haøng khi coù khoang taøu troáng … 113 114 19
 20. •2.6.2 Ñòa ñieåm giao haøng (place of delivery) Nhieàu ñieåm ñi vaø nhieàu ñieåm ñeán : duøng cho haøng giao nhieàu laàn vaø chöa bieát Ñòa ñieåm giao haøng coù lieân quan chaët cheõ tröôùc chuyeán ñöôøng vaän taûi. vôùi phöông thöùc chuyeân chôû haøng hoaù vaø Ví duï : ñieàu kieän cô sôû giao haøng. Caûng ñi: Haûi phoøng/Ñaø Naüng/Tp.HCM Caùc phöông phaùp quy ñònh ñòa ñieåm giao Caûng ñeán: London/Liverpool haøng trong buoân baùn quoác teá: Caûng, ga khu vöïc… Moät ñieåm ñi vaø moät ñieåm ñeán : duøng Ví duï : cho haøng giao moät laàn , bieát tröôùc chuyeán ñöôøng vaän taûi. CIF caùc caûng chính ôû Chaâu AÂu. 115 116 •2.6.4 Thoâng baùo giao haøng (instruction for delivery) •2.6.3 Phöông thöùc giao haøng (mode of delivery) Tuyø theo ñieàu kieän cô sôû giao haøng quy Giao haøng thöïc teá (actual delivery): ngöôøi ñònh, ngöng trong hôïp ñoàng ngöôøi ta vaãn baùn thöïc söï ñaët haøng hoaù döôùi quyeàn ñònh quy ñònh roõ theâm veà vieäc thoâng baùo giao ñoaït cuûa ngöôøi mua luùc giao haøng (ñieàu haøng vaø noäi dung phaûi thoâng baùo kieän EXW, FOB…vì ngöôøi vaän taûi laø ñaïi dieän cuûa ngöôøi mua) Tröôùc khi giao haøng: Ngöôøi baùn thoâng baùo: haøng saün Giao haøng töôïng tröng (symbolic saøng ñeå giao hoaëc ngaøy ñem haøng delivery):ngöôøi baùn chæ giao chöùng ñeán giao (NOR for delivery: teân töø cho ngöôøi mua (ñieàu kieän CIF…) haøng, soá löôïng, chaát löôïng, bao bì, kyù maõ hieäu). 117 118 Ngöôøi mua thoâng baùo cho ngöôøi baùn Sau khi giao haøng: nhöõng ñieàu caàn thieát göûi haøng hoaëc Ngöôøi baùn thoâng baùo tình hình chi tieát cuûa taøu ñeán nhaän haøng (neáu haøng ñaõ giao, keát quaû giao haøng. ngöôøi mua thueâ taøu ): •2.6.5 Höôùng daãn giao haøng (advice for delivery) Teân taøu Troïng taûi Haøng ñi thaúng hay chuyeån taûi Côø taøu Neáu khoâng cho pheùp chuyeån taûi Quoác tòch (direct transport only) Neáu cho pheùp chuyeån taûi Ngaøy giôø taøu ñi (transhipment allowed) (estimated time of departure-ETD), Ngaøy giôø taøu döï kieán caäp beán (estimated time of arrival-ETA) 119 120 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2